Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика за
7 клас


Видове ъгли

Съдържание на темата:

 1. Първа част
 2. Втора част

Теория


Тест – 7 клас

  ПЪРВА ЧАСТ

  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Критерии за оценяване

 1. На чертежа ABC = 70°, а CBM е 2,5 пъти по-малък от ABM. Градусната мярка на CBM е:
  • А)45°
  • Б)50°
  • В)56°
  • Г)20°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Ъгъл AOB е равен на 140°. Лъчът OC е вътрешен за AOB и мерките на ъглите AOC и COB се отнасят както 3 : 4. Ъгъл AOC е равен на:
  • А)40°
  • Б)60°
  • В)80°
  • Г)90°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Мярката на ъгъл α от чертежа е:
  • А)50°
  • Б)55°
  • В)65°
  • Г)70°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. На чертежа BD и BF са ъглополовящи съответно на ABC и EBC. Ако ABD = 70°, то α е равен на:
  • А)10°
  • Б)20°
  • В)30°
  • Г)40°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. На чертежа COD = 90° и β – α = 20°. Ъглите α и β са равни на:
  • А)45° и 45°
  • Б)35° и 55°
  • В)20° и 70°
  • Г)70° и 20°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Отношението на два съседни ъгъла α и β е 3 : 7. По-големият от тях е равен на:
  • А)54°
  • Б)120°
  • В)126°
  • Г)130°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. В ΔABC MN || AB. Ъглите 1 и 2 са съответно равни на:
  • А)β и α
  • Б)180° – α и 180° – β
  • В)α и β
  • Г)90° – α и 90° – β
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Ако две успоредни прави се пресичат с трета, то кое твърдение НЕ е вярно?
  • А)Всяка двойка кръстни ъгли са равни
  • Б)Всяка двойка съответни ъгли са равни
  • В)Всяка двойка връхни ъгли са равни
  • Г)Всяка двойка прилежащи ъгли се допълват до 180°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. От чертежа определете кое е вярно?
  • А)a || b и x = 48°
  • Б)a не е успоредна на b и x = 48°
  • В)a || b и x = 49°
  • Г)a || b и x = 132°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. На чертежа правите a || b. Големината на ъгъл α е:
  • А)50°
  • Б)55°
  • В)60°
  • Г)65°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Критерии за оценяване

 12. На чертежа два от ъглите са прави, а другите два са в отношение 5 : 7. Най-малкият ъгъл е:
  • А)15°
  • Б)55°
  • В)75°
  • Г)не може да се определи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. На чертежа DOB=148° и OD е ъглополовяща на AOC. Ъгъл AOC=β е равен на:
  • А)74°
  • Б)106°
  • В)64°
  • Г)148°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. От чертежа мярката на ъгъл α е:
  • А)53°
  • Б)37°
  • В)127°
  • Г)74°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. На чертежа правите a || b. Ако γ е с 40% по-голям от α, то ъгъл γ е:
  • А)30°
  • Б)75°
  • В)105°
  • Г)150°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. На чертежа правите a || b и β : γ = 13 : 5. Големината на ъгъл α е:
  • А)50°
  • Б)70°
  • В)130°
  • Г)60°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. На чертежа са означени ъгли. Кои прави са успоредни?
  • А)a || c и c || d
  • Б)a || b и c || d
  • В)c || d и c || b
  • Г)няма успоредни прави
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. На чертежа са означени ъгли. Кои прави са успоредни?
  • А)a || c и c || d
  • Б)a || b и c || d
  • В)c || d и c || b
  • Г)няма успоредни прави
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. На чертежа са означени ъгли. Кои прави са успоредни?
  • А)a || c и c || d
  • Б)a || b и c || d
  • В)c || d и c || b
  • Г)няма успоредни прави
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  За задачи 19. и 20. в листа за отговори запишете буквата на въпроса и вашия отговор срещу ния.

 21. На чертежа a || b || c и n || m. Да се намери сбора x + y + z.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 22. Ако a || b || c, по данните от чертежа намерете ъгъл x (в градуси).

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 23. ВТОРА ЧАСТ

  Пърните решения с необходимите обосновки и чертежи на задачите от 21. до 23. включително запишете в свитъка за белова!

 24. ДВЕ ЪГЛОПОЛОВЯЩИ

  На чертежа AON и BON са съседни и OP е ъглополовяща на BON. Лъчът OM разполовява AOP, а MON = 30°.

  а) Ако BOP = α, изразете по два начина AOM чрез α.

  б) Намерете градусната мярка на AOM.


  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 25. При пресичането на две успоредни прави с трета, разликата на една двойка прилежащи ъгли е равна на единия от тях. На колко градуса е равен всеки от ъглите?

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 26. На чертежите a || b. Намерете големината на ъгъл x.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама