Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика за
7 клас


Неравенства. Неравенства в триъгълник

Съдържание на темата:

 1. Първа част
 2. Втора част

Теория


Тест – 7 клас

  ПЪРВА ЧАСТ

  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Критерии за оценяване

 1. НЕВЯРНО е неравенството:
  • А)(– 1)3 > (– 2)3
  • Б)
  • В)– (– 5)2 < –|– 5|
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Числото (– 1)3 е решение на неравенството:
  • А)x < 2x
  • Б)x ≥ 2x
  • В)x < x – 2
  • Г)3 – x < 2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Кои двойки неравенства са еквивалентни:
  • А)5x – 6x > 3 и x > 3
  • Б)5x > 2(3x + 1) и x < 2
  • В)3x < 15 – 2x и x < 3
  • Г)5x – 2 > 6x и x > – 2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Числото – 3 е решение на неравенството:
  • А)3x > 2x
  • Б)3x > 2x + 1
  • В)x – 2 < – (2 – x)
  • Г)– x + 5 > 2x – 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Интервалът (– ∞; 3] е решение на неравенството:
  • А)– x ≤ – 3
  • Б)– x ≥ – 3
  • В)– x > – 3
  • Г)x > 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Целите неотрицателни числа, които са решения на неравенството (x + 2)2 ≤ (x – 2)(x + 2) + 19, са числата:
  • А)0, 1 и 2
  • Б)1 и 2
  • В)1, 2 и 3
  • Г)0, 1, 2 и 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Броят на естествените числа, които са решение на неравенството x + 5 ≥ 2x – 1, е:
  • А)6
  • Б)5
  • В)0
  • Г)7
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Кое от отношенията може да е отношение на дължините на страните на един триъгълник?
  • А)1:2:3
  • Б)16:6:8
  • В)5:6:11
  • Г)17:1:17
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. В ΔABC, AB : BC : CA = 6 : 4 : 5. За ъглите на ΔABC е вярно, че:
  • А)α > β > γ
  • Б)α < β < γ
  • В)β < α < γ
  • Г)α > γ > β
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. За равнобедрен триъгълник винаги е вярно, че външният ъгъл при основата му е:
  • А)по-малък от съседният си
  • Б)по-голям от съседният си
  • В)равен на съседният си
  • Г)по-малък от ъгълът между бедрата
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Критерии за оценяване

 12. НЕВЯРНО неравенството e:
  • А)
  • Б) – 3
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Естественото число m увеличих 3 пъти и получих число, по-малко от 21. Най-голямото число m, за което това е вярно, е:
  • А)6
  • Б)7
  • В)17
  • Г)18
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Решенията на неравенството (2x – 3)2 ≤ 0 са:
  • А)x = 1
  • Б)x ≤ 1
  • В)всяко число, ≠ 1
  • Г)няма решение
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Кое от неравенствата няма решение?
  • А)
  • Б)(– 3x – 2)2 – 5(x – 2)(x + 1) + 1 ≤ (– 2x + 1)2
  • В)x – 1 – (x + 1) > 1
  • Г)2x(2x – 5) – (2x – 3)2 + 1 ≥ 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. В ΔABC β > 90° и β1 е външен при върха В. НЕ е вярно, че:
  • А)α < β1
  • Б)α + γ = β1
  • В)α + γ > β
  • Г)β1 > γ
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Коя от отсечките AB, BC и BD е с най-голяма дължина?
  • А)BC
  • Б)AC
  • В)CD
  • Г)BD
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачи 17. – 20. запишете на съответните места в листа с отговори.

 19. Да се намери най-малкото цяло число, което е решение на неравенството
  .

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 20. При кои стойности на параметъра b неравенствата x – b > b2 + 3 и са еквивалентни?

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 21. Две от страните на равнобедрен триъгълник се отнасят както 2 : 1, а периметърът му е 30 cm. Да се намерят страните на триъгълника.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 22. В равностранния ΔABC CL е ъглополовяща и LH перпендикулярна на BC. Подредете отсечките LH, CH и BH по големина във възходящ ред, т.е. като започнете от най-малката.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 23. ВТОРА ЧАСТ

  Отговорите на задачи 21. и 22. запишете на съответните места в листа с отговори.

 24. Дадени са неравенствата
  (1): > 0.
  (2): x – 2 ≥ –3(3 – x).
  (3): 2x – 2 + x ≥ – 2 + 3x.
  (4): 4 – 4x > – 1.
  (5): – x2 + (x – 3)x ≤ – 5.
  (6): .

  Решете всяко от тях и в листа с отговори (таблицата отдолу) под дадените числа запишете номерата на неравенствата, на които то е решение:

  текстова задача
  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 25. За ъглите α и γ на ΔABC е вярно, че 30° ≤ α ≤ 65° и 45° ≤ γ ≤ 70°.

  Във втората колона на таблицата в листа с отговори запишете срещу всеки номер липсващия текст така, че получените твърдения да са верни.

  Най-малката стойност на ъгъл β е равна на .... (1) ....°, а най-голямата му стойност е .... (2) ....°. Когато ъгъл β е равен на .... (3) ....°, то най-голямата страната в ΔABC е .... (4) .... .

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 26. На задачи 23. и 24. запишете пълните решения с необходимите обосновки.

 27. Да се реши неравенството и да се провери дали числото е решение на неравенството.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 28. ΔABC има страна c = 8 cm и P = 32 cm. Определете границите, в които се изменят страните a и b на този триъгълник, ако е изпълнено α < β.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама