Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика за
7 клас


Еднакви триъгълници

Съдържание на темата:

 1. Първа част
 2. Втора част

Теория


Тест – 7 клас

  ПЪРВА ЧАСТ

  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Критерии за оценяване

 1. Ако AOB = 100°, то OAB е равен на:
  • А)40°
  • Б)50°
  • В)80°
  • Г)никое от тях
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Ако на чертежа за еднаквите ΔABC и ΔDEF са отбелязани съответните елементи. Ъгъл β е:
  • А)35°
  • Б)100°
  • В)45°
  • Г)60°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Ако sAB е симетралата на AB, то е вярно, че:
  • А)AN = BM
  • Б)AM < BM
  • В)AM > BM
  • Г)AM = BM
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. В ΔABC AL е ъглополовяща, а CD – височина. Винаги е вярно, че:
  • А)PD = CL
  • Б)PD = PC
  • В)PD = PQ
  • Г)никое от тях
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. НЕ е вярно твърдението:
  Един триъгълник е равнобедрен, ако:
  • А)две от страните му са равни
  • Б)височина и медиана от един негов връх съвпадат
  • В)симетралата на някоя от страните му минава през срещуположния му връх
  • Г)ъглите му се отнасят както 1 : 2 : 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Ако P = 2b + c е периметърът на равнобедрен триъгълник с основа a и бедро b, то бедрото b се пресмята по формулата:
  • А)b = P – c
  • Б)b = P – c
  • В)b =
  • Г)b =
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Равнобедрен триъгълникПо даденото на чертежа CAD е равен на:
  • А)100°
  • Б)70°
  • В)40°
  • Г)160°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. На чертежа отсечката AH е височина през върха А. Ако ACB = 65° и AB = 2BH, мярката на BAC е равна на:
  • А)55°
  • Б)45°
  • В)35°
  • Г)25°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. В ΔABC точката M е среда на AB, A = 30° и BMC = 60°. Кое от равенствата НЕ е вярно?
  • А)CM = AM
  • Б)BC = AC
  • В)CB = AB
  • Г)AB = 2CM
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. На чертежа симетралите sAC и sBC съответно на страните AC и BC се пресичат в точка P. Триъгълник ABC е:
  • А)остроъгълен
  • Б)правоъгълен
  • В)тъпоъгълен
  • Г)не може да се определи;
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Критерии за оценяване

 12. На чертежа ΔABC (C = 90°) и AC = BC. Правата m минава през точката C. Ако AM и BN са разстоянията от върховете A и B до правата m, то НЕ е вярно, че:
  • А)AC = CN
  • Б)CM = BN
  • В)AM = CN
  • Г)ACM = CBN
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. На чертежа в ΔABC височините AA1 и CC1 се пресичат в точка H и AB = CH. Ако AH = 5 cm и HA1 = 3 cm, то лицето на ΔABC е:
  • А)44 cm2
  • Б)77 cm2
  • В)27 cm2
  • Г)119 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. В ΔABC, AB = 2.BC и ABC = 60°. Симетралата на AB пресича страните AB и AC съответно в точките M и N. НЕ е вярно, че:
  • А)BN е симетрала на MC
  • Б)SΔAMC = SΔMBC
  • В)CM е симетрала на BN
  • Г)BAC = 30°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. На чертежа симетралите на страните AC и AB се пресичат в точка Q и MAN = 48°. Големината на QBC е:
  • А)48°
  • Б)24°
  • В)60°
  • Г)25°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. В ΔABC ъглополовящата AL пресича медианата CE в точка N. Ако CN = NE, то НЕ е вярно, че:
  • А)SΔANE = SΔACN
  • Б)SΔCNB = SΔBEN
  • В)SΔACL = SΔABL
  • Г)AB = 2AC
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. В правоъгълния ΔABC BAC = 75°. Ако AB = 16 cm, лицето на ΔABC е равно на:
  • А)16 cm2
  • Б)32 cm2
  • В)48 cm2
  • Г)64 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачи 17. – 20. запишете на съответните места в листа с отговори.

 19. На фигурата ΔABC и ΔABD са правоъгълни и BAD = 40°, ABC = 25° и точка M е средата на AB. Да се попълнят празните места в текста.

  а) Градусната мярка на ABD е ......°.

  б) Според страните си ΔBMD е .......... и ΔBMC е .............

  в) Градусната мярка на DCM е ......°.


  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 20. В долното твърдени е пропуснато едно условие.

  „Ако за ΔABC и ΔDEF е дадено, че AB = EF, BAC = EFD и ............ , то те са еднакви.”

  В таблицата са дадени равенствата, които трябва да поставите на празното място и да проверите верността на получените твърдения. В листа с отговори (третата колонка в таблицата) срещу номера на всяко условие запишете „ДА”, ако полученото твърдение винаги е вярно, и „НЕ”, ако невинаги е вярно.

  таблица
  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 21. В остроъгълния ΔABC, BAC = 50° и AA1 е височина. Симетралата на AC пресича височината AA1 в точка E, която дели височината AA1 в отношение 2 : 1, считано от върха А. Намерете градусната мярка на CEA1, ACE, ACB и ABC.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 22. Симеон направил показаната апликация на лодка, като използвал три еднакви триъгълника, поставени така, че върховете им A, B и C са на една права и FH || AC.

  а) Ако BHF = 35° и CBE = 160°, намерете градусните мерки на BAE и BFH.

  б) Ако AE = 3 cm, AB = 4 cm и BE = 6 cm, намерете дължините на отсечките AC, EF и DH.

  в) Ако периметърът на апликацията е 77 cm, а AC = 17 cm, намерете дължината на отсечката FH.


  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 23. ВТОРА ЧАСТ

  Отговорите на задачи 21. и 22. запишете на съответните места в листа с отговори.

 24. Дадени са два правоъгълни триъгълника ABC и ABD с обща хипотенуза АВ = 22 cm и точките С и D са в различни полуравнини спрямо АВ. Ако точка М е среда на АВ и CBD = 30°, намерете периметъра на ΔCDM в сантиметри.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 25. В ΔABC ъглополовящите AA1 и CC1 се пресичат в точка O така, че AOC = 105°. Да се намери лицето на ΔABC, ако AB = BC = 4 cm.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 26. На задачи 23. и 24. запишете пълните решения с необходимите обосновки.

 27. В равнобедрения ΔABC с основа AB = 9 cm отношението на ъглите при върховете A и C е 1 : 4. Ако точка D е среда на основата AB, а CE (E AB) е ъглополовяща в ΔACD да се определи каква част е лицето на ΔEDC от лицето на ΔEBC.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 28. За ΔABC са построени височината CD (D AB) и ъглополовящата AL (L BC), които се пресичат в точка М. Ако AL = CD и права през М, успоредна на АВ, пресича AC в точка P така, че PC = 2PA. Намерете ъглите на ΔABC.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама