Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Геометрия


Зад. №1:
(Матура-профил, 26.05.2022): Векторите са линейно независими. Да се намери стойността на x, за която векторите и са колинеарни.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Използвайте Теорема за колинеарни вектори (формула 1) и определението за линейно независими вектори (формула 3).
 • Векторите са колинеарни, ако съществува число λ, такова че да е изпълнена формула (1):колинеарни вектори
 • От определението за линейно независими вектори (формула 3) следва, че това равенство е изпълнено, ако имаме системата:линейно независими вектори

Зад. №2:
а) Векторите са линейно независими. Да се намерят числата x, y и z, така че да имаме .

б) Векторите са линейно независими. Да се намерят числата x, y и z, така че сборът на векторите да бъде равен на .

Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Използвайте определението за линейно независими вектори (формула 3).

а)

 • В равенството заместваме с дадените вектори:линейно независими вектори определение
 • Използваме определението за линейно независими вектори (формула 3) и намираме, че x = – 2, y = – 1, z = 3.

б)

 • Изпълняваме условието и заместваме с дадените вектори:действия с вектори
 • Използваме определението за линейно независими вектори (формула 3) и намираме, че x = 4, y = – , z = 3.

Върни се в теорията


II. Действия с вектори

Теория

Решени задачи

Зад. №1:
Дадени са векторите , за които = 3 и = 45°. Да се намери дължината на вектора .
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Използвайте Скаларно произведение на два вектора (формули 7, 9 и 10).

Върни се в теорията


III. Операции с вектори, зададени с координати

Теория

Решени задачи

Зад. №1:
Даден е триъгълник с върхове A (3; – 4), B (3; 1) и C (15; – 4). Да се намерят:

а) Координатите на векторите: .

б) Дължините на страните на ΔABC.

в) Косинусите на ъглите на триъгълника.

Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.

а) Използваме Координати на вектор в равнината (формула 13):

 • (3 – 3; 1 + 4) (0; 5).
 • (15 – 3; – 4 – 1) (12; – 5).
 • (15 – 3; – 4 + 4) (12; 0).

б) Използваме Дължина на отсечка (формула 21):дължина на отсечка

в) Използваме Координати на косинуса на ъгъла между два вектораи (формула 22) и полученото в подточки а) и б):косинус на ъгъла между два вектораи

Бележка:
След като сме определили, че BAC = 90°, то е излишно да изследваме останалите два ъгъла в триъгълника. Защото знаем, че в един правоъгълен триъгълник, останалите два ъгъла трябва да са остри. Ние направихме това изследване, за да демонстрираме векторния анализ.

Зад. №2:
Дадени са точките A (2; 4), B (6; 8) и C (11; 13).

а) Да се намери отношението, на което т. B дели отсечката AC.

б) Да се намери отношението, на което т. C дели отсечката AB.

в) Да се докаже, че тези точки лежат на една права.

Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.

а) Използваме Делене на отсечка в дадено отношение (формула 26):

б) По аналогичен начин:

 • Използваме (формула 13):

  (11 – 2; 13 – 4) (9; 9).

  (6 – 11; 8 – 13) (– 5; – 5).

 • Използваме (формула 21):дължина на вектор
 • Използваме (формула 26):

 • Така доказахме, че съществува число λ = , на което т. C дели отсечката AB (като т. С е извън точките А и В, и то от страната на т. В).

в) В подточка а) и б) доказахме, че за дадените три точки съществува число, за което е изпълнена формула (26), т.е. дадените три точки лежат на една права.

Бележка:
В Модул I – Тема 2.1 „Аналитична геометрия – Права в равнината“ ще разгледаме друг начин, за да отговорим на въпроса „Кога една точка лежи върху права“.

Върни се в теорията


Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама