Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


Зад. №1:
Да се изследва функцията f (x) = x2 – 2x – 3.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Използвайте описаните стъпки за изследване на функция.

I начин: Използваме описаните стъпки за изследване на функция:

 1. Намираме Дефиниционното множество (ДМ) на квадратна функция:

  ДМ: x (– ∞; + ∞).

 2. Изследваме за:
  1. четност или нечетност – Използваме правилото за четност или нечетност:

   f (– x) = (– x)2 – 2.(– x) – 3 = x2 + 2x – 3 ≠ f (x),

   т.е. f (x) е нито четна, нито нечетна.

  2. периодичност – Нека главният период да е P, тогава:

   f (x + P) = (x + P)2 – 2.(x + P) – 3 ≠ f (x),

   т.е. f (x) е непериодична.

 3. Изследваме функцията в краищата на ДМ, т.е. изследваме за асимптоти – Намираме границата на f (x) в краищата на ДМ:

  асимптоти на квадратна функция

  т.е. f (x) няма асимптоти.

 4. Намираме първата производна и евентуалните екстремуми:

  f ' = 2x – 2.

  1. Решаваме неравенството, за да определим интервалите, при които функцията расте:

   f ' (x) > 0 2x – 2 > 0 x > 1,

   т.е. при x (1; + ∞) функцията f (x) е растяща.

  2. Решаваме неравенството, за да определим интервалите, при които функцията намалява:

   f ' (x) < 0 2x – 2 < 0 x < 1,

   т.е. при x (– ∞; 1) функцията f (x) е намаляваща.

  3. Намираме локалните екстремуми – От стъпки (4.1) и (4.2) следва, че при x = 1 производната f ' (x) сменя знака си (или функцията f (x) от намаляваща се превръща в растяща), т.е. при x = 1 функцията f (x) има локален минимум. Намираме стойността на f (x) в този минимум:

   fmin = f (1) = 12 – 2.1 – 3 = – 4,

   т.е. функцията f (x) има минимум в точка V (1; – 4).

 5. Намираме втората производна

  f '' = 2 > 0.

  1. От f '' > 0 следва, че f (x) е изпъкнала функция за всяко x принадлежащо на ДМ и няма инфлексна точка.
  2. Намираме НМС (най-малката стойност) и НГС (най-голямата стойност) – Използваме Свойство 3 на квадратна функция (за улеснение НЕ използваме втората производна, а свойствата на квадратна функция). Старшият коефициент на квадратната функция f (x) е положителен (a > 0), т.е. f (x) има НМС в точката на минимума (x = 1), но няма НГС.
 6. изследване на квадратна функция

 7. Съставяме таблица:
  1. Резултатите от изпълнението на горните стъпки подреждаме в таблица.
  2. Намираме пресечните точки на параболата с координатните оси:
   • Оста Ox – решаваме уравнението f (x) = 0 и получаваме, че точките са A (– 1; 0) и B (3; 0).
   • Оста Oy – при x = 0 получаваме y = – 3, т.е. точката е C (0; – 3).
 8. Начертаваме графиката на функцията – Тя е представена на Фиг. Зад. 1.

II начин: Използваме свойствата на квадратна функция:

 1. Върхът на параболата е надолу, защото старшият коефициент е положителен (a = 1 > 0).
 2. Намираме координатите на върха V на параболата (от Свойство 1):

  xv = = 1, yv = 12 – 2.1 – 3 = – 4,

  т.е. върхът на параболата има координати V (1; – 4).

 3. Намираме пресечните точки на параболата с координатните оси – От (I начин) получихме, че това са точките A (– 1; 0), B (3; 0) и C (0; – 3).
 4. Начертаваме параболата – Тя е представена на Фиг. Зад. 1.

Върни се в теорията


II. Изследване на биквадратна функция

Теория

Решени задачи

Зад. №1:
Да се изследва функцията f (x) = 0,5x4 – 4x2 + 53.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Използвайте описаните стъпки за изследване на функция.

Използваме описаните стъпки за изследване на функция:

 1. Намираме Дефиниционното множество (ДМ) на биквадратната функция f (x):

  ДМ: x (– ∞; + ∞).

 2. Изследваме за:
  1. четност или нечетност – Използваме правилото за четност или нечетност:

   f (– x) = 0,5(– x)4 – 4.(– x)2 + 5 = 0,5x4 – 4x2 + 5 = f (x),

   т.е. f (x) е четна

   Бележка:
   Доказахме, че функцията f (x) е четна, т.е. графиката ѝ е симетрична спрямо ординатната ос Oy и може да продължим изследванията само при неотрицателни стойности на аргумента x. За по-голяма прегледност, ще направим изследванията за всяко x (цялото ДМ).
  2. периодичност – Нека главният период да е P, тогава:

   f (x + P) = 0,5(x + P)4 – 4.(x + P)2 + 5 ≠ f (x),

   т.е. f (x) е непериодична.

 3. Изследваме функцията в краищата на ДМ, т.е. изследваме за асимптоти – Намираме границата на f (x) в краищата на ДМ:

  асимптоти на биквадратна функция

  т.е. f (x) няма асимптоти.

 4. Намираме първата производна и евентуалните екстремуми:

  f ' = 2x3 – 8x = 2x(x2 – 4) = 2x(x – 2)(x + 2).

  1. Решаваме неравенството, за да определим интервалите, при които функцията расте:

   f ' (x) > 0 2x(x – 2)(x + 2) > 0 x (– 2; 0) (2; + ∞),

   т.е. при x (– 2; 0) (2; + ∞) функцията f (x) е растяща.

  2. Решаваме неравенството, за да определим интервалите, при които функцията намалява:

   f ' (x) < 0 x (– ∞; – 2) (0; 2),

   т.е. при x (– ∞; – 2) (0; 2) функцията f (x) е намаляваща.

  3. Намираме локалните екстремуми – От стъпки (4.1) и (4.2) следва, че при x1 = – 2, x2 = 0, x3 = 2 производната f ' (x) сменя знака си, като
   • при x1 = – 2 и x3 = 2 функцията f (x) от намаляваща се превръща в растяща, т.е. при x = – 2 и x = 2 функцията f (x) има локален минимум. Намираме стойността на f (x) в тези точки:

    fmin = f (– 2) = 0,5.(– 2)4 – 4.(– 2)2 + 5 = – 3.

    fmin = f (2) = 0,5.24 – 4.22 + 5 = – 3.

    Т.е. точките на минимума са A (– 2; – 3) и B ( 2; – 3).

   • при x2 = 0 функцията f (x) от растяща се превръща в намаляваща, т.е. при x = 0 функцията f (x) има локален максимум. Намираме стойността на f (x) в този максимум:

    fmax = f (0) = 0,5.04 – 4.02 + 5 = 5.

    Т.е. точката на максимума е C (0; 5).

 5. Намираме втората производна

  f '' = 6x2 – 8.

  1. Изследваме за инфлексни точки:
   • От f '' > 0 6x2 – 8 > 0 2(x – 2)(x + 2) > 0 x (- ∞; - ) (; + ∞) и тогава f (x) е изпъкнала функция.
   • От f '' < 0 6x2 – 8 < 0 x и тогава f (x) е вдлъбната функция.
   • Така доказахме, че при x1/2 = функцията f (x) има инфлексна точка и пресмятаме:

  2. Намираме НМС (най-малката стойност) и НГС (най-голямата стойност) – В стъпка 1 определихме, че функцията f (x) има ДМ x (– ∞; + ∞) (интервалът е отворен от двете страни). В стъпка 4 видяхме, че f (x) има три локални екстремума (два минимума и един максимум) и затова:
   • НМС (най-малката стойност) е в точките на локалните минимуми, т.е. в точките A (– 2; – 3) и B ( 2; – 3).
   • НГС (най-голямата стойност) е в точката на локален максимум, т.е. в точка C (0; 5).
 6. изследване на биквадратна функция

 7. Съставяме таблица:
  1. Резултатите от изпълнението на горните стъпки подреждаме в таблица.
  2. Намираме пресечните точки на параболата с координатните оси:
   • Оста Ox – решаваме биквадратното уравнение f (x) = 0 и получаваме, че точките са четири, решенията на горното уравнение (за прегледност тези точки НЕ сме ги нанесли на Фиг. Зад. 2).
   • Оста Oy – В по-горните стъпки доказахме, че точката на максимума лежи на ординатната ос, т.е. функцията пресича оста Oy в точка C (0; 5).
 8. Начертаваме графиката на функцията – Тя е представена на Фиг. Зад. 2.

Върни се в теорията


III. Изследване на функция с произволна степен

Теория

Решени задачи

Зад. №1:
Да се изследва функцията f (x) = x4 – 2x3 + 2.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Използвайте описаните стъпки за изследване на функция.

Използваме описаните стъпки за изследване на функция:

 1. Намираме Дефиниционното множество (ДМ) на функцията f (x):

  ДМ: x (– ∞; + ∞).

 2. Изследваме за:
  1. четност или нечетност – Използваме правилото за четност или нечетност:

   f (– x) = (– x)4 – 2.(– x)3 + 2 = x4 + 2x3 + 2 ≠ f (x),

   т.е. f (x) е нито четна, нито нечетна.

  2. периодичност – Нека главният период да е P, тогава:

   f (x + P) = (x + P)4 – 2.(x + P)3 + 2 ≠ f (x),

   т.е. f (x) е непериодична.

 3. Изследваме функцията в краищата на ДМ, т.е. изследваме за асимптоти – Намираме границата на f (x) в краищата на ДМ:

  асимптоти на произволна функция

  т.е. f (x) няма асимптоти.

 4. Намираме първата производна и евентуалните екстремуми:

  f ' = 4x3 – 6x2 = 2x2(2x – 3).

  1. Решаваме неравенството, за да определим интервалите, при които функцията расте:

   f ' (x) > 0 2x2(2x – 3) > 0 x (1,5; + ∞),

   т.е. при x (1,5; + ∞) функцията f (x) е растяща.

  2. Решаваме неравенството, за да определим интервалите, при които функцията намалява:

   f ' (x) < 0 x (–∞; 0) (0; 1,5),

   т.е. при x (– ∞; 0) (0; 1,5) функцията f (x) е строго намаляваща.

   Бележка:
   Ако решим неравенството f ' (x) ≤ 0, то ще намерим интервала x (– ∞; 1,5], при който функцията f (x) е монотонно намаляваща.
  3. Намираме локалните екстремуми – От стъпки (4.1) и (4.2) следва, че при x1 = 0, x2 = 1,5 производната f ' (x) сменя знака си, като
   • при x2 = 1,5 функцията f (x) от намаляваща се превръща в растяща, т.е. при x2 = 1,5 функцията f (x) има локален минимум. Намираме стойността на f (x) в тази точка:

    fmin = f (1,5) = 1,54 – 2.(1,5)3 + 2 = 0,32.

    Т.е. точката на минимума е V (1,5; 0,32).

   • Функцията няма локален максимум. При x1 = 0 функцията f (x) НЕ сменя знака си и затова тя няма локален екстремум в тази точка.
 5. Намираме втората производна

  f '' = x2 – 12x.

  1. Изследваме за инфлексни точки:
   • От f '' > 0 12x2 – 12x > 0 12x(x – 1) > 0 x (– ∞; 0) (1; + ∞) и тогава f (x) е изпъкнала функция.
   • От f '' < 0 12x2 – 12x < 0 x (0; 1) и тогава f (x) е вдлъбната функция.
   • Така доказахме, че при x = 0 и x = 1 функцията f (x) има инфлексна точка и пресмятаме:

    f (0) = 04 – 2.03 + 2 = 2.

    f (1) = 14 – 2.13 + 2 = 1.

  2. Намираме НМС (най-малката стойност) и НГС (най-голямата стойност) – Функцията f (x) има един локален екстремум (един минимум) и затова:
   • НМС (най-малката стойност) е в точките на локалните минимуми, т.е. в точката V (1,5; 0,32).
   • Няма НГС (най-голямата стойност), защото изследваме в ДМ, който е отворен интервал от двете страни.
 6. изследване на произволна функция

 7. Съставяме таблица:
  1. Резултатите от изпълнението на горните стъпки подреждаме в таблица.
  2. Намираме пресечните точки на параболата с координатните оси:
   • Оста Ox – Вместо да решаваме уравнението f (x) = 0 (уравнението е от по-висока степен), то използваме това, че fmin = f (1,5) = 0,32 > 0, т.е. графиката НЕ пресича абсцисната ос.
   • Оста Oy – В по-горните стъпки доказахме, че инфлексната точка лежи върху ординатната ос, т.е. функцията пресича оста Oy в точка C (0; 2).
   • Ще изчислим две допълнителни точки с координати A (– 1; 5) и B (2; 2).
 8. Начертаваме графиката на функцията – Тя е представена на Фиг. Зад. 3.

Върни се в теорията


IV. Изследване на дробно-линейна функция

Теория

Решени задачи

Зад. №1:
Да се изследва функцията f (x) = .
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Използвайте описаните стъпки за изследване на функция.

Използваме описаните стъпки за изследване на функция:

 1. Намираме Дефиниционното множество (ДМ) на дробната функция f (x):

  x ≠ 0 ДМ: x (– ∞; 0) (0 + ∞).

 2. Изследваме за:
  1. четност или нечетност – Използваме правилото за четност или нечетност:

   f (– x) = f (x),

   т.е. f (x) е нито четна, нито нечетна.

  2. периодичност – Нека главният период да е P, тогава:

   f (x + P) ≠ f (x),

   т.е. f (x) е непериодична.

 3. Изследваме функцията в краищата на ДМ, т.е. изследваме за асимптоти – Намираме границата на f (x) в краищата на ДМ:
  • Изследваме за хоризонтална асимптота:

   хоризонтална асимптота

   т.е. f (x) има хоризонтална асимптота f (x) = y = 3.

  • Изследваме за вертикална асимптота: От ДМ следва, че функцията НЕ е дефинирана при x = 0, т.е. при x = 0 функцията f (x) е прекъсната и затова ще изследваме около тази точка:

   вертикална асимптота

   т.е. правата x = 0 е вертикална асимптота.

 4. Намираме първата производна и евентуалните екстремуми:

  производна

  1. От това, че f ' < 0 за всяко x (– ∞; 0) (0; + ∞) следва, че функцията f (x) е само намаляваща в ДМ.
  2. Функцията f (x) няма локални екстремуми, защото f ' ≠ 0 за всяко x ≠ 0.
 5. Намираме втората производна

  1. Изследваме за инфлексни точки:
   • От f '' > 0 x > 0 и тогава f (x) е изпъкнала функция.
   • От f '' < 0 x < 0 и тогава f (x) е вдлъбната функция.
   • Така доказахме, че функцията f (x) няма инфлексна точка, защото при x = 0 втората производна сменя знака си, но x = 0 НЕ принадлежи на ДМ.
  2. Функцията f (x) няма НМС (най-малката стойност) и НГС (най-голямата стойност).
 6. изследване на дробна функция

 7. Съставяме таблица:
  1. Резултатите от изпълнението на горните стъпки подреждаме в таблица.
  2. Намираме пресечните точки на параболата с координатните оси:
   • Оста Ox – Решаваме уравнението f (x) = 0 и намираме, че графиката на функцията пресича абсцисната ос при x = – (за прегледност тази точка НЕ сме я нанесли на Фиг. Зад. 4).
   • Оста Oy – Ординатната ос Oy е вертикална асимптота и графиката на функцията f (x) НЕ я пресича.
 8. Начертаваме графиката на функцията – Тя е представена на Фиг. Зад. 4.

Върни се в теорията


Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама