Лого за уроци по математика

тестове по математика

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Тест от изпит по МАТЕМАТИКА 1

Вие сте тук:   || (Софийски университет || Математика 1 || 2019 г. 


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (7 клас, 6 клас и 5 клас) от 2008 г. до сега.

  Тестове от други години


Тест – Юни 2019 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Кое от посочените числа е най-малко:
  • А)|9 – 1/2 – 1|
  • Б)|2 – 4 – 1/2|
  • В)|1 – 8 – 2/3|
  • Г)|4 – 3/2 – 1|
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Изразът A = е равен на:
  • А)5
  • Б)6
  • В)7
  • Г)9
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Допустимите стойности за a в израза са:
  • А)a [– 1; 2) (2; 3]
  • Б)a [– 2; 3]
  • В)a [– 3; 1) (1; 2]
  • Г)a [– 3; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Решенията на неравенството са:
  • А)x (1; 5)
  • Б)x (1; 3) (3; 5)
  • В)x (– 1; 5)
  • Г)x (– ∞; 1) (5; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Ако p = log6 3 и q = log6 5, то log45 12 е равно на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Ако двойката числа (x; y) е ненулево решение на системата , тогава |x + y| е равно на:
  • А)0
  • Б)5
  • В)7
  • Г)10
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Ако x1 и x2 са корени на уравнението 2x2 – 5x + 2 = 0, то стойността на израза е равна на:
  • А)– 3
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Стойността на израза тригонометрични формули е равна на:
  • А)cos 19°
  • Б)tg 19°
  • В)sin 19°
  • Г)cotg 19°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. В ΔABC, AB = 8, AC = 12, BAC = 45°, CM е медиана на страната AB и ъглополовящата на BAC пресича CM в точка L. Лицето на ΔALM е равно на:
  • А)3
  • Б)4
  • В)4
  • Г)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. В ΔABC, AC = BC, AB = 4, R е радиусът на описаната около триъгълника окръжност, h е височината към страната AB и R : h = 5 : 9. Лицето на ΔABC е равно на:
  • А)6
  • Б)8
  • В)10
  • Г)12
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Критерии за оценяване

 12. На чертежа е изобразена графиката на квадратната функция f(x) = x2 + bx + c. Ако правата l е успоредна на абсцисната ос, тогава:
  • А)b = – 2 и c = 0
  • Б)b = и c = 0
  • В)b = 0 и c = 2
  • Г)b = – 2 и c = 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Общият член на редицата b1, b2, …, bn, … е bn = (– 1)n + , n = 1, 2, … . Сумата на първите 2019 члена на редицата е равна на:
  • А)999
  • Б)1001
  • В)1009
  • Г)2019
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Ако числата a, b, c са отрицателни и образуват геометрична прогресия, стойностите на частното q на прогресията, за която 2c > 11b – 12a, са:
  • А)q (– 1; 1)
  • Б)q
  • В)q (2; 6)
  • Г)q
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. На чертежа е изобразена графиката на функцията f (x) = cos x, x и през пресечните точки с координатните оси минава права l с уравнение y = kx + n. Тогава:
  • А)k = – π и n = 1
  • Б)k = – 2 и n = 1
  • В)k = 1 и n = –
  • Г)k = и n = 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. В клуб „Фаталист“ играят 15 футболисти – 10 от девети клас и 5 от осми клас. Клубните фланелки са с номера от 1 до 10 са раздадени на деветокласниците, а осмокласниците играят с фланелки без номера. Във всеки мач отборът на клуба излиза с 5 футболисти, от които трима деветокласници и общ сбор от номерата на фланелките равен на 13, и двама осмокласници, без номера. Броят на различните стартови състави на клуба е равен на:
  • А)75
  • Б)80
  • В)82
  • Г)90
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Дадени са числовите данни: 12, 9, 16, 17, 12, 17 – x, 19 + x, 18, където x > 0. За тези данни е известно, че медианата им е равна на тяхното средноаритметично. Тогава x е равно на:
  • А)1
  • Б)2
  • В)3
  • Г)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. В ΔABC ъглополовящите се пресичат в точка L, ALB = 105° и AB = 6. Радиусът на описаната около ΔABC окръжност е равен на:
  • А)4
  • Б)6
  • В)3
  • Г)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. В ΔABC, AC = BC = 7. Върху страната AB на триъгълника е взета точка D, като AD = 3 и BD = 8. Дължината на отсечката CD е равна на:
  • А)3
  • Б)4
  • В)5
  • Г)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. В равнобедрен трапец ABCD е вписана окръжност с център точка O и радиус r = , която се допира до бедрата на трапеца AD и BC, съответно в точките M и N. Ако точките A, O и N лежат на една права, периметърът на трапеца ABCD е равен на:
  • А)10
  • Б)8
  • В)15
  • Г)16
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Лицето на ромб е четири пъти по-голямо от лицето на вписания в него кръг. Ако острият ъгъл на ромба е α, тогава cotg α е равно на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)π2 – 2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 21. до 25. включително запишете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 23. Стойността на израза логаритмични преобразования е равна на:

  Вижте упътване

  Вижте решение


 24. Решенията на уравнението са:

  Вижте упътване

  Вижте решение


 25. От банка е изтеглен кредит при условията на сложна лихва с p% годишен лихвен процент и двугодишен период на погасяване. След една година по кредита е направена първата погасителна вноска, равна на от общо дължимата към този момент сума. След още една година кредитът е напълно погасен с втора вноска, равна на 69% от стойността на изтегления кредит. Годишният лихвен процент на банката е равен на:

  Вижте упътване

  Вижте решение


 26. диаграми Компания е реализирала приходи от обща 4 млн. лева за периода 2015 – 2018 г., като разпределението на приходите по години е дадено на кръговата диаграма. На другата диаграма са представени разходите на компанията по години в стотици хиляди лева. Колко лева е най-голямата годишна печалба на компанията в указания период и през коя година е реализирана?

  Вижте упътване

  Вижте решение


 27. Точката Q лежи върху диагонала BD на правоъгълника ABCD. Ако BC = 15, BQ = 4 и CQ = 13, дължината на страната AB правоъгълника е равна на:

  Вижте упътване

  Вижте решение


 28. Условията на задачи от 26. до 28. включително може да намерите тук, а указание за решаването им – тук.

  Върни се нагоре   Други тестове   2018 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

УНСС

Матура

7 клас

6 клас 5 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет, на Матура и НВО (национално външно оценяване) в 7 клас през последните няколко години.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

7 клас


© Учебен център „СОЛЕМА”

Ако искате сами да се подготвите по математика, проследете връзките:

самоподготовка и уроци по математика за 7 классамоподготовка по математика за 10 класуроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmонлайн уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmбезплатни уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htm

Разгледайте решени тестовете от изпити по Математика и Физика от 2008 г. до сега

Решени тестове по математика от изпити от университети, матура и 7 клас

Свържете се с нас:

: 0888 919 954 (вечер), г-н. Станев.

solema@gbg.bg  Оставете мнение във Facebook  Оставете мнение в Google+

Creative Commons License

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт, са собственост на Учебен център „СОЛЕМА” и са лицензирани под Криейтив Комънс Признание