Лого за уроци по математика
физика-атом

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по ФИЗИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и Национално външно оценяване (НВО, 10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2017 година


  ПЪРВИ МОДУЛ

  Отговорите на задачите от 1. до 30. включително отбележете в листа за отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Как ще се измени силата на взаимодействие между два неподвижни точкови заряда, ако големината на единия от тях се намали 2 пъти?
  • А) ще се увеличи 2 пъти
  • Б) ще се намали 2 пъти
  • В) ще се увеличи 4 пъти
  • Г) ще се намали 4 пъти
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Три точки – A , B и C, лежат върху силовите линии на електростатично поле, създадено от точков заряд q, както е показано на фигурата. Посочете вярното твърдение за интензитета на полето в тези точки.
  • А) ЕA > EB > EC
  • Б) ЕA = EB < EC
  • В) ЕA < EB = EC
  • Г) ЕA = EB = EC
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Положителен електричен заряд, който е поставен в еднородно електростатично поле, започва да се движи:
  • А) по посока на силовите линии и увеличава скоростта си
  • Б) в обратна посока на силовите линии и намалява скоростта си
  • В) по посока на силовите линии и намалява скоростта си
  • Г) в обратна посока на силовите линии и увеличава скоростта си
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Кондензатор със заряд q = 0,2 C и напрежение U = 4 V, има капацитет C равен на:
  • А) 20 F
  • Б) 0,80 F
  • В) 0,50 F
  • Г) 0,05 F
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. При приближаване на отрицателно заредено топче към положително зареден електроскоп, ъгълът на отклонение на стрелката:
  • А) ще се увеличи
  • Б) ще се намали
  • В) ще се увеличи и след това ще се намали
  • Г) ще се намали и след това ще се увеличи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Когато незареден проводник се внесе в електростатично поле, по повърхността му:
  • А) се появяват само некомпенсирани положителни заряди
  • Б) се появяват само некомпенсирани отрицателни заряди
  • В) се появяват некомпенсирани положителни и отрицателни заряди
  • Г) не се появяват електрични заряди
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Показана е зависимостта на тока, който тече в резистор, от напрежението между краищата му. Съпротивлението на резистора е:
  • А) 10 Ω
  • Б) 1 Ω
  • В) 0, 1 Ω
  • Г) 0, 01 Ω
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Вярната връзка среда – токови носители е:
  • А) метал – електрони
  • Б) електролит – йони и електрони
  • В) газ – електрони и дупки
  • Г) полупроводник – йони
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Токът, който тече в резистор със съпротивление R = 2 Ω, е I = 1 A. Работата A на електричния ток за време t = 100 s e:
  • А) 40 J
  • Б) 50 J
  • В) 160 J
  • Г) 200 J
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. В лампа, която е включена към източник с напрежение U = 5 V, тече ток I = 0,5 А. Мощността P на тока през лампа е:
  • А) 0,01 W
  • Б) 2,5 W
  • В) 10 W
  • Г) 50 W
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Електричният ток в електролити е насочено движение на:
  • А) електрони
  • Б) електрони и дупки
  • В) йони
  • Г) йони и електрони
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. За да протече електричен ток във вана с дестилирана и дейонизирана вода, е необходимо:
  • А) водата да се загрее
  • Б) водата да се охлади
  • В) във водата да се разтвори NaCl (готварска сол)
  • Г) да се увеличи налягането над водата
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. При осветяване на полупроводник, съпротивлението му:
  • А)намалява
  • Б)увеличава се
  • В)не се променя
  • Г)увеличава се и след това намалява
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Резистор със съпротивление R = 4,6 Ω, по който тече ток I = 0,2 A, е включен към източник на електродвижещо напрежение с вътрешно съпротивление r = 0,4 Ω. Колко е електродвижещото напрежение ε на източника?
  • А) 0,04 V
  • Б) 1 V
  • В) 2,5V
  • Г) 25 V
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Показана е посока на скоростта v на положителен заряд, който се движи в магнитно поле с индукция B. Посоката на магнитната сила, която действа на заряда в дадения момент, е:
  • А) от листа към Вас
  • Б) от Вас към листа ⊗
  • В) в обратна посока на скоростта
  • Г) по посока на скоростта
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Праволинеен проводник с дължина l = 0,5 m, по който тече ток I = 0,2 А, е поставен в еднородно (хомогенно) магнитно поле. Той е разположен перпендикулярно на магнитната индукция, чиято големина е B = 1 T. Определете магнитната сила, действаща на проводника.
  • А) 0,1 N
  • Б) 0,4 N
  • В) 2,5 N
  • Г) 10 N
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. При експеримент в намотка, по която тече ток, се поставя сърцевина от алуминий. Измерване показва, че магнитната индукция на полето леко се е увеличила. Следователно, алуминият е:
  • А) феромагнетик
  • Б) диамагнетик
  • В) парамагнетик
  • Г) диелектрик
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. На фигурата са показани намотка и постоянен магнит, който се движи спрямо нея. В кой от случаите НЯМА да се индуцира електричен ток? (Стрелката → показва посоката на движение на магнита.)
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. На фигурата е показана графика на зависимостта на променливо напрежение от времето. Амплитудата на напрежението е:
  • А) 1 V
  • Б) V
  • В) 2 V
  • Г) 2 V
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Резистор със съпротивление R = 5000 Ω е включен към източник на променливо напрежение с ефективна стойност U = 20 V. Средната мощност P на тока е:
  • А) 4 mW
  • Б) 80 mW
  • В) 0,1 MW
  • Г) 1 MW
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Кое е вярното твърдение за показателя на пречупване на светлината?
  • А) зависи от ъгъла на падане
  • Б) зависи от интензитета на светлината
  • В) определя се чрез формулата:
  • Г) зависи от дължината на вълната
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. На фигурата е показана графика на зависимостта на отклонението на трептящо тяло с течение на времето. Амплитудата A и периодът T на трептенето са:
  • А) А = 8 m, T = 2 s
  • Б) A = 4 m, T = 1 s
  • В) A = 8 m, T = 1 s
  • Г) A = 4 m, T = 2 s
  Проверете отговор
  Вижте решение

 23. Скоростта на звука е най-голяма:
  • А) във вакуум
  • Б) във въздух
  • В) в стомана
  • Г) в морска вода
  Проверете отговор
  Вижте решение

 24. При преминаване на светлинна вълна от вода във въздух за скоростта и честотата на вълната е вярно:
  • А) скоростта намалява, честотата се увеличава
  • Б) скоростта се увеличава, честотата намалява
  • В) скоростта намалява, честотата не се изменя
  • Г) скоростта се увеличава, честотата не се изменя
  Проверете отговор
  Вижте решение

 25. При преминаване на светлина от среда с показател на пречупване n1 в среда с показател на пречупване n2, пълно вътрешно отражение ще се наблюдава:
  • А) при всеки ъгъл на падане, когато n1 < n2
  • Б) при ъгъл на падане по-голям от граничния, когато n1 < n2
  • В) при всеки ъгъл на падане, когато n1 > n2
  • Г) при ъгъл на падане по-голям от граничния, когато n1 > n2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 26. Как ще се промени скоростта на светлината при преминаване от вакуум в прозрачна среда с показател на пречупване n = 1,5?
  • А) не се променя
  • Б) намалява 1,5 пъти
  • В) увеличава се 1,5 пъти
  • Г) изменението зависи от ъгъла на падане
  Проверете отговор
  Вижте решение

 27. На фигурата е показан ходът на светлинен лъч на границата между две среди. Коя комбинация от неравенства е вярна? (n – показател на пречупване, u – скорост на светлината).
  • А) n1 > n2 и u1 > u2
  • Б) n1 < n2 и u1 > u2
  • В) n1 > n2 и u1 < u2
  • Г) n1 < n2 и u1 < u2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 28. Мощността на излъчване P (енергията, излъчена за 1 s) на абсолютно черно тяло с площ S и температура T се определя по формулата:
  • А) P = σ.Т2
  • Б)
  • В) P = σ.S.Т4
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 29. Абсолютно черно тяло излъчва непрекъснат спектър. При понижаване на абсолютната температура на тялото 2 пъти, дължината на вълната, за която интензитетът е максимален:
  • А) намалява 2 пъти
  • Б) се увеличава 2 пъти
  • В) намалява 16 пъти
  • Г) се увеличава се 16 пъти
  Проверете отговор
  Вижте решение

 30. Кой от изброените източници на светлина НЕ е луминесцентен?
  • А) полярно сияние
  • Б) газоразрядна лампа
  • В) светулка
  • Г) Слънцето
  Проверете отговор
  Вижте решение

 31. ВТОРИ МОДУЛ

  Отговорите на задачите от 31. до 40. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

 32. Монохроматичната светлина се поглъща на порции с:
  • А) произволно голяма енергия
  • Б) енергия E = hc
  • В) енергия E = hλ
  • Г) енергия E = hν
  Проверете отговор
  Вижте решение

 33. Кое явление се обяснява само с квантовия модел на светлината?
  • А) отражение
  • Б) фотоефект
  • В) интерференция
  • Г) дифракция
  Проверете отговор
  Вижте решение

 34. На фигурата е представена диаграма на енергетичните нива на атом. Преходът, при който се излъчва фотон с най-малка честота, е:
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 35. Посочете вярната връзка между масата mя на ядрото на изотопа , масата mp на протон и масата mn на неутрон?
  • А) mя > 6mp + 6mn
  • Б) mя = 6mp + 6mn
  • В) mя < 6mp + 6mn
  • Г) mя > 6mp + 12mn
  Проверете отговор
  Вижте решение

 36. След алфа-разпадане на изотопа се получава ядро на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 37. За йонизиращата способност на радиоактивните лъчения е вярно, че е:
  • А) най-голяма при алфа-лъчите
  • Б) най-голяма при бета-лъчите
  • В) най-голяма при гама-лъчите
  • Г) еднаква за всички лъчения
  Проверете отговор
  Вижте решение

 38. Посочете вярното твърдение.
  • А) Мезоните са изградени от лептони.
  • Б) Мезоните не са изградени от кварки.
  • В) Барионите са изградени от три кварка.
  • Г) Лептоните са изградени от два кварка.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 39. Крайният стадий от еволюцията на звездите се определя от:
  • А) масата на звездата
  • Б) цвета на звездата
  • В) светимостта на звездата
  • Г) химичния състав на звездата
  Проверете отговор
  Вижте решение

 40. На диаграмата „спектър-светимост“ червените свръхгиганти са разположени:
  • А) долу вляво
  • Б) долу вдясно
  • В) горе вляво
  • Г) горе вдясно
  Проверете отговор
  Вижте решение

 41. Кой от изброените звездни стадии е последен етап от еволюцията на звездите?
  • А) червен гигант
  • Б) неутронна звезда
  • В) протозвезда
  • Г) звезда от главната последователност
  Проверете отговор
  Вижте решение

 42. Условията на задачи от 41. до 50. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2016 г. 2018 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама