Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2010 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Кое от посочените числа е най–голямо?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение:

 2. Изразът е равен на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Изразът е дефиниран при:
  • А)x ≠ ±4
  • Б)x ≠ ±4; x ≠ ±2
  • В)x ≠ ±4; x ≠ ±2; x ≠ 1
  • Г)x ≠ ±4; x ≠ ±2; x ≠ 1; x ≠ 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Решенията на неравенството x2 – 4x + 3 < 0 са:
  • А)x (–∞; 1) (3; +∞)
  • Б)x (1; 3)
  • В)x
  • Г)x (–∞; +∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Графиката на функцията y = 6 – x – x2 е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Каква е функцията f(x) = x2 – 7x + 5 в интервала (3; 4)?
  • А)само растяща
  • Б)само намаляваща
  • В)константа
  • Г)намаляваща и растяща
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Решенията на уравнението |x + 1| = 0 са:
  • А)само 1
  • Б)само –1
  • В)–1 и 1
  • Г)x
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Стойността на израза log2 32 – + lg 0,001 е равна на:
  • А)0
  • Б)4
  • В)6
  • Г)10
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Стойността на израза 1 + cos (180° – α) + sin (90° + α) + sin2 75° + cos2 75° е:
  • А)1
  • Б)2
  • В)0
  • Г)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Стойността на израза е:
  • А)
  • Б)1
  • В)0
  • Г)–1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Ако е дадена аритметичната прогресия a1, a2, a3, ... и a4 + a13 = 49, то сборът a1 + a6 + a11 + a16 е:
  • А)49
  • Б)98
  • В)147
  • Г)196
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Ако средноаритметичното на числата a1, a2, ..., a7 е равно на 1, a средноаритметичното на числата a1, a2, ..., a6 е равно на – 1, то числото a7 е равно:
  • А)0
  • Б)1
  • В)8
  • Г)13
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Решенията на системата са:
  • А)(–4; –5); (–5; –4);
  • Б)(4; –5); (–5; 4);
  • В)(–4; 5); (5; –4);
  • Г)(4; 5); (5; 4).
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. В трапец ABCD (AB||CD) диагоналите се пресичат в точка O и AC : OC = 5 : 2. Ако AB = 30 cm, то CD е:
  • А)12 cm
  • Б)15 cm
  • В)20 cm
  • Г)24 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Даден е ΔABC със страни AB = 12 и AC = 15. Построена е ъглополовящата AL (L BC) и през точка L е построена права LP (P AB) и LP||AC. Отношението SΔLPB : SΔABC е равно на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. На чертежа CH е височината към хипотенузата AB на правоъгълен триъгълник ABC. Ако AH = 36 и HB = 64, дължината на катета AC е равна на:
  • А)80
  • Б)60
  • В)48
  • Г)30
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. За триъгълника на чертежа е дадено, че sin α : sin β = : 2. За дължините на страните a и b е изпълнено:
  • А)a = 2b
  • Б)a = b
  • В)a = b
  • Г)a = b
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. В успоредник ABCD AB = 8 cm, AD = 7 cm. Ако BAD = 600, то дължината на диагонала АС е:
  • А) cm
  • Б)13 cm
  • В)15 cm
  • Г) cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. В ΔABC BAC = 60°, а AB = 3 cm. Ако радиусът на описаната около триъгълника окръжност е cm, дължината на страната AC е равна на:
  • А)5 cm
  • Б)7 cm
  • В)8 cm
  • Г) cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Окръжност с радиус 4 cm е вписана в равнобедрен трапец. Ако малката основа на трапеца е равна на радиуса на окръжността, лицето на трапеца е:
  • А)80 cm2
  • Б)96 cm2
  • В)160 cm2
  • Г)192 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 21. до 25. включително запишете в свитъка за свободните отговори!

  Критерии за оценяване

 22. За членовете на геометрична прогресия е дадено, че a3.a4.a5 = 29. Намерете четвъртия член на прогресията.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 23. В равнобедрен ΔABC (AC = BC), за който cos BAC = , е вписана окръжност с радиус r = 1 cm. Намерете лицето на ΔABC.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 24. Да се намери лицето на успоредник със страни 3cm и 5 cm и ъгъл между диагоналите 45°.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 25. Намерете номера n на най–големия член на редицата, зададена с формулата an = 6n – n2 – 5.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 26. На една полица има 20 книги, като между тях са и два тома от събрани съчинения на един автор. Намерете вероятността, при случайно подреждане на книгите, двата тома да са един до друг.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 27. Условията на задачи от 26. до 28. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2009 г. 2011 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама