Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по МАТЕМАТИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2021 година


  МОДУЛ 1

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Стойността на израза е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Стойността на израза е:
  • А)3 – 4
  • Б)2 – 3
  • В)2
  • Г)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Множеството от НЕДОПУСТИМИТЕ стойности на израза е:
  • А){– 2; 2}
  • Б){– 2; 3}
  • В){– 3; 2; 3}
  • Г){– 3; – 2; 2; 3}
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Решенията на неравенството (x – 6)2(x – 1)(x + 5) ≤ 0 са:
  • А)x [– 5; 1] {6}
  • Б)x (– ∞; – 5] [1; 6]
  • В)x (– ∞; – 6] [– 1; 5]
  • Г)x [– 1;5] {6}
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. С колко процента трябва да се намали числото 72, за да се получи числото 63?
  • А) %
  • Б)8 %
  • В)12 %
  • Г)13 %
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Най-големият корен на уравнението (x2 – 4x)2 + 7(x2 – 4x) + 12 = 0 е:
  • А)– 4
  • Б)2
  • В)3
  • Г)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Ако x1 и x2 са корени на уравнението 6x2 – 3x – 1 = 0, то НЕ е вярно, че:
  • А)x1 + x2 =
  • Б)x1 . x2 < 0
  • В)x1 + x2 > 0
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Стойността на израза е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. В равнобедрен ΔABC (AC = BC) е вписана окръжност с център О. Лъчът AO пресича страната BC в точка L. Ако LB = 3 cm и LC = 5 cm, то периметърът на ΔABC е:
  • А)20 cm
  • Б)20,8 cm
  • В)21,4 cm
  • Г) cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. В ΔABC AB = 8 cm, BC = 5 cm и AC = 10 cm. Ако точка М е средата на страната АВ, а точката N от страната АС е такава, че AMN = ACB, то намерете дължината на MN.
  • А)2 cm
  • Б)2,5 cm
  • В)3,2 cm
  • Г)4 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Критерии за оценяване

 12. Графиката на коя от дадените функции има само една обща точка с абсцисната ос?
  • А)f (x) = x2 + 25x + 25
  • Б)f (x) = x2 + 5x + 25
  • В)f (x) = x2 – 10x – 25
  • Г)f (x) = x2 – 10x + 25
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Коя от редиците НЕ е монотонна:
  • А)– 2; – 4; – 6; – 8
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Сумата на първите шест члена на геометрична прогресия, за която a1 = 6 и q = , е равна на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Колко е cos α, ако cotg (α – ) = 2 и α (; π)?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. С помощта на цифрите 2, 3, 4 и 5 са образувани всички възможни трицифрени числа с различни цифри. Броят на тези от тях, които НЕ се делят на 9, е:
  • А)6
  • Б)12
  • В)18
  • Г)24
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. За статистическия ред 0, 1, a, 2, b, 5, 9, 11 модата е 1, а медианата е 2,5. Средноаритметичното на реда е равно на:
  • А)3
  • Б)4
  • В)6,5
  • Г)7
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. В остроъгълен ΔABC страната AB = 2 cm, а радиусът на описаната около него окръжност е R = 2 cm. Градусната мярка на ACB е равна на:
  • А)30°
  • Б)45°
  • В)60°
  • Г)150°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. В правоъгълния ΔABC (C = 90°) височината CH (H AB) разделя АВ на отсечки AH и BH, като BH = 9.AH. Ако CH = 3 cm, то лицето на ΔABC е равно на:
  • А)25 cm2
  • Б)75 cm2
  • В)135 cm2
  • Г)150 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Дължините на страните на успоредник се отнасят както 3:2, а диагоналите му могат да са катети на правоъгълен триъгълник с хипотенуза с дължина 13 cm. Периметърът на успоредника е:
  • А)5 cm
  • Б)10 cm
  • В)40 cm
  • Г)13 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Бедрото на равнобедрен трапец е 2 cm, малката основа е cm, а ъгълът при нея е 135°. Лицето на трапеца е равно на:
  • А)3 cm2
  • Б)4 cm2
  • В)6 cm2
  • Г)8 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. МОДУЛ 2

  Отговорите на задачите от 21. до 25. включително запишете в свитъка за свободните отговори!

  Критерии за оценяване

 23. Пресметнете стойността на израза A = , където B = log2 (log3 81), а C = .

  Вижте упътване

  Вижте решение


 24. Намерете множеството от решенията на неравенството x2 + 2x ≤

  Вижте упътване

  Вижте решение


 25. Дадена е аритметична прогресия с n члена, за която a1 = 1, a3 = 13 и Sn = 280. Намерете броя n на членовете.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 26. В купа има 4 червени и 7 черни топки. Намерете вероятността при едновременно изваждане на три топки поне една от тях да е червена топка.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 27. В ΔABC страните АВ, BС и АС са с дължини съответно 2 cm, cm и 1 cm. Ако CC1 е височината през върха С, намерете радиуса на вписаната в ΔACC1 окръжност.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 28. Условията на задачи от 26. до 28. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2020 г. 2022 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама