Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Геометрия


Триъгълник – Теорема на Талес. Подобни триъгълници

Вижте:

ТеорияОсновни задачиТест за УНСС


Тест – Технически университет и матура

 1. Ако AB || CD, AD = 15 cm, BC = 12 cm и AO = 3 cm, то дължината на отсечката BO е:
  • А) cm
  • Б) cm
  • В) cm
  • Г) cm
  • Д) cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. На чертежа ABCD е успоредник и PQ || BD. Ако AB = 8 cm, BC = 6 cm и AP = 12 cm, то дължината на DQ е:
  • А)1,5 cm
  • Б)2 cm
  • В)3 cm
  • Г)4 cm
  • Д)5 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. В ΔABC симетралата на страната АВ пресича страната ВС в точка М така, че BM : CM = 5 : 2. Ако СН (H AB) е височина в ΔABC, намерете отношението AH : HB.
  • А)1 : 5
  • Б)3 : 5
  • В)3 : 7
  • Г)2 : 7
  • Д)5 : 7
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. През медицентъра на ΔABC е построена права, успоредна на страната BC, която пресича страната AC в т. E. Ако AC = 18 cm, то дължината на AE е равна на:
  • А)16 cm
  • Б)14 cm
  • В)17 cm
  • Г)18 cm
  • Д)12 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. В ΔABC отсечката AL (L BC) е ъглополовяща на ъгъла при върха A. Права през точка L, успоредна на AB, пресича AC в точка M. Ако AC = 21 cm и AB = 28 cm, то дължината на отсечката ML е равна на:
  • А)12 cm
  • Б)7 cm
  • В)14 cm
  • Г)21 cm
  • Д)4 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Даден е ΔABC, за който AB = 8 cm, BC = 5 cm и AC = 10 cm. Ако M е средата на AB и AMN = ACB, намерете дължината на MN.
  • А)2 cm
  • Б)2,5 cm
  • В)3,2 cm
  • Г)2,1 cm
  • Д)6,4 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Точките A, B, C и D лежат на окръжност. Хордите AB и CD се пресичат в точка E, която лежи вътре в окръжността, като DE = 8 cm, CE = 6 cm и дължината на отсечката BE е с 8 cm по-голяма от дължината на отсечката AE. Дължината на хордата AB е:
  • А)4 cm
  • Б)6 cm
  • В)8 cm
  • Г)12 cm
  • Д)16 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Ако на чертежа AP : PC = 2 : 3 и CQ : CB = 3:5. Вярно е, че:
  • А)SΔPQC : SΔABC = 3 : 5
  • Б)SΔPQC : SABQP = 3 : 5
  • В)SΔPQC : SABQP = 9 : 16
  • Г)CP : AC = 9 : 25
  • Д)PQ и AB не са успоредни
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. На чертежа за ΔABC е дадено AB = 6cm , BC = 8cm и BAD = ACB. Дължината на отсечката BD е равна на:
  • А)6 cm
  • Б)4,5 cm
  • В)4 cm
  • Г)3,5 cm
  • Д)2,5 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. На страната AC на ΔABC е взета точка D, така че DBC = CAB. Ако AD = 16 cm, DC = 2 cm и BD = 5 cm, то дължината на страната AB е равна на:
  • А)6 cm
  • Б)15 cm
  • В) cm
  • Г)36 cm
  • Д)нито едно от посочените
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. В ΔABC AB = 24, а ъглополовящата BL разделя страната AC на части AL =15 и LC = 5. През точка L е построена права, успоредна на AB, която пресича BC в точка E. Отсечката CE е равна на:
  • А)12
  • Б)8
  • В)6
  • Г)2
  • Д)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Даден е ΔABC, в който AC = 5 cm, AB = 8 cm. Ъглополовящата на BAC пресича страната BC в точка L така че BL = 2 cm. Дължината на отсечката CL е:
  • А)4 cm
  • Б)3,75 cm
  • В)2 cm
  • Г)1,25 cm
  • Д)1 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Страните AB, BC и AC на ΔABC са равни съответно на 4 cm, 3 cm и 2 cm. Ако M е точка от страната BC и е на равни разстояния от AB и AC, то отсечката CM е равна на:
  • А)0,5 cm
  • Б)1 cm
  • В)1,5 cm
  • Г)2 cm
  • Д)1,25 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Страните на триъгълник са BC = 27 cm, AC = 36 cm и AB = 21 cm. Намерете отношението в което центърът на вписаната окръжност дели ъглополовящата CL (L AB), считано от точка C.
  • А)2 : 1
  • Б)1 : 2
  • В)4 : 1
  • Г)3 : 1
  • Д)1 : 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Даден е ΔABC със страни AB = 12 и AC = 15. Построена е ъглополовящата AL (L BC) и през точка L е построена права LP (P AB) и LP||AC. Отношението SΔLPB:SΔABC е равно на:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  • Д)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. В ΔABC със страни AC=5cm и BC = 8cm отсечката CL (L AB) е ъглополовящата на ACB. Ъглополовящата на ABC пресича CL в точка M, като я дели в отношение CM : ML = 2 :1. Дължината на страната AB е равна на:
  • А)8 cm
  • Б)7,5 cm
  • В)6,5 cm
  • Г)6 cm
  • Д)4,5 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. В равнобедрения ΔABC (AC= BC) отсечката AL (L BC) е ъглополовяща, LC = 2BL и периметърът на ΔABC е 15 cm. Дължината на BL в cm е:
  • А)6
  • Б)3
  • В)2
  • Г4
  • Д)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Окръжността, вписана в равнобедрен триъгълник, разделя височината към основата му на две части, които са в отношение 1:3, считано от върха на триъгълника. Ако основата има дължина 12 cm, дължината на бедрото е:
  • А)10 cm
  • Б)12 cm
  • В)16 cm
  • Г)18 cm
  • Д)20 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. В равнобедрен ΔABC с основа AB = 8 mm е вписана окръжност. Центърът O на окръжността дели височината CH в отношение 5:2. Дължината на AC е равна на:
  • А)0,5 cm
  • Б)1,5 cm
  • В)1 cm
  • Г)2 cm
  • Д)4,5 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. В равнобедрен ΔABC (AC=BC) е вписана окръжност k с център О. Лъчът BO пресича страната AC в точка Р, като AP = 6 cm и PС =12 cm. Периметърът на ΔABC е :
  • А)72 cm
  • Б)32 cm
  • В)9 cm
  • Г)45 cm
  • Д)невъзможно да се определи
  Проверете отговор
  Вижте решение

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама