Лого за уроци по математика
физика-атом

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по ФИЗИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и Национално външно оценяване (НВО, 10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2008 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 40. включително отбележете в листа за отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Кой от случаите се наблюдава при приближаване на положително наелектризирана пръчка към незареден електроскоп?
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Положителен точков заряд създава електростатично поле. В коя от точките, показани на фигурата, интензитетът на полето е най-малък?
  • а) 1
  • б) 2
  • в) 3
  • г) 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Какви са основните токови носители в примесен полупроводник от p-тип?
  • а) електрони
  • б) отрицателни йони
  • в) дупки
  • г) положителни йони
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Накъде е насочена магнитната сила, действаща на електрон, който навлиза в еднородно магнитно поле (вж. фигурата)?
  • а) от листа към нас
  • б) от нас към листа
  • в) наляво
  • г) надясно
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. С кой от източниците НЕ може да се създаде магнитно поле?
  • а) неподвижен електричен заряд
  • б) движещ се електричен заряд
  • в) постоянен магнит
  • г) електричен ток
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Постоянен магнит се движи спрямо неподвижен кръгов проводник, както е показано на фигурите 1, 2, 3 и 4 (стрелката показва посоката на движение на магнита).магнитна индукция На кои от фигурите посоката на индуцирания ток съвпада с посоката на движение на часовниковата стрелка?
  • а) 1 и 2
  • б) 2 и 3
  • в) 3 и 4
  • г) 1 и 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Математично махало извършва хармонично трептене, като последователно преминава през положения 1, 2, 3 и обратно (вж. фигурата). В кои участъци от движението става превръщане на кинетичната енергия в потенциална?
  • а) 2 → 1 и 2 → 3
  • б) 1 → 2 и 3 → 2
  • в) 1 → 2 и 2 → 3
  • г) 2 → 1 и 3 → 2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Кои характеристики на хармонична вълна могат да бъдат определени от графиката?
  • а) честота и дължина
  • б) амплитуда и дължина
  • в) амплитуда и период
  • г) период и скорост на разпространение
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Светлинен лъч е насочен към триъгълна призма, както е показано на фигурата. Граничният ъгъл на пълно вътрешно отражение за стъклото е 420. Какво ще се наблюдава, когато лъчът достигне стената MN?
  • а) пречупване
  • б) пълно вътрешно отражение
  • в) отражение в обратна посока
  • г) разпространение по стената MN
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. При разпространение във вакуум монохроматична светлинна вълна има скорост c, дължина на вълната λ0 и честота ν0. В среда с показател на пречупване n светлината има скорост v, дължина на вълната λ и честота ν. Посочете правилните съотношения между тези величини.
  • а) v = , λ = λ0
  • б) v = c; ν = ν0
  • в)
  • г) ν = ν0,
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Исак Нютон получил разлагане на бялата светлина на отделни монохроматични снопове като я пропуснал през стъклена призма и наблюдавал на бял екран преминалата светлина. На какво се дължи това явление?
  • а) на дифракция на светлината
  • б) на интерференция на светлината
  • в) на факта, че стъклото има по-голям показател на пречупване от въздуха
  • г) на зависимостта на показателя на пречупване n на стъклото от дължината на вълната λ на светлината
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. На кое явление се дължат ярките цветове, които се наблюдават при осветяване на компакт диск с бяла светлина?
  • а) дифракция
  • б) дисперсия
  • в) пречупване
  • г) пълно вътрешно отражение
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. На кой от посочените източници спектърът на излъчване е непрекъснат?
  • а)горещо твърдо тяло
  • б)молекулен газ
  • в)атомарен газ
  • г)лазер
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Кое от следните твърдения за инфрачервените лъчи е вярно?
  • а) имат по-малка дължина на вълната от видимата светлина
  • б) излъчват се от всяко нагрято тяло
  • в) човешкото око ги възприема като светлина
  • г) те са основният източник на енергия за фотосинтезата
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Кое от изброените явления се обяснява с квантовите свойства на светлината?
  • а) пречупване
  • б) фотоефект
  • в) интерференция
  • г) пълно вътрешно отражение
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. В кой случай съгласно модела на Бор водородният атом излъчва?
  • а) Когато електронът се движи по позволена (стационарна) орбита.
  • б) Когато атомът е в основно състояние.
  • в) Когато електронът преминава от орбита с по-голяма енергия на орбита с по-малка енергия.
  • г) Когато електронът преминава от орбита с по-малка енергия на орбита с по-голяма енергия.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Какви са поредният номер и масовото число на изотопа, който се получава при α-разпадане на изотопа ?
  • а) Z - 2, A - 4
  • б) Z - 4, A - 2
  • в) Z + 1, A
  • г) Z, A + 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Някои частици са изградени от кварки. Кое взаимодействие свързва кварките в тези частици?
  • а) силно
  • б) слабо
  • в) гравитационно
  • г) електромагнитно
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Коя характеристика на звездите определя какъв ще бъде крайният стадий на тяхната еволюция?
  • а) химичният състав
  • б) светимостта
  • в) температурата
  • г) масата
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Кой от изброените космически обекти е най-голям по размери?
  • а) черна дупка
  • б) червен гигант
  • в) галактика
  • г) мъглявина
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Два точкови заряда q0 и q си взаимодействат със сила F1. Каква по големина и посока сила F2 ще действа на заряда q, когато го преместим в т. B?
  • а) F2 = F1, наляво
  • б) F2 = F1, надясно
  • в) F2 = F1, наляво
  • г) F2 = F1, надясно
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. В точките А и В на електростатично поле се поставят последователно електрични заряди с различна големина.потенциал На фигурата е показана зависимостта на потенциалната енергия на зарядите от тяхната големина. Колко е отношението φAB на потенциалите на полето в двете точки?
  • а)
  • б)
  • в) 2
  • г) 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 23. Как се обяснява поляризацията на някои диелектрици в еднородно електростатично поле?
  • а) с преразпределение само на свободни електрони
  • б) с преразпределение само на свободни йони
  • в) с ориентация на полярни молекули
  • г) с ориентация на свободни електрони и йони
  Проверете отговор
  Вижте решение

 24. Когато кондензатор се свърже към батерия с напрежение U, зарядът на кондензатора е q1 = 6q. Какъв ще бъде зарядът q2 на същия кондензатор, ако той се свърже към батерия с напрежение U?
  • а) 9q
  • б) 6q
  • в) 4q
  • г) 3q
  Проверете отговор
  Вижте решение

 25. Когато към краищата на резистор се приложи напрежение U1 = 12 V, през него протича ток I1 = 0,8 A. При какво напрежение U2 през същия резистор ще протече ток I2 = 0,6 A?
  • а) 8 V
  • б) 9 V
  • в) 10 V
  • г) 16 V
  Проверете отговор
  Вижте решение

 26. Електронагревателен уред е свързан към източник с ЕДН ε = 12 V и вътрешно съпротивление r = 1 Ω. Във веригата тече ток I = 2 A. На колко е равна полезната мощност на тока?
  • а) 4 W
  • б) 20 W
  • в) 24 W
  • г) 28 W
  Проверете отговор
  Вижте решение

 27. Три лампи, предназначени за напрежение 220 V, трябва да се свържат с два ключа към електрическата мрежа. Първият ключ трябва да включва и изключва само една лампа, а вторият – само другите две. На коя схема ключовете са свързани правилно и лампите ще светят в нормален режим?
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 28. Кое физично явление обяснява принципа на работа на генератора?
  • а) електростатична индукция
  • б) електромагнитна индукция
  • в) поляризация
  • г) намагнитване
  Проверете отговор
  Вижте решение

 29. Математично махало с дължина L има период Т. Колко е дължината на махало с период 2Т?
  • а) 4L
  • б) 2L
  • в) L
  • г) L
  Проверете отговор
  Вижте решение

 30. Хармонична звукова вълна преминава от въздух в метал. Във въздуха звуковата вълна се разпространява със скорост u1 = u, а в метала – със скорост u2 =10u. Колко е отношението λ1 / λ2 на дължините на звуковата вълна в двете среди?
  • а) 1
  • б)
  • в) 10
  • г) 100
  Проверете отговор
  Вижте решение

 31. Посочете правилното подреждане на електромагнитните вълни по нарастване на честотата им.
  • а) микровълни, ултравиолетови лъчи, видима светлина, инфрачервени лъчи
  • б) видима светлина, ултравиолетови лъчи, инфрачервени лъчи, микровълни
  • в) инфрачервени лъчи, ултравиолетови лъчи, микровълни, видима светлина
  • г) микровълни, инфрачервени лъчи, видима светлина, ултравиолетови лъчи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 32. Монохроматична светлинна вълна преминава от една среда в друга. Средите имат различна оптична плътност. Кои физични характеристики на вълната НЕ се променят?
  • а) дължина и честота
  • б) дължина и скорост
  • в) скорост и честота
  • г) само честота
  Проверете отговор
  Вижте решение

 33. Интензитетът на кои слънчеви лъчи, достигащи до земната повърхност, се увеличава вследствие на образуването на т. нар. озонови дупки?
  • а) ултравиолетови лъчи
  • б) рентгенови лъчи
  • в) инфрачервени лъчи
  • г) видима светлина
  Проверете отговор
  Вижте решение

 34. Отделителната работа на цинка е А = 3,74 еV. Колко е максималната кинетична енергия Еk max на фотоелектроните при облъчване на образец от цинк с ултравиолетова светлина с енергия на фотоните E = 4,18 еV?
  • а) 0,44 eV
  • б) 1,12 eV
  • в) 4,18 eV
  • г) 7,92 eV
  Проверете отговор
  Вижте решение

 35. Кои преходи между енергетичните нива във водородния атом съответстват на линии от една и съща спектрална серия?
  • а)
  • б)
  • в)
  • г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 36. Атомно ядро се състои от Z протона и N неутрона. Mасата на свободен протон е mp, а на свободен неутрон е mn. Кое е правилното условие за масата на ядрото M?
  • а) M > Zmp + Nmn за всяко ядро
  • б) M < Zmp + Nmn за всяко ядро
  • в) M < Zmp + Nmn за стабилните ядра и M = Zmp + Nmn за радиоактивните ядра
  • г) M > Zmp + Nmn за радиоактивните ядра и M = Zmp + Nmn за стабилните ядра
  Проверете отговор
  Вижте решение

 37. Биологичното действие на йонизиращите лъчения зависи най-вече от количеството погълната енергия. Погълната доза се нарича:
  • а) енергията на лъчението, погълната от единица маса облъчвано вещество
  • б) енергията на лъчението, погълната от единица площ облъчвано вещество
  • в) енергията на лъчението, погълната от единица обем облъчвано вещество
  • г) погълнатата енергия на лъчението, довела до лъчева болест
  Проверете отговор
  Вижте решение

 38. На кой ред три от фундаменталните взаимодействия са подредени по нарастване на тяхната сила (интензивност)?
  • а) гравитационно, слабо, електромагнитно
  • б) гравитационно, слабо, електромагнитно
  • в) слабо, гравитационно, електромагнитно
  • г) електромагнитно, слабо, гравитационно
  Проверете отговор
  Вижте решение

 39. Каква температура и каква светимост имат звездите червени гиганти?
  • а) ниска температура и голяма светимос
  • б) ниска температура и малка светимост
  • в) висока температура и голяма светимост
  • г) висока температура и малка светимост
  Проверете отговор
  Вижте решение

 40. Галактика, която се намира на разстояние r, се отдалечава от нас със скорост v. С каква скорост се отдалечава друга галактика, която се намира на разстояние 4r от нас?
  • а) v
  • б) v
  • в) 2v
  • г) 4v
  Проверете отговор
  Вижте решение

 41. Условията на задачи от 41. до 50. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2009 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама