Лого за уроци по математика
физика-атом

Самоподготовка по Физика
за кандидат-студенти и матура


Програма за самоподготовка по Физика за матура и софийски университет

 • Програмата обхваща теми от ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА.
 • Всяка тема обхваща минимален теоретичен материал, включен в конспектите за съответните изпити, който е записан на достъпен и разбираем език.
 • За всички ученици (от 7. до 12. клас), обучаващи се индивидуално, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по физика и заявените конкретни цели.

Програма по Физика:

I. Кинематика

 1. Основни понятия.
 2. Скорост.
 3. Ускорение.
 4. Праволинейно равномерно движение.
 5. Праволинейно равноускорително движение.
 6. Праволинейно равнозакъснително движение.
 7. Свободно падане.
 8. Движение на тяло хвърлено вертикално нагоре.
Виж детайли

II. Динамика. Механична работа и енергия. Прости механизми

 1. Равнодействаща сила.
 2. Събиране на сили.
 3. Принципи на механиката.
 4. Видове сили.
 5. Енергия. Механична работа. Мощност. Коефициент на полезно действие.
 6. Прости механизми.
Виж детайли

III. Топлина

 1. Налягане.
 2. Хидростатично налягане.
 3. Хидравлични машини.
 4. Архимедова сила.
 5. Температура.
 6. Количество топлина. Уравнение на топлинния баланс.
 7. Процес на топене. Специфична топлина.
 8. Изопроцеси. Идеален газ.
 9. Първи принцип на термодинамиката.
 10. Топлинни машини.
Виж детайли

IV. Електричество и постоянен електричен ток

 1. Закон на Кулон.
 2. Електрично поле. Характеристики на електростатичното поле.
 3. Движение на заредена частица в електростатично поле.
 4. Проводник в електростатично поле. Електростатична индукция.
 5. Кондензатори.
 6. Диелектрици.
 7. Постоянен електричен ток.
 8. Напрежение.
 9. Съпротивление R на консуматор
 10. Закон на Ом.
 11. Свързване на консуматори.
 12. Работа на постоянен ток.
 13. Мощност.
 14. Закон на Джаул-Ленц.
 15. Токови носители в различни среди.
Виж детайли

V. Магнитно поле. Променлив ток

 1. Магнитна индукция.
 2. Магнитна сила. Движение на частица в магнитно поле.
 3. Магнитно поле.
 4. Магнитна сила, действаща на проводник с ток, поставен в магнитно поле
 5. Магнитни свойства на веществата.
 6. Електромагнитна индукция.
 7. Променлив ток.
 8. Трансформатори.
Виж детайли

VI.Трептения и вълни

 1. Хармонични трептения.
 2. Закон на Хук.
 3. Видове трептения. Резонанс.
 4. Пружинно махало.
 5. Математично махало.
 6. Механични вълни.
 7. Стояща вълна.
 8. Звук. Инфразвук и ултразвук.
 9. Електромагнитни вълни.
Виж детайли

VII. Светлина

 1. Спектър на видимата светлина.
 2. Пречупване на светлината.
 3. Дисперсия на светлината.
 4. Интерференция на светлината.
 5. Дифракция на светлина.
 6. Рентгенови лъчи.
 7. Топлинно излъчване.
 8. Фотоелектричен ефект (фотоефект). Фотони.
 9. Вълни на Дьо Бройл.
Виж детайли

VIII. Атомна и ядрена физика. Астрономия

 1. Видове спектри.
 2. Спектър на водородния атом.
 3. Атомен модел на Бор.
 4. Атомни преходи. Лазери.
 5. Атомно ядро.
 6. Енергия на връзката.
 7. Радиоактивно разпадане.
 8. Ядрени реакции.
 9. Елементарни частици и кварки.
 10. Астрономия.
Виж детайли

Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама