Лого за уроци по математика
физика-атом

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Тест от изпит по ФИЗИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юни 2022 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа за отговори!

 1. Началната скорост на автомобил е v0 = 72 km/h. Автомобилът започва да се движи равнозакъснително с ускорение a = 2 m/s. Какъв път ще измине, докато спре?
  • А) 50 m
  • Б) 60 m
  • В) 100 m
  • Г) 120 m
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Кран издига товар с маса m = 100 kg Товарът се движи вертикално нагоре с постоянна скорост v = 2 m/s. Каква е големината на силата на опън на въжето, за което е закачен товарът? Приемете, че g = 10 m/s2.
  • А) 800 N
  • Б) 1 000 N
  • В) 1 200 N
  • Г) 1 600 N
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Тяло с маса m = 2 kg пада от височина h = 50 m. Колко ще е промяната на потенциалната му енергия, когато достигне нулевото ниво? Приемете, че g = 10 m/s2.
  • А) 500 J
  • Б) – 500 J
  • В) 1000 J
  • Г) – 1000 J
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Коя комбинация от единици е еквивалентна на единицата W (ват)?
  • А) J/s
  • Б) N.m
  • В) N.s
  • Г) J.s
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Пружинно махало трепти с период T. Колко ще е новият период T', ако махалото започне да трепти с два пъти по-голяма амплитуда?
  • А) T' = T
  • Б) T' = T
  • В) T' = 2T
  • Г) T' = T
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. топене на вещество 8 kg вещество, намиращо се първоначално в твърдо състояние, се загрява от стайна температура до температура 1000 С, при която то вече е в течно състояние. На графиката е дадена зависимостта на температурата t на веществото от полученото количество топлина Q. Колко е специфичната топлина на топене на веществото?
  • А) 500 J/kg
  • Б) 5 kJ/kg
  • В) 20 kJ/kg
  • Г) 40 kJ/kg
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. На коя p – T диаграма е показана графика на изобарен процес на идеален газ?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Колко е КПД на топлинен двигател, който за един цикъл получава количество топлина Q1 = 800 J и отделя в околната среда топлина Q2 = 200 J?
  • А) 05 %
  • Б) 67 %
  • В) 75 %
  • Г) 80 %
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Кухо проводящо кълбо е поставено във външно еднородно електрично поле с интензитет E0. Ако интензитетът на полето вътре в кухината е E, коя от релациите е вярна?
  • А) E = E0
  • Б) 0 < E < E0
  • В) E = 0
  • Г) E > E0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Коя е мерната единица за потенциал на електрично поле?
  • А) кулон
  • Б) волт
  • В) ампер
  • Г) ом
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Два резистора със съпротивления съответно R1 и R2 са свързани успоредно. Колко е общото им съпротивление?
  • А) R1.R2
  • Б)
  • В) R1 + R2
  • Г) R1 – R2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Два нагревателя със съпротивление R1 = 300 Ω и R2 = 600 Ω са свързани успоредно в електрическа верига. Общата мощност, която се отделя в нагревателите, е 1 200 W. Колко е мощността, която се отделя в нагревателя 2 със съпротивление R2?
  • А) 400 W
  • Б) 600 W
  • В) 800 W
  • Г) 1 000 W
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Кое от изброените вещества НЕ е диелектрик?
  • А)морска вода
  • Б)кварц
  • В)готварска сол
  • Г)дестилирана вода
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Електрон се движи в еднородно магнитно поле. Скоростта му сключва произволен ъгъл с магнитните силови линии на полето. Каква е траекторията му?
  • А) окръжност
  • Б) винтова линия
  • В) права линия
  • Г) парабола
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Каква форма имат силовите линии на магнитното поле около прав безкраен проводник, по който тече електричен ток?
  • А) парабола
  • Б) винтова линия
  • В) права линия
  • Г) окръжност
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Гръмотевица се чува 5 s след като сме видели светкавицата. Скоростта на звука във въздуха е v = 340 m/s. На какво разстояние от нас се е появила мълнията?
  • А) 850 m
  • Б) 3 400 m
  • В) 1 700 m
  • Г) 1 360 m
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Коя от посочените дължини на вълните съответства на червена светлина, разпространяваща се във въздух?
  • А) λ = 250 nm
  • Б) λ = 850 nm
  • В) λ = 450 nm
  • Г) λ = 650 nm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Зависимостта на излъчената енергия от единица площ за единица време от повърхността на едно абсолютно черно тяло от температурата се описва със:
  • А) закона на Хъбъл
  • Б) закона на Вин
  • В) уравнението на Айнщайн
  • Г) закона на Стефан
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Коя е частицата, означена с Х, която се отделя при тази ядрена реакция:

  • А) протон
  • Б) хелиево ядро
  • В) електрон
  • Г) неутрон
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Касиопея е име на:
  • А) галактикат
  • Б) съзвездие
  • В) комета
  • Г) астероид
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Условията на останалите задачи вижте тук, а указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2021 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама