Лого за уроци по математика
физика-атом

Самоподготовка по Физика
за кандидат-студенти и матура


I. Незаредени и заредени тела. Закон на Кулон

Всички тела съдържат два вида частици, които са отговорни за заряда на тялото. Това са електроните, които притежават отрицателен електрически заряд, и протоните, които притежават положителен електрически заряд. Всяко тяло е изградено от атоми, които притежават равен брой електрони и протони. Поради това телата обикновено не са заредени. Тяло, в което броят на двата вида заряди е равен, се нарича електрически неутрално тяло, като неговият заряд е равен на нула.
Когато броят на електроните и протоните е различен, то телата се зареждат.
 • Отрицателно заредени тела – Ако електроните са повече, то тялото се зарежда отрицателно.
 • Положително заредени тела – Ако протоните са повече, то тялото се зарежда положително.
 • Привличане между заредени тела – Разноименно заредените тела (отрицателни и положителни) се привличат.
 • Отблъскване между заредени тела – Едноименно заредените тела (две положителни или две отрицателни) се отблъскват.
 • Oпределение – Силите F на взаимодействие между електричните заряди, се наричат електрични сили.
 • Как действа електричната сила – Силата F е насочена по права, свързваща взаимодействащите си заряди.
 • Мерна единица – Електричната сила F, както всяка друга сила, се измерва в Нютон [N].

Силата F на взаимодействие между неподвижни електрични заряди е равна на:

(1): , където q1 и q2 – големината на неподвижните взаимодействащи си заряди, r – разстоянието между тях, k – коефициент на пропорционалност, който зависи от използваната система от мерни единици, както и от средата, в която си взаимодействат зарядите. В системата SI и във вакуум имаме k = 9.109 (N.m2)/C2.

II. Електрично поле. Характеристики на електростатичното поле

Oпределение – Пространството около заряд, в което действа електрична сила. Ако зарядът е неподвижен, то създаденото от него поле се нарича електростатично.
 • Oпределение – Отношението между силата F, действаща на пробен заряд, и големината на заряда q0:

  (2): .

 • Мерна единица – Основната мерна единица за интензитет е [N/C], защото се получава от формула (2).
 • Силова характеристика на полето – Интензитетът зависи само от силата, затова е силова характеристика на полето.
Бележка:
Формула (8) е друга формула за интензитет, която дава връзката между интензитет и напрежение.
(3): , където q е големината на точков заряд, създаващ поле с интензитет Е, r – разстоянието от точковия заряд до точката, която се разглежда, k – коефициентът на пропорционалност.

Интензитетът на електричното поле е векторна величина (има големина и посока). Големината му се намира по формула (2), а посоката му се определя от посоката на силовите линии.

Силовите линии на интензитета на електричното поле са мислени линии и имат следните характеристики:

 • Посока – Излизат от положителния заряд и влизат в отрицателния заряд (Фиг. 1).
 • Гъстота – Гъстотата определя силата на полето. Силовите линии са по-гъсто разположени там, където интензитетът на полето е по-голям. Това обикновено е около зарядите. На Фиг. 1 – а са показани силовите линии на един точков положителен и точков отрицателен заряд. На Фиг. 1 – б са показани силовите линии на два разноименни точкови заряда. На Фиг. 1 – в са показани силовите линии на две разноименно заредени тела.
 • Успоредни силови линии – Електростатично поле, на което силовите линии са успоредни, се нарича хомогенно поле. Полето на Фиг. 1 – в е хомогенно.
 • Oпределение – Ако даден електричен заряд взаимодейства не само с един, а с няколко други заряда, опита показва, че силата, с която му действат заедно всички останали заряди е равна на векторната сума от силите, с които биха му действали зарядите поотделно.
  Бележка:
  Най-общо казано, принципът на суперпозицията гласи: „Резултатът от въздействието на няколко сили е сумата от тях“.
 • Следствие от принципа за суперпозицията – Този принцип може да се приложи не само за силите, но и за други характеристики на електричното поле, т.е. създаваното от много заряди поле е сума (векторна или скаларна) на съответните характеристики на полето, създавано от отделните точкови заряди.
 • Кога може да се използва принципа на суперпозицията – Този принцип е в сила само при линейни системи. Това означава, че когато търсим резултатът C от влиянието на явленията (или сили, материални обекти и др.) A и B, резултатът C не трябва да зависи от взаимодействието между A и B. Само тогава важи принципа на суперпозицията, т.е. FC= FA+FB.
 • принцип на суперпозицията
 • Интензитет на поле създадено от два едноименни заряда – Нека да имаме два положителни точкови заряда +q1 и +q2, които създават електростатични полета с интензитети E1 и E2 (Фиг. 2 – а). От принципа на суперпозицията следва, че интензитета на общото поле в т. А, намираща се между двата заряда, е:

  (4): E = E1 – E2.

 • Интензитет на поле създадено от два разноименни заряда – Нека да имаме един положителен заряд +q1 и един отрицателен заряд –q2, които създават електростатични полета с интензитети E1 и E2 (Фиг. 2 – б). От принципа на суперпозицията следва, че интензитета на общото поле в т. А, намираща се между двата заряда, е:

  (5): E = E1 + E2.

 • Oпределение за потенциал – Потенциалът φ на точка от полето е равен на отношението на потенциалната електрична енергия W на пробен заряд, поставен в тази точка, към големината q0 на пробния заряд:

  (6): , където A е работата за придвижването на пробния заряд q0 до дадената точка.

 • Мерна единица – Основната мерна единица за потенциал е Волт [V].
 • Енергетична характеристика на полето – Потенциалът зависи само от енергията, затова е енергетична характеристика на полето.
 • Изводи за потенциал
  • Потенциалът на полето намалява по посока на силовите линии на интензитета (Фиг. 3).
  • Под действие на електрична сила F (Фиг. 3) положителните частици започват да се движат от точки с по-висок потенциал към точки с по-нисък потенциал, а отрицателните частици започват да се движат в противоположна посока – от по-ниския към по-високия потенциал.
 • Напрежение U (потенциална разлика) между две точки от полето – Потенциалната разлика между две точки M и N от електростатичното поле (Фиг. 3) се намира по формулата:

  (7): U = φM – φN, където φM и φN са потенциалите на точки M и N от полето.

 • Връзка между напрежението U и интензитета E при еднородно електростатично поле:

  (8): , където d е разстоянието между точките M и N от електростатичното поле (Фиг. 3).

  Бележка:
  От формула (8) следва втора мерна единица за интензитет, която е [V/m].

III. Движение на заредена частица в електростатично поле

 • Големина – от формула (2) получаваме:

  (9): F = E q0.

 • Посока (Фиг. 4) – Посоката на сила F действаща на положителен заряд е по посоката на интензитета E на полето, а на отрицателен заряд – обратна на интензитета на полето.
 • В какво се изразява действието на електричната сила:
  • Електричната сила действа както на движещ се, така и на неподвижен заряд.
  • Вследствие действието на електричната сила частицата се движи ускорително.
  • Положително заредената частица се движи по посока на силовите линии на интензитета E на полето, а отрицателно заредена частица – обратно на посоката на Е (Фиг. 4).
 • Работа и кинетична енергия – Ако Ek (M) е кинетичната енергия в началното състояние M, а Ek (N) – кинетична енергия в крайното състояние N, то работата A на електричната сила е равна на изменението на кинетичната енергия:

  (10.1): A = ΔEk = Ek (N) – Ek (M).

 • Работа и потенциална енергия – Ако WM = qφM е потенциалната енергия в началното състояние M, а WN = qφN е потенциалната енергия в крайното състояние N, то работата A на електричната сила е равна взетото със знак минус изменение на потенциалната енергия:

  (10.2): A = – ΔW = – (WN – WM) = WM – WN = q(φM – φN) = q.U.

 • Работа и интензитет на полето – Ако d е разстоянието, което частицата изминава под действие на електростатичната сила в поле с интензитет E, то работата A на електричната сила е:
  (11): A = qdE.
 • Положителна работа. Отрицателна работа. Нулева работа:
  • Работа на електричните сили върху отрицателна частица (електрон) – Нека електрон е преместван в полето на положителен точков заряд по линията NMAB (Фиг. 3). От формула (10) се вижда, че на участъка NM работата на електричната сила ANM е:
   ANM = q(φN – φM).

   Имаме електрон (т.е. q < 0), който се движи обратно на посоката на силовите линии (т.е. φM > φN φN – φM < 0), получаваме, че ANM > 0.

   Аналогично за участъка AB, електронът се движи по посока на силовите линии и работата е отрицателна, т.е. AAB < 0.

   В участъците MA и BN имаме φA = φM и φN = φB и работата е нула, т.е. ABN = AMA = 0.

  • Работа на електричните сили върху положителна частица (протон) – Нека протон е преместван в полето на положителен точков заряд по линията MNBA (Фиг. 3). От формула (10) се вижда, че на участъка MN работата на електричната сила AMN е:
   AMN = q(φM – φN).

   Имаме протон (т.е. q > 0), който се движи по посоката на силовите линии (т.е. φM > φN φM – φN > 0), получаваме, че AMN > 0.

   Аналогично за участъка BA, протонът се движи обратно на посока на силовите линии и работата е отрицателна, т.е. ABA < 0.

   В участъците NB и AM имаме φN = φB и φA = φM работата е нула, т.е. ANB = AAM = 0.

  • Извод:
   1. Отрицателна частица, движеща се в поле създадено от положителен точков заряд:
    • Ако се движи обратно на посоката на силовите линии на полето, то работата на електричната сила е положителна.
    • Ако се движи по посока на силовите линии на полето, то работата на електричната сила е отрицателна.
    • Ако се движи перпендикулярно на силовите линии на полето, то работата на електричната сила е нула.
   2. Положителна частица, движеща се в поле създадено от положителен точков заряд:
    • Ако се движи обратно на посоката на силовите линии на полето, то работата на електричната сила е отрицателна.
    • Ако се движи по посока на силовите линии на полето, то работата на електричната сила е положителна.
    • Ако се движи перпендикулярно на силовите линии на полето, то работата на електричната сила е нула.
Виж Фиг. 3.

(12): Ek(M) + qφM = Ek(N) + qφN = const.

 

 

Бележка:
От формула (12) следва, че положително заредена частица се ускорява (кинетичната енергия Ek се увеличава, а потенциалната енергия W се намалява) при движение от точки с по-голям потенциал към точки с по-малък потенциал, а при отрицателно заредена частица – в обратна посока.

IV. Наелектризиране на телата. Електростатична индукция

 • Oпределение – При триенето на две незаредени тела, електрони от едното тяло преминават в другото и зарядите на телата стават разноименни. Едното тяло се зарежда положително, а другото – отрицателно.
 • Маса на тялото – Масата на тялото след наелектризирането НЕ се променя, защото масата на електроните е пренебрежимо малка спрямо масата на останалите частици.

Например: Когато стъклена пръчка се натрива в копринен плат, електрони преминават от стъклото в коприната, в резултат на което стъклото се зарежда положително, а коприната – отрицателно, но масата им не се променя.
наелектризиране чрез допир
 • Oпределение – Наелектризирането при контакт (допир) на две тела води до обмяна на заряди между двете тела.
 • Наелектризиране на тела с еднакви маси – Ако две тела са с еднакви маси, то при допир зарядите се разпределят по равно. На фигурата преди допир първото топче има заряд 6 С, а второто – не е заредено. След допира общият заряд се разпределя поравно и двете тела имат заряд по 3С.
 • Наелектризиране на тела с различни маси – Ако двете тела са с различни маси, то при допир общият заряд се преразпределя пропорционално на масите им.
 • Заземяване – Ако едното тяло е много по-голямо от другото, то зарядът изцяло преминава към него, а малкото тяло се разрежда напълно. Свързването на заредено тяло със Земята чрез проводник, води практически до пълен разряд на тялото, защото масата на Земята е много по-голяма от тази на тялото. Тази връзка се нарича заземяване. Добре заземените тела не се наелектризират, защото некомпенсираните заряди преминават в Земята.
 • Наелектризиране без допир – Заредено тяло (проводник) се доближава до незаредено (което също е проводник) и в последното настъпва преразпределение на зарядите.
 • Oпределение за електростатична индукция – Явлението, при което на повърхността на проводник се получат електрични заряди при поставянето му в електростатично поле.
електростатична индукция

Доближаваме наелектризирана с положителен заряд стъклена пръчка до електронеутрална метална сфера.

 • Свободните електрони се привличат от пръчката и част от тях се натрупват в по-близката до нея част от повърхността на сферата, която се зарежда отрицателно. Поради недостиг на електрони срещуположната част от сферата се наелектризира положително (Фиг. 5 – а).
 • Заземяваме сферата (Фиг. 5 – б). Положителните заряди от сферата привличат отрицателни заряди от земната повърхност.
 • След премахване на заземяването (Фиг. 5 – в) тези отрицателни заряди остават върху сферата.
 • След премахване на пръчката (Фиг. 5 – г) електроните се разпределян на повърхността на сферата и тя се зарежда отрицателно.
Бележка:
Ако стъклената пръчка е отрицателно заредена, а сферата е електронеутрална, то след електростатичната индукция сферата се зарежда положително.
 • Електростатично равновесие – Когато не се извършва пренасяне на заряди през обема или повърхността на проводника.
 • Свойства на зарядите в електростатично равновесие:

  Св.1: Интензитетът на електричното поле вътре в проводника е равен на нула.

  Св.2: Извън проводника силовите линии са перпендикулярни на повърхността на проводника.

  Св.3: Некомпенсираните заряди се натрупват на повърхността на проводника.

  Св.4: Най-много заряди се натрупват в изпъкналите части на проводника.

  Св.5: Потенциалът във всяка точка от повърхността на проводника е един и същ.

Бележка:
Повърхност, чиито точки имат един и същи потенциал, се нарича еквипотенциална повърхност.
 • Електростатично екраниране – Ако искаме да изолираме електричен уред или цяло помещение от влиянието на външни електрични полета, достатъчно е да го поставим в метална обвивка или да го обвием в гъста метална мрежа, известна като фарадеев кафез. От свойствата на зарядите в електростатично равновесие следва, че силовите линии на външното електрично поле прекъсват в индуцираните върху външната повърхност на обвивката заряди и полето вътре в нея е нула. Този начин на защита се нарича електростатично екраниране.
 • Гръмоотвод (мълниеотвод) – Сигурна защита от гръмотевична будя е мълниеотводът. Той е заострена и добре заземена метална пръчка. Наелектризираните облаци индуцират върху сградата заряди с противоположен знак. От свойствата на зарядите в електростатично равновесие следва, че най-много заряди се натрупват в заострената част на гръмоотводът и там електричното поле е най-силно. Така вместо чрез разрушителна кратковременна мълния, сградата обменя с облака заряди по един безопасен начин, за по-дълго време.

V. Кондензатори

Система от две успоредни разноименно заредени и изолирани една от друга пластинки, като разстоянието между тях е малко в сравнение с размерите им. Тези пластинки се наричат електроди. Двата електрода имат един и същи заряд q.
 • на произволен кондензатор – Капацитетът С характеризира възможността в кондензатора да се натрупва електричен заряд, т.е. капацитетът С на кондензатор е равен на отношението между заряда q на кондензатора и напрежението U между електродите му:

  (13): .

 • на плосък кондензатор – Капацитетът C е пропорционален на площта S на електродите и обратно пропорционален на разстоянието d между тях:

  (14): .

  Бележки:
  1. От формула (13) следва, че капацитетът на кондензаторите е постоянна тяхна характеристика и той НЕ зависи от зарядите на електродите и от напрежението между тях, а зависи от отношението между тях, защото, ако увеличим заряда q, напрежението U също се увеличава, така че капацитетът С не се променя.
  2. Капацитетът на плосък кондензатор зависи не само от посочените величини във формула (14), но и от формата, размерите, разположението на електродите и диелектрика между тях.
 • Основна мерна единица за капацитет – Фарад [F].

(15): W = qU = CU2, където q е зарядът на електродите, C – капацитетът на кондензатора, U – напрежението между електродите, W – енергията.

При поставяне на диелектрик между електродите на плосък кондензатор напрежението му намалява, но капацитетът расте.

(16): U1 = εU2, където U1 е напрежението между електродите без диелектрик, U2 – напрежението между електродите при поставяне на диелектрик, ε – диелектрична проницаемост на средата.

 • Последователно свързване (Фиг. 6 – а):

  (17): , където C е капацитета на цялата верига.

 • Успоредно свързване (Фиг. 6 – б):

  (18): C = C1 + C2, където C е капацитета на цялата верига.

VI. Диелектрици

O – Вещества, които не пропускат електричен ток.
Бележка:
Щом диелектриците НЕ пропускат електричен ток, то електричните заряди не могат да се движат свободно и затова диелектриците се наричат още изолатори. Положителните и отрицателните заряди на диелектриците не се движат на разстояние, поголеми от разстоянията между съседните атоми, т.е. те са практически неподвижни.

Примери за диелектрици са: стъклото, готварската сол (натриев хлорид), смолата, каучукът, пластмасите, дървото, някои газове и др.

Когато отрицателно заредена пръчка се допре до диелектрично топче, общият брой отрицателни заряди в топчето ще се увеличи, вследствие на преминаване на заряди от пръчката към топчето. Некомпенсираните отрицателни заряди остават на повърхността на топчето, близо до мястото на допир. Топчето се зарежда отрицателно само в близост до точката на контакт с пръчката.

поляризация на диелектрик
 • Oпределение – Явлението, при което под влияние на електрично поле върху срещуположните повърхности на диелектрика се индуцират заряди с противоположен знак, се нарича поляризация на диелектрик.

  На фигурата е показана поляризация на диелектрик с неполярни молекули.

 • Видове поляризация – Механизмите, по които става поляризацията на диелектриците са различни. Основните видове поляризация са четири: електронна, йонна, диполна и структурна. Съществува и спонтанна поляризация, която поради големите си различия от гореизброените видове се разглежда отделно.
  Бележка:
  За разлика от електростатичната индукция при проводниците, индуцираните върху повърхността на диелектрика заряди не са свободни. Те са част от зарядите на поляризираните молекули.
Интензитетът на електричното поле намалява, когато в него се внесе диелектрик, защото полето създадено от поляризирания диелектрик е с противоположна посока на външното поле.

VII. Постоянен електричен ток

O – Насочено движение на свободни електрични заряди.
 • Големина I – големината на заряда q, преминал през дадено сечение за единица време t:

  (19): .

 • Посока – от положителния към отрицателния полюс на батерията.
 • Мерна единица – Основната мерна единица за големина на тока е Ампер [A].

VIII. Напрежение

Работата A, извършена от електричните сили, за пренасянето на заряд q между две точки (или енергията W, отдадена от заряд q при пренасянето му между две точки):

(20): .

Основната мерна единица за напрежение е Волт [V].

Работата Aстр. на страничните сили за пренасянето на заряд q вътре в батерията от единия ѝ полюс до другия:

(21): .

IX. Съпротивление R на консуматор

(22): , където l е дължината на проводника, S – лицето на сечението му, ρ – специфично съпротивление.

т.е. съпротивлението на омовите проводници НЕ зависи от тока и напрежението, а се определя само от размерите им и от вида на веществото, от което са направени.

Основната мерна единица за съпротивление е Ом [Ω].
 • Какво характеризира – Специфичното съпротивление ρ е мярка за способността на материала да пропуска електричен ток, т.е. величината ρ характеризира електричните свойства на веществото. Специфичното съпротивление НЕ зависи от размерите на проводника, а само от вида на веществото, от което е направен и от температурата на проводника.
 • Зависимост на специфичното съпротивление от температурата на:
   специфично съпротивление
  • метални проводници (Фиг. 7 – Б) – При намаляване на температурата T, специфичното съпротивление ρ намалява.
  • свръхпроводници (Фиг. 7 – А) – При намаляване на температурата T, специфичното съпротивление ρ намалява, като при температура Tкр – наречена критична, съпротивлението рязко става нула. Това явление се нарича свръхпроводимост. При повечето свръхпроводници критичната температура е много ниска.
  • полупроводници (Фиг. 7 – В) – При увеличаване на температурата T, специфичното съпротивление ρ намалява. Това се дължи на увеличаването на броя на токовите носители при нагряване.

   Например, за чист силиций Si за всеки 10° С съпротивлението намалява два пъти.

 • Основната мерна единица е [Ω.m].
 • За практически цели по удобна е следната мерна единица .

X. Закон на Ом

(23): U = I.R.

(24): .

(25): .

(26): , където I е големината на тока в цялата верига (включително и през източника), ε – електродвижещото напрежение, R – еквивалентното съпротивление на външната част от веригата, r – вътрешното съпротивление на източника.

XI. Свързване на консуматори

 • Принципна схема – Фиг. 8.
 • Закономерности:

  (27): I = const; U = U1 + U2; R = R1 + R2, където I, U и R са съответно общия ток, напрежението и съпротивлението на външната част от веригата.

 • Принципна схема – Фиг. 9.
 • Закономерности:

  (28): U = const; I = I1 + I2; , където I, U и R са общия ток, напрежение и съпротивление на външната част от веригата.

XII. Работа на постоянен ток

(29): A = UIt, където t е времето за протичане на ток с големина I през участък с напрежение U.
(30): A = I2Rt, където R е съпротивлението на цялата верига.
(31): .

XIII. Мощност

(32): , където P е мощността на тока.

(33): P = UI.

(34): P = I2R.

(35): .

Основната мерна единица за мощност е Ват [W].

XIV. Закон на Джаул-Ленц

(36): Q = E = A = UIt, където Q е количеството топлина, отделена в консуматора (или преобразуваната електроенергия E).

(37): Q = E = A = Pt.

(38) Q = E = A = I2Rt.

(39): Q = E = .

 • Основна мерна единица – Джаул [J].
 • Често използвана в бита – Киловатчас [kWh] (тази мерна единица се получава от формула (37)).
Бележка:
Удобно е формули (30), (34) и (38) да се използват при последователно свързване на консуматори (защото тогава I = const), а формули (31), (35) и (39) да се използват при успоредно свързване (защото тогава U = const).

XV. Токови носители в различни среди

Свободни електрони.

Положителни и отрицателни йони.

Бележки:
 1. Катиони и аниони – При протичане на електричен ток в електролити положителните йони се насочват към отрицателния електрод (катод), поради което се наричат катиони, а отрицателните йони се движат към анода и се наричат аниони.
 2. Ток през вода – Чистата вода (дестилирана и дейонизирана) не пропуска електричен ток, т.е. тя не е електролит. За да се превърне в електролит, трябва да имаме водни разтвори на соли, киселини, основи и стопилки на йонни съединения.
 3. Електролиза – Протичането на ток през електролити е съпроводено с явлението електролиза: след като достигнат до анода и катода, йоните се неутрализират и на електродите се отделя вещество. Електролизата намира различни приложения:
  • В електрометалургията чрез електролиза се получават чисти метали.
  • В един дял от галванотехниката наречен галваностегия, повърхностите на металните изделия се покриват с тънък електролитен слой от друг метал. Така изделието се защитава от корозия и му се придава по-естетичен външен вид.
  • В друг дял от галванотехниката наречен галванопластика, могат да се създават еднотипни копия на различни предмети (грамофонни плочи, статуи, печати и др.), като повърхността им предварително се покрие с тънък слой графит и върху него чрез електролиза може да се отложи метал. След това тази метална отливка лесно се отделя от оригинала.

Свободни електрони, положителни и отрицателни йони.

Бележки:
 1. Протичането на ток през газове се нарича газов разряд.
 2. При нормални условия в газовете практически няма токови носители и те са диелектрици.
 3. Получаването на токови носители в газове, се нарича процес на йонизация. Най-често йонизацията на газа става под действие на външни фактори – нагряване или йонизиращи лъчения.
Положително заредени p-носители (дупки) и отрицателно заредени n-носители (свободни електрони).

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама