Лого за уроци по математика
физика-атом

Самоподготовка по Физика
за кандидат-студенти и матура


I. Налягане

O – Ако F е силата на натиск, S – лицето на повърхността върху която действа силата, то налягането p се намира по формулата:

(1): .

Основната мерна единица е Паскал [Pa] и от формула (1) получаваме:
1Pa = [1N/1m2].
Налягането, упражнявано от външни сили върху течности или газове (флуиди), се предава еднакво във всички посоки.

II. Хидростатично налягане

O – Налягането дължащо се на теглото на течността.
Ако с ρ отбележим плътността на течността, h – височината на течността над тялото и с g – земното ускорение, то хидростатичното налягане p е:

(2): p = ρ g h.

III. Хидравлични машини

O – Устройство състоящо се от два цилиндъра с различни диаметри, свързани с тръба.
Ако върху малкото бутало с площ S1 е приложена сила F1, а площа на голямото бутало е S2, течността действа върху голямото бутало със сила:

(3): , т.е. с хидравличната машина, както и с простите механизми, се печели сила.

IV. Архимедова сила

O – Силата FA, което действа на тяло, потопено в течност, се намира по формулата:

(4): FA = ρgV, където ρ е плътността на течността, V – обемът на изтласканата течност от потопената в течността част от тялото или обемът на потопената в течността част от тялото, FA – Архимедова сила.

V. Температура

O – Температурата е физична величина, характеризираща средната кинетична енергия на частиците в тялото.
Температурата, при която градивните частици имат най-ниска кинетична енергия, се отбелязва с 0 К и се нарича абсолютна нула. Този начин за разграфяване на температурната скала е предложен от английския физик Келвин и се нарича Келвинова температурна скала. Температурата, измерена по скалата на Келвин, се отбелязва с Т, а температурата, измерена по скалата на Целзий, се отбелязва с t. Връзката между абсолютната температурна скала (скалата на Келвин) и целзиевата температурна скала се задава с формулата

(5): T = t° C + 273, 15.

Бележка:
Трябва да помним, че 1 K = 1° C, т.е. ΔT = Δt.

VI. Количество топлина. Уравнение на топлинния баланс

O – Енергията, която едно тяло обменя при топлообмен с околната среда. Количеството топлина се отбелязва с латинската буква Q.
Ако с m отбележим масата на веществото, t0, t – началната и крайната му температура, c – специфичен топлинен капацитет, то количество топлина Q е:

(6): Q = c m (t – t0).

 • за количество топлина - Джаул [J].
 • за специфичен топлинен капацитет - .

(7): Qполучено = Qотдадено, където Qотдадено е отдаденото количество топлина при топлообмена, Qполучено – полученото количество топлина.

Бележка:
Уравнението на топлиния баланс (формула 7) ни дава закона за запазване на енергията при топлообмен.

VII. Процес на топене. Специфична топлина

O – Преход между твърдо и течно състояние.
Всички кристално твърди тела се топят при определена температура tТ, която се нарича температура на топене. В участъка AB от графиката на Фиг. 2 съществува само твърдо състояние, в участъка ВС – твърдо и течно, в участъка CD – само течно, а в участъка DE – само пара.
Аморфно твърдите тела нямат температура на топене. Те плавно преминават от твърдо в течно състояние.
 • на горене q:

  (8): q = , където m – масата.

 • на топене λ:

  (9): .

 • на изпарение r:

  (10): r = .

процес на топене

VIII. Изопроцеси. Идеален газ

 • Oпределение – Процес, при който температурата остава постоянна величина, т.е. T = const.
 • Закон на Бойл-Мариот:

  (11): p1V1 = p2V2 (или pV = const), където p1 и V1 – налягане и обем в първо състояние, p2 и V2 – налягане и обем във второ състояние.

 • Графично представяне – Кривата, изобразяваща изотермен процес, се нарича изотерма. На Фиг. 3 са начертани три графики, в зависимост от това, какви величини се нанасят на абсцисната и ординатната оси.изотермен процес
 • Oпределение – Процес, при който обемът остава постоянна величина, т.е. V = const.
 • Закон на Шарл:

  (12): (или = const), където p1 и T1 – налягане и температура в първо състояние, p2 и T2 – налягане и температура във второ състояние.

 • Графично представяне – Кривата, изобразяваща изохорен процес, се нарича изохора. На Фиг. 4 са начертани три графики, в зависимост от това, какви величини се нанасят на абсцисната и ординатната оси.изохорен процес
 • Oпределение – Процес, при който налягането остава постоянна величина, т.е. p = const.
 • Закон на Гей-Люсак:

  (13): (или = const), където V1 и T1 – обем и температура в първо състояние, V2 и T2 – обем и температура във второ състояние.

 • Графично представяне – Кривата, изобразяваща изобарен процес, се нарича изобара. На Фиг. 5 са начертани три графики, в зависимост от това, какви величини се нанасят на абсцисната и ординатната оси.изобарен процес

Идеалният газ е теоретичен модел на газ, в който се пренебрегват силите на взаимодействие между частиците, от които е изграден (атоми, молекули), а самите частици се разглеждат като материални точки. Този модел добре описва свойствата на реалните газове, освен при много големи налягания и/или температури. Например, при нормално атмосферно налягане и стайна температура свойствата на въздуха и на другите реални газове почти не се различават от свойствата на идеалния газ.

Физиците използват този модел, тъй като той улеснява изчисленията.

Бележка:
Във всички закони за идеалните газове участва абсолютната температура на газа. Затова преди да се правят числени пресмятания с тези закони, трябва температурата да се превърне от градуси Целзай в келвини, като се използва формула (5).

IX. Първи принцип на термодинамиката

Ако налягането е постоянна величина (процесът е изобарен), то работата A', извършена от газ се определя с изменението на обема (Фиг. 6), т.е.:

(14): A' = p(V2 – V1) = pΔV.

Както се вижда от (14) или от Фиг. 6, работата извършена от газ, е положителна (A' > 0), когато газът се разширява (ΔV > 0). При свиване, т.е. ΔV < 0, газът извършва отрицателна работа (A' < 0).

(15): A = – A'.

От (15) следва, че външните сили извършват положителна работа (A > 0), когато газът се свива. Ако газът се разширява, външните сили извършват отрицателна работа (A < 0).

O – Сборът от кинетичната и потенциална енергия на всички градивни частици се нарича вътрешна енергия U.
O – Вътрешната енергия U на един газ се променя по два начина: като получава топлина от външната среда Q и като се извършва работа A върху газа.

(16): ΔU = Q + A, когато външната среда извършва работа или ΔU = Q – A', когато газът извършва работа.

 • При изотермен процес – вътрешната енергия на газа не се променя. Цялото получено количество топлина от околната среда отива за извършване на работа от газа срещу външните сили:

  (17): Q + A = 0.

 • При изохорен процес – цялото получено количество топлина Q от околната среда отива за увеличение на вътрешната енергия U на газа:

  (18): ΔU = Q, защото газът не променя обема си.

 • При изобарен процес – Този процес се описва от уравнението за първи принцип на термодинамиката в общата му форма (16).

X. Топлинни машини

O – Машина, която извършва работа за сметка на обмяна на топлина с околната среда.

Всяка топлинна машина се състои най-малко от следните три елемента: Нагревател, работно вещество и охладител.

 • Принципна схема на топлинен двигател (Фиг. 7) – От първият принцип на термодинамиката следва равенството

  (19): A' = Q1 – Q2.

 • Принципна схема на хладилник (Фиг. 8) – От първият принцип на термодинамиката следва равенството

  (20): A = Q2 – Q1.

 • на нагревател:

  (21): .

 • на топлинна машина:кпд на топлина машина

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама