Лого за уроци по математика
физика-атом

Самоподготовка по Физика
за кандидат-студенти и матура


Програма за самоподготовка по Физика за матура и софийски университет

 • Програмата обхваща теми от:
 • Всяка тема обхваща минимален теоретичен материал, включен в конспектите за съответните изпити, който е записан на достъпен и разбираем език.
 • За всички ученици (от 7. до 12. клас), обучаващи се индивидуално, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по физика и заявените конкретни цели.

Програма по Физика (ПП - профилирана подготовка):

Тема 1: Кинематика

 1. Основни понятия:
  Вижте подточките
  • Материална точка
  • Радиус-вектор
  • Път
  • Преместване
  • Разлика между път и преместване
  • Преместването като вектор
 2. Криволинейно движение на материална точка. Тангенциално и нормално ускорение:
  Вижте подточките
  • Тангента
  • Нормала
  • Ускорение
  • Тангенциално ускорение
  • Нормално ускорение
 3. Движение по окръжност:
  Вижте подточките
  • Неравномерно движение по окръжност. Центростремително ускорение
  • Равномерно движение по окръжност
  • Ъглова скорост
  • Ъглово ускорение
Виж детайли

Тема 2: Динамика. Сили при движение по окръжност. Удар между телата

 1. Центростремителна сила:
  Вижте подточките
  • Определение
  • Характеристики
  • Причина за възникването ѝ
  • Прекратяване на действието на силата
  • Формула за големината на силата
 2. Удари между телата:
  Вижте подточките
  • Предварителни бележки
  • Абсолютно еластичен удар
  • Абсолютно нееластичен удар
Виж детайли

Тема 3: Гравитация

 1. Закон на Нютон за гравитацията
 2. Земно ускорение
 3. Гравитационно поле
 4. Гравитационна потенциална енергия
 5. Космически скорости:
  Вижте подточките
  • Първа космическа скорост
  • Втора космическа скорост
  • Връзка между първа и втора космическа скорост
Виж детайли

Тема 4: Момент на импулса

 1. Абсолютно (идеално) твърдо тяло
 2. Видове движения на твърдо (абсолютно твърдо) тяло:
  Вижте подточките
  • Постъпателно движение
  • Въртеливо движение около постоянна ос
 3. Център на масите
 4. Въртеливо движение на абсолютно твърдо тяло:
  Вижте подточките
  • Ъглова скорост
  • Ъглово ускорение
 5. Инерчен момент:
  Вижте подточките
  • Определение
  • Формула
  • Мерна единица
  • Прилики и разлики между маса и инерчен момент
 6. Кинетична енергия на въртеливо движение
 7. Въртящ момент:
  Вижте подточките
  • Основни величини
  • Определение
  • Мерна единица
  • Връзка между въртящ момент и ъглова скорост
  • Връзка между въртящ момент и ъглово ускорение
  • Положителен и отрицателен момент на сила (въртящ момент) спрямо ос
 8. Момент на импулса:
  Вижте подточките
  • Момент на импулса на материална точка
  • Момент на импулс на твърдо
  • Положителен и отрицателен момент на импулс
  • Връзка между момента на импулса и въртящия момент (уравнение на моментите)
  • Закон за запазване момента на импулса
Виж детайли

Тема 5: Равновесие на твърдо тяло

 1. Условие за равновесие на лост:
  Вижте подточките
  • Видове лостове
  • Въртящи моменти на двете сили
  • Условие за равновесие на лост
  • Извод от условието за равновесие на лост
 2. Условие за равновесие на макари:
  Вижте подточките
  • Макари
  • Видове макари
  • Условие за равновесие на неподвижна макара
  • Условие за равновесие на подвижна макара
 3. Условие за равновесие на твърдо тяло:
  Вижте подточките
  • Условие за силите
  • Условие за моментите
Виж детайли

Тема 6: Флуиди

 1. Понятие за флуид
 2. Механика на флуиди:
  Вижте подточките
  • Статика на флуиди
  • Динамика на флуиди
 3. Атомно-молекулен строеж на флуид
 4. Сили, действащи на частиците на флуид
 5. Движение на идеален флуид:
  Вижте подточките
  • Хомогенен флуид
  • Несвиваем флуид
  • Невискозен флуид
  • Идеален флуида
  • Токови линии
  • Токова тръба
  • Стационарно движение на флуид
 6. Уравнение за непрекъснатост:
  Вижте подточките
  • Пресмятаме масата на флуид
  • Закон за запазване на масата
  • Уравнение за непрекъснатост
  • Извод от уравнението за непрекъснатост
 7. Закон на Бернули
 8. Формула на Торичели
 9. Тръба на Вентури
 10. Движение на реален флуид:
  Вижте подточките
  • Реален флуид
  • Сили на вътрешно триене
  • Закон на Нютон
  • Вискозитет
  • Градиент на скоростта
  • Нютонови флуиди
 11. Ламинарно и турбулентно движение на флуид:
  Вижте подточките
  • Ламинарно движение
  • Турбулентно движение
 12. Формула на Поазьой
 13. Движение на твърдо тяло във флуид. Закон на Стокс:
  Вижте подточките
  • Закон на Стокс
  • Челно съпротивление
  • Подемна сила
  • Определяне скоростта на сферично тяло, падащо с постоянна скорост във флуид
  • Вискозитет на кръвта: Скорост на утаяване на еритроцитите
Виж детайли

Тема 1: Електростатично поле във вакуум

 1. Интензитет на електрично поле:
  Вижте подточките
  • Интензитет на електрично поле (преговор)
  • Електрично поле на точков заряд
  • Електрично поле на система от точкови заряди
 2. Потенциал на електрично поле:
  Вижте подточките
  • Потенциал, потенциална енергия (преговор)
  • Потенциал на електростатично поле на точков заряд
  • Връзка между потенциал и интензитет
  • Потенциал на система от точкови заряди
 3. Еквипотенциални повърхности:
  Вижте подточките
  • Определение
  • Свойства на еквипотенциалните повърхности
  • Еквипотенциални повърхности на точков заряд
  • Еквипотенциални повърхности на еднородно поле
Виж детайли

Тема 2: Електростатично поле във вещество

 1. Кондензатори:
  Вижте подточките
  • Кондензатори (преговор)
  • Електрична константа ε0
  • Диелектрична проницаемост ε
  • Определение за плосък кондензатор
  • Предназначение на кондензаторите
  • Капацитет на кондензаторите
  • Влияние на диелектрик върху капацитета на плосък кондензатор
Виж детайли

Тема 3: Електричен ток в различни среди

 1. Ток в електролити:
  Вижте подточките
  • Електролити
  • Токови носители в електролити
  • Електролиза
  • Закони на Фарадей за електролизата
  • Мерна единица за електрохимичен еквивалент
Виж детайли

Тема 4: Магнитно поле

 1. Магнитна индукция на проводник с ток. Закон на Био-Савар:
  Вижте подточките
  • Предварителни бележки
  • Магнитно поле на прав дълъг (безкраен) проводник с ток
  • Магнитно поле на кръгов проводник с ток
  • Магнитно поле на намотка с ток (соленоид)
 2. Магнитна сила, действаща на проводник с ток, поставен в магнитно поле. Закон на Ампер:
  Вижте подточките
  • Закон на Ампер
  • Максимално голяма магнитна сила
  • Нулева магнитна сила
  • Посока на магнитната сила
Виж детайли

Тема 5: Електромагнитна индукция. Закон на Фарадей

 1. Магнитен поток:
  Вижте подточките
  • Определение
  • Геометрично тълкуване
  • Зависимост на Φ от ориентирането на повърхността, върху която пада
  • Мерна единица за магнитен поток
 2. Електромагнитна индукция:
  Вижте подточките
  • Опити на Фарадей
  • Извод от опитите на Фарадей
  • Електромагнитна индукция
  • Индуцирано електродвижещо напрежение
  • Закон на Ом
 3. Закон на Фарадей. Правило на Ленц:
  Вижте подточките
  • Закон на Фарадей
  • Правило на Ленц
  • Индуцираното ЕДН в движещ се проводник
Виж детайли

Тема 2: Уреди и грешки при измерванията

 1. Величини, характеризиращи уреда:
  Вижте подточките
  • Константа на уреда
  • Обхват на уреда
  • Точност на уреда
  • Приборна грешка
 2. Видове измервания:
  Вижте подточките
  • Преки измервания
  • Косвени измервания
 3. Грешки при физичните измервания:
  Вижте подточките
  • Понятие за грешка на измерването
  • Отстраними грешки
 4. Абсолютни и относителни грешки при еднократни измервания:
  Вижте подточките
  • Абсолютна грешка при еднократно измерване
  • Относителна грешка при еднократно измерване
 5. Грешки при многократни измервания:
  Вижте подточките
  • Предварителни бележки
  • Средноаритметична стойност
  • Абсолютна грешка при многократни измервания
  • Средноквадратична грешка
  • Действителна стойност на измерената величина
 6. Правила за записване на резултатите от измерванията и изчисленията
Виж детайли

Модул 4: Атоми, вълни квантиМодул 5: Съвременна физика


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама