Лого за уроци по математика
физика-атом

Самоподготовка по Физика
за кандидат-студенти и матура


Програма за самоподготовка по Физика за матура и софийски университет

 • Програмата обхваща теми от:
 • Всяка тема обхваща минимален теоретичен материал, включен в конспектите за съответните изпити, който е записан на достъпен и разбираем език.
 • За всички ученици (от 7. до 12. клас), обучаващи се индивидуално, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по физика и заявените конкретни цели.

Програма по Физика (ПП - профилирана подготовка):

Модул 1: Движение и енергияМодул 2: Поле и енергияМодул 3: Експериментална физика

Тема 1: Физични свойства на газовете

 1. Основни понятия:
  Вижте подточките
  • Макроскопична система (макросистема)
  • Макроскопични параметри
  • Термодинамика
  • Термодинамични параметри
  • Термодинамично (топлинно) равновесие
 2. Температура. Топлина:
  Вижте подточките
  • Температура
  • Термометри и температурни скали
  • Връзки между температурните скали
  • Топлина (количество топлина) Q
 3. Количество вещество. Мол. Закон на Авогадро:
  Вижте подточките
  • Количество вещество n
  • Мол вещество
  • Число на Авогадро NA
  • Моларна маса μ
  • Закон на Авогадро
  • Формули за количество вещество
 4. Идеален газ. Изопроцеси:
  Вижте подточките
  • Определение за идеален газ
  • Примери за идеален газ. Реален газ
  • Изопроцеси
 5. Уравнение на Клапейрон-Менделеев:
  Вижте подточките
  • Уравнение за състояние на идеален газ (уравнение на Клапейрон-Менделеев)
  • Стойност на универсалната газова константа R
  • Други записи на уравнението на Клапейрон-Менделеев
  • Някои изводи от уравнението на Клапейрон-Менделеев
 6. Газови смеси. Парциално налягане. Закон на Далтон:
  Вижте подточките
  • Газови смеси
  • Парциално налягане
  • Закон на Далтон
  • Маса на смес от газ
Виж детайли

Тема 2: Молекулно-кинетичен модел на идеален газ

 1. Молекулярна физика:
  Вижте подточките
  • Молекулярна физика
  • Статистическа физика
 2. Молекулно-кинетична теория – основни положения:
  Вижте подточките
  • Молекулно-кинетична теория
  • Основни положения на молекулно кинетичната теория
 3. Основни понятия на молекулно-кинетична теория:
  Вижте подточките
  • Топлинно движение на градивните частици
  • Средна скорост на градивните частици
  • Среден квадрат на скоростта (средна квадратна скорост)
  • Средноквадратична скоростта
  • Средна кинетична енергия на молекулите
 4. Молекулно-кинетичен извод на налягането на идеален газ:
  Вижте подточките
  • На какво се дължи налягането на идеален газ
  • Формула за налягане
 5. Молекулно-кинетична теория и температура. Абсолютна нула:
  Вижте подточките
  • Зависимост на средната кинетична енергия на топлинно движение на молекулите на идеален газ от температура
  • Определение за температура
  • Абсолютна нула
  • Скорост на топлинно движение на молекулите
 6. Топлопроводност на газове
Виж детайли

Тема 3: I принцип на термодинамика

 1. Основни понятия в термодинамиката:
  Вижте подточките
  • Термодинамика и термодинамична система
  • Видове термодинамични системи
  • Състояние на термодинамична система
  • Термодинамично равновесие
  • Термодинамични процеси
  • Видове термодинамични процеси
 2. Нулев принцип на термодинамиката
 3. Вътрешна енергия. Закон на Джаул за вътрешната енергия:
  Вижте подточките
  • Вътрешна енергия на тяло
  • Вътрешна енергия на идеален газ
  • Вътрешна енергия на еднотомен идеален газ
  • Какво характеризира вътрешната енергия
  • Закон на Джаул за вътрешната енергия
 4. Степени на свобода:
  Вижте подточките
  • Определение
  • Движение на една материална точка (едноатомна молекула в идеалните газове)
  • Движение на двуатомна (многоатомна) молекула
  • Средната кинетична енергия на топлинно движение на молекулите и вътрешна енергия на идеален газ с включени степени на свобода
 5. Механична работа при промяна обема на идеален газ:
  Вижте подточките
  • Определение
  • Работа на газ при равновесен изобарен процес
  • Работа на газ при произволен процес на разширяване на газа
  • Работа на газ при произволен процес на свиване на газа
  • Работата извършена от околната среда върху газа
 6. Първи принцип на термодинамиката:
  Вижте подточките
  • Предварителни бележки
  • Първи принцип на термодинамиката
 7. Първи принцип на термодинамиката при изопроцесите. Топлинни капацитети:
  Вижте подточките
  • Изохорен процес
  • Изобарен процес
  • Изотермен процес
Виж детайли

Тема 4: Адиабатен процес

 1. Определение
 2. Графика на адиабатен процес
 3. I принцип на термодинамиката при адиабатен процес
 4. Сравняване между адиабатата и изотермата при идеален газ
 5. Уравнение на състоянието при адиабатен процес:
  Вижте подточките
  • Връзка между налягането и обема при адиабатен процес
  • Връзка между абсолютната температура и обема при адиабатен процес
Виж детайли

Тема 5: Ентропия. II принцип на термодинамиката

 1. Микросъстояние. Макросъстояние. Термодинамична вероятност:
  Вижте подточките
  • Микросъстояние на термодинамична система
  • Макросъстояние на термодинамична система
  • Термодинамична вероятност
 2. Молекулен безпорядък (хаос):
  Вижте подточките
  • Подреденост на частиците в системата
  • Връзка между молекулен безпорядък (хаос) и термодинамична вероятност
 3. Ентропия на идеален газ. Закон на Болцман:
  Вижте подточките
  • Ентропия
  • Закон на Болцман
  • Мерна единица за ентропия
  • Ентропия на система от произволен брой тела
  • Кинетична ентропия. Позиционна ентропия. Ентропия на идеален газ
  • Промяна на ентропията при термодинамични процеси
 4. II принцип на термодинамиката:
  Вижте подточките
  • Ентропията е мярка за молекулния безпорядък (хаос)
  • Ентропия на изолирана система
  • Ентропия при термодинамично равновесие
  • Физичен смисъл на ентропията
  • Една формулировка на II принцип на термодинамиката
  • Друга формулировка (формулировка на Клаузиус) на II принцип на термодинамиката
  • Трета формулировка (постулат на Келвин) на II принцип на термодинамиката
  • Друга формулировка (формулировка на Карно) на II принцип на термодинамиката
Виж детайли

Тема 6: Топлинни машини. Цикъл и теорема на Карно

 1. Топлинни машини:
  Вижте подточките
  • Предварителни бележки
  • Топлинна машина (топлинен двигател, двигател с вътрешно горене и др.)
  • Топлинна машина и I принцип на термодинамиката
  • Топлинна машина и II принцип на термодинамиката
  • Схема на топлинна машина
  • Коефициент на полезно действие
 2. Цикъл на Карно:
  Вижте подточките
  • Изотермно разширение
  • Адиабатно разширение
  • Изотермно свиване
  • Адиабатно свиване
 3. Машина на Карно:
  Вижте подточките
  • Понятие за машина на Карно
  • КПД (Коефициент на Полезно Действие) на машината на Карно
 4. Теорема на Карно:
  Вижте подточките
  • Първа теорема на Карно
  • Втора теорема на Карно
Виж детайли

Тема 7: Относителност в класическата механика

 1. Основни понятия:
  Вижте подточките
  • Механично движение
  • Покой
  • Траектория
  • Изминат път
  • Преместване
  • Отправно тяло
  • Отправна система
  • Инерциална отправна система
  • Събитие
  • Сигнал
 2. Трансформации на Галилей:
  Вижте подточките
  • Пространство и време в класическата механика
  • Галилееви трансформации
 3. Принцип на относителност на Галилей:
  Вижте подточките
  • Закон на Галилей за събиране на скорости
  • Връзка между ускоренията в инерциални системи
  • Принцип на относителност на Галилей
Виж детайли

Тема 8: Специална теория на относителност

 1. Трансформации на Лоренц:
  Вижте подточките
  • Противоречие между трансформациите на Галилей и електродинамичните процеси
  • Трансформации (преобразования) на Лоренц
 2. Постулати на специална теория на относителност (СТО). Синхронизиране на часовниците:
  Вижте подточките
  • Постулати на специалната теория на относителност (СТО)
  • Правило на Айнщайн за синхронизиране на часовниците
  • Едновременни събития
 3. Връзка между пространство и време:
  Вижте подточките
  • Връзка между пространствените и времевите интервали между две събития
  • Относителност на едновременността
  • Обединение на пространство и време
 4. Закон на Айнщайн за събиране на скорости
 5. Други ефекти на СТО:
  Вижте подточките
  • Скъсяване размерите на движещи се обекти
  • Забавяне на времето
  • Относителна скорост на две частици, движещи се една срещу друга
 6. Ефект на Доплер:
  Вижте подточките
  • Ефект на Доплер за звукови вълни
  • Ефект на Доплер за светлинни вълни
  • Изводи от ефекта на Доплер
  • Разширяваща се Вселена
 7. Маса, енергия и импулс в СТО:
  Вижте подточките
  • Релативистка маса и маса на покой
  • Релативистки импулс
  • Енергия на покой Е0
  • Пълна релативистка енергия Е
  • Релативистка кинетична енергия ЕK
  • Закон за запазването на механичната енергия в СТО
  • Връзка между маса и енергия
  • Връзка между импулс и енергия в СТО
 8. Частици с нулева маса. Динамика в СТО:
  Вижте подточките
  • Частици с нулева маса
  • Динамика в СТО
 9. Релативистки фактор
Виж детайли

Тема 9: Вълни и кванти

 1. Фотони:
  Вижте подточките
  • Определение за фотон
  • Маса на фотона
  • Енергия на фотона
  • Импулс на фотона
  • Отражение на фотони (светлината)
 2. Налягане на светлината:
  Вижте подточките
  • Налягане P на светлината при отражение (лъчисто налягане)
  • Налягане на светлината при поглъщане
  • Опитно доказване на налягането на светлината
 3. Корпускулярно-вълнов дуализъм:
  Вижте подточките
  • Две теории за светлината
  • Понятие за корпускулярно-вълнов дуализъм
  • Формулировка на корпускулярно-вълновият дуализъм
  • Вълни на дьо Бройл. Ефект на Комптън
 4. Начало на квантовата механика. Вълнова функция:
  Вижте подточките
  • Квантова механика
  • Една разлика между класическата механика и квантовата механика
  • Каква информация носи вълновата функция
 5. Принцип на неопределеност:
  Вижте подточките
  • Принцип на неопределеност
  • Математическа формула за принципа на неопределеност
  • Неопределеност на енергията и времето
Виж детайли

Тема 10: Атомна и ядрена физика

 1. Водороден атом:
  Вижте подточките
  • Класическа представа за водородния атом
  • Квантова представа за водородния атом
 2. Постулати на Бор
 3. Спектрални серии на водорода
 4. Квантови числа:
  Вижте подточките
  • Понятие за квантови числа
  • Видове квантови числа
 5. Многоелектронни атоми. Принцип на Паули:
  Вижте подточките
  • Основни понятия
  • Принцип на Паули
  • Запълване на електронната обвивка
Виж детайли

Тема 1: Астрономия

 1. Небесна сфера
 2. Хоризонтална координатна система. Хоризонтални координати:
  Вижте подточките
  • Понятие за хоризонтална координатна система
  • Елементи на хоризонталната координатна система
  • Хоризонтални координати
 3. Екваториална координатна система. Екваториални координати:
  Вижте подточките
  • Екваториална координатна система. Елементи
  • Екваториални координати
 4. Видимо денонощно движение на небесните тела:
  Вижте подточките
  • Понятие за денонощно движение на небесните тела
  • Меридиан на мястото
  • Горната и долната кулминации на едно светило
  • Незалязващо светило, изгряващо и залязващо светило, неизгряващо светило
 5. Видимо годишно и денонощно движение на Слънцето. Еклиптика:
  Вижте подточките
  • Еклиптика
  • Земна орбита
  • Ъгъл между еклиптика и небесен екватор
  • Равноденствени точки
  • Точка на лятно слънцестоене
  • Точка на зимно слънцестоене
 6. Закони на Кеплер:
  Вижте подточките
  • I закон на Кеплер
  • II закон на Кеплер
  • III закон на Кеплер
 7. Звезден паралакс:
  Вижте подточките
  • Първоначални бележки
  • Звезден паралакс
 8. Измерване на разстоянията в Космоса:
  Вижте подточките
  • Измерване разстоянието до звездите с годишен паралакс
  • Недостатък на годишният паралакс
  • Измерване разстоянието до звездите със закона на Хъбъл
 9. Мерни единици за разстояние в Космоса:
  Вижте подточките
  • Астрономическа единица
  • Светлинна година
  • Парсек
Виж детайли

Тема 2: Повърхностни явления в течности

 1. Свойства на течностите:
  Вижте подточките
  • Свойствата се менят в широки граници
  • Имат голяма плътност
  • Нямат собствена форма
 2. Особености на молекулния строеж на течностите:
  Вижте подточките
  • Близко разположение на частиците
  • Движение на частиците
  • Взаимодействие между частиците
 3. Повърхностен слой на течностите:
  Вижте подточките
  • Свободна повърхност
  • Повърхностен слой
  • Молекулно налягане (кохезионно налягане)
  • Форма на повърхностния слой
  • Сила на повърхностно напрежение
  • Коефициент на повърхностно напрежение
  • Повърхностно активни вещества
  • Повърхностно пасивни вещества
  • Допълнително налягане
 4. Мокрене и немокрене:
  Вижте подточките
  • Ъгъл на мокрене
  • Мокреща течност
  • Немокреща течност
 5. Капилярни явления:
  Вижте подточките
  • Понятие за капилярност
  • Мениск
  • Капилярност при мокрещи течности
  • Капилярност при немокрещи течности
Виж детайли

Тема 3: Източници на светлина и техните характеристики

 1. Фотометрия
 2. Светлинен поток:
  Вижте подточките
  • Понятие за светлинен поток
  • Субективна характеристика
  • Мерна единица
 3. Интензитет на светлината:
  Вижте подточките
  • Понятие за интензитет на светлината
  • Формула за интензитет на светлината
  • Мерна единица
  • Разлика между интензитет на светлината и светлинен поток
 4. Осветеност. Яркост:
  Вижте подточките
  • Понятие за осветеност
  • Мерна единица за осветеност
  • Яркост
 5. LED осветление:
  Вижте подточките
  • Яркост
  • Цветна температура
Виж детайли

Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама