Лого за уроци по математика
физика-атом

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по ФИЗИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и Национално външно оценяване (НВО, 10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2009 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 40. включително отбележете в листа за отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Отрицателен точков заряд създава електростатично поле. Коя от насочените отсечки на фигурата показва правилно посоката на интензитета Е на полето в точка A?
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Данните от таблицата показват как големината на силата на взаимодействие F между два точкови заряда зависи от разстоянието r между зарядите. Кое е пропуснатото число в таблицата? закон на Кулон
  • А) 81
  • Б) 40,5
  • В) 27
  • Г) 9
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. На фигурата е показан положителен точков заряд, който се намира в еднородно електростатично поле. В коя от означените точки трябва да преместим заряда, за да увеличим неговата електрична потенциална енергия?
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Алуминиева сфера е поставена в еднородно електростатично поле с интензитет E0. Колко е интензитетът E на полето вътре в сферата?
  • А) Е > Е0
  • Б) Е = Е0
  • В) 0 < Е < Е0
  • Г) Е = 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Пластинка от диелектрик се поляризира, ако я поставим:
  • А) в намотка, по която тече ток
  • Б) в електролит
  • В) между полюсите на магнит
  • Г) между електродите на зареден кондензатор
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Кой от следните капацитети е най-малък?
  • А) 7 nF
  • Б) 7 pF
  • В) 7 μF
  • Г) 7.10–11 F
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Ако искате да измерите бързо съпротивлението на резистор, най–подходящият уред е:
  • А) волтметър
  • Б) амперметър
  • В) потенциометър
  • Г) омметър
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Коя от изброените единици НЕ е единица за енергия?
  • А) джаул
  • Б) киловатчас
  • В) електронволт
  • Г) джаул за секунда
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Колко е еквивалентното съпротивление между точките M и N?
  • А) 8 Ω
  • Б) 6 Ω
  • В) 5 Ω
  • Г) 2 Ω
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Амперметърът от схемата измерва ток 0,5 A. Колко волта е напрежението, което измерва волтметърът?
  • А) 80 V
  • Б) 30 V
  • В) 20 V
  • Г) 6,67 V
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Електричният ток в електролитите е насочено движение на:
  • А) електрони и дупки
  • Б) аниони и катиони
  • В) електрони
  • Г) катиони и дупки
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Акцептори и донори се наричат:
  • А) някои примесни атоми в металите
  • Б) някои примесни атоми в полупроводниците
  • В) двата електрода, потопени в електролит
  • Г) токовите носители при газов разряд
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Кои от линиите на схемите HE е възможно да са индукционни линии на магнитно поле?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. По дълъг праволинеен проводник тече постоянен ток I в указаната на схемата посока. Коя от насочените отсечки показва правилно посоката на магнитната индукция B на магнитното поле на тока в точка A?
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Протон се движи в еднородно магнитно поле, чиято индукция B е насочена към чертежа, перпендикулярно на неговата равнина. В даден момент на протона действа магнитна сила F, чиято посока е указана на чертежа. В каква посока се движи протонът в този момент?
  • А) протонът е неподвижен
  • Б) по посока на силата F
  • В) наляво(←)
  • Г) надясно (→)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. От променливо напрежениеграфиката на променливото напрежение определете неговия период.
  • А) 0,2 s
  • Б) 0,16 s
  • В) 0,14 s
  • Г) 0,8 s
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. На входа на трансформаторa от фигурата е подадено напрежение U1 = 220 V. Първичната намотка на трансформатора има N1 = 240 навивки, а вторичната – N2 = 60 навивки. Колко е изходното напрежение U2?
  • А) 880 V
  • Б) 240 V
  • В) 60 V
  • Г) 55 V
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. За да увеличим периода на математично махало, трябва да:
  • А) използваме топче с по-голяма маса
  • Б) използваме топче с по-малка маса
  • В) намалим дължината на махалото
  • Г) увеличим дължината на махалото
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Собствената честота на трептяща система е ν0. На системата действа периодична външна сила с честота 1,5ν0. Под действие на външната сила системата извършва принудени трептения с честота:
  • А) 2,5 ν0
  • Б) 1,5 ν0
  • В) ν0
  • Г) 0,5 ν0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Човешкото ухо възприема звуковете като по-високи или по-ниски. Височината на звука зависи главно от:
  • А) амплитудата на звуковата вълна
  • Б) честотата на звуковата вълна
  • В) продължителността на звука
  • Г) разстоянието до източника на звук
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Кое от следните твърдения HE е вярно? Във вакуум могат да се разпространяват:
  • А) радиовълни с ниска честота
  • Б) инфрачервени лъчи
  • В) механични вълни с висока честота
  • Г) рентгенови лъчи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. Кои от изброените електромагнитни вълни имат най-малка дължина на вълната?
  • А) ултравиолетови лъчи
  • Б) радиовълни
  • В) видима светлина
  • Г) инфрачервени лъчи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 23. Когато монохроматична светлинна вълна преминава от вода във въздух:
  • А) нараства скоростта на вълната
  • Б) нараства честотата на вълната
  • В) намалява честотата на вълната
  • Г) намалява дължината на вълната
  Проверете отговор
  Вижте решение

 24. На фигурата е показан светлинен лъч, който се отразява от плоско огледало. Колко е ъгълът на отражение?
  • А) 100
  • Б) 400
  • В) 500
  • Г) 1000
  Проверете отговор
  Вижте решение

 25. На фигурата са показани три слоя от несмесващи се прозрачни течности, през които преминава светлинен лъч. Сравнете показателите на пречупване на трите течности.
  • А) n1 = n2 = n3
  • Б) n1 > n2 > n3
  • В) n1 < n2 < n3
  • Г) n1 < n2 = n3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 26. Светлинен лъч се пречупва на границата на две прозрачни среди (вж. схемата). Кое от записаните по-долу съотношения между скоростта на светлината във вакуум c и скоростите на светлината c1 и с2 в двете материални среди е вярно?
  • А) c > c2 > c1
  • Б) c > c2 < c1
  • В) c < c2 < c1
  • Г) c = c2 = c1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 27. С опита на Юнг се доказва:
  • А) магнитното действие на електричния ток
  • Б) вълновата природа на светлината
  • В) квантовата природа на светлината
  • Г) съществуването на електромагнитни вълни
  Проверете отговор
  Вижте решение

 28. Зависимостта на показателя на пречупване на прозрачна среда от дължината (честотата) на светлинната вълна се нарича:
  • А) дисперсия на светлината
  • Б) дифракция на светлината
  • В) интерференция на светлината
  • Г) разсейване на светлината
  Проверете отговор
  Вижте решение

 29. Ивични са спектрите на излъчване на:
  • А) атоми, които не взаимодействат помежду си
  • Б) молекули, които не взаимодействат помежду си
  • В) нагрети до висока температура твърди тела
  • Г) нагрети до висока температура течности
  Проверете отговор
  Вижте решение

 30. Стимулирано излъчване се извършва от:
  • А) нажежаемата жичка на лампа
  • Б) пламъка на свещ
  • В) газа в луминесцентна лампа
  • Г) активната среда на лазер
  Проверете отговор
  Вижте решение

 31. При осветяване на метална повърхност с монохроматична светлина се наблюдава фотоефект – от метала се отделят електрони. За да увеличим максималната кинетична енергия на отделените фотоелектрони, трябва:
  • А) да увеличим интензитета на светлината
  • Б) да намалим интензитета на светлината
  • В) да увеличим дължината на вълната λ на светлината
  • Г) да увеличим честотата ν на светлината
  Проверете отговор
  Вижте решение

 32. Фотон с енергия E1 има 2 пъти по-голяма честота от друг фотон с енергия E2. Кое от следните равенства изразява правилно връзката между енергиите на двата фотона?
  • А) E1 = E2
  • Б) E1 = E2
  • В) E1 = 2E2
  • Г) E1 = 4E2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 33. При отразяване на електрони от кристал на никел се наблюдава дифракционна картина. Тези опити доказват, че:
  • А) йоните на никела имат свойства както на частици, така и на вълни
  • Б) електроните имат свойства на частици, но нямат вълнови свойства
  • В) електроните освен свойства на частици имат и вълнови свойства
  • Г) йоните на никела имат свойства на частици, но нямат вълнови свойства
  Проверете отговор
  Вижте решение

 34. Във водороден атом електрон преминава от състояние с енергия E2 в състояние с по-малка енергия E1 (вж. схемата). При този преход се:
  • А) излъчва фотон с енергия E2
  • Б) излъчва фотон с енергия E2 – E1
  • В) поглъща фотон с енергия E1
  • Г) поглъща фотон с енергия E2 – E1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 35. Радиоактивен източник се намира на дъното на отворен оловен контейнер. Ако над отвора на контейнера поставим лист от хартия (вж. фигурата), той ще погълне почти изцяло:
  • А) алфа-лъчите
  • Б) бета-лъчите
  • В) гама-лъчите
  • Г) всички видове лъчи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 36. Определете масовото число A и поредния номер Z на неизвестното ядро X, което се получава при ядрената реакция на делене на урана. ядрена реакция
  • А) А = 93, Z = 37
  • Б) А = 97, Z = 37
  • В) А = 140, Z = 93
  • Г) А = 378, Z = 147
  Проверете отговор
  Вижте решение

 37. Кои от изброените частици са изградени от три кварка?
  • А) мезоните
  • Б) електроните
  • В) протоните
  • Г) фотоните
  Проверете отговор
  Вижте решение

 38. Червеното отместване в спектрите на галактиките е експериментално доказателство, че:
  • А) Вселената се свива
  • Б) Вселената се разширява
  • В) температурата на Вселената нараства
  • Г) Земята е център на Вселената
  Проверете отговор
  Вижте решение

 39. Като черни дупки завършват своята еволюция:
  • А) най-масивните звезди
  • Б) най-горещите звезди
  • В) най-старите звезди
  • Г) всички звезди от главната последователност
  Проверете отговор
  Вижте решение

 40. Реликтовото (фоново) лъчение, което изпълва цялата Вселена, е:
  • А) топлинно микровълново лъчение
  • Б) гама-лъчение от черни дупки
  • В) лъчение с линеен спектър, еднакъв със спектъра на водородния атом
  • Г) рентгеново лъчение от сблъскващи се галактики
  Проверете отговор
  Вижте решение

 41. Условията на задачи от 41. до 50. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2008 г. 2010 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама