Лого за уроци по математика
физика-атом

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по ФИЗИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и Национално външно оценяване (НВО, 10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2010 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 40. включително отбележете в листа за отговори!

  Критерии за оценяване

 1. На фигурата е начертана една от силовите линии на електростатичното поле, което създават два точкови заряда – единият е положителен, а другият е отрицателен. Коя от стрелките показва правилно посоката на интензитета на полето в точка A?
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Два положителни точкови заряда q1 = q и q2 = 3q са поставени в еднородно електрoстатично поле. Полето действа на заряда q1 със сила 9 nN. Колко е силата, с която полето действа на заряда q2?
  • А) 81 nN
  • Б) 27 nN
  • В) 18 nN
  • Г) 3 nN
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. На фигурата са показани четири точки от повърхността на зареден проводник. Около коя от тях се натрупват най-много електрични заряди?
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Кой от следните капацитети е най-малък?
  • А) 2 nF
  • Б) 2 pF
  • В) 2 μF
  • Г) 2.10–10 F
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Зарядът на единия електрод на плосък кондензатор е +2 nC. Колко е зарядът на другия електрод?
  • А) +2 nC
  • Б) нула
  • В) –2 nC
  • Г) –4 nC
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Графиките изразяват зависимостта на тока от напрежението за два проводника. Кой проводник има по-голямо електрично съпротивление?
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) двата проводника имат еднакво съпротивление, защото и двете графики преминават през нулата
  • Г) не може да се определи, защото няма числени стойности за тока и напрежението
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Пресметнете еквивалентното съпротивление между точките A и B.
  • А) 12 Ω
  • Б) 9 Ω
  • В) 8 Ω
  • Г) 6 Ω
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Трите консуматора от схемата имат еднакво съпротивление. Сравнете мощностите на токовете, които текат през тях.
  • А) P1 = P2 = P3
  • Б) P1 = P2 = 2P3
  • В) P1 = P2 = P3
  • Г) P1 = P2 = P3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Ако при пренасяне на положителен заряд q = 5 C от отрицателния до положителния полюс на източник страничните сили извършват работа Aстр = 25 J, електродвижещото напрежение ε на източника е:
  • А) 5 V
  • Б) 125 V
  • В) 0,2 V
  • Г) 1,5 V
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. За кратко време допират двата медни проводника от рисунката. През батерията протича ток на късо съединение I = 30 А. Колко е вътрешното съпротивление r на батерията, ако нейното електродвижещо напрежение е ε = 4,5 V?
  • А) 135 Ω
  • Б) 6,67 Ω
  • В) 0,15 Ω
  • Г) данните не са достатъчни, за да решим задачата
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Насочено движение както на йони, така и на електрони се извършва при протичане на електричен ток във:
  • А) метали
  • Б) полупроводници
  • В) електролити
  • Г) газове
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Кой от изброените химични елементи е основният материал за съвременната полупроводникова електроника?
  • А) въглерод
  • Б) силиций
  • В) калций
  • Г) живак
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. На фигурата е начертана една от индукционните линии на магнитното поле, което създава прав магнит. Коя от стрелките показва правилно посоката на магнитната индукция в точка А?
  • А)1
  • Б)2
  • В)3
  • Г)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. На фигурата са показани индукционни линии на магнитно поле. В коя от означените точки магнитното поле е най-силно?
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Праволинеен проводник, по който тече ток, е поставен в еднородно магнитно поле. Магнитната сила, действаща на проводника, е максимална, когато проводникът:
  • А) е успореден на индукционните линии
  • Б) е перпендикулярен на индукционните линии
  • В) сключва ъгъл 450 с индукционните линии
  • Г) магнитната сила не зависи от ориентацията на проводника
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Отрицателен йон се движи в еднородно магнитно поле, чиято индукция B е насочена от вас към чертежа, перпендикулярно на неговата равнина. Посоката на движение на йона в даден момент е указана със стрелка. Каква е посоката на магнитната сила, която действа на йона в този момент?
  • А) по посока на движението
  • Б) по посока на магнитната индукция B
  • В) надолу (↓)
  • Г) нагоре (↑)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. За да намагнитим железен гвоздей, трябва:
  • А) да го нагреем до висока температура
  • Б) да го поставим в намотка, по която тече ток
  • В) да го натрием с вълнен плат
  • Г) желязото не може да бъде намагнитено
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Постоянен магнит се движи спрямо неподвижен кръгов проводник в направление на линията, означена на фигурите с пунктир.електромагнитна индукция В проводника се индуцира ток, чиято посока е указана на фигурите. На кои от тях магнитът се приближава към проводника?
  • А) 1 и 2
  • Б) 2 и 3
  • В) 2 и 4
  • Г) 1 и 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. На фигурата е показана графика на променливо напрежение. Определете неговата честота.
  • А) 0,02 Hz
  • Б) 33,3 Hz
  • В) 50 Hz
  • Г) 100 Hz
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. На три нишки с еднаква дължина са закачени малки плътни топчета с еднакъв обем, направени от различен материал: алуминий, желязо и олово. Сравнете периодите на трептене на тези махала.
  • А) Та = Тж = То
  • Б) Та > То > Тж
  • В) Та < Тж < То
  • Г) Тж > То > Та
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Математично махало извършва хармонично трептене. В даден момент скоростта на махалото е нула. След това тя нараства и за 0,8 s достига максималната си стойност. Колко е периодът на трептене?
  • А) 0,8 s
  • Б) 1,6 s
  • В) 3,2 s
  • Г) 6,4 s
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. Собствената честота на трептяща система е 5 Hz. Системата извършва принудени трептения под действие на периодична външна сила. При какъв период на външната сила очаквате принудените трептения да имат максимална амплитуда?
  • А) 5 s
  • Б) 1 s
  • В) 0,8 s
  • Г) 0,2 s
  Проверете отговор
  Вижте решение

 23. Опитът от рисунката илюстрира разпространение на:

  механична вълна

  • А) електромагнитна вълна по пружина
  • Б) напречна механична вълна
  • В) надлъжна механична вълна
  • Г) вълна на Дьо Бройл
  Проверете отговор
  Вижте решение

 24. Колко е честотата ν на радиовълна с дължина на вълната λ = 1 cm? Скоростта на светлината е c = 3.108 m/s.
  • А) 3.106 Hz
  • Б) 3.108 Hz
  • В) 3.1010 Hz
  • Г) 3.1012 Hz
  Проверете отговор
  Вижте решение

 25. На фигурата е показан светлинен лъч, който се отразява от плоско огледало. Колко е ъгълът на отражение?
  • А) 1100
  • Б) 550
  • В) 450
  • Г) 350
  Проверете отговор
  Вижте решение

 26. На фигурата са показани три слоя от несмесващи се прозрачни течности, през които преминава сноп от монохроматична светлина. Сравнете дължините на вълната на светлината в трите течности.
  • А) λ1 = λ2 = λ3
  • Б) λ1 > λ2 > λ3
  • В) λ1 < λ2 < λ3
  • Г) λ1 < λ2 > λ3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 27. Кои източници излъчват тесни снопове монохроматична светлина с голям интензитет?
  • А) луминесцентните лампи
  • Б) лазерите
  • В) рентгеновите тръби
  • Г) прожекторите
  Проверете отговор
  Вижте решение

 28. Когато сноп от монохроматична светлина премине през много тесен процеп, наблюдава се явлението:
  • А) пречупване на светлината
  • Б) дифракция
  • В) дисперсия
  • Г) дифузия
  Проверете отговор
  Вижте решение

 29. Чертежът демонстрира прилагането на:
  • А) правилото на Ленц
  • Б) принципа на Хюйгенс
  • В) закона на Вин
  • Г) модела на Бор
  Проверете отговор
  Вижте решение

 30. Максимумът в спектъра на топлинното излъчване на синьото мастило на химикалката, с която пишете, е във:
  • А) инфрачервената област
  • Б) видимата област
  • В) ултравиолетовата област
  • Г) мастилото няма топлинно излъчване
  Проверете отговор
  Вижте решение

 31. Катодът на фотоклетка се облъчва с монохроматична светлина с честота ν. Наблюдава се фотоефект, като максималната кинетична енергия на отделените електрони е E1. Колко ще бъде максималната кинетична енергия E2 на отделените електрони, ако същият катод се облъчи с монохроматична светлина с честота 2ν?
  • А) E2 = E1
  • Б) E1 < E2 < 2E1
  • В) E2 = 2E1
  • Г) E2 > 2E1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 32. Катодът на фотоклетка се облъчва с монохроматична светлина.фотоефект Графиката изразява зависимостта на максималната кинетична енергия на отделените фотоелектрони от енергията E на фотоните. Определете отделителната работа за този катод.
  • А) нула
  • Б) 1,0 eV
  • В) 1,8 eV
  • Г) 3,2 eV
  Проверете отговор
  Вижте решение

 33. Според хипотезата на Дьо Бройл електроните и другите микрочастици:
  • А) съчетават свойствата на вълна и на частица
  • Б) имат маса
  • В) са изградени от кварки
  • Г) могат да излъчват електромагнитни вълни
  Проверете отговор
  Вижте решение

 34. На схемата със стрелки са показани електронни преходи между различни енергетични нива в атома на водорода.излъчване на фотони При кой от тези преходи атомът излъчва фотон с най-малка дължина на вълната?
  • А) А
  • Б) Б
  • В) В
  • Г) Г
  Проверете отговор
  Вижте решение

 35. Какво ядро се получава след алфа-разпадане на ядрото ?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 36. Коя от изброените частици е лептон?
  • А) протон
  • Б) неутрон
  • В) фотон
  • Г) електрон
  Проверете отговор
  Вижте решение

 37. Основният източник на енергия в Слънцето и другите звезди са реакции на:
  • А) делене на урана
  • Б) горене на водород и метан
  • В) алфа- и бета-разпадане
  • Г) термоядрен синтез
  Проверете отговор
  Вижте решение

 38. Коя е правилната последователност на стадиите от еволюцията на Слънцето?
  • А) червен гигант, протозвезда, бяло джудже, звезда от главната последователност
  • Б) протозвезда, звезда от главната последователност, бяло джудже, червен гигант
  • В) протозвезда, червен гигант, звезда от главната последователност, бяло джудже
  • Г) протозвезда, звезда от главната последователност, червен гигант, бяло джудже
  Проверете отговор
  Вижте решение

 39. Масата на звездата X е равна на масата на Слънцето. Температурата на нейната повърхност обаче е по-висока, а светимостта – доста по-малка от тази на Слънцето. Най-вероятно това е:
  • А) червен гигант
  • Б) син гигант
  • В) звезда от главната последователност
  • Г) бяло джудже
  Проверете отговор
  Вижте решение

 40. Вселената:
  • А) се разширява
  • Б) се свива
  • В) не променя размерите си
  • Г) постепенно повишава средната си температура
  Проверете отговор
  Вижте решение

 41. Условията на задачи от 41. до 50. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2009 г. 2011 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама