Лого за уроци по математика
физика-атом

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по ФИЗИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и Национално външно оценяване (НВО, 10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2011 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 40. включително отбележете в листа за отговори!

  Критерии за оценяване

 1. На чертежа е показана една от силовите линии на електростатичното поле, създадено от положителен точков заряд. В коя от означените точки би могъл да се намира този заряд?
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) във всяка от трите точки
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Силата на взаимодействие между два точкови заряда е F. Колко ще стане силата, ако намалим разстоянието между зарядите n пъти?
  • А) F
  • Б) nF
  • В) n2F
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Tочков заряд се движи в еднородно електростатично поле. Под действие на електричната сила скоростта на заряда намалява. Как се изменя неговата електрична потенциална енергия?
  • А) намалява
  • Б) нараства
  • В) не се изменя
  • Г) отговорът зависи от знака на заряда
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Поставяме две електронеутрални метални сфери на държатели от изолатор и ги допираме една до друга. Приближаваме към първата сфера наелектризирана с отрицателен заряд пръчка, без да докосваме сферата. В присъствие на пръчката разделяме сферите, след което отстраняваме пръчката. Какви са зарядите на сферите в края на опита?
  • А) 1 – положителен; 2 – отрицателен
  • Б) 1 – положителен; 2 – положителен
  • В) 1 – отрицателен; 2 – положителен
  • Г) и двете сфери са електронеутрални
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Графиката показва как зарядът q на кондензатор зависи от напрежението U между двата му електрода. Колко е капацитетът C на кондензатора?
  • А) 1 nF
  • Б) 5 nF
  • В) 50 nF
  • Г) 200 nF
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Съвременните електрометри са уреди, с които могат да се измерват много малки електрични заряди. Кой от изброените заряди е най-малък?
  • А) 5.10–13 C
  • Б) 5 μC
  • В) 5 nC
  • Г) 5 pC
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Когато два еднакви резистора се свържат последователно, еквивалентното им съпротивление е 12 Ω. Колко е еквивалентното съпротивление, ако същите резистори се свържат успоредно?
  • А) 24 Ω
  • Б) 12 Ω
  • В) 4 Ω
  • Г) 3 Ω
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Графиките изразяват зависимостта на тока от напрежението за три проводника. Кой от тях има съпротивление 300 Ω?
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) и трите проводника
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. През консуматор, за който е в сила законът на Ом, тече постоянен ток. Как ще се измени мощността на тока, ако напрежението между двата края на консуматора се намали 2 пъти?
  • А) ще нарасне 2 пъти
  • Б) няма да се измени
  • В) ще намалее 2 пъти
  • Г) ще намалее 4 пъти
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Цилиндрични проводници са направени от един и същ материал. Коя група от три проводника ще използвате, за да изследвате опитно зависимостта на съпротивлението на проводниците от тяхното напречно сечение?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. На схемата е показана част от електрическа верига, през която тече ток I = 8 mA. Всички резистори имат еднакво съпротивление R. Съпротивлението на амперметъра се пренебрегва. Колко е токът, който измерва амперметърът?
  • А) 2 mA
  • Б) 4 mA
  • В) 8 mA
  • Г) 16 mA
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Свободни електрони и йони са токовите носители във:
  • А) газовете
  • Б) металите
  • В) полупроводниците
  • Г) диелектричните кристали
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Установяваме опитно, че силициев кристал има електронна (n-тип) проводимост. Оттук можем да направим извода, че:
  • А)кристалът не съдържа примеси
  • Б)в кристала преобладават примесите, които са донори
  • В)в кристала преобладават примесите, които са акцептори
  • Г)кристалът е нагрят до висока температура
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Заредена с отрицателен електричен заряд частица се движи в еднородно магнитно поле, чиято индукция B е насочена към вас, перпендикулярно на равнината на чертежа. Посоката на движение на частицата в даден момент е показана със стрелка. Каква е посоката на магнитната сила, която действа на частицата в този момент?
  • А) по посока на движението
  • Б) по посока на магнитната индукция B
  • В) наляво ( ← )
  • Г) надясно ( → )
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Кое от следните твърдения НЕ е вярно? Магнитни полета се създават от:
  • А) постоянни електрични токове
  • Б) постоянни магнити
  • В) променливи електрични полета
  • Г) неподвижни електрични заряди
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Заредена частица се движи по окръжност в еднородно магнитно поле. Тази окръжност лежи в равнина, която:
  • А) е успоредна на индукционните линии на полето
  • Б) сключва ъгъл 45° с индукционните линии
  • В) е перпендикулярна на индукционните линии
  • Г) има ориентация, зависеща от знака на заряда на частицата
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Върху желязна сърцевина са навити две намотки от покрит с изолация проводник (вж. рисунката).електромагнитна индукция През първата намотка се пропуска ток I, който се изменя с течение на времето t, както е показано на графиката. През кой интервал от време амперметърът ще регистрира протичането на ток през втората намотка?
  • А) от 0 s до 1 s
  • Б) от 1 s до 2 s
  • В) от 2 s до 3 s
  • Г) през цялото време
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. На фигурата е показана графика на променливо напрежение (зависимостта на напрежението U от времето t).променливо напрежение Определете неговата честота.
  • А) 0,02 Hz
  • Б) 25 Hz
  • В) 50 Hz
  • Г) 100 Hz
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Променливото напрежение, чиято графика е показана на фигурата към зад. 18, е приложено между двата края на резистор със съпротивление R = 10 Ω. Колко е мощността на тока (средна мощност) през резистора?
  • А) 0,2 W
  • Б) 0,45 W
  • В) 2 W
  • Г) 90 W
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Ако пренесем математично махало от Земята на Луната, където гравитацията е по-слаба, периодът на махалото:
  • А) ще намалее
  • Б) ще нарасне
  • В) няма да се измени
  • Г) отговорът зависи от масата на махалото
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Теглилка с маса m е окачена на пружина. Полученото пружинно махало трепти с честота ν. Колко ще бъде честотата на трептене, ако на същата пружина окачим теглилка с маса m?
  • А) ν
  • Б)
  • В) ν.
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. Трептяща система извършва принудени трептения. На фигурата е показана зависимостта на амплитудата A на принудените трептения от честотата ν на външната сила. Определете резонансната честота на системата.
  • А) 1 Hz
  • Б) 4 Hz
  • В) 7 Hz
  • Г) повече от 10 Hz
  Проверете отговор
  Вижте решение

 23. По дълъг опънат шнур се разпространява напречна механична вълна.механична вълна На фигурата е дадена снимка на част от шнура в даден момент от времето. Разстоянието между точките K и О е 150 cm. Колко е дължината на вълната?
  • А) 50 cm
  • Б) 75 cm
  • В) 100 cm
  • Г) 150 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 24. Сред приведените примери за електромагнитни вълни най-висока честота има:
  • А) видимата светлина от Слънцето
  • Б) инфрачервеното излъчване на Слънцето
  • В) ултравиолетовото излъчване на кварцова лампа
  • Г) излъчването на гама-радиоактивен източник
  Проверете отговор
  Вижте решение

 25. През коя от означените точки на фигурата ще премине отразеният от огледалото светлинен лъч?
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 26. Как се изменя скоростта на светлинна вълна, която преминава от среда с по-малък показател на пречупване n1 в среда с по-голям показател на пречупване n2?
  • А) нараства
  • Б) намалява
  • В) не се изменя
  • Г) отговорът зависи от големината на ъгъла на падане
  Проверете отговор
  Вижте решение

 27. Трите основни цвята в спектъра на видимата светлина са зелен, син и червен. На кой от тях съответства електромагнитна вълна с най-голяма дължина на вълната?
  • А) на синия цвят
  • Б) на зеления цвят
  • В) на червения цвят
  • Г) няма връзка между цвят и дължина на вълната
  Проверете отговор
  Вижте решение

 28. Кое от изброените явления е пример за дисперсия на светлината?
  • А) небесната дъга
  • Б) оцветяването на мазни петна върху мокър асфалт
  • В) цветните ивици върху осветен от слънцето компактдиск
  • Г) разлагането на бялата светлина в спектър след преминаване през дифракционна решетка
  Проверете отговор
  Вижте решение

 29. Светлината на кой от изброените източници се отличава с монохроматичност и кохерентност?
  • А) луминесцентна лампа
  • Б) лампа с нажежаема жичка
  • В) Слънце
  • Г) лазер
  Проверете отговор
  Вижте решение

 30. Топлинното излъчване на човешкото тяло е почти изцяло във:
  • А) инфрачервената област на спектъра
  • Б) видимата област
  • В) ултравиолетовата област
  • Г) тялото няма топлинно излъчване
  Проверете отговор
  Вижте решение

 31. Разгледайте внимателно трите спектъра на излъчване на разредени газове, съставени от атоми. Неизвестният газ съдържа:
  • А) само атоми на водорода
  • Б) само атоми на хелия
  • В) водород и хелий
  • Г) водород, хелий и атоми на друг химичен елемент
  Проверете отговор
  Вижте решение

 32. Енергията E на фотоните на монохроматична светлина може да се изрази чрез константата на Планк h, честотата ν, дължината на вълната λ и скоростта на светлината c. Коя от изброените формули НЕ е вярна?
  • А) E = hν
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 33. На схемата със стрелки са означени преходи между енергетични нива на водородния атом. При кои от тях се излъчват фотони, съответстващи на една и съща спектрална серия на водородния атом (серия на Балмер)?
  • А) 2 и 3
  • Б) 1 и 3
  • В) 2 и 4
  • Г) 3 и 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 34. Изотопът цезий–137 е един от основните радиоактивни замърсители на околната среда.на полуразпадане Графиката показва как се изменя броят N на неразпадналите се ядра на този изотоп с течение на времето t. Колко е периодът на полуразпадане на цезий–137?
  • А) 15 години
  • Б) 30 години
  • В) 60 години
  • Г) 137 години
  Проверете отговор
  Вижте решение

 35. Ядро, което се намира във възбудено състояние, излъчва гама–квант. При този процес намалява:
  • А) електричният заряд на ядрото
  • Б) масовото число на ядрото
  • В) енергията на ядрото
  • Г) броят на неутроните в ядрото
  Проверете отговор
  Вижте решение

 36. Алфа (α)-частиците са изградени от:
  • А) два протона и два неутрона
  • Б) един протон и един неутрон
  • В) два позитрона и два неутрона
  • Г) един електрон
  Проверете отговор
  Вижте решение

 37. Основният източник на енергия в реакторите на АЕЦ "Козлодуй" са процеси на:
  • А) термоядрен синтез
  • Б) алфа-разпадане на тежки ядра
  • В) делене на урана
  • Г) гама-излъчване
  Проверете отговор
  Вижте решение

 38. Една от най-ярките звезди на нощното небе – Бетелгейзе от съзвездието Орион, е стара звезда (червен гигант), която се намира в късен стадий на своята еволюция. Кой е основният фактор, който ще определи по-нататъшната съдба на Бетелгейзе?
  • А) масата на звездата
  • Б) температурата на повърхността на звездата
  • В) скоростта, с която звездата се върти около своята ос
  • Г) светимостта на звездата
  Проверете отговор
  Вижте решение

 39. Астрономи изследват неизвестна звезда. Те установяват, че температурата на повърхността на звездата е много висока, но въпреки това звездата има малка светимост. Най-вероятно това е:
  • А) звезда от главната последователност
  • Б) протозвезда
  • В) бяло джудже
  • Г) червен гигант
  Проверете отговор
  Вижте решение

 40. Галактика, която се намира на разстояние r, се отдалечава от нас със скорост v. Колко е разстоянието до друга галактика, която се отдалечава от нас със скорост 3v?
  • А) r/3
  • Б) r/9
  • В) 3r
  • Г) 9r
  Проверете отговор
  Вижте решение

 41. Условията на задачи от 41. до 50. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2010 г. 2012 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама