Лого за уроци по математика
физика-атом

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по ФИЗИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и Национално външно оценяване (НВО, 10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2012 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 40. включително отбележете в листа за отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Установявате опитно, че две наелектризирани топчета се привличат. От този опит можете да направите извода, че зарядите на топчетата са:
  • А) положителни
  • Б) отрицателни
  • В) едноименни
  • Г) разноименни
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Докосвате със заредено топче незаредено метално кълбо. При контакта електрични заряди преминават от топчето върху кълбото. Как се разпределят тези допълнителни заряди след като отдалечите топчето?
  • А) Oстават около допирната точка.
  • Б) Натрупват се в центъра на кълбото.
  • В) Разпределят се равномерно в целия обем на кълбото.
  • Г) Разпределят се равномерно върху повърхността на кълбото.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Интензитетът на електрично поле се измерва с помощта на пробен заряд q0. Ако намалим големината на пробния заряд n пъти, интензитетът на измерваното поле:
  • А) няма да се промени
  • Б) ще намалее n пъти
  • В) ще нарасне n пъти
  • Г) ще намалее n2 пъти
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Два точкови заряда взаимодействат с електрични сили, чиято големина е 1 mN. Колко ще стане големината на силите на взаимодействие, ако увеличим големината на всеки от зарядите 3 пъти, без да променяме разстоянието между тях?
  • А) 1 mN
  • Б) 6 mN
  • В) 9 mN
  • Г) 27 mN
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Пространството между двата електрода на кондензаторите се запълва със:
  • А) метал
  • Б) диелектрик
  • В) електролит
  • Г) полупроводник
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Разполагате с кондензатори с различен капацитет. Коя от изброените стойности на капацитета е най-малка?
  • А) 1 mF
  • Б) 10 μF
  • В) 100 nF
  • Г) 1000 pF
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. В електрическата верига, показана на схемата, амперметърът A1 измерва ток I1 = 3 A, а амперметърът A2 измерва ток I2 = 300 mA. Колко ампера е токът, който измерва амперметърът А?
  • А) нула
  • Б) 2,7 A
  • В) 3,3 А
  • Г) 330 mА
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Два резистора са свързани към батерия, както е показано на схемата. През резисторите текат токове I1 = 2 mA и I2 = 4 mA. Определете отношението на съпротивленията на двата резистора.
  • А) 0,5
  • Б) 1
  • В) 2
  • Г) 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Колко е еквивалентното съпротивление между точките M и N?
  • А) 5 Ω
  • Б) 15 Ω
  • В) 20 Ω
  • Г) 30 Ω
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. На схемата е показана част от електрическа верига, по която тече постоянен ток. Мощността на тока през консуматора със съпротивление R e 4 W. Колко е мощността на тока през консуматора със съпротивление 2R?
  • А) 1 W
  • Б) 4 W
  • В) 8 W
  • Г) 16 W
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Батерия с електродвижещо напрежение ε има вътрешно съпротивление r. Ако двата полюса на батерията се свържат с проводник, чието съпротивление е пренебрежимо малко, казваме, че във веригата е станало късо съединение. Токът Imax през батерията при късо съединение се пресмята по формулата:
  • А) Imax = εr
  • Б) Imax = εr2
  • В) Imax =
  • Г) Imax =
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. P-n-преходи се получават чрез подходящо легиране (внасяне на примеси) в определена част на кристал от:
  • А) диелектрик
  • Б) полупроводник
  • В) черен метал
  • Г) цветен метал
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Протичането на електричен ток през газове се нарича:
  • А)газов разряд
  • Б)газов поток
  • В)газова плазма
  • Г)газова дифузия
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Стрелката на компас е закрепена неподвижно и насочена в направлението, показано на схемата. Приближаваме към нея силен прав магнит. След това освобождаваме стрелката. Какво ще се наблюдава? Магнитната стрелка:
  • А) ще се завърти на 180°
  • Б) ще се завърти на 90° обратно на часовниковата стрелка
  • В) ще се завърти на 90° по посока на часовниковата стрелка
  • Г) ще остане неподвижна
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. По дълъг праволинеен проводник тече постоянен ток I, чиято посока е указана на схемата. Коя от насочените отсечки показва правилно посоката на индукцията B на магнитното поле на тока в точка А?
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Хоризонтална медна пръчка виси между полюсите на постоянен магнит, закачена на два медни проводника, които са свързани към източник на постоянно напрежение. След затваряне на ключа K на пръчката започва да действа магнитна сила, насочена:
  • А) вертикално нагоре ( ↑ )
  • Б) вертикално надолу ( ↓ )
  • В) по посока на тока, течащ през пръчката
  • Г) към вас, перпендикулярно на пръчката
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Ученици демонстрират явлението електромагнитна индукция. Опитната постановка е проводникова намотка, свързана към чувствителен амперметър (вж. рисунката). Те извършват следните опити:
  1. Вкарват в намотката наелектризирано топче, окачено на диелектрична нишка.
  2. Вкарват и изваждат от намотката дървена пръчка.
  3. Вкарват и изваждат от намотката прав постоянен магнит.

  При кои от тези опити се наблюдава електромагнитна индукция?

  • А) само при опит 2
  • Б) само при опит 3
  • В) при опити 2 и 3
  • Г) и при трите опита
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. На фигурата е показана графиката на променливо електрично напрежение.променливо електрично напрежение Амплитудата на това напрежение е:
  • А) 0,5 V
  • Б) 1 V
  • В) 15 V
  • Г) 30 V
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Ученик изучава трептенията на пружинно махало (теглилка, окачена на пружина). Измерването на кои величини ще му даде възможност да пресметне периода на трептене на махалото?
  • А) амплитудата A на трептене и масата m на теглилката
  • Б) амплитудата А и коефициента на еластичност k на пружината
  • В) масата m и земното ускорение g
  • Г) масата m и коефициента на еластичност k
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Да предположим, че вие не знаете формулата за периода на трептене на математично махало. Трябва да проверите експериментално дали периодът зависи от масата на махалото. Кои от махалата на рисунката ще използвате за тази проверка? Топчетата имат еднаква плътност.
  • А) 1 и 2
  • Б) 1 и 4
  • В) 2 и 4
  • Г) 3 и 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Собствената честота на трептяща система е 5 Hz. Системата извършва принудени трептения под действие на периодична външна сила. При какъв период на външната сила очаквате принудените трептения да имат максимална амплитуда?
  • А) 0,2 s
  • Б) 0,5 s
  • В) 1 s
  • Г) 2 s
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. За да определим периода на хармонична механична вълна, достатъчно е да знаем:
  • А) скоростта на вълната
  • Б) амплитудата на вълната
  • В) честотата на вълната
  • Г) в каква среда се разпространява вълната
  Проверете отговор
  Вижте решение

 23. Електромагнитни вълни са:
  • А) светлинните вълни
  • Б) звуковите вълни
  • В) вълните на Дьо Бройл
  • Г) всички видове вълни
  Проверете отговор
  Вижте решение

 24. Колко е честотата на радиовълна с дължина на вълната λ = 30 cm? Скоростта на светлината е c = 3.108 m/s.
  • А) 1.106 Hz
  • Б) 1.107 Hz
  • В) 1.108 Hz
  • Г) 1.109 Hz
  Проверете отговор
  Вижте решение

 25. Ученик изпълнява задачата:

  Начертайте хода на светлинен лъч, който пада от въздуха перпендикулярно на околната стена на стъклена призма.

  При построението (вж. рисунката) ученикът:

  • А) представя неправилно само хода на лъча при прехода от въздуха в стъклото
  • Б) представя неправилно само хода на лъча при прехода от стъклото във въздуха
  • В) представя правилно хода на лъча и на двете гранични повърхности на призмата
  • Г) представя грешно хода на лъча и на двете гранични повърхности на призмата
  Проверете отговор
  Вижте решение

 26. Ако пропуснем през стъклена призма бяла светлина, ще наблюдаваме спектър на светлината. Разлагането на бялата светлина се обяснява с това, че тя е съставена от много електромагнитни вълни, които:
  • А) се разпространяват в стъклото с различна скорост
  • Б) имат еднаква дължина на вълната
  • В) се поглъщат в различна степен от стъклото
  • Г) имат различен интензитет
  Проверете отговор
  Вижте решение

 27. В непрозрачен екран са направени два тесни успоредни процепа S1 и S2, които са разположени близо един до друг. Ако искате да наблюдавате върху отдалечен екран интерференчна картина, трябва да осветите:
  • А) всеки процеп с отделна лампа
  • Б) единия процеп със синя светлина, а другия – с червена
  • В) всеки процеп със слънчева светлина, отразена от отделно огледало
  • Г) двата процепа със светлина от един и същ точков източник
  Проверете отговор
  Вижте решение

 28. Астрономи изследват звезда. На фигурата са показани спектралните линии на поглъщане от нейната атмосфера.линеен спектър Освен това са представени линиите на поглъщане на пари на металите натрий и литий. Като сравните трите спектъра, можете да направите извода, че атмосферата на тази звезда:
  • А) не съдържа нито натрий, нито литий
  • Б) съдържа натрий, но не съдържа литий
  • В) съдържа литий, но не съдържа натрий
  • Г) съдържа и литий, и натрий
  Проверете отговор
  Вижте решение

 29. Кои от изброените три твърдения са верни? Максималната кинетична енергия на електроните, отделени от повърхността на метал при фотоефект, зависи от:
  1. честотата на падащата светлина
  2. интензитета на падащата светлина
  3. отделителната работа за дадения метал
  • А) вярно е само 1
  • Б) верни са 1 и 2
  • В) верни са 1 и 3
  • Г) всички са верни
  Проверете отговор
  Вижте решение

 30. Червената светлина има приблизително 2 пъти по-голяма дължина на вълната от виолетовата светлина. Ако означим с Е енергията на фотоните на виолетовата светлина, тогава енергията на фотоните на червената светлина е приблизително:
  • А) E
  • Б) E
  • В) 2E
  • Г) 4E
  Проверете отговор
  Вижте решение

 31. Наблюдаването на кое от изброените явления е първото експериментално доказателство за вълновите свойства на частиците?
  • А) излъчване на електромагнитни вълни от движещи се с ускорение електрони
  • Б) дифракция на електрони от кристал
  • В) фотоелектричен ефект
  • Г) електромагнитна индукция
  Проверете отговор
  Вижте решение

 32. На схемата са показани трите най-ниски енергетични състояния на водородния атом. Възможно ли е атом, който се намира в основното състояние E1, да погълне фотон с енергия 3,4 eV?
  • А) да, при което атомът преминава в състояние E2
  • Б) да, при което атомът преминава в състояние E3
  • В) да, при което атомът се йонизира – разпада се на протон и електрон
  • Г) не, защото енергията на фотона не е достатъчна, за да премине атомът във възбудено състояние
  Проверете отговор
  Вижте решение

 33. Кой процес е представен схематично на фигурата?
  • А) алфа-разпадане
  • Б) бета-разпадане
  • В) гама-излъчване
  • Г) рентгеново излъчване
  Проверете отговор
  Вижте решение

 34. При авария в ядрена електроцентрала в атмосферата е изхвърлено определено количество от радиоактивния изотоп йод-131, чийто период на полуразпадане е 8 дни. Каква част от изхвърлените радиоактивните ядра ще се е разпаднала 16 дни след аварията?
  • А) 20 %
  • Б) 50 %
  • В) 75 %
  • Г) 100 %
  Проверете отговор
  Вижте решение

 35. Коя от записаните ядрени реакции може да се използва за предизвикване на верижна реакция на делене на атомни ядра?
  • А) на ядрена реакция
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 36. Неутроните са изградени:
  • А) от лептони и кварки
  • Б) само от кварки
  • В) само от лептони
  • Г) от протони и електрони
  Проверете отговор
  Вижте решение

 37. Звездата X има много голяма плътност, върти се много бързо около своята ос и създава силно магнитно поле на своята повърхност. Това най-вероятно е:
  • А) неутронна звезда
  • Б) червен гигант
  • В) бяло джудже
  • Г) звезда от главната последователност
  Проверете отговор
  Вижте решение

 38. Галактиката, в която се намира Слънчевата система, е:
  • А) спирална галактика
  • Б) елиптична галактика
  • В) неправилна галактика
  • Г) Слънчевата система не е част от галактика, а напротив – тя самата включва в себе си множество галактики
  Проверете отговор
  Вижте решение

 39. Астрономи установяват, че галактиката X се отдалечава от Земята със скорост vX, а галактиката Y се отдалечава със скорост vY. Коя от двете галактики се намира на по-голямо разстояние от Земята, ако vX > vY?
  • А) галактика X
  • Б) галактика Y
  • В) всички галактики се намират на едно и също разстояние от Земята
  • Г) приведените данни не са достатъчни, за да се отговори на този въпрос
  Проверете отговор
  Вижте решение

 40. Фоновото (реликтово) лъчение, което изпълва цялата Вселена, има:
  • А) линеен спектър
  • Б) ивичен спектър
  • В) спектър, съвпадащ със спектъра на излъчване на абсолютно черно тяло с температура около 3 К
  • Г) спектър, съвпадащ със спектъра на излъчване на Слънцето
  Проверете отговор
  Вижте решение

 41. Условията на задачи от 41. до 50. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2011 г. 2013 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама