Лого за уроци по математика
физика-атом

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по ФИЗИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и Национално външно оценяване (НВО, 10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2013 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 40. включително отбележете в листа за отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Посочете как се зарежда електроскоп при доближаване (без допир) на отрицателно заредена пръчка до него:
  • А) листенцата – положително, плочката – положително
  • Б) листенцата – положително, плочката – отрицателно
  • В) листенцата – отрицателно, плочката – положително
  • Г) листенцата – отрицателно, плочката – отрицателно
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Заредена частица с положителен заряд q = 1.10–6 C преминава от точка А с потенциал φА = 15 V в точка B с потенциал φВ = –15 V. Работата на електричните сили на полето за преместване на заряда от т. А в т. В е:
  • А) –1,5.10–5 J
  • Б) 0 J
  • В) 1,5.105 J
  • Г) 3.105 J
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Коя стойност на интензитета на електростатичното поле е най-малка?
  • А) 5 mN/C
  • Б) 5.10–2 N/C
  • В) 50 N/C
  • Г) 5 kN/C
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Електрон навлиза в еднородно електростатично поле, като посоката на движението му съвпада с посоката на силовите линии на полето. Как се променят големината на скоростта и посоката на движение на електрона?
  • А) скоростта намалява, посоката на движение за известно време не се променя
  • Б) скоростта се увеличава, посоката на движение не се променя
  • В) скоростта се увеличава, посоката на движение се променя
  • Г) не се променят нито големината на скоростта, нито посоката на движение
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Кондензатор с капацитет С = 2.10–12 F е зареден до напрежение U = 5 V. Зарядът q, натрупан върху положителния му електрод, е:
  • А) 0,5.10–11 С
  • Б) 1.10–11 С
  • В) 2.10–11 С
  • Г) 1.10–12 С
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Кое е вярното съответствие величина – единица?
  • А) напрежение – ват
  • Б) ток – волт
  • В) мощност – киловат
  • Г) заряд – фарад
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Как ще се измени съпротивлението R на един метален проводник, ако се намали три пъти напрежението U, приложено в краищата му?
  • А) ще се намали три пъти
  • Б) ще се увеличи три пъти
  • В) ще се увеличи девет пъти
  • Г) няма да се измени
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Посочете вярното твърдение. Йонизация на газ може да се предизвика от:
  • А) радиовълни
  • Б) инфрачервени лъчи
  • В) бяла светлина
  • Г) ултравиолетови лъчи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Определете стойностите на напреженията U1 и U2 върху резисторите със съпротивления съответно R1 = 2Ω и R2 = 1Ω, ако напрежението на източника е U = 12 V.
  • А) U1 = U2 =12 V
  • Б) U1 = 8 V, U2 = 4 V
  • В) U1 = U2 = 6 V
  • Г) U1 = 4 V, U2 = 8 V
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Лампа със съпротивление R e включена към източник на напрежение с пренебрежимо малко вътрешно съпротивление. Какво ще стане, ако към нея включим успоредно още една такава лампа?
  • А) еквивалентното съпротивление на двете лампи ще бъде 2R
  • Б) напрежението на източника ще се намали два пъти
  • В) токът, който се черпи от източника, ще се увеличи два пъти
  • Г) мощността на първата лампа ще се намали два пъти
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. На графиката са представени зависимостите на тока I от напрежението U за два цилиндрични проводника 1 и 2. Ако те са направени от един и същ метал и имат еднакви напречни сечения, отношението между дължините им е:
  • А) = 6
  • Б) =
  • В) =
  • Г) =
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. На схемата всички електроизмервателни уреди са свързани правилно. Посочете кои от уредите са амперметри и кои волтметри.
  • А) 1 и 2 са амперметри, а 3 – волтметър
  • Б) 1 и 3 са амперметри, а 2 – волтметър
  • В) 2 е амперметър, а 1 и 3 са волтметри
  • Г) 1 е амперметър, а 2 и 3 са волтметри
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Прав проводник, по който тече ток, е поставен перпендикулярно на индукционните линии на еднородно магнитно поле, както е показано на схемата. Посочете посоката на магнитната сила, която действа на проводника.
  • А)перпендикулярно от листа към нас
  • Б)перпендикулярно от нас към листа
  • В)по посока на тока надясно
  • Г)по посока на магнитната индукция
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Колко е съпротивлението на лампичка от автомобилен фар, на която пише „12 V, 40 W”?
  • А) 3,6 Ω
  • Б) 3,3 Ω
  • В) 0,3 Ω
  • Г) 0,2 Ω
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Късо съединение се получава, когато:
  • А) нараства еквивалентното съпротивление на включените консуматори
  • Б) се увеличава напрежението в мрежата
  • В) някой от включените консуматори в мрежата изгори
  • Г) еквивалентното съпротивление на включените консуматори е нула
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Какво е предназначението на показания на схемата трансформатор?
  • А) променя променливия ток в постоянен
  • Б) увеличава напрежението
  • В) намалява напрежението
  • Г) променя постоянния ток в променлив
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. За връщащата сила, която предизвиква хармонично трептене на тяло, е вярно, че е:
  • А) правопропорционална на големината на отклонението от равновесното положение
  • Б) постоянна по големина
  • В) постоянна по посока
  • Г) правопропорционална на скоростта на трептене на тялото
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Окачена на пружина теглилка е отклонена от равновесното си положение на максимално разстояние х = А и е пусната да трепти хармонично. Пътят, изминат от теглилката за един период, е:
  • А) A
  • Б) A
  • В) 2A
  • Г) 4A
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Определете дължината на вълната λ и амплитудата A на показаната на графиката вълна.
  • А) λ = 8 mm, A = 10 cm
  • Б) λ = 20 cm, A = 8 cm
  • В) λ = 40 cm, A = 4 mm
  • Г) λ = 20 cm, A = 4 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Източник на звук се намира във вода, като звуковата вълна се разпространява и във въздуха. Скоростта на разпространение на звука във вода е 1450 m/s, a във въздух – 340 m/s. Как се променят честотата и дължината на звуковата вълна при преминаването й от водата във въздуха?
  • А) Честотата и дължината на вълната не се променят
  • Б) Честотата нараства, дължината на вълната намалява
  • В) Честотата намалява, дължината на вълната не се променя
  • Г) Честотата не се променя, дължината на вълната намалява
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. В кое от изброените приложения НЕ се използва лазер?
  • А) измерване на малки разстояния
  • Б) извършване на безкръвни операции
  • В) получаване на триизмерни образи (холограми)
  • Г) определяне на разстоянието до звездите
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. Светлинен лъч преминава през плоскопаралелна стъклена пластина, заобиколена от въздух, като се пречупва два пъти от успоредните й стени. Кой от посочените лъчи е преминалият през пластината лъч?
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 23. Светлинен лъч преминава от среда 1 в среда 2. Използвайте данните от Таблица №1 и определете на границата между кои две среди (от Таблица №2) може да се наблюдава пълно вътрешно отражение?

  пълно вътрешно отражение

  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 24. Светлинен лъч достига границата между две прозрачни среди с показатели на пречупване съответно n1 и n2. Ъгълът на падане е α1 = 60°, а ъгълът на пречупване е α2 = 30°. Определете отношението на показателите на пречупване на двете среди. (sin 30° = , sin 60° = ).
  • А) =
  • Б) =
  • В) =
  • Г) =
  Проверете отговор
  Вижте решение

 25. Как ще се промени дължината на вълната при преминаване на светлина от вакуум в прозрачна среда с показател на пречупване n = 2?
  • А) ще се намали 2 пъти
  • Б) ще се увеличи 2 пъти
  • В) няма да се промени
  • Г) зависи от ъгъла на падане
  Проверете отговор
  Вижте решение

 26. Кои от изброените вълни могат да претърпяват дифракция?
  • А) само радиовълните
  • Б) само звуковите вълни
  • В) само видимата светлина
  • Г) всички изброени по-горе
  Проверете отговор
  Вижте решение

 27. Показана е интерференчна картина, получена от опита на Юнг. Коя от изброените величини има най-голяма стойност в точките на интерференчен максимум.
  • А) честотата на вълната
  • Б) дължината на вълната
  • В) амплитудата на вълната
  • Г) скоростта на вълната
  Проверете отговор
  Вижте решение

 28. Лазерен лъч е насочен към спокойната и гладка повърхност на езеро.интерференция Кои от следните обекти ще бъдат осветени?
  • А) птицата и рибата
  • Б) птицата и водораслите
  • В) ракът и водораслите
  • Г) ракът и рибата
  Проверете отговор
  Вижте решение

 29. Небесна дъга след дъжд се наблюдава в резултат на явленията:
  • А) дифракция, пречупване, отражение
  • Б) само пълно вътрешно отражение
  • В) дисперсия, пълно вътрешно отражение, пречупване
  • Г) само отражение
  Проверете отговор
  Вижте решение

 30. При осветяване на метална пластинка със зелена светлина НЕ се наблюдава фотоефект. Светлина с кой от изброените цветове би могла да предизвика фотоефект?
  • А) жълта
  • Б) синя
  • В) оранжева
  • Г) червена
  Проверете отговор
  Вижте решение

 31. Върху метал с отделителна работа А пада светлина. При каква честота ν на вълната е възможен фотоефект?
  • А) ν > A
  • Б) ν >
  • В) ν > h.A
  • Г) ν >
  Проверете отговор
  Вижте решение

 32. Кое от твърденията за излъчването на абсолютно черно тяло НЕ е вярно?
  • А) При понижаване на температурата се променя цветът на тялото
  • Б) Повече енергия за единица време се отделя, когато температурата на тялото е по-висока
  • В) Спектърът на излъчване се състои от отделни ивици
  • Г) Спектърът на излъчване е непрекъснат
  Проверете отговор
  Вижте решение

 33. На графиката е показан законът за радиоактивното разпадане на изотоп. Колко е периодът на полуразпадане на този изотоп?
  • А) 12 часа
  • Б) 6 часа
  • В) 3 часа
  • Г) 1 час
  Проверете отговор
  Вижте решение

 34. Изотопите на даден химичен елемент имат:
  • А) еднакъв заряд на ядрото
  • Б) различен брой протони
  • В) еднаква маса на ядрото
  • Г) еднакъв брой неутрони
  Проверете отговор
  Вижте решение

 35. Кои от трите вида лъчи, получени от радиоактивно разпадане, НЕ се отклоняват от магнитни и електрични полета?
  • А) алфа-лъчи
  • Б) гама-лъчи
  • В) бета-лъчи
  • Г) и трите вида лъчи се отклоняват
  Проверете отговор
  Вижте решение

 36. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за фотоните.
  • А) Имат енергия
  • Б) Могат да се излъчват или поглъщат от атомите
  • В) Имат електричен заряд
  • Г) Движат се със скоростта на светлината
  Проверете отговор
  Вижте решение

 37. Специфичната енергия на връзката за хелия е около 7 MeV. Колко е енергията на връзката за хелиевото ядро?
  • А) 7 MeV
  • Б) 14 MeV
  • В) 28 MeV
  • Г) 42 MeV
  Проверете отговор
  Вижте решение

 38. За звездите, които имат еднакъв цвят, е вярно, че:
  • А) имат еднаква маса
  • Б) имат еднаква светимост
  • В) имат еднаква възраст
  • Г) имат еднаква температура
  Проверете отговор
  Вижте решение

 39. Галактиките са:
  • А) системи от гравитационно взаимодействащи си звезди
  • Б) астероидни пояси
  • В) далечни планетни системи
  • Г) системи от мъглявини
  Проверете отговор
  Вижте решение

 40. Законът на Хъбъл позволява да се определи:
  • А) разстоянието до звезда и нейната температура
  • Б) разстоянието до галактика и нейната маса
  • В) разстоянието до галактика или нейната скорост
  • Г) разстоянието до звезда и нейната светимост
  Проверете отговор
  Вижте решение

 41. Условията на задачи от 41. до 50. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2012 г. 2014 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама