Лого за уроци по математика
физика-атом

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по ФИЗИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и Национално външно оценяване (НВО, 10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2014 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 40. включително отбележете в листа за отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Положителен точков заряд е източник на електростатично поле. На коя фигура правилно са начертани силовите линии на полето?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Два еднакви точкови заряда q си взаимодействат. Заменяме единия от зарядите с друг точков заряд Q. По данните от фигурата направете извод за знака и големината на заряда Q. Зарядът Q е:

  електричен заряд

  • А) противоположен по знак и по-малък от q
  • Б) противоположен по знак и по-голям от q
  • В) еднакъв по знак и по-малък от q
  • Г) еднакъв по знак и по-голям от q
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Електрон e започва движението си от състояние на покой в т. О на еднородно (хомогенно) електростатично поле. В каква посока ще се движи електронът?
  • А) Към т. N и след това в обратната посока.
  • Б) Към т. N и ще продължи в същата посока.
  • В) Към т. M и след това в обратната посока.
  • Г) Към т. M и ще продължи в същата посока.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. За да демонстрира наелектризиране по влияние (електростатична индукция), ученик приближава положително наелектризиран балон към незаредена метална сфера. На коя фигура правилно са означени индуцираните заряди?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Светкавицата на автоматичен фотоапарат се захранва от кондензатор с капацитет C = 1,8.10–4 F, зареден до напрежение U = 200 V. Пресметнете заряда q на кондензатора.
  • А) 3,6.10–4 С
  • Б) 3,6.10–3 С
  • В) 3,6.10–2 С
  • Г) 3,6.10–1 С
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Коя от изброените мерни единици НЕ е единица за енергия?
  • А) W
  • Б) kWh
  • В) eV
  • Г) J
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Два резистора със съпротивления 30Ω и 60Ω са свързани успоредно. Колко ома е еквивалентното им съпротивление?
  • А) 2 Ω
  • Б) 20 Ω
  • В) 90 Ω
  • Г) 1800 Ω
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. На графиката е показана зависимостта на тока I от напрежението U за даден резистор. Пресметнете тока през същия резистор при напрежение U = 10 V.
  • А) 20 mA
  • Б) 50 mA
  • В) 400 mA
  • Г) 500 mA
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Нагревателят на електрическа фурна има мощност P = 1,1 kW и се захранва от мрежово напрежение U = 220 V. Пресметнете съпротивлението на нагревателния проводник.
  • А) Ω
  • Б) 4,4 Ω
  • В) 44 Ω
  • Г) 44 kΩ
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Ученик свързва електрическа верига по дадената схема, но има проблем. Ключът K включва и изключва първата лампа Л1, но втората лампа Л2 не свети и при двете му положения. При изправна лампа Л2 проблемът може да се дължи на:
  • А) изтощена батерия
  • Б) повреден ключ
  • В) прекъснат проводник АВ
  • Г) прекъснат проводник СВ
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Коя формула изразява законът на Джаул-Ленц?
  • А) Q = I2Rt
  • Б) E = σT4
  • В)
  • Г) Fmax= I.l.B
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. В среда, в която протича газов разряд, се появяват токови носители в резултат на следния процес:
  • А) поляризация
  • Б) рекомбинация
  • В) йонизация
  • Г) електролиза
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Свойствата на полупроводниците силно зависят от температурата. Кое от изброените твърдения е вярно за кристал от чист германий?
  • А)специфичното му съпротивление при стайна температура е по-малко от това на медта
  • Б)при нагряване съпротивлението му намалява
  • В)провежда ток само при температура под определена критична стойност
  • Г)съпротивлението му е постоянно в широки температурни граници
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Протон p+ навлиза в еднородно (хомогенно) магнитно поле със скорост v, перпендикулярна на магнитната индукция В. В коя от означените посоки ще се отклони частицата под действие на магнитната сила?
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Кой от изброените обекти НЕ е източник на магнитно поле?
  • А) стрелката на компас
  • Б) зареден кондензатор
  • В) мълния
  • Г) жичката на светеща лампа
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Електрон навлиза в еднородно (хомогенно) магнитно поле, както е показано на фигурата. Какво по вид е движението на електрона?
  • А) праволинейно равномерно
  • Б) праволинейно ускорително
  • В) криволинейно равномерно
  • Г) криволинейно ускорително
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. В метален пръстен протича индуциран ток, когато приближаваме към пръстена постоянен магнит. Може ли да се получи индуциран ток, ако вместо магнит използваме:

  I. намотка, по която тече ток

  II. желязна сърцевина.

  • А) да, само в случай I.
  • Б) да, само в случай II.
  • В) да, и в двата случая
  • Г) не, в нито един от случаите
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Във верига тече променлив ток с период T=0,01s, чиито моментни стойности са в интервала от –2 A до +2 A. Определете честотата ν и амплитудната стойност Im на тока.
  • А) ν = 10 Hz, Im = 4 A
  • Б) ν = 10 Hz, Im = 2 A
  • В) ν = 100 Hz, Im = –1 A
  • Г) ν = 100 Hz, Im = 2 A
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Електрическа лампа е включена към източник на променливо напрежение. Токът през лампата и напрежението в краищата ѝ имат ефективни стойности съответно Iеф и Uеф. Посочете формулата за пресмятане на мощността на лампата.
  • А) P = Iеф.Uеф
  • Б)
  • В)
  • Г) P = .Iеф.Uеф
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Математично махало извършва хармонично трептене. Махалото се движи закъснително при преместване от:
  • А) крайно ляво до крайно дясно положение
  • Б) крайно дясно до крайно ляво положение
  • В) крайно ляво до равновесното положение
  • Г) равновесното до крайно ляво положение
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Махало извършва 12 пълни трептения за 2 минути. Пресметнете честотата ν и периода Т на трептене.
  • А) ν = 6 Hz, T = s
  • Б) ν = Hz, T = 6 s
  • В) ν = Hz, T = 10 s
  • Г) ν = 10 Hz, T = s
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. Три пластини са монтирани на опора, която може да трепти с различни честоти. Собствената честота на всяка пластина е отбелязана върху нея. Когато опората трепти с честота 7 Hz:
  • А) втората пластина ще трепти с най-голяма честота
  • Б) втората пластина ще трепти с най-голяма амплитуда
  • В) трите пластини ще трептят с равни амплитуди
  • Г) трите пластини ще трептят с различни честоти
  Проверете отговор
  Вижте решение

 23. На фигурата е показана напречна хармонична вълна. Кое разстояние е равно на една полувълна
  • А) AB
  • Б) BC
  • В) AC
  • Г) AD
  Проверете отговор
  Вижте решение

 24. Дадена е непълна схема на електромагнитния спектър.електромагнитния спектър Областите 1 и 2 отговарят на:
  • А) 1 – инфрачервени лъчи, 2 – ултравиолетови лъчи
  • Б) 1 – инфрачервени лъчи, 2 – гама лъчи
  • В) 1 – радиовълни, 2 – ултравиолетови лъчи
  • Г) 1 – ултравиолетови лъчи, 2 – инфрачервени лъчи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 25. На фигурата е показан ходът на светлинен лъч през стъклена пластина с успоредни стени.пречупване и отражение на светлината Кой от означените лъчи е начертан грешно?
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 26. В таблицата са дадени показателите на пречупване на три кристала.показател на пречупване

  Кое от твърденията е вярно?

  I. Кварцът е оптически по-плътна среда от калцита.

  II. Светлината се разпространява с по-голяма скорост във флуорит, отколкото в кварц.

  • А) само I
  • Б) само II
  • В) I и II
  • Г) нито едно от двете
  Проверете отговор
  Вижте решение

 27. Първият от два монохроматични източника на светлина излъчва сноп с дължина на вълната λ1 = 630 nm, а вторият – с λ2 = 450 nm. По тези данни можем да твърдим, че двата снопа са:
  • А) кохерентни
  • Б) с различен цвят
  • В) с еднакъв цвят
  • Г) успоредни
  Проверете отговор
  Вижте решение

 28. Светлинен лъч е насочен към стъклена призма. Ъгълът на пречупване НЕ зависи от:
  • А) ъгъла на падане
  • Б) интензитета на светлината
  • В) дължината на светлинната вълна
  • Г) показателя на пречупване на стъклото
  Проверете отговор
  Вижте решение

 29. Когато осветим стъклена призма с тесен сноп червена светлина, на екрана зад нея се наблюдава тясна червена ивица. Какво ще се наблюдава, когато осветим същата призма с тесен сноп бяла светлина?
  • А) тясна бяла ивица
  • Б) бели и тъмни ивици
  • В) тясна бяла ивица с преливащи цветове от двете страни
  • Г) широка ивица с преливащи цветове
  Проверете отговор
  Вижте решение

 30. Спектралният анализ е метод на изследване, който използва факта, че всеки химичен елемент има различен спектър на излъчване. Всеки атомен спектър се състои от линии:
  • А) с всички дължини на вълните, но с различен интензитет
  • Б) с всички дължини на вълните и един и същ интензитет
  • В) с определени дължини на вълните и различен интензитет
  • Г) с определени дължини на вълните и един и същ интензитет
  Проверете отговор
  Вижте решение

 31. Монохроматична вълна, разпространяваща се във вакуум, има дължина на вълната λ1 = 600.10–9 m и скорост c = 3.108 m/s. Когато се разпространява в стъкло, дължината на вълната е λ2 = 400.10–9 m. Определете скоростта на вълната в стъкло.
  • А) 0,5.108 m/s
  • Б) 2.107 m/s
  • В) 1,5.108 m/s
  • Г) 2.108 m/s
  Проверете отговор
  Вижте решение

 32. Квантовата теория за светлината е въведена, за да обясни явленията:
  • А) интерференция и дифракция
  • Б) отражение и пречупване
  • В) дисперсия и дифракция
  • Г) излъчване и поглъщане
  Проверете отговор
  Вижте решение

 33. Кой от изброените източници излъчва линеен спектър?
  • А) пламък на спиртна лампа
  • Б) газоразрядна тръба, пълна с неон
  • В) пламък на свещ
  • Г) лампа с нажежаема жичка
  Проверете отговор
  Вижте решение

 34. Ядрото на изотоп има маса Мя и масов дефект Δm. Коя формула изразява енергията на връзката ΔE на даденото ядро? ( mp – маса на протона, mn – маса на неутрона)
  • А) ΔE = Мяc2
  • Б) ΔE = Ac2
  • В) ΔE = [Zmp + (A – Z)mn]c2
  • Г) ΔE = Δmc2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 35. Проба съдържа радиоактивен изотоп с период на полуразпадане T1/2 = 8 h. Каква част от началното количество на изотопа ще остане в пробата след време t = 32 h?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 36. Кое от изброените ядра се получава при радиоактивното разпадане:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 37. Реакциите на термоядрен синтез протичат с отделяне на енергия, както реакциите на делене на урана. Производството на електроенергия в термоядрен реактор все още не е възможно поради проблеми, свързани с:
  • А) преработка и съхранение на радиоактивните отпадъци
  • Б) ограничени ресурси на термоядреното гориво
  • В) поддържане на условията за протичане на реакцията
  • Г) риск от неуправляема верижна реакция
  Проверете отговор
  Вижте решение

 38. Посочете ГРЕШНОТО твърдение. Масата на една звезда определя:
  • А) нейния химичен състав
  • Б) колко време ще остане върху главната последователност
  • В) температурата и светимостта на звездата в стадий същинска звезда
  • Г) какъв ще бъде крайният стадий на звездата
  Проверете отговор
  Вижте решение

 39. Върху диаграмата „спектър-светимост” червените свръхгиганти попадат в:
  • А) горния ляв ъгъл
  • Б) горния десен ъгъл
  • В) долния ляв ъгъл
  • Г) долния десен ъгъл
  Проверете отговор
  Вижте решение

 40. Чрез измерване на червеното отместване в спектъра на далечна галактика и с прилагане на закона на Хъбъл може да се определи:
  • А) разстоянието до галактиката
  • Б) масата на галактиката
  • В) вида на галактиката
  • Г) възрастта на галактиката
  Проверете отговор
  Вижте решение

 41. Условията на задачи от 41. до 50. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2013 г. 2015 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама