Лого за уроци по математика
физика-атом

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по ФИЗИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и Национално външно оценяване (НВО, 10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2015 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 40. включително отбележете в листа за отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Какви са по посока силовите линии, които описват електростатичното поле на положителен точков и на отрицателен точков заряд? електростатичното поле
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Два точкови заряда q1 и q2 = 2q1 взаимодействат помежду си. На чертежа е означена големината и посоката на силата F2, действаща на заряда q2. Каква е големината и посоката на силата F1, действаща на заряда q1?
  • А) F1 = F2, насочена наляво
  • Б) F1 = F2, насочена надясно
  • В) F1 < F2, насочена надясно
  • Г) F1 < F2, насочена наляво
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Положително заредена частица се движи в еднородно (хомогенно) електростатично поле под действие на електрична сила. Как се променя енергията на частицата при преместване от т. М към т. N.
  • А) потенциалната ѝ електрична енергия намалява
  • Б) потенциалната ѝ електрична енергия нараства
  • В) пълната ѝ енергия намалява
  • Г) пълната ѝ енергия нараства
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. При поставяне на метална кутия в еднородно (хомогенно) електростатично поле се наблюдава преразпределение на свободните заряди в нея. Некомпенсираните заряди се разпределят:
  • А) по външната повърхност
  • Б) по вътрешната повърхност
  • В) в центъра на кутията
  • Г) равномерно в целия обем
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Кой кондензатор има най-голям капацитет? капацитет на кондензатор
  • А) кондензатор 1
  • Б) кондензатор 2
  • В) кондензатор 3
  • Г) капацитетите на трите кондензатора са равни
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Коя е вярната мерна единица за електричен ток?
  • А)
  • Б) 1 C . 1 s
  • В) 1 Ω . 1 V
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Коя схема съдържа част от електрическа верига с най-малко еквивалентно съпротивление?капацитет на кондензатор Всеки от резисторите има съпротивление R = 2 Ω.
  • А) схема 1
  • Б) схеми 1 и 2
  • В) схеми 2 и 3
  • Г) схема 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. На графиката е представена зависимостта на тока I от напрежението U за два резистора със съпротивления съответно R1 и R2. Кои са верните стойности на съпротивленията на резисторите? графика на закон на Ом
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. При протичане на ток през проводник се отделя топлина. Ако се увеличи токът през проводника два пъти, как ще се промени отделеното количество топлина за време 1 s?
  • А) няма да се промени
  • Б) ще се намали 4 пъти
  • В) ще се увеличи 4 пъти
  • Г) ще се намали 2 пъти
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Два резистора са свързани в електрическа верига. Кои са измервателните уреди с номера 1, 2 и 3 в схемата?
  • А) 1 – амперметър; 2 – амперметър; 3 – волтметър
  • Б) 1 – волтметър; 2 – волтметър; 3 – амперметър
  • В) 1 – волтметър; 2 – волтметър; 3 – волтметър
  • Г) 1 – амперметър; 2 – амперметър; 3 – амперметър
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Коя зависимост НЕ е вярна?
  • А) R = ρ
  • Б) ρ = R
  • В) l = R
  • Г) R = ρ
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. При посребряването на даден детайл се използва явлението:
  • А) йонизация
  • Б) газов разряд
  • В) електролиза
  • Г) свръхпроводимост
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Елементите на показаните електрически вериги са еднакви.свързване на диод В коя електрическа верига лампата НЯМА да свети?
  • А)в първата
  • Б)във втората
  • В)и в двете ще свети
  • Г)и в двете няма да свети
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Правилната схема за магнитната сила, която действа на движеща се заредена частица в магнитно поле, е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Праволинеен проводник е поставен успоредно над магнитна стрелка. Ако по проводника протича ток, то магнитната стрелка:
  • А) не променя положението си
  • Б) се наклонява спрямо хоризонта
  • В) се обръща на 180°
  • Г) се стреми да застане перпендикулярно на проводника
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. С движението на заредени частици в магнитно поле се обяснява:
  • А) светенето на газоразрядна лампа
  • Б) искровият разряд
  • В) йонизацията на газовете
  • Г) полярното сияние
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Постоянен прав магнит се намира до намотка. В намотката НЕ се индуцира ток когато:
  • А) магнитът се приближава или отдалечава спрямо намотката
  • Б) намотката се приближава или отдалечава спрямо магнита
  • В) намотката и магнитът се приближават един към друг
  • Г) магнитът е неподвижен в намотката
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. С кой уред се измерва ефективната стойност на променливия ток и с кой – ефективната стойност на променливото напрежение? променлив ток
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. На информационната табелка на тостер са посочени следните данни:

  Определете какъв ток трябва да пропуска бушонът (предпазителят) на уреда, без да изгори?

  • А) 0,29 А
  • Б) 3,4 А
  • В) 16500 А
  • Г) 165000 А
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. математично махало От кои характеристики, предложени в таблицата, зависи периодът на математично махало?
  • А) само от 1
  • Б) само от 3
  • В) от 1 и 2
  • Г) от 1, 2 и 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. За две минути математично махало извършва 60 трептения. Колко е периодът на трептене на това махало?
  • А) 60 s
  • Б) 20 s
  • В) 2 s
  • Г) 0,2 s
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. За явлението резонанс е характерно:
  • А) намаляване на амплитудата на трептене поради действието на силите на триене и съпротивление
  • Б) запазване на амплитудата на трептене без действието на външна сила
  • В) увеличаване на амплитудата на трептене под действие на периодично променяща се външна сила
  • Г) намаляване на амплитудата на трептене под действие на периодично променяща се външна сила
  Проверете отговор
  Вижте решение

 23. По данните от графиката за разпространението на механична вълна определете колко е амплитудата на вълната?механична вълна
  • А) 0,3 m
  • Б) 0,6 m
  • В) 4 m
  • Г) 8 m
  Проверете отговор
  Вижте решение

 24. Разлагането на бялата светлина може да се наблюдава при пропускането ѝ през стъклена призма. Поредността на четири от цветовете в спектъра е:
  • А) червен, син, жълт, зелен
  • Б) червен, син, зелен, жълт
  • В) червен, зелен, жълт, син
  • Г) червен, жълт, зелен, син
  Проверете отговор
  Вижте решение

 25. Ученик направил експеримент с оптичен кръг и лъч светлина, падаща на границата въздух-стъкло, но при разглеждане на снимката от експеримента не се виждал източникът на светлина. Определете в кой от следните редове правилно са определени падащият, отразеният и пречупеният лъч? пречупване на светлината
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 26. В коя среда от посочените в таблицата светлината има най-малка скорост? скорост на светлината
  • А) среда 1
  • Б) среда 2
  • В) среда 3
  • Г) среда 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 27. Какво е необходимо, за да се наблюдава явлението дисперсия?

  1. източник на монохроматична светлина.

  2. източник на бяла светлина.

  3. плоско огледало

  4. призма.

  • А) 1. и 3.
  • Б) 1. и 4.
  • В) 2. и 3.
  • Г) 2. и 4.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 28. На фигурите са показани светлинни лъчи, разпространяващи се в две среди. Кой от посочените ъгли на падане – α1, α2 или α3, е равен на граничния ъгъл?пълно вътрешно отражение
  • А) α1
  • Б) α2
  • В) α3
  • Г) нито един от трите
  Проверете отговор
  Вижте решение

 29. Кой цвят светлина има най-голяма дължина на вълната?
  • А) виолетов
  • Б) зелен
  • В) жълт
  • Г) червен
  Проверете отговор
  Вижте решение

 30. При нагряване на парче желязо то започва да свети първо в червено, а при по-нататъшно повишаване на температурата – в жълто. Как се променят мощността на излъчване (енергията излъчена за 1 s) и дължината на вълната с максимален интензитет λmax с повишаване на температурата?абсолютно черно тяло
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 31. Над 90% от излъчените от лампа с нажежаема жичка вълни са:
  • А) рентгенови
  • Б) ултравиолетови
  • В) видими
  • Г) инфрачервени
  Проверете отговор
  Вижте решение

 32. Макс Планк пръв изказва предположението, че излъчването на електромагнитна енергия става не непрекъснато, а на отделни порции, наречени:
  • А) електрони
  • Б) кванти
  • В) атоми
  • Г) молекули
  Проверете отговор
  Вижте решение

 33. Електронът във водороден атом преминава от основно състояние с n = 1 и енергия Е1 = –13,6 eV в състояние с n = 2 и енергия Е2 = –3,4 eV, при което атомът:
  • А) поглъща фотон с енергия Е = 13,6 eV
  • Б) поглъща фотон с енергия Е = 10,2 eV
  • В) излъчва фотон с енергия Е = 13,6 eV
  • Г) излъчва фотон с енергия Е = 17,0 eV
  Проверете отговор
  Вижте решение

 34. Енергията на връзката на атомното ядро се изразява с формулата (Δm – масов дефект, m – маса на ядрото):
  • А) ΔE = Δmc2
  • Б) ΔE = mc2
  • В) E = hν
  • Г) E = h
  Проверете отговор
  Вижте решение

 35. Изотопът радий-226 има период на полуразпадане приблизително Т1/2 = 1600 години. След колко години ядрата на този изотоп ще намалеят 8 пъти?
  • А) 200 години
  • Б) 1600 години
  • В) 3200 години
  • Г) 4800 години
  Проверете отговор
  Вижте решение

 36. Как се изменя броят на протоните в атомно ядро, претърпяло α-разпадане?
  • А) нараства с един протон
  • Б) нараства с два протона
  • В) намалява с два протона
  • Г) намалява с един протон
  Проверете отговор
  Вижте решение

 37. Ако предположим, че разходите за постигане на стабилна реакция и суровини са еднакви, кой от посочените процеси би бил най-изгоден заради отделената голяма енергия?
  • А) горене на нефт
  • Б) горене на дърва
  • В) делене на уран-235
  • Г) термоядрен синтез на водород
  Проверете отговор
  Вижте решение

 38. Учени открили две нови звезди. При сравнение на масите им с тази на Слънцето () било установено, че едната има маса М1 = , а втората – М2 = 80. Какви ще са крайните стадии от еволюцията им? звезди
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 39. Какви обекти НЕ са изобразени на диаграмата „спектър-светимост”?
  • А) бели джуджета
  • Б) червени гиганти
  • В) червени свръхгиганти
  • Г) черни дупки
  Проверете отговор
  Вижте решение

 40. Ученик решава задача по астрономия, в която е известна скоростта v на отдалечаване на една галактика от нашата галактика. Като използва закона на Хъбл, какво може да определи той за отдалечаващата се галактика?
  • А) температурата ѝ
  • Б) масата ѝ
  • В) броя звезди в нея
  • Г) разстоянието до нея
  Проверете отговор
  Вижте решение

 41. Условията на задачи от 41. до 50. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2014 г. 2016 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама