Лого за уроци по математика
физика-атом

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по ФИЗИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и Национално външно оценяване (НВО, 10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2016 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 40. включително отбележете в листа за отговори!

  Критерии за оценяване

 1. На кой чертеж правилно са изобразени силовите линии на електростатичното поле на отрицателен точков заряд?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Два равни по големина заряда q1 и q2 си взаимодействат. Как ще се промени големината и посоката на силата F2, действаща на заряда q2, ако големината на q1 нарасне 2 пъти? (Разстоянието между зарядите не се променя.)
  • А) F2 нараства 2 пъти, посоката остава същата
  • Б) F2 нараства 2 пъти, посоката става противоположна
  • В) F2 намалява 2 пъти, посоката остава същата
  • Г) F2 не се променя
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Положително заредена частица се движи в еднородно (хомогенно) електростатично поле под действие на електрична сила и се премества от т. М към т. N. Кое твърдение е вярно за потенциалните електрични енергии WM и WN на частицата?
  • А) WM > WN
  • Б) WM < WN
  • В) WM = WN ≠ 0
  • Г) WM = WN = 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. На кой чертеж правилно е изобразено разпределението на зарядите в изолирана метална сфера при явлението електростатична индукция?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. капацитет на кондензатор В таблицата са посочени данни за стойностите на заряда q върху единия от електродите на кондензатор и напрежението U между електродите. Колко е напрежението U3?
  • А) 2 V
  • Б) 4 V
  • В) 4,5 V
  • Г) 8 V
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Какъв обхват трябва да има скалата на амперметъра, за да се измери най-голям ток?
  • А) микроампер (μA)
  • Б) милиампер (mA)
  • В) ампер (A)
  • Г) килоампер (kA)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Определете еквивалентните съпротивления Rекв1 и Rекв2 на двете вериги, представени на схемите.сързване на консуматор
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. При прилагане на напрежение U в краищата на резистор през него протича ток I. По данните от таблицата определете стойностите на токовете I2 и I3. закон на Ом
  • А) I2 = 1 А; I3 = 1 А
  • Б) I2 = 1 А; I3 = 3 А
  • В) I2 = 3 А; I3 = 4 А
  • Г) I2 = 3 А; I3 = 6 А
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Електрически уред с постоянно съпротивление работи при дадено напрежение. Как ще се промени мощността на тока през уреда, ако напрежението се намали 2 пъти?
  • А) ще намалее 2 пъти
  • Б) ще нарасне 2 пъти
  • В) ще намалее 4 пъти
  • Г) ще нарасне 4 пъти
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Два резистора са свързани в електрическа верига. Кои са измервателните уреди, означени с номера 1, 2 и 3 на схемата?
  • А) 1 – амперметър; 2 – амперметър; 3 – волтметър
  • Б) 1 – амперметър; 2 – амперметър; 3 – амперметър
  • В) 1 – волтметър; 2 – волтметър; 3 – волтметър
  • Г) 1 – волтметър; 2 – волтметър; 3 – амперметър
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. В електрическата верига, показана на схемата, амперметърът А измерва тока през батерията и отчита стойност 2,1 А. Амперметърът А1, който измерва тока през резистора R1, отчита стойност 0,4 А. Каква стойност отчита амперметърът А2, който измерва тока през резистора R2?
  • А) 0,84 А
  • Б) 2,5 А
  • В) 1,7 А
  • Г) 0 А
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Електрическа лампа има мощност Р = 60 W. Каква работа извършва електричният ток, който преминава през лампата за 10 часа?
  • А) 0,6 kWh
  • Б) 6 kWh
  • В) 60 kWh
  • Г) 600 kWh
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Коя комбинация за „среда – явление” НЕ е вярна?
  • А)газ – самостоятелен разряд
  • Б)газ – несамостоятелен разряд
  • В)електролит – електролиза
  • Г)електролит – свръхпроводимост
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Електрони (β-частици) и α-частици влитат в еднородно магнитно поле, което е насочено от наблюдателя към равнината на чертежа ⊗. В каква посока магнитното поле ще отклони частиците?
  • А) α – надясно (→); β – наляво (←)
  • Б) α – наляво (←); β – надясно (→)
  • В) α – наляво (←); β – нагоре (↑)
  • Г) α – надясно (→); β – надолу (↓)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Към намотка с ток НЕ може да се привлече:
  • А) железен болт
  • Б) меден проводник
  • В) друга намотка с ток
  • Г) прав магнит
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Магнитна сила действа на заредена частица, която:
  • А) се движи перпендикулярно на магнитните индукционни линии
  • Б) се движи по посока на магнитните индукционни линии
  • В) се движи в посока, обратна на магнитните индукционни линии
  • Г) се намира неподвижно в магнитно поле
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Правоъгълна проводникова рамка със страни a, b, c, d се намира във външно магнитно поле, както е показано на схемата. В кои случаи в рамката се индуцира ток? магнитно поле
  • А) 1 и 2
  • Б) 3 и 4
  • В) 1 и 3
  • Г) 2 и 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. По данните от графиката определете периода Т на променливия ток.
  • А) 0,005 s
  • Б) 0,010 s
  • В) 0,015 s
  • Г) 0,020 s
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. През електрическа лампа със съпротивление R = 10 Ω тече променлив ток с ефективна стойност Iеф = 2 А. Колко електроенергия W консумира лампата за t = 5 h?
  • А) 0,2 kWh
  • Б) 2 kWh
  • В) 20 kWh
  • Г) 100 kWh
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. От кои характеристики, предложени в таблицата, зависи периодът на трептене на пружинно махало? пружинно махало
  • А) 1 и 2
  • Б) 2 и 3
  • В) 1 и 3
  • Г) 1, 2, 3 и 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Метално топче с маса m1 е закачено на неразтеглива нишка с дължина l. Полученото математично махало извършва хармонично трептене с период Т1. Какъв период Т2 ще има махалото със същата дължина на нишката l, на която е закачено метално топче с маса 2m1?
  • А) Т2 = 2Т1
  • Б) Т2 =
  • В) Т2 = Т1
  • Г) Т2 = Т1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. Резонанс е явление, което може да се наблюдава в системи, които извършват трептене. Посочете при какво условие протича явлението резонанс и какво се наблюдава. Резонанс
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 23. Кое твърдение НЕ е вярно?

  Дължината на вълната е равна на:

  • А) разстоянието между два съседни гребена на вълната
  • Б) разстоянието между два съседни дола на вълната
  • В) разстоянието между съседни гребен и дол
  • Г) разстоянието между две съседни точки от вълната, които трептят по еднакъв начин
  Проверете отговор
  Вижте решение

 24. В кой от редовете правилно са подредени вълните по нарастване на енергията на техните кванти (фотони)?
  • А) гама, рентгенови, ултравиолетови, видими
  • Б) гама, ултравиолетови, видими, рентгенови
  • В) видими, ултравиолетови, гама, рентгенови
  • Г) видими, ултравиолетови, рентгенови, гама
  Проверете отговор
  Вижте решение

 25. Показателите на пречупване на три среди са дадени в таблицата. Сравнете скоростите на разпространение на светлината в тях. скорост на светлината
  • А) u1 > u2 > u3
  • Б) u1 < u2 < u3
  • В) u2 > u1 > u3
  • Г) u1 = u2 = u3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 26. Когато червен лазерен лъч премине от въздух във вода, той не променя цвета си. Коя характеристика на светлината остава непроменена? светлина
  • А) само 1
  • Б) 1 и 2
  • В) 1, 2 и 3
  • Г) само 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 27. Дисперсията е явление, което се обяснява чрез зависимостта на показателя на пречупване на средата n от дължината на светлинната вълна λ. Каква е връзката между показателя на пречупване на стъклото n и дължината на светлинната вълна λ?
  • А) За по-дългите вълни показателят на пречупване е по-голям.
  • Б) За по-късите вълни показателят на пречупване е по-малък.
  • В) За по-дългите вълни показателят на пречупване е по-малък.
  • Г) За всички дължини на вълната показателят на пречупване е един и същ.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 28. Три монохроматични (едноцветни) светлинни лъча имат един и същи ъгъл на падане α на границата въздух–стъкло, както е показано на трите чертежа. Ъглите на пречупване са различни, като β1 > β2 > β3. В кой ред правилно са посочени цветовете на трите лъча? пречупване на светлината
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 29. Дължината на вълната за видимата светлина се изменя от 400 nm до 700 nm. Какъв е цветът на светлината с дължина на вълната 420 nm?
  • А) жълт
  • Б) виолетов
  • В) червен
  • Г) бял
  Проверете отговор
  Вижте решение

 30. Лампата с нажежаема жичка е пример за:
  • А) топлинен, монохроматичен източник на светлина
  • Б) студен, луминесцентен източник на светлина
  • В) топлинен, кохерентен източник на светлина
  • Г) топлинен, некохерентен източник на светлина
  Проверете отговор
  Вижте решение

 31. Синтезът на витамин D в човешкия организъм е пример за биохимична реакция с участието на:
  • А) рентгенови лъчи
  • Б) ултравиолетови лъчи
  • В) инфрачервени лъчи
  • Г) гама лъчи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 32. За наблюдаване на спектрите на веществата се използват призмени спектрални апарати. На схемата на спектралния апарат с 1 и 3 са обозначени двата края на наблюдавания спектър. В кой ред правилно са посочени цветовете в областите – 1, 2 и 3? дисперсия на светлината
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 33. Енергията на фотона се изразява с формулата:
  • А) E = mc
  • Б) E = h.ν
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 34. За 3200 години броят на ядрата на изотоп радий-226 намалява наполовина. Колко е периодът на полуразпадане на този изотоп?
  • А) 800 години
  • Б) 1600 години
  • В) 3200 години
  • Г) 4800 години
  Проверете отговор
  Вижте решение

 35. Как се изменя броят на неутроните в ядро, претърпяло α-разпадане?
  • А) нараства с един неутрон
  • Б) нараства с два неутрона
  • В) намалява с два неутрона
  • Г) намалява с един неутрон
  Проверете отговор
  Вижте решение

 36. Вярното отношение на енергията на връзката ΔE на ядрото на даден изотоп към масовия му дефект Δm е:
  • А) = 1
  • Б)
  • В) = c
  • Г) = c2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 37. Ядрата на урана в ядрен реактор се делят в резултат от поглъщане на:
  • А) електрони
  • Б) неутрони
  • В) протони
  • Г) γ-кванти
  Проверете отговор
  Вижте решение

 38. Колкото по-голяма е масата на звезда от главната последователност, толкова:
  • А) е по-млада
  • Б) по-дълго звездата ще остане част от главната последователност
  • В) по-малко водород съдържа
  • Г) е по-гореща
  Проверете отговор
  Вижте решение

 39. Къде върху диаграмата „спектър–светимост” ще попадне Слънцето, когато достигне крайния стадий на еволюцията си?
  • А) над главната последователност
  • Б) под главната последователност
  • В) ще се премести по-нагоре по главната последователност
  • Г) ще се премести по-надолу по главната последователност
  Проверете отговор
  Вижте решение

 40. В закона на Хъбл v = H.r, „H” е константата на Хъбл, а v и r са: закона на Хъбл
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 41. Условията на задачи от 41. до 50. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2015 г. 2017 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама