Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за 10 клас
Алгебра


Зад. №1:
Намерете петдесетия член на аритметичната прогресия

... .

Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Използвайте подходящи формули, за да намерите разликата и след това a50.

Зад. №2:
За аритметична прогресия са дадени a7 = 9 и a11 = 23. Намерете a5 и S10.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
 1. От дадените елементи и формула за общия член съставете система и намерете a1 и d.
 2. Използвайте подходящи формули, за да намерите a5 и S10.
 • Използваме формула (4), за да намерим първия член a1 и разликата d:
  • a7 = a1 + 6d.
  • a11 = a1 + 10d.
  • Решаваме системата: решаване на система
  • a1 + 6d = 9 a1 + 6.3,5 = 9 a1 = – 12.
 • Отново използваме формула (4):
  a5 = a1 + 4d = – 12 + 4.3,5 = 2.
 • Използваме формула (6): сбор на аритметична прогресия
 • Отговор: a5 = 2, S10 = 32,5.

Зад. №3:
Три числа са поредни членове на намаляваща аритметична прогресия. Намерете числата, ако сумата им е 3, а сумата от квадратите им е 35.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
 1. Отбележете средното число с x и намерете това x, като приложите формулата за разлика на прогресията (формула 1).
 2. Намерете разликата d, като приложите условието.
 • Нека a2 = x, тогава от формулата за разлика на прогресията (формула 1) a1 = x – d и a3 = x + d.
 • По условие имаме:
  a1 + a2 + a3 = 3 x – d + x + x + d = 3 x = 1.
 • Разписваме аритметичната прогресия с намерената стойност на x:
  1 – d, 1, 1 + d.
 • Прилагаме условието, че „сумата от квадратите им е 35“:
  (1 – d)2 + 12 + (1 + d)2 = 35 2d2 – 32 = 0 d2 = 16 d = ± 4.
 • По условие прогресията е намаляваща (формула 3), т.е. d < 0 или от намерените стойности на d остава само d = – 4.
 • Отговор: Търсените числа са:
  5, 1, – 3.

Зад. №4:
За аритметична прогресия е дадено:

а) a4 + a13 = 49. Да се намери a1 + a6 + a11 + a16;

б) a4 = 5. Да се намери S7.

Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.

а) Използвайте Свойство 2 на аритметичната прогресия.

б) Използвайте подходяща формула за сбор на първите n члена на аритметичната прогресия.

а)

 • Сборът от индексите на дадените елементи е 4 + 13 = 17.
 • Прилагаме Свойство 2 на аритметичната прогресия и получаваме, че
  a1 + a16 = a6 + a11 = a4 + a13 = 49.
 • Намираме търсения израз:
  a1 + a6 + a11 + a16 = (a1 + a16) + (a6 + a11) = 49 + 49 = 98.
 • Отговор: a1 + a6 + a11 + a16 = 98.

б) Ще използваме формулата за сбор на първите n члена на аритметичната прогресия (формула 5), но не знаем a1 + a7, затова:

 • от Свойство 2 на аритметичната прогресия намираме, че a1 + a7 = a4 + a4 = 10.
  Бележка:

  В дадената прогресия имаме нечетен брой елементи (седем). Затова, средният елемент (четвъртият елемент) се събира със себе си.

 • Прилагаме формулата за сбор на първите n члена на аритметичната прогресия (формула 5):
  S7 35.
 • Отговор: S7 = 35.

Зад. №5:
За кои стойности на x числата x – 1, x + 3, x2 – 5 са последователни членове на растяща аритметична прогресия?
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Използвайте Свойство 1 на аритметичната прогресия.
 • От дадените числа записваме съответните членове на аритметичната прогресия:
  ak – 1 = x – 1, ak = x + 3, ak + 1 = x2 – 5.
 • Използваме Свойство 1 на аритметичната прогресия (формула 7):
  ak = x + 3 = x2 – x – 12 = 0, x1 = – 3, x2 = 4.
 • Оказва се, че имаме две прогресии:
  • При x1 = – 3 получаваме
   – 4, 0, 4, като разликата d = 4 > 0, т.е. прогресията е растяща.
  • При x2 = 4 получаваме
   3, 7, 11, като отново d = 4 > 0, т.е. прогресията е също растяща.
 • Отговор: Търсените стойности на x са x1 = – 3 и x2 = 4.

Върни се в теорията


II. Геометрична прогресия

Теория

Решени задачи

Зад. №1:
Да се намери седмия член на геометрична прогресия, ако се знае, че a1 = и a3 + a5 = 20 .
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Използвайте формулата за общия член на геометрична прогресия.
 • Прилагаме формулата за общия член на геометрична прогресия (формула 13):
  a3 = a1q2; a5 = a1q4.
 • Заместваме в дадения израз:
  a3 + a5 = 20 a1q2 + a1q4 = 20 q2 + q4 = 20 | : q4 + q2 – 20 = 0.
 • Решаваме това биквадратно уравнение:
  • Полагаме q2 = p ≥ 0.
  • Получаваме и решаваме квадратното уравнение:
   p2 + p – 20 = 0, p1 = 4 ДМp, p2 = – 5 ∉ ДМp, защото p2 = – 5 < 0.
  • Заместваме в полагането само с p1 = 4:
   q2 = 4 q = ± 2.
 • Отново използваме формула (13), за да намерим търсения елемент:
  a7 = a1q6 = .(± 2)6 = 64.
 • Отговор: a7 = 64.

Зад. №2:
Да се намери броя на членовете на крайна геометрична прогресия, за която a3 – a1 = 32, a4 – a2 = 96 и Sn = 160.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
 1. Намерете a1 и разликата q на геометричната прогресия, като използвате формулата за общия член на геометрична прогресия.
 2. Използвайте подходяща формула за сбор на първите n члена на геометрична прогресия и намерете n.
 • Използваме формулата за общия член на геометрична прогресия (формула 13), за да намерим първия член a1 и разликата q:
  • a2 = a1q; a3 = a1q2; a4 = a1q3.
  • Решаваме системата чрез делене: система от геометрична прогресия
  • Заместваме в едно от уравненията на системата:
   a1q2 – a1 = 32 a1.32 – a1 = 32 a1 = 4.
 • Използваме формулата за сбор на първите n члена на геометрична прогресия (формула 14): сбор на елементи на геометрична прогресия
 • Щом основите са равни, то и степените трябва да са равни, т.е. n = 4.
 • Отговор: n = 4.

Зад. №3:
За геометричната прогресия е известно, че a3.a4 = – 3. Да се намери произведението на първите шест члена на прогресията.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Използвайте Свойство 2 на геометричната прогресия.
 • Използваме Свойство 2 на геометричната прогресия и получаваме:
  a1.a6 = a2.a5 = a3.a4 = – 3.
  Бележка:

  Защото сборът от индексите на тези елементи е един и същ: 1 + 6 = 2 + 5 = 3 + 4 = 7.

 • Намираме търсеното произведение:
  a1.a2.a3.a4.a5.a6 = a1.a6.a2.a5.a3.a4 = (– 3).( – 3).( – 3) = – 27.
 • Отговор: Търсеното произведение е – 27.

Зад. №4:
За кои стойности на x числата x – 5, x – 1, 2x + 4 взети в този ред, са последователни членове на намаляваща геометрична прогресия?
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Използвайте Свойство 1 на геометричната прогресия.
 • От дадените числа записваме съответните членове на геометрична прогресия:
  ak – 1 = x – 5, ak = x – 1, ak + 1 = 2x + 4.
 • Прилагаме Свойство 1 на геометричната прогресия и получаваме:
  ak2 = ak – 1.ak + 1 (x – 1)2 = (x – 5)(2x + 4) x2 – 4x – 21 = 0, x1 = – 3, x2 = 7.
 • Оказва се, че имаме две прогресии:
  • При x1 = – 3 заместваме в дадените елементи и получаваме
   – 8, – 4, – 2, с частно q = , q (0; 1). Това означава, че прогресията е намаляваща.
  • При x2 = 7 получаваме
   2, 6, 18, с частно q = = 3 > 1. Това означава, че прогресията е растяща.
 • Отговор: Търсената стойност е x = – 3.

Върни се в теорията


III. Комбинирани задачи от аритметична и геометрична прогресия

Теория

Решени задачи

Зад. №1:
Три числа със сума 18, са последователни членове на намаляваща аритметична прогресия. Ако добавим 5 към първото число, 6 към второто и 9 към третото, ще получим последователни членове на геометрична прогресия. Да се намерят числата.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
 1. Въведете две неизвестни: a1 – първи член и d – разликата на аритметичната прогресия.
 2. Като използвате даденото условие за аритметичната прогресия и Свойство 1 на геометричната прогресия, съставете система от две уравнения и я решете.
 • За аритметичната прогресия въвеждаме две неизвестни: a1 – първи член и d – разлика.
 • Използваме формулата за общия член (формула 4) и разписваме аритметичната прогресия:
  a1, a1 + d, a1 + 2d.
 • Използваме условието и разписваме геометричната прогресия:
  a1+ 5, a1 + d + 6, a1 + 2d + 9.
 • Прилагаме първото изречение от условието за аритметичната прогресия:
  a1 + a1 + d + a1 + 2d = 18 3a1 + 3d = 18 |: 3 a1 + d = 6.
 • Прилагаме Свойство 1 на геометричната прогресия (формула 16):
  (a1 + d + 6)2 = (a1 + 5)(a1 + 2d + 9).
 • Тези две уравнения ги записваме в система, която решаваме чрез заместване: система от аритметична и геометрична прогресия
 • По условие имаме намаляваща аритметична прогресия и от формула (3) следва, че търсената стойност на разликата е d = – 7.
 • От първото уравнение на системата намираме:
  a1 = 6 – d = 6 – (– 7) = 13.
 • От аритметичната прогресия и намерените стойности на a1 и d изчисляваме, че търсените числа са: 13, 6, – 1.
 • Отговор: Търсените числа са: 13, 6, – 1.

Зад. №2:
Три числа, сборът на които е 78, образуват растяща геометрична прогресия. Тези три числа са същевременно първи, трети и девети членове на аритметична прогресия. Намерете числата.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
 1. Въведете две неизвестни: a1 – първи член и d – разликата на аритметичната прогресия.
 2. Като използвате даденото условие за геометричната прогресия и Свойство 1 на геометричната прогресия, съставете система от две уравнения и я решете.

задача от аритметична и геометрична прогресия

Зад. №3:
От четири числа първите три образуват аритметична прогресия, а последните три – геометрична прогресия. Намерете числата, ако сборът на двете средни числа е 10, а сборът на двете крайни е 11.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
 1. Отбележете първото дадено число с x, а второто – с y.
 2. Използвайте Свойство 1 на аритметичната прогресия и Свойство 1 на геометричната прогресия, за да съставите система и я решете.
 • Нека първото число е x, а второто число – y. Тогава търсените числа са: x, y, 10 – y, 11 – x.
 • Разписваме аритметичната прогресия и намираме x:
  • x, y, 10 – y.
  • От Свойство 1 на аритметичната прогресия (формула 7) получаваме:
   y = 2y = x + 10 – y x = 3y – 10.
 • Разписваме геометрична прогресия:
  y, 10 – y, 11 – x.
 • От Свойство 1 на геометричната прогресия (формула 16) получаваме:
  (10 – y)2 = y(11 – x).
 • Заместваме с полученото по-горе x:
  (10 – y)2 = y(11 – 3y + 10) 4y2 – 41y + 100 = 0, y1 = 4, y2 = .
 • Намираме другото неизвестно:
  • При y1 = 4 от x1 = 3y1 – 10 x1 = 3.4 – 10 x1 = 2.
  • При y2 = от x2 = 3y2 – 10 x2 = 3. – 10 x2 = .
 • Отговор: Получаваме две редици от числа: 2, 4, 6, 9 и .

Върни се в теорията


IV. Лихва

Теория

Решени задачи

Зад. №1:
Фирма взема заем от банка в размер от 200 000 лв. при 12% проста годишна лихва. Каква сума фирмата трябва да внесе в банката след 7 години?
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Използвайте формулата за проста лихва (формула 18).
 • По условие имаме: началната сума е K0 = 200 000 лв., простата годишна лихва е p% = 12%, а лихвеният период е n = 7 години. От формулата за проста лихва (формула 18) получаваме:
  Kn = K0(1 + .n) = 200 000.(1 + .7) = 200 000.1,84 = 368 000.
 • Отговор: Фирмата трябва да внесе 368 000 лв.

Зад. №2:
Сума от 300 лв. е вложена в банка на срочен месечен депозит при годишен лихвен процент от 5,4%. Каква ще бъде сумата след 3 месеца?
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
 1. Намерете колко е лихвеният процент за 1 месец.
 2. Използвайте формулата за сложна лихва (формула 19).
 • Имаме сложна лихва с начален капитал K0 = 300 лв., лихвен период n = 3 месеца и годишен лихвен процент p% = 5,4%.
 • Забелязваме, че лихвеният период и лихвеният процент не са в една и съща мерна единица, затова намираме лихвения процент за 1 месец:
  p% = 5,4:12 = 0,45 %.
 • Използваме първата част от формулата за сложна лихва (формула 19), за да намерим търсената сума: сложна лихва
 • Отговор: След 3 месеца сумата ще бъде 304 лв. и 7 ст.

Зад. №3:
Гражданин депозирал в банка 5000 лв. при сложна годишна лихва. Намерете лихвения процент, ако след две години сумата нараснала на 5202 лв.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
 1. Намерете колко е лихвеният процент за 1 месец.
 2. Използвайте формулата за сложна лихва (формула 19).
 • Имаме сложна лихва с начален капитал K0 = 5 000 лв., лихвен период n = 2 години и крайна сума Kn = 5202 лв. Търси се годишния лихвени процент p%.
 • Използваме първата част от формулата за сложна лихва (формула 19): сложна лихва
 • Отговор: Лихвеният процент е 2%.

Върни се в теорията


V. Кредит

Теория

Решени задачи

Зад. №1:
Фирма е взела заем от 10 000 лв. при годишна лихва 6% за срок от 5 години, която ще изплаща на равни месечни вноски. Да се намери:

а) размерът на месечната вноска;

б) каква лихва (платената допълнително сума) ще е изплатила фирмата след погасяването на заема.

Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.

а) Щом заемът се изплаща на месечни вноски, то намерете колко е месечната лихва и след това използвайте формулата за изчисляване на погасителната вноска (формула 20).

а) а) Забелязваме, че заемът ще се изплаща на месечни вноски, затова:

 • намираме лихвата за 1 месец:
  p% : 12 = 6 : 12 = 0,5%.
 • заемът трябва да се изплати за n = 5 години = 5.12 = 60 месеца.
 • Използваме формулата за изчисляване на погасителната вноска (формула 20): сложна лихва
 • Отговор: Месечната вноска е 193 лв. и 33 ст.

б)

 • Сумата, която ще се изплати е: 60.193,33 = 11599,80 лв.
 • Намираме платената допълнително сума:
  11599,80 – 10000 = 1599,80 лв.
 • Отговор: Платената лихва е 1599,80 лв.

Върни се в теорията


Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама