Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за 10 клас
Алгебра


Уравнения – линейни, квадратни, уравнения от по-висока степен. Формули на Виет


Теория

I. Линейно уравнение

O – Уравнение от вида ax + b = 0, където a и b са реални числа.

 • Има едно решение – При a ≠ 0 решението на линейното уравнение е x = – .
 • Няма решение – При a = 0 и b ≠ 0 линейното уравнение няма решение.
 • Безброй много решения – При a = b = 0 всяко реално число е решение на линейното уравнение.
 • Бележка:

  Линейните уравнения може да се решават и графично. За подробности виж точка VI. Графично представяне решенията на линейно и квадратно уравнение от тема „Функции. Линейна функция. Квадратна функция“.

 • Правило за решаване на уравнения свеждащи се до линейно

  Решенията на уравнението ax + b = 0 зависят от константата a:

  • При a ≠ 0:
   1. Ако имаме скоби ги разкриваме.
   2. Ако имаме знаменател привеждаме под общ знаменател и двете страни на уравнението.
   3. Прехвърляме неизвестните от едната страна, а известните от другата страна на уравнението и извършваме приведение.
   4. Ако пред неизвестното имаме минус, умножаваме двете страни на уравнението с минус 1.
   5. Освобождава ме се от коефициента пред неизвестното, ако той е различен от 0 и 1, като делим двете страни на уравнението с коефициента a.
  • При a = 0 и b ≠ 0 линейното уравнение няма корени, защото е от вида 0.x = – b.
  • При a = 0 и b = 0 всяко число е корен на уравнението, защото е от вида 0.x = 0.
  • Бележка:

   Като пример вижте Зад. 1, Зад. 2, Зад. 12.

II. Квадратно уравнение

O – Уравнения от вида

(1): ax2 + bx + c = 0, където a ≠ 0, b и c са реални коефициенти.

Лявата страна на квадратното уравнение (1) се нарича квадратен тричлен.

 • Видове непълни квадратни уравнения:

  (2): При c = 0 уравнението е ax2 + bx = 0.

  (3): При b = 0 уравнението е ax2 + c = 0.

  (4): При b = 0 и c = 0 уравнението е ax2 = 0.

 • Начин за решаване на непълно квадратно уравнение (2):
  • Изнасяме x пред скоба и получаваме:
   x(ax + b) = 0.
  • Нулираме и решаваме получените линейни уравнения:решения на непълно квадратно уравнение
  • Т.е. непълното квадратно уравнение (2) има две решения: x1 = 0 и x2 = – .
 • Начин за решаване на непълно квадратно уравнение (3):
  • Преобразуваме уравнението:
   ax2 + c ax2 = – c x2 = – .
  • Ако – > 0 (това означава, че c и a са с различни знаци) коренуваме двете страни на уравнението и получаваме две решения x1/2 = ± .
  • Ако – < 0 (това означава, че c и a са с еднакви знаци) уравнението няма решение, защото дясната му страна е отрицателно число, а лявата му страна е число на квадрат.
  • Т.е. непълното квадратно уравнение (3) има две решения, ако коефициентите c и a имат различни знаци и няма решение, ако коефициентите c и a имат еднакви знаци.
 • Непълното квадратно уравнение (4) има единствен корен x = 0.

(5): При a ≠ 0, изразът D = b2 – 4ac се нарича дискриминанта.

(6): Ако a ≠ 0 и b е четно число, тогава отбелязваме k = и дискриминантата се намира по формулата D1 = k2 – ac.

 • При a = 0 квадратното уравнение (1) се превръща в линейно, т.е. при a = 0 уравнение (1) има един корен.
 • При a ≠ 0 и D > 0 квадратното уравнение (1) има два реални различни корена, т.е.:

  (7): Ако , то решенията са x1/2 = .

  Бележка:

  Ако разсъждаваме графично, виж Таблица 1 от „Свойства на квадратната функция“, корените x1 и x2 са точките, в които параболата пресича абсцисната ос.

  (8): Ако b е четно число решенията се определят по кратката формула x1/2 = , където D1 = k2 – ac.

 • При a ≠ 0 и D = 0 квадратното уравнение (1) има един двоен реален корен, т.е.:

  (9): Ако , то решенията са x = x1 = x2 = .

  Бележка:

  Ако разсъждаваме графично, виж Таблица 1 от „Свойства на квадратната функция“, коренът x е точката, в която параболата се допира до абсцисната ос.

 • При a ≠ 0 и D < 0 квадратното уравнение (1) няма реални корени, т.е.:

  (10): Ако , то уравнение (1) няма реални корени.

  Бележка:

  Ако разсъждаваме графично, виж Таблица 1 от „Свойства на квадратната функция“, , то квадратното уравнение (1) няма решение, защото параболата е над (или под) абсцисната ос.

Нека x1 и x2 са корени на пълното квадратно уравнение (1), то лявата му страна може да се разложи на множители, ако:

(11): D > 0, тогава имаме ax2 + bx + c = a (x – x1)(x – x2);

(12): D = 0, тогава имаме ax2 + bx + c = a (x – x1)2;

(13): D < 0, квадратният тричлен не се разлага на множители.

Правило за разлагане на множители
 1. Намираме дискриминантата.
 2. Намираме корените на уравнението, което се получава, като приравним квадратния тричлен на 0.
 3. Разлагаме на множители по някоя от горните формули.
 4. Представяме разлагането в удобен вид.

Решени задачи

III. Биквадратно уравнение

O – Уравнения от вида

(16): ax4 + bx2 + c = 0, където a ≠ 0, b и c са реални коефициенти.

Правило за решаване на биквадратно уравнение
 1. Правим полагането x2 = y ≥ 0.
 2. Решаваме полученото пълно квадратно уравнение ay2 + by + c = 0.
 3. Ако това квадратно уравнение има неотрицателни корени, то всеки от тях ги заместваме в полагането и решаваме полученото непълно квадратно уравнение.
 4. Ако двата корена на това квадратно уравнение са отрицателни, то биквадратното уравнение (16) няма решение.

Решени задачи

IV. Решаване на уравнения от по-висока степен

Разлагаме на множители и решаваме пълно квадратно уравнение от вид (14).

Зад. №1:
Решете уравненията:
а) (1 – 2x)(x + 3)(2 – 5x) = 0;
б) x3 + x2 – 2x = 0;
в) x3 – 1 + (x – 1) = 0.

Решение:

а) Уравнението е в готов вид (14) и затова се разпада на три уравнения:

 • 1 – 2x = 0 2x = 1 x = .
 • x + 3 = 0 x = – 3.
 • 2 – 5x = 0 5x = 2 x = .
 • Отговор: Даденото уравнение има три решения: x1 = , x2 = – 3 и x3 = .

б)

 • Изнасяме x пред скоба:
  x3 + x2 – 2x = 0 x(x2 + x – 2) = 0.
 • Уравнението е от вид (14) и затова се разпада на две уравнения:
  • x = 0.
  • x2 + x – 2 = 0; D = 1 – 4.(– 2) = 9 = 3; x1 = – 2, x2 = 1.
 • Отговор: Даденото уравнение има три решения: x1 = 0, x2 = – 2 и x3 = 1.

в)

 • За първата двойка числа прилагаме подходяща формула за съкратено умножение:
  x3 – 1 + (x – 1) = 0 (x – 1)(x2 + x + 1) + (x – 1).
 • Изнасяме общ множител пред скоба:
  (x – 1)(x2 + x + 1) + (x – 1) (x – 1)(x2 + x + 1 + 1) = 0 (x – 1)(x2 + x + 2) = 0.
 • Уравнението е от вид (14) и затова се разпада на две уравнения:
  • x – 1 = 0 x = 1.
  • x2 + x + 2 = 0; D = 1 – 4.2 = – 7 < 0, т.е. уравнението няма решение.
 • Отговор: Даденото уравнение има едно решение: x = 1.
Зад. №2:
Решете уравненията:
а) (x2 – 2x)2 – 7(x2 – 2x) + 12 = 0;
б) (x2 – 3x + 1)(x2 – 3x – 3) = 5.

Решение:

а)

 • Забелязваме, че изразът в скобите се повтаря и затова го означаваме с ново неизвестно, т.е.
  полагаме x2 – 2x = y.
 • Получаваме квадратното уравнение y2 – 7y + 12 = 0.
 • Намираме дискриминантата:
  D = (– 7)2 – 4.12 = 1 = 1.
 • Намираме корените:
  y1 = = 4; y2 = = 3.
 • Връщаме се към полагането и решаваме получените квадратни уравнения с кратката формула:
  • При y1 = 4 x2 – 2x = 4 x2 – 2x – 4 = 0; D1 = 5 ; x1 = 1 – , x2 = 1 + .
  • При y2 = 3 x2 – 2x = 3 x2 – 2x – 3 = 0; D1 = 4 = 2; x1= 3, x2= – 1.
 • Отговор: Даденото уравнение има четири решения: x1/2 = 1 ± , x3 = 3 и x4 = – 1.

б)

I начин:

II начин:

 • Записваме, че 3 = 4 – 1.
 • Тогава даденото уравнение е:
  (x2 – 3x + 1)(x2 – 3x + 1 – 4) = 5.
 • Полагаме x2 – 3x + 1 = y и получаваме уравнението:
  y(y – 4) = 5.
 • Разкриваме скобите и преобразуваме до квадратно уравнение:
  y(y – 4) = 5 y2 – 4y – 5 = 0.
 • Използваме кратката формула (6), за да намерим дискриминантата:
  D1 = (– 2)2 – 1.(– 5) = 4 + 5 = 9 = 3.
 • Квадратното уравнение има два корена, които намираме по кратката формула (8):
  y1 = 2 + 3 = 5; y2 = 2 – 3 = – 1.
 • Връщаме се към полагането и решаваме получените квадратни уравнения:
  • При y1 = 5 x2 – 3x + 1 = 5 x2 – 3x – 4 = 0; D = 25 = 5; x1 = – 1, x2 = 4.
  • При y2 = – 3 x2 – 3x + 1= – 1 x2 – 3x + 2 = 0; D = 1 = 1; x1 = 1, x2 = 2.
 • Отговор: Даденото уравнение има четири решения: x1 = – 1, x2 = 4, x3 = 1 и x4 = 2.

V. Формули на Виет

Формулите на Виет изразяват зависимостите между коефициентите на дадено квадратно уравнение и неговите корени.

Ако квадратното уравнение (1) има корени x1 и x2, то
(18): x1 + x2 = – и x1 . x2 = .

Бележка:

Формулите на Виет се отнасят не само за реални, но и за комплексни числа. Ние в училище разглеждаме само реални числа. Това означава, че при решаването на задачи трябва да проверим дискриминантата дали е неотрицателна!!! Така гарантираме, че работим в областта на реалните числа.

Ако за числата x1 и x2 са верни равенствата p = x1 + x2 и q = x1.x2, тогава x1 и x2 са корени на квадратното уравнение x2 – px + q = 0.

 • При даден един корен на квадратно уравнение, да се намери другия

  Решена задача

 • Проверка на посочени числа дали са корени на уравнението

  Решена задача

 • Определяне знаците на корените на квадратно уравнение

  (19): Корените на квадратно уравнение са положителни, ако

  (20): Корените на квадратно уравнение са отрицателни, ако

  (21): Корените на квадратно уравнение са с различни знаци, ако

  Решена задача

 • Съставяне на квадратно уравнение, чиито корени са зададени предварително

  Решена задача

 • Пресмятане на израз, в който участват корените на квадратно уравнение.

  Решена задача

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама