Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за 10 клас
Геометрия


Зад. №1:
В ΔABC BAC = 40°, ABC = 60° и точка H е ортоцентър. Ако продълженията на височините през върховете A, B и C пресичат описаната около триъгълника окръжност съответно в точките M, N и P:

а) Намерете PBC и CHP.

б) Намерете ъглите на ΔPNM.

в) Докажете, че ΔPAN е равнобедрен.

г) Докажете, че точка H е център на вписаната в ΔPNM окръжност.

Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Открийте различни видове ъгли в окръжност и използвайте съответната формула.

а)

 • Намираме PBC:
  • Прилагаме теорема за сбор на вътрешни ъгли за ΔABC:
   ACB + ABC + BAC = 180° ACB + 40° + 60° = 180° ACB = 80°.
  • Използваме кратката теорема за сбор на ъгли за правоъгълния ΔBB1C (BB1C = 90°):
   B1BC = 90° – B1CB = 90° – 80° = 10°.
  • Тогава PBC = B1BC = 10°.
 • Намираме CHP:
  • Използваме кратката теорема за сбор на ъгли за правоъгълния ΔAC1C (AC1C = 90°):
   ACC1 = 90° – CAC1 = 90° – 40° = 50°.
  • Използваме кратката теорема за сбор на ъгли за правоъгълния ΔCB1H (CB1H = 90°):
   CHB1 = 90° – B1CH = 90° – 50° = 40°.
  • Тогава CHP = CHB1 = 40°.

б)

 • Намираме PMN:
  • ABP = ABC – PBC = 60° – 10° = 50°.
  • Но ABP е вписан, тогава от формула (6) получаваме:
   = 2ABP = 2.50 = 100°.
  • ACN е вписан и от формула (6) получаваме:
   2ACN = 2.50 = 100°.
  • 100° + 100° = 200°.
  • PMN е вписан и от формула (6) получаваме:
   .200° = 100°.
 • Намираме PNM:
  • От кратката теорема за сбор на ъгли за правоъгълния ΔAA1C (AA1C = 90°) следва, че A1AC = 10°, т.е. MAC = 10°. Тогава MNC = MAC = 10°, защото са вписани и имат една и съща дъга (дъгата CM).
  • В подточка а) намерихме, че PBC = 10°. Получаваме, че PNC = PBC = 10°, защото са вписани и имат една и съща дъга (дъгата PC).
  • Изчисляваме:
   PNM = PNC + MNC = 10° + 10° = 20°.
 • По подобен начин намираме MPN:
  • MAB = BAC – MAC = 40° – 10° = 30°, но MPB = MAB = 30°, защото са вписани и имат една и съща дъга (дъгата MB).
  • BCN = ACB – ACN = 80° – 50° = 30°, но NPB = BCN = 30°, защото са вписани и имат една и съща дъга (дъгата NB).
  • Тогава:
   MPN = MPB + NPB = 30° + 30° = 60°.

в)

 • В подточка б) докачахме, че:
  100°.
 • От Следствие 2 на централен ъгъл следва, че на равните дъги отговарят равни хорди, т.е. AP = AN.
 • Така доказахме, че в ΔPAN е равнобедрен.

г)

 • В подточка б) докачахме, че:
  • PNC = MNC = 10°, т.е. NC е ъглополовяща на PNM.
  • MPB = NPB = 30°, т.е. PB е ъглополовяща на MPN.
  • Лесно се доказва, че MA е ъглополовяща на PMN, защото PMA = NMA = 50°.
 • Точка H е пресечната точка на ъглополовящите NC, PB и MA, и от теорема за вписана в триъгълник окръжност следва, че точката H е център на вписаната в ΔPNM окръжност.

Върни се в теорията


II. Връзка между страни и ъгли в триъгълник

Теория

Решени задачи

Зад. №1:
В окръжност с радиус 12, 5 cm е вписан равнобедрен триъгълник с височина към основата 16 cm. Намерете страните, косинусите на ъглите на триъгълника и определете видът на ΔABC според ъглите.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
 1. Използвайте синусова и косинусова теорема, за да намерите страните на ΔABC.
 2. Използвайте подходяща формула, за да определите вида на триъгълника.

ΔABC – равнобедрен и СН – височина, и от теорема-свойство следва, че СН – медиана, т.е. AC = BC = y, AH = BH = x.

І Начин:

II Начин:

 • Намираме страната AB:
  • ΔABC – равнобедрен и СН – височина т.О СН, т.е. AO = CO = R, OH = CH – CO = 16 – R = 16 – 12,5 OH = 3,5.
  • Прилагаме Питагорова теорема за ΔAHO (H = 90°):
   AO2 = AH2 + OH2 12.52 = x2 + 3,52 x = 12.
  • AB = 2x = 2.12 = 24 cm.
 • Прилагаме Питагорова теорема за ΔAHC, за да намерим бедрата AC = BC:
  AC2 = AH2 + CH2 AC2 = 122 + 162 AC = 20 cm.
 • Намирането на косинусите на ъглите на триъгълника и определяне видът на ΔABC според ъглите, продължава по същият начин, както и в І начин.

Зад. №2:
Страните на триъгълник са a = 4 cm, b = 13 cm, c = 15 cm. Намерете:

а) косинусите на ъглите в триъгълника;

б) височините в триъгълника;

в) радиуса на описаната около триъгълника окръжност;

г) радиусът на описаната около триъгълник ABL окръжност, където т. L е център на вписаната в ΔABC окръжност.

Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.

а) Използвайте косинусова теорема за ΔABC.

б)

 1. Използвайте формула (15), за да определите вида на ΔABC според ъглите.
 2. Построете височините.
 3. Използвайте основното тригонометрично равенство, за да намерите синуса на ъглите на ΔABC.
 4. Използвайте подходяща тригонометрична функция за даден правоъгълен триъгълник и намерете съответната височина.

в) Използвайте синусова теорема за ΔABC.

г)

 1. Използвайте Основна Зад. 5.1, за да намерите ъгъла между ъглополовящите.
 2. Използвайте Таблица №2 и Тригонометрична формула (5.14), за да намерите косинус от гама върху две.
 3. Приложете синусова теорема за ΔABL, за да намерите R.

а) Прилагаме косинусова теорема за ΔABC:

косинусова теорема

б)

 • По условие имаме 152 > 132 + 42 c2 > a2 + b2.
 • Тогава от формула (15) следва, че γ > 90°, т.е ΔABC е тъпоъгълен с тъп ъгъл при върха C.
 • Това означава, че височините АН и BD са извън триъгълника.
 • Намираме височината AH:
 • По подобен начин намираме височините BD и СР: тригонометрични функции

в) Прилагаме синусова теорема за ΔABC, за да намерим радиуса на описаната окръжност:

радиус на описана окръжност

Бележка:

Друг начин за решаване на подточки б) и в) виж Зад. 1.

г)

Върни се в теорията


III. Лице на триъгълник

Теория

Решени задачи

Зад. №1:
Страните на триъгълник са a = 4 cm, b = 13 cm, c = 15 cm. Намерете:

а) радиуса на вписаната в триъгълника окръжност;

б) радиуса на описаната около триъгълника окръжност;

в) височините в триъгълника.

Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
От Хероновата формула намерете лицето на триъгълника и след това от подходяща формула за лице, намерете търсените величини.

а) Използваме формула (44):

 • p = 16.
 • Намираме лицето по Хероновата формула:< херонова формула
 • От формула (44) получаваме търсената величина:
  S = p.r 24 = 16.r r = 1,5 cm.

б) Използваме формула (44): лице на триъгълник

в) Използваме формула (41), за да намерим височините: височини и лице на триъгълник

Бележка:

Когато използваме формула (41), за да намерим височините, не се интересуваме от позицията на ортоцентъра (както при Зад. 2) и не ни трябва чертеж, а само формула (41). Затова, този начин за намиране на височините е по рационален.

Зад. №2:
В равнобедрен триъгълник бедрото е 5 cm, а котангенсът на ъгълът между бедрата е 2. Намерете лицето на триъгълника.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
 1. От подходяща Тригонометрична формула намерете синуса на ъгъла между бедрата.
 2. Намерете лицето, като използвате формула (42).

Върни се в теорията


Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама