Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за 10 клас
Геометрия


Зад. №1:
В ΔАВС точките М и N съответно от страните АВ и АС са такива, че MN || BC. Намерете:

а) AN : AC и AN : NC, ако AM : AB = 3 : 7;

б) NC, ако AM = 3 cm, AB = 9 cm и AN = 2 cm;

в) AN, ако AM : AB = 2 : 3 и AC = 15 cm;

г) AN, ако AM = 2 cm, NC = 8 cm и AN = MB.

Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Използвайте теоремата на Талес.

а) От AM : AB = 3 : 7 AM = 3x, AB = 7x.

б) От чертежа следва, че CN = AC – AN. Намираме СN:

 • MN || BC и от формула (1) получаваме:
  AC = 6.
 • CN = AC – AN = 6 – 2 = 4.

в) От AM : AB = 2 : 3 AM = 2x, AB = 3x.

 • MN || BC и от (формула 1) получаваме:
  AN = 10.

г) От AN = MB AN = MB = x. Тогава от формула (2) получаваме:
x2 = 16 x = AN = 4.

Зад. №2:
Даден е равнобедрен ΔABC (AB = AC) точка М е среда на ВС и АМ пресича описаната окръжност в т. N. Ако AM = 8 cm и MN = 1 cm намерете бедрото на триъгълника.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Докажете, че ΔABN ~ ΔAMC и използвайте подходящо свойство за тези подобни триъгълници.

По условие имаме AB = AC = x.

 • ACB = ANB (защото са вписани и имат една и съща дъга АВ).

подобни триъгълници

Зад. №3:
От т. А, външна за окръжност k, са построени допирателна АВ и секуща AD (С е между А и D). Намерете:

а) CD, ако AB = 2 cm, AD = 4 cm;

б) AD, ако AC : CD = 4 : 5 и AB = 12 cm.

Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Докажете, че ΔADB ~ ΔABC и използвайте подходящо свойство за тези подобни триъгълници.

вписан и периферен ъгъл, и подобни триъгълници

Зад. №4:
През точка М външна за окръжност k е построена права n, която пресича окръжността в точки A и B така, че точката A е между M и B, и права m, която пресича окръжността в точки C и D така, че точката C е между M и D. Намерете:

а) MC, ако MA = 15 cm, AB = 20 cm, MD = 25 cm;

б) CD, ако MB = 24 cm, MD = 42 cm, AB = 10 cm.

Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Докажете, че ΔMAD ~ ΔMCB и използвайте подходящо свойство за тези подобни триъгълници.

а) От чертежа получаваме, че: MB = MA + AB = 15 + 20 = 35 и заместваме в (В):

15.35 = MC.25 MC = 21 cm.

б) От чертежа получаваме, че: MA = MB – AB = 24 – 10 = 14.

 • Заместваме в (В):
  14.24 = MC.42 MC = 8.
 • CD = MD – MC = 42 – 8 = 34 cm.

Върни се в теорията


II. Правоъгълен триъгълник

Теория

Решени задачи

Зад. №1:
Намерете ъглите на триъгълник, в който височината и медианата през един от върховете разделят ъгъла при този връх на три равни части.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
 1. Построете CM – медиана в ΔABC и MN – височина в ΔAMC.
 2. Използвайте свойство на ъглополовяща в подходящ триъгълник.
 3. Намерете ъгъл равен на 30° в ΔAMN.
 4. Намерете ACB и B.
 • Нека CD – височина, CM – медиана, ACM = MCD = DCB = y.
 • В ΔMBC CD е ъглополовяща и височина и от Теорема-признак за равнобедрен триъгълник следва, че ΔMBC е равнобедрен, т.е. MD = DB = a.
 • Построяваме MN AC.
 • CM – ъглополовяща на NCD и т. M CM, и от подходящо свойство следва, че MN = MD = a.
 • Разглеждаме ΔAMN:
 • Това означава, че BAC = 30°.
 • Прилагаме кратката теорема за сбор на вътрешни ъгли за ΔADC (D = 90°):
  ACD + DAB = 90° 2y + 30° = 90° y = 30°.
 • Тогава:
  ACB = 3y = 3.30 = 90°.
 • Прилагаме кратката теорема за сбор на вътрешни ъгли за ΔACB (C = 90°), за да намерим B:
  ABC + BAC = 90° ABC + 30° = 90° ABC = 60°.

Зад. №2:
В правоъгълен триъгълник (Фиг. 3) при дадени два от елементите a, b, c, a1, b1, hc, R, r, намерете всички останали:

а) a1 = , b1 = 2;

б) a = 1, b1 = ;

в) c = 2, hc = , при a < b;

г) r = 2, R = 5.

Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Използвайте подходяща формула за правоъгълен триъгълник.

а)

б) Нека a1 = x, тогава c = b1 + a1 = + x.

правоъгълен триъгълник

г)

 • От формула (20) c = 2R = 2.5 = 10.
 • От формула (22) r = a + b = 14
  (A): a = 14 – b.
 • От Питагорова теорема за ΔABC (C = 90°) c2 = a2 + b2 a2 + b2 = 100 и от (A) (14 – b)2 + b2 = 100 b2 – 14b + 48 = 0, D = 1, b1 = 6, b2 = 8.
 • Тогава от (A) a1 = 14 – b1 = 14 – 6 = 8 и a2 = 14 – 8 = 6.
 • Страните са 6 cm, 8 cm и 10 cm.
 • Прилагаме формула (19), за да намерим височината:
  hc.c = a.b 10hc = 6.8 hc = 4,8 cm.
 • Ако a = 6 cm, b = 8 cm от Питагорова теорема за ΔADC b2 = b12 + hc2 82 = b12 + 4,82 b12 = 40,96 b1 = 6,4 cm.
 • От Питагорова теорема за ΔBDC a2 = a12 + hc2 62 = a12 + 4,82 a12 = 12,96 a1 = 3,6 cm.

Зад. №3:
Даден е правоъгълен триъгълник със стандартните означения. Попълнете таблицата:

синус, косинус, тангенс, котангенс

Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Използвайте подходяща формула за правоъгълен триъгълник.

тригонометрични функции

Върни се в теорията


III. Ъглополовящи в триъгълник

Теория

Решени задачи

Зад. №1:
В ΔABC отсечката CP е ъглополовяща. Намерете:

а) AP, ако PB = 5 cm, BC = 1 dm, AC = 15 cm;

б) BC, AP и PB, ако AC = 7,5 cm, AB = 10 cm, AP : PB = 3 : 2;

в) AP, PB и CP, ако АВ = 36 cm, AC = 35 cm, BC = 10 cm;

г) CP, ако PΔABC = 18 cm, AP = 2 cm, BP = 4 cm.

д) (Матура, 2012): дължините на страните на триъгълника, ако PΔABC = 21 cm, CP = 6 cm, AP : PB = 4 : 3.

Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Използвайте подходящи свойства на ъглополовяща в триъгълник.

а)

 • Изравняваме всички мерни единици, като превърнем в сантиметри:
  BC = 1 dm = 10 cm.
 • Използваме свойство на ъглополовящата CP (формула 33): второ свойство на ъглополовяща

б)

 • Използваме свойство на ъглополовящата CP (формула 33): второ свойство на ъглополовяща
 • Намираме отсечките AP и PB:
  • От даденото отношение получаваме:
   AP = 3x, PB = 2x.
  • Намираме x:
   AB = AP + PB = 3x + 2x 10 = 5x x = 2.
  • AP = 3x = 3.2 = 6 cm.
  • PB = 2x = 2.4 = 4 cm.

в)

 • Използваме свойство на ъглополовящата CP (формула 33): второ свойство на ъглополовяща
 • AP + PB = AB 7x + 2x = 36 x = 4.
 • AP = 7x = 7.4 = 28 cm.
 • PB = 2x = 2.4 = 8 cm.
 • Използваме формула (34):CP2 = AC.BC – AP.PB = 35.10 – 28.8 = 126 CP = 3.
 • Бележка:

  Отсечката CP може да я намерим и по друг начин, като използваме формула (35).

г)

 • Използваме формула (33):
  = 2 BC = 2AC.
 • От даденото имаме:
  AB = AP + PB = 2 + 4 = 6.
 • Намираме страните AC и BC:
  • PΔABC = AB + BC + AC 18 = 6 + 2AC + AC AC = 4 cm.
  • BC = 2AC = 2.4 = 8 cm.
 • Използваме формула (34), за да намерим ъглополовящата CP:
  CP2 = AC.BC – AP.PB = 4.8 – 2.4 = 24 CP = 2.

д)

 • От даденото отношение получаваме:
  AP = 4x, PB = 3x.
 • Тогава:
  AB = AP + PB = 4x + 3x = 7x.
 • Използваме формула (33):
  AC = 4y, BC = 3y.
 • Намираме неизвестните x и y:
  • Използваме дадения периметър:
   PΔABC = AB + BC + AC 21 = 7x + 3y + 4y = 7x + 7y | : 7 x + y = 3.
  • Използваме формула (34):
   CP2 = AC.BC – AP.PB = 4y.3y – 4x.3x 62 = 12y2 – 12x2 y2 – x2 = 3.
  • Съставяме системата и я решаваме чрез заместване: система
 • Намираме страните на триъгълника:
  • AB = 7x = 7.1 = 7 cm.
  • BC = 3y = 3.2 = 6 cm.
  • AC = 4y = 4.2 = 8 cm.

Зад. №2:
(УНСС, 2009): В равнобедрен ΔАBC (AC = BC) с периметър P = 14 радиусът на вписаната окръжност се отнася към височината от върха C , както 2 : 7. Да се намери дължината на основата AB.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
 1. Използвайте подходящо свойство на ъглополовяща, за да изразите бедрата и основата на равнобедрения триъгълник чрез една и съща буква.
 2. От даденият периметър намерете тази буква.
 • От даденото отношение r : h = 2 : 7 r = 2z, h = 7z.
 • ΔABC – равнобедрен и CD – височина , и от Теорема-свойство следва, че CD – медиана и ъглополовяща, т.е. AD = BD = x и за центърът на вписаната в триъгълника окръжност имаме O1 CD, т.е. O1D = r = 2z, а CO1 = CD – O1D = h – r = 7z – 2z = 5z.
 • O1 – център на вписаната окръжност AO1 – ъглополовяща, но AO1 е ъглополовяща и в ΔADC, и прилагаме формула (33) за ΔADC: ъглополовяща в равнобедрен триъгълник
 • PΔABC = 2x + 2y = 2(x + y) = 2(2n + 5n) 14n = 14 n = 1.
 • AB = 2x = 2.2n = 4 AB = 4.

Върни се в теорията


IV. Окръжност, вписана в триъгълник

Теория

Решени задачи

Зад. №1:
В ΔABC с периметър 24 cm е вписана окръжност, която се допира до страните AC и BC съответно в точките M и N. Намерете страните на триъгълника, ако CN : NB : AM = 1 : 2 : 3.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Използвайте Основна Зад. 8.1 (формула 36).
 • Нека т. P е допирната точна на окръжността до страната AB.
 • От даденото отношение следва, че CN = x, NB = 2x, AM = 3x.
 • От Основна задача 8.1 може да запишем: CM = CN = x, PB = NB = 2x, AP = AM = 3x.
 • Тогава страните на триъгълника са:
  • AB = AP + PB = 3x + 2x = 5x.
  • BC = CN + NB = x + 2x = 3x.
  • AC = AM + MC = 3x + x = 4x.
 • Използваме формулата за периметър на триъгълник, за да намерим x:
  PΔABC = AB + BC + AC 24 = 5x + 3x + 4x x = 2.
 • Тогава:
  • AB = 5x = 5.2 = 10 cm.
  • BC = 3x = 3.2 = 6 cm.
  • AC = 4x = 4.2 = 8 cm.

Върни се в теорията


Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама