Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за 10 клас
СтереометрияI. Призма

Теория

Решени задачи

Зад. №1:
Основата на призма е ромб със страна 8 cm. и височина 6 cm. Околните стени на призмата са квадрати. Намерете лицето на повърхнината и обема на призмата.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Намерете височината на призмата и след това използвайте подходящи формули, за да намирите търсените елементи.
 • По условие четириъгълникът BCC1B1 е квадрат, т.е. CC1 е височина на призмата и CC1 = BC = 8 cm.
 • Използваме формула (10), за да намерим лицето на повърхнината на призмата:
 • Използваме формула (13), за да намерим обема на призмата:
  V = B.h = 48.8 = 384 cm3.

Зад. №2:
Дадена е правилна триъгълна призма ABCA1B1C1 с околна повърхнина S = 54 cm2. Намерете обема на призмата, ако радиусът на вписаната в основата окръжност е 1 cm.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
 1. Намерете височината на основата на призмата, като използвате това, че височина и медиана в равностранен триъгълник съвпадат.
 2. От даденото лице на околната повърхнина намерете височината на призмата.
 3. От формула (13) намерете обема на призмата.
 • ABCA1B1C1правилна триъгълна призма ΔABC – равностранен, т.е. AB = BC = AC = a.
 • Намираме страната a:
  • Построяваме AK – височина в ΔABC, но тя е и медиана, защото ΔABC – равностранен.
  • Прилагаме Питагорова теорема за ΔABK (AKB = 90°):
   AK2 = AB2 – BK2 = a2 AK = a.
  • Нека т. M е медицентър в ΔABC MK = r = 1 cm и MK = a = 2.
 • Използваме формула (13), за да намерим обема на призмата: обем призма

Зад. №3:
Намерете обема на правилна четириъгълна призма, ако диагоналът ѝ сключва с околна стена ъгъл 30°, а диагонал на основата ѝ е равен на 5.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
 1. От подходящ правоъгълен триъгълник намерете дължината на основен ръб.
 2. Докажете, че ΔABC1 е правоъгълен и използвайте подходяща тригонометрична функция, за да намерете диагонала BC1 на околната стена (BCC1B1).
 3. Намерете дължината на околен ръб, защото той е височина на призмата.
 4. От формула (13) намерете обема на призмата.
 • ABCDA1B1C1D1 – правилна четириъгълна призма ABCD – квадрат, т.е. AB = BC = CD = AD = a.
 • Прилагаме Питагорова теорема за ΔABC (B = 90°):
  AC2 = 2AB2 (5)2 = 2a2 a = 5.
 • BC1 е проекцията на AC1 в околната стена (BCC1B1) AC1B = 30° и ABC1 = 90°.
 • От правоъгълният ΔABC1 cotg AC1B = BC1 = 5.
 • Прилагаме Питагорова теорема за ΔBCC1 (BCC1 = 90°):
  CC12 = BC12 – BC2 h2 = (5)2 – 52 = 25.2 h = 5.
 • Използваме формула (13), за да намерим обема на призмата:
  • B = a2 = 52 = 25.
  • V = B.h = 25.5 = 125.

Върни се в теорията


II. Пирамида

Теория

Решени задачи

Зад. №1:
Намерете лицето на повърхнината и обема на правилна триъгълна пирамида, ако:

а) Основният ръб е равен на 4, а апотемата на пирамидата е .

б) Радиусът на описаната около основата ѝ окръжност е с дължина 4 cm, а височината на пирамидата е 3 cm.

в) Радиусът на вписаната в основата ѝ окръжност е с дължина 2 cm, а околният ръб на пирамидата е с дължина 5 cm.

Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Използвайте подходящи формули.

лицето на повърхнината и обема на правилна триъгълна пирамида

Зад. №2:
Околният ръб на правилна четириъгълна пирамида е , а апотемата ѝ е с 1 cm по-малка от основния ръб. Намерете обема на пирамидата.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Използвайте подходящи формули.
 • ABCDM – правилна четириъгълна пирамида ABCD – квадрат. Нека AB = BC = CD = AD = b.
 • Избираме т. E среда на BC, тогава ME – височина в равнобедрения ΔBCM, т.е. ME е апотемата на пирамидата или ME = k = b – 1.
 • Намираме височината h = MO на пирамидата:
  • От Питагорова теорема за ΔECM
   ME2 + CE2 = CM2 (b – 1)2 + 5b2 – 8b – 132 = 0, b1 = 6, b2 = – < 0 и не е решение, т.е. AB = b = 6 cm.
  • ME = k = b – 1 = 5 cm.
  • т. E среда на BC BE = CE = 3 cm.
  • Използваме формула (18), защото OE е височина в правоъгълния ΔBCO OE2 = BE.CE = 3.3 = 9 OE = 3 cm.
 • Използваме формула (24), за да намерим обема на пирамидата:
  • B = SABCD = b2 = 62 = 36 cm2.
  • V = = 48 cm2.

Зад. №3:
Основата на триъгълна пирамида ABCD е равнобедрен ΔABC, за който AB = 8 и AC = BC = 4. Околният ръб CD е перпендикулярен на равнината на основата и CD = 6. Да се намери обема и лицето на повърхнината на пирамидата.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
 1. Намерете височината на пирамидата.
 2. Докажете, че ΔABD е равнобедрен.
 3. От подходящ правоъгълен триъгълник намерете височината на основата.
 4. Използвайте подходяща формула за лице на триъгълник, за да намерите лицето на основата.
 5. Използвайте твърдения (23) и (24), за да намерите лицето на повърхнината и обема на пирамидата.
 • По условие CD (ABC), т.е. CD = h = 6 е височина на пирамидата.
 • Намираме обема V на пирамидата:
  • ΔBCD ≅ ΔACD по I признак, защото: 1) AC = BC (по условие), 2) CD – обща, 3) BCD = ACD = 90°.
  • От това следва, че AD = BD, т.е. ΔABD е равнобедрен.
  • Избираме средата на AB и това е точка E, т.е. BE = AE = 4.
  • Това означава, че CE и DE са медиани съответно в равнобедрените ΔABC и ΔABD, т.е. CE е височина в ΔABC, а DE е височина в ΔABD.
  • Прилагаме Питагорова теорема за правоъгълния ΔBEC (E = 90°):
   CE2 + BE2 = BC2 CE2 + 42 = (4)2 CE2 = 64 CE = 8.
  • Използваме формула (41), за да намерим лицето на основата:
   B = SΔABC = = 32.
  • Използваме твърдение (24), за да намерим обема V на пирамидата:
   V = = 64.
 • Намираме лицето на повърхнината на пирамидата:
  • Прилагаме Питагорова теорема за правоъгълния ΔECD (ECD = 90°):
   DE2 = CE2 + CD2 = 82 + 62 = 100 DE = 10.
  • Използваме формула (41), за да намерим лицето на ΔABD:
   S ΔABD = = 40.
  • Използваме формула (27), за да намерим лицето на правоъгълния ΔBCD (BCD = 90°):
   SΔBCD =
  • SΔACD = SΔBCD = 12, защото доказахме, че двата триъгълника са еднакви.
  • Използваме твърдение (21), за да намерим лицето на околната повърхнина на пирамидата:
   S = SΔABD + SΔBCD + SΔACD = 40 + 2.12 = 40 + 24.
  • Използваме твърдение (23), за да намерим лицето на повърхнина на пирамидата:
   S1 = S + B = 40 + 24 + 32 = 72 + 24.

Зад. №4:
Основата на триъгълна пирамида е равностранен триъгълник със страна 12 cm. Две от околните стени на пирамидата са перпендикулярни на основата ѝ, а третата околна стена сключва с основата на пирамидата ъгъл, равен на 60°. Намерете обема на пирамидата.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
 1. Използвайте твърдение (15), за да определите височината на пирамидата.
 2. Намерете линейния ъгъл отговарящ на дадения двустенен ъгъл.
 3. Използвайте формула (24), за да намерите обема на пирамидата.

обем на триъгълна пирамида

Зад. №5:
Основата на пирамида е правоъгълен ΔABC с хипотенуза AC. Всички околни ръбове са равни на cm. Околната стена (BCM) сключва с основата на пирамидата ъгъл равен на 60°. Ако CAM = 30° да се намери:

а) основния ръб AB;

б) радиуса на описаната около основата на пирамидата окръжност;

в) обема на пирамидата.

Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
 1. Използвайте твърдение (19), за да определите височината на пирамидата.
 2. Намерете линейния ъгъл отговарящ на дадения двустенен ъгъл.
 3. За решаването на подточка б) използвайте косинусова теорема за ΔACM.

обем на триъгълна пирамида и косинусова теорема

Върни се в теорията


Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама