Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика за
7 клас


Обобщителен тест за 7 клас

Съдържание на темата:

 1. Първа част
 2. Втора част

Теория


Тест – 7 клас

  ПЪРВА ЧАСТ

  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Критерии за оценяване

 1. Стойността на израза е равна на:
  • А)
  • Б)1
  • В)299
  • Г)1502 + 1490
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Най-малкото от всички дадени числа е:
  • А)(–3)3.
  • Б).34
  • В)33.
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Изразът 125x3 – y3 е тъждествено равен на:
  • А)(5x – y)[(5x)2 + 5xy + y2]
  • Б)(5x – y)(25x2 – 5xy – y2)
  • В)5x(25x2 – y2)
  • Г)(5x + y)(25x2 – 5xy + y2)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. На чертежа правите a и b са успоредни. Големината на ъгъл х е:
  • А)30°
  • Б)60°
  • В)70°
  • Г)80°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Лодка изминава определено разстояние по течението на река за 3 h, а срещу течението – за 5 h. Каква е скоростта на лодката в спокойна вода, ако скоростта на течението е 3,5 km/h?
  • А)18,5 km/h
  • Б)19 km/h
  • В)14 km/h
  • Г)никое от посочените
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Триъгълниците на чертежа са еднакви. Дадени са мерките на някои от ъглите и DF < EF. Мярката на EDF е:
  • А)55°
  • Б)60°
  • В)65°
  • Г)70°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. На чертежа AL и BL са съответно ъглополовящи на A и B на ΔABC. Ако 1 = 2α, а 2 = α, то ΔABC е:
  • А)равнобедрен
  • Б)разностранен
  • В)правоъгълен
  • Г)не може да се определи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Ако ΔABC ≅ ΔMBN, големината на ъгъл х е:
  • А)112°
  • Б)74 °
  • В)106 °
  • Г)134°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Решенията на неравенството x > 2x са числата:
  • А)x (0; 2)
  • Б)x (– ∞; 0)
  • В)x [0; + ∞)
  • Г)x (0; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. В равнобедрения ΔABC (AC = BC) M е среда на AB. Правата CM е продължена до точка D така, че CM = MD. Полученият четириъгълник ADBC е:
  • А)правоъгълник
  • Б)ромб
  • В)квадрат
  • Г)трапец
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Критерии за оценяване

 12. Изразът a4 – ba3 – a + b съдържа в разлагането си множителя:
  • А)a + b
  • Б)a2 + a + 1
  • В)a3 + 1
  • Г)друг отговор
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Правата с е перпендикулярна на а при ъгъл х равен на:
  • А)72°
  • Б)70°
  • В)82°
  • Г)80°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. В ΔABC β е с 18° по-голям от α и мерките на двата ъгъла се отнасят както 2 : 3. Триъгълника е:
  • А)правоъгълен
  • Б)равностранен
  • В)равнобедрен
  • Г)разностранен
  Вижте отговор
  Вижте решение

 15. На чертежа CD и BD са ъглополовящи, BDC = 110°, а β е с 60% по-малък от γ. ΔABC е:
  • А)равностранен
  • Б)равнобедрен тъпоъгълен
  • В)равнобедрен остроъгълен
  • Г)равностранен
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Един работник сам може да свърши дадена работа за 9 часа, а друг – за 6 часа. Първият работник започнал работа в 7 часа сутринта, а вторият – 45 минути след него. Намерете в колко часа двамата работника ще са извършили по равно количество работа?
  • А)9 часа и 15 минути
  • Б)10 часа и 10 минути
  • В)11 часа
  • Г)12 часа
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. В правоъгълния ΔABC (ACB = 90°) симетралата sAB на хипотенузата AB пресича AB, AC и BC съответно в точките M, N и P, както е показано на чертежа. Ако BAC = 30°, кое твърдение НЕ е вярно?
  • А)ΔMCP е равнобедрен
  • Б)MB = BP
  • В)BN е ъглополовяща на ABP
  • Г)AC = AB
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачи 17. – 20. запишете на съответните места в листа с отговори.

 19. Дадени са уравнения, отбелязани с главни латински букви и възможните им решения, отбелязани с арабски цифри. В таблицата с отговори в лявата колона запишете буквата на уравнението и срещу него в дясната колона запишете номер от (1) до (5) за броя на корените му.
  (A) x + 5 = 5 + x (1) няма корени.
  (2) 1 корен, равен на 0.
  (3) 1 корен различен от 0.
  (4) 2 корена.
  (5) безброй много корени.
  (Б) |2012x – 1| = 0
  (B) ax = 0, при a ≠ 0
  (Г) (x + 1)(x – 2) = 0
  (Д) ax – 1 = 0, при a = 0

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 20. Върху страната CD на правоъгълника ABCD е избрана точка М така, че BM = CD. Намерете градусната мярка на AMD, ако BC = AB.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 21. На диаграмата е представено разпределението на броя на работещите в една фирма по длъжности. Диаметърът на кръга е АВ, а BOC е със 108° по-малък от съседния си ъгъл.

  а) Намерете каква част е всяка група работещи от всички длъжности.

  б) Намерете отношението на броя на техническите изпълнители към броя на мениджърите към броя на управителите.

  в) Намерете средната заплата във фирмата, ако техническите изпълнители получават по 500 лв. заплата, мениджърите – по 800 лв., а управителите – по 1200 лв.


  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 22. Да се реши неравенството (– 1 + x)2 < (– x – 2)2.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 23. ВТОРА ЧАСТ

  Отговорите на задачи 21. и 22. запишете на съответните места в листа с отговори.

 24. За кои стойности на параметъра а корените на уравнението са по-големи от – 1?

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 25. На чертежа CL е ъглополовяща на ACB, а BL е ъглополовяща на външния ъгъл при върха B. Ако големината на A = 70°, намерете големината на CLB в градуси.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 26. На задача 23. запишете пълното решение с необходимите обосновки.

 27. Моторист е трябвало да измине разстоянието между град А и град В за определено време. 120 минути след тръгването си той забелязал, че е изминал 80 km и, ако продължи да се движи със същата скорост, ще пристигне в град В със закъснение от 15 минути, затова той увеличил скоростта си с 10 km/h и пристигнал в град В 36 минути преди определеното време. Намерете разстоянието между двата града и определеното време, за което мотористът е трябвало да измине това разстояние.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване

Върни се нагоре Начало Предходен


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама