Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика за
7 клас


I. Триъгълник

О – Уравнение от вида ax + b = 0, където a и b са константи, а х е променлива, т.е. линейните уравнения са уравнения, при които неизвестното е на първа степен.
Решенията на уравнението ax + b = 0 зависят от константата a:
 • При a ≠ 0
  1. Ако имаме скоби ги разкриваме;
  2. Ако имаме знаменател привеждаме под общ знаменател и двете страни на уравнението;
  3. Прехвърляме неизвестните от едната страна, а известните от другата страна на уравнението и извършваме приведение;
  4. Ако пред неизвестното имаме минус, умножаваме двете страни на уравнението с  – 1;
  5. Освобождава ме се от коефициента пред неизвестното (ако той е различен от 0 и 1), като делим двете страни на уравнението с коефициента a.
 • При a = 0 и b ≠ 0

  Уравнението няма корени, защото е от вида 0.x = – b.

 • При a = 0 и b = 0

  Всяко число е корен на уравнението, защото е от вида 0.x = 0.

Решена Зад.№1

II. Еквивалентни (равносилни) уравнения

О – Уравненията са еквивалентни, ако имат едни и същи решения или и нямат решения.

III. Уравнението (ax + b)(cx + d) = 0, където a ≠ 0, c ≠ 0

 • Уравнение от вида: (ax + b)(cx + d) = 0, където a ≠ 0, c ≠ 0 – Нулираме всяка от скобите и решаваме получените линейни уравнения:
  • ax + b = 0 ax = – b x = – .
  • cx + d = 0 cx = – d x = – .
  • Извод – уравнението (ax + b)(cx + d) = 0 има два корена x1 = – и x2 = – .
 • Уравнение от вида: ax2 + bx = 0, a ≠ 0
  • Изнасяме x пред скоба:
   x(ax + b) = 0.
  • Нулираме и решаваме получените линейни уравнения:
   • x = 0.
   • ax + b = 0 ax = – b x = – .
  • Извод – уравнението ax2 + bx = 0 има два корена x1 = 0 и x2 = – .
 • Уравнение от вида: x2 – b2 = 0.
  • Разлагаме на множители като приложим формулата a2 – b2:
   (x + b)(x – b) = 0.
  • Нулираме всяка скоба и решаваме получените линейни уравнения:
   • x + b = 0 x = – b.
   • x – b = 0 x = b.
  • Извод – уравнението x2 – b2 = 0 има два корена x1 = – b и x2 = b.
 • Уравнение от вида: (x + b)2 = 0.

  Решението е x + b = 0 x = – b, т.е. уравнението има един корен x = – b.

Решена Зад.№3

IV. Уравнението |ax + b| = c, където a ≠ 0

О – Уравнението |ax + b| = c, където a ≠ 0, се нарича модулно уравнение.
Решението на модулното уравнение зависи от коефициента c:
 • При c > 0 модулното уравнение се разпада на две линейни уравнения:
  • ax + b = c ax = c – b x = .
  • ax + b = – c ax = –c – b x = – .
  • Извод – При c > 0 модулното уравнение има две решения: x1 = и x2 = – .
 • При c = 0 модулното уравнение е от вида |ax + b| = 0 и решението му е:
  ax + b = 0 ax = – b x = – ,
  т.е. при c = 0 модулното уравнени има едно решение x = – .
 • При c < 0 модулното уравнение няма решение.

Решена Зад.№5

V. Текстови задачи

Ще разгледаме задачи от движение, при които телата се движат равномерно и се решават чрез формулата

(1.1): s = v.t,

където s – път и се измерва в километри, v – скорост и се измерва в километри в час, t – време и се измерва в часове.

Целесъобразно е задачите от движение да се решават по следното

Правило:
 1. Начертаваме елементарен чертеж.
 2. Съставяме таблица, в която нанасяме величините s, v, t.
 3. От условието на задачата попълваме таблицата с ясно дадените величини.
 4. Въвеждаме неизвестното (което обикновено означаваме с x) и описваме връзката му с величините в съответната колонка от таблицата.
 5. Попълваме празната колонка, като използваме формулата s = v.t.
 6. Съставяме уравнение, като използваме данните от колонката попълнена в стъпка 5.
 7. Решаваме уравнението и записваме отговора на задачата, като съобразяваме получената стойност на х с условието на задачата.
Бележка:

Ако имаме движение по река или въздух, то скоростта се намира по формулите:

(1.2): vПО = vС + vТ,

където vПО – скоростта по течението, vС – собствената скорост, т.е. скоростта в спокойна вода (или въздух), vТ – скоростта на течението.

(1.3): vС/У = vС – vТ, където vС/У – скоростта срещу течението.

Решена Зад.№7 от изпита през 2018 г.

Някои от задачите, свързани с извършване на определена работа, решаваме с помощта на формулите:

(2): A = N.t,

където A – работа, N – производителност (норма, работа извършена за единица враме), t – време за изваршване на работата А.

(3): A = A1 + A2,

където A – обща работа, A1 – работа извършена от един работник, A2 – работа извършена от друг работник.

(4): N = N1 + N2,

където N – обща производителност, N1 – производителност на първи работник, N2 – производителност на втори работник.

Правило:

Правилото за решаване на текстови задачи от работа зависи от вида на задачата.

Задачи от I вид – В условието на задачата не е изяснено какво количество работа се върши (обикновено се използват думите „една работа“, „определена работа“ и т.н.) и за всеки участник е дадено времето за извършване на цялата работа.

Правило:

 • Отбелязваме общата работа с единица, т.е. A = 1.
 • Съставяме таблица от 5 колонки.

Решена Зад.№7 от изпита през 2017 г.

Задачи от II вид – В условието на задачата е споменато количеството работа. Съставяме таблица от 3 колонки, в които нанасяме: N – производителността, t – времето, А – работата на всеки участник.

Решена Зад.№22

При внасяне на сума в банка за период от 1 година, в края на годината банката добавя определена сума към първоначално внесената. Тази сума се нарича лихва и се задава в проценти. В повечето случаи лихвата се капитализира, т.е. при всяка следваща година се олихвява не само началният капитал, но и получената за него лихва. Затова при решаване на задачи от капитал е удобно да се използва формулата:

(5): ,

където K0 – начален капитал, p – лихва за период от време, n – период от време за престой на сумата в банката, Kn – нарасналият капитал в края на периода.

Решена Зад.№15

Ще разгледаме само такива смеси, при получаването на които съставките не влизат в химически реакции. В тези случаи се използват формулите:

(6): m1 + m2 = m,

където m1 – масата на първата съставка на веществото, m2 – масата на втората съставка на веществото, m – масата на сместта.

(7): m1A1% + m2A1% = mA%,

където A1% – концентрацията на първата съставка на веществото, А2% – концентрацията на втората съставка на веществото, A% – концентрацията на сместта.

Бележка:
Концентрацията представлява отношението на количеството вещество (маса) в дадена смес към общото количество (масата) на сместа. Понякога концентрацията не се задава в проценти, а в други съотношения. Например: карати и др.

Решена Зад.№10

Тези задачи могат да бъдат разделени в групирате:

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама