Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от Национално външно оценяване (НВО)
по МАТЕМАТИКА
за 7 клас


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО – 7 клас, от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2017 година


  ПЪРВИ МОДУЛ

  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачи от 1. до 16. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Коя е стойността на израза 2(3 – c) – c(c – 2) при c = – 3?
  • А)– 15
  • Б)– 3
  • В)9
  • Г)15
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Изразът mx – 2x – 2y + my е тъждествено равен на израза:
  • А)(x + y)(m – 2)
  • Б)(x + y)(m + 2)
  • В)(x – y)(m + 2)
  • Г)(x – y)(m – 2)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Коренът на уравнението x(x + 4) – x(x + 3) = 5x + 1 е:
  • А)– 4
  • Б)
  • В)
  • Г)4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Решенията на неравенството 18 – 6x ≥ 0 са числата от интервала:
  • А)(– ∞; 3]
  • Б)(– 3; + ∞)
  • В)(– ∞; – 3]
  • Г)[3; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Произведението на корените на уравнението |x – 5| – 5 = 1 е:
  • А)11
  • Б)10
  • В)– 10
  • Г)– 11
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Една вафла струва х лева, а един шоколад е с 1,5 лева по-скъп от вафлата. Стойността на 2 вафли и 2 шоколада се пресмята с израза:
  • А)4x + 3
  • Б)4x + 1,5
  • В)4x + 2
  • Г)2x + 1,5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Мария почиства сама жилището си за 6 чàса, а нейната майка почиства същото жилище за 4 чàса. За колко чàса ще почистят жилището, ако работят заедно?
  • А)2 чàса
  • Б)2,04 чàса
  • В)2 чàса и 24 минути
  • Г)1 час и 44 минути
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Намерете сбора на целите отрицателни числа, които са решения на неравенството x(x – 1) < x2 + 4,7.
  • А)– 15
  • Б)– 10
  • В)– 5
  • Г)0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Върху правата AQ са построени ΔABC и ΔMQN, за които AC = QN, BC = MN, ACB = MNQ = 60° и BMN = 100°. Градусната мярка на CAB е: еднакви триъгълници
  • А)100°
  • Б)80°
  • В)60°
  • Г)40°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. На чертежа правата с пресича правите а и b и a || b. Градусната мярка на x е:
  • А)10°
  • Б)15°
  • В)20°
  • Г)25°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Лъчите CM и CL са съответно ъглополовящите на външния и вътрешния ъгъл при върха С на ΔABC. Ако CL = 5 cm и ALC = 60°, то дължината на ML е:
  • А)2,5 cm
  • Б)5 cm
  • В)7,5 cm
  • Г)10 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. В ΔABC страната AC = 5 cm и страната BC = 4 cm. Симетралата на страната AB пресича страната AC в точка M. Периметърът на ΔBCM е равен на:
  • А)5 cm
  • Б)8 cm
  • В)9 cm
  • Г)10 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. В ΔABC ъглополовящите AA1 и BB1 се пресичат в точка L. Ако BLA1 = 80°, то градусната мярка на ACB е:
  • А)15°
  • Б)20°
  • В)40°
  • Г)80°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. На чертежа правите а и b се пресичат под ъгъл 30°, BD a и AC a. Ако AO = BD и AC = 3 cm, то дължината на отсечката АВ е:
  • А)18 cm
  • Б)12 cm
  • В)9 cm
  • Г)6 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. В остроъгълния ΔABC с височини AN и BP (N BC, P AC) точката M е средата на АВ. Определете вида на ΔMNP, ако PN = AM.
  • А)разностранен
  • Б)равностранен
  • В)равнобедрен, но не равностранен
  • Г)правоъгълен
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. В ромба АВСD DH BC и DP BC. Ако DC = 6 cm и HDP = 30°, то лицето на ромба е:
  • А)9 cm2
  • Б)18 cm2
  • В)36 cm2
  • Г)72 cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачи 17. – 20. запишете на съответните места в листа с отговори.

 18. Иван има 3 лв., за да купи 2 хляба на една и съща цена. За остатъка от парите може да си купи сладолед, чиято цена за 1 брой е равна на стойността на израза A = .

  А) Определете в лева цената на 1 сладолед.

  Б) Намерете колко най–много сладоледа може да купи Иван, ако цената на 1 хляб е 80 ст.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 19. А) Изразете a2 + b2 чрез a – b и a.b.

  Б) Намерете стойността на израза a2 + b2, ако a – b = – 3 и a.b = 10.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 20. В правоъгълника ABCD, DM AC (M AC) и CAB = ACB = 2 : 3. Определете:

  (1) градусната мярка на CAB;

  (2) градусната мярка на CAD;

  (3) двете двойки еднакви равнобедрени триъгълници;

  (4) отношението ADM : BDM.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 21. За всяко от уравненията А), Б) и В) запишете номера от (1) до (5), срещу който са дадени съответните му корени. линейни уравнения
  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 22. ВТОРИ МОДУЛ

  В предоставения свитък за свободните отговори запишете отговорите и решенията съгласно дадените указания.

  Указание: Отговорите на задачи 21.А), 21.Б), 22.А), 22.Б) и 22.B) запишете на съответното място в свитъка.

 23. ФИЛМИ кръгова диаграма

  На кръговата диаграма са изобразени предпочитанията към филми на част от седмокласниците от едно училище. Любителите на екшън филми са 6 пъти повече от любителите на анимации.

  21.А) Какво е отношението на броя любители на екшън филми към броя любители на комедии? Представете отношението с несъкратима дроб.

  21.Б) Колко са учениците от седми клас в това училище, ако 15 деца нямат предпочитан жанр филми, а любителите на анимация са 9?

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 24. УЧЕНИЦИ

  В понеделник от един клас в едно училище отсъстващите ученици били 5 пъти по- малко от присъстващите ученици. Във вторник отсъстващите ученици от класа се увеличили с 4, а присъстващите били 70 % от всички ученици в класа.

  22.А) Пречертайте и попълнете следната таблица.

  таблица за ученици

  22.Б) Съставете уравнение за намиране на общия брой ученици от този клас.

  22.В) Намерете общия брой на учениците от класа.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 25. Условията на задачи 23. и 24. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2016 г. 2018 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама