Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от Национално външно оценяване (НВО)
по МАТЕМАТИКА
за 7 клас


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО – 7 клас, от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2016 година


  ПЪРВИ МОДУЛ

  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачи от 1. до 16. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Изразът x + е тъждествено равен на:
  • А)x + 1,4
  • Б)4x + 1
  • В)x + 0,25
  • Г)x + 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Разликата 25.25 – 5.5 е равна на произведението:
  • А)25.20.5
  • Б)25.25.25
  • В)20.20
  • Г)20.30
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Нормалният вид на (x – 0,2)2 е многочленът:
  • А)x2 – 0,4x + 0,04
  • Б)x2 – 0,4x + 0,4
  • В)x2 + 0,04
  • Г)x2 – 0,4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. При a = – 2 изразът 5 – 3(a – b) е тъждествено равен на:
  • А)3b + 11
  • Б)b + 11
  • В)11 – 3b
  • Г)2 + 3b
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Коренът на уравнението 2 – 2x = е:
  • А)1
  • Б)1
  • В)
  • Г)0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Решенията на неравенството са:
  • А)x < – 17
  • Б)x < – 7,5
  • В)x > – 7,5
  • Г)x > 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Турист изкачва един връх за 6 чàса със скорост x km/h и се връща обратно за 3 пъти по-малко време, като се движи с 4 km/h по-бързо. Уравнението, което изразява тази зависимост, е:
  • А)6x = 2(x + 4)
  • Б)6x = 3(x + 4)
  • В)6x = 2(x – 4)
  • Г)6x = 3(x – 4)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Един снегорин почиства булевард за 5 чàса, а втори снегорин почиства същия булевард за 3 чàса. За колко чàса двата снегорина ще почистят от този булевард, ако работят заедно?
  • А)2 чàса и 20 мин
  • Б)2 чàса и 30 мин
  • В)1 час и 20 мин
  • Г)1 час и 30 мин
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Коко пробягал 3 километра за 15 минути. Седнал да си почине за 15 минути и продължил да тича по маршрута си. Коя от графиките представя вярно движението му?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. На чертежа AC = BC. Мярката на ACB е:
  • А)80°
  • Б)75°
  • В)50°
  • Г)25°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Дължините в сантиметри на страните на триъгълник могат да са:
  • А)0,5; 1,5 и 2
  • Б)1,5; 2 и 3
  • В)2, 1 и 1
  • Г)3, 2 и 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Кои три точки на чертежа образуват триъгълник, който е еднакъв на триъгълника ABC?
  • А)M, N и Q
  • Б)M, R и Q
  • В)M, N и P
  • Г)M, R и P
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. На чертежа s1 и s2 са симетралите съответно на страните AC и BC в триъгълника ABC. Ако AB + KP = 24, дължината на CQ е:
  • А)12 cm
  • Б)8 cm
  • В)6 cm
  • Г)4 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. За задачи 14, 15 и 16 използвайте следното условие:

  На чертежа ABCD е успоредник, CH AB и CP AD.

 15. Ако CBH = x и CBA = 3x, стойността на х е:
  • А)75°
  • Б)60°
  • В)45°
  • Г)30°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Ако CDP = α, мярката на HCP, изразена чрез α, е:
  • А)90° + α
  • Б)45° + α
  • В)180° – 2α
  • Г)180° – α
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Ако AB = 8 cm, AD = 6 cm и CP = 4 cm, дължината на СH в сантиметри е:
  • А)2
  • Б)3
  • В)4
  • Г)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачи 17. – 20. запишете на съответните места в листа с отговори.

 19. В първата колона на таблицата са изпълнени последователно указания за привеждане на израза 2x2 – 3 – x(x – 3) – 2x в нормален вид. Попълнете празната колона, като следвате същите указания за израза (x – 1)(3 – x) – (2 – x)2. преобразуване на израз
  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 20. Пресметнете стойността на всеки от изразите и B = 2.1,5 – 1,5.5 и сравнете получените числа.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 21. Диаграмата показва броя на оценките, получени на една контролна работа.

  (1) Колко е процентът на броя оценки „слаб” от броя оценки „отличен”?

  (2) Ако броят на оценките „среден” е n, попълнете таблицата, като изразите чрез n броя на другите оценки и общия брой на всички оценки.

  правоъгълна диаграма

  (3) Оценките „среден” са осем на брой. Колко е броят на всички оценки, показани на диаграмата?

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 22. Диаграмата представя хипотенузите на 8 правоъгълни триъгълника с катети a cm и b cm. правоъгълен триъгълник в координатна система Всяка хипотенуза има един край в точката О и втори – в една от отбелязаните точки. Върхът при правия ъгъл на всеки такъв триъгълник е отбелязан върху хоризонталната ос. Например ОА е хипотенузата на правоъгълния триъгълник OAK с катети a = 2 cm и b = 3 cm.

  (1) Във втората колона на таблицата срещу номера на всеки въпрос запишете правилния според вас отговор.

  Въпрос І. Коя е хипотенузата на равнобедрен правоъгълен триъгълник?

  Въпрос ІІ. Два от триъгълниците са еднакви. Кои са техните хипотенузи?

  Въпрос ІІІ. Кой от триъгълниците има най-голямо лице?

  Въпрос ІV. Колко са триъгълниците, в които острият ъгъл при катета а е по-малък от другия му остър ъгъл?

  (2) В мрежата начертайте отсечка ОТ, която е хипотенуза на равнобедрен правоъгълен триъгълник, за който a +b = 14 cm.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 23. ВТОРИ МОДУЛ

  В предоставения свитък за свободните отговори запишете отговорите на задачите с кратък свободен отговор съгласно дадените указания – 21.А), 21.Б), 22.А), 22.Б) и 22.B).

 24. БУРГАС – ПРАГА

  Върху тази карта авиолинията “Бургас – Прага” е изобразена с отсечка. На карта с мащаб 1:10 000 000 отсечката има дължина 11,6 cm.

  21.А) Препишете и попълнете пропуснатите числа в изречението.

  Действителната дължина на авиолинията от Бургас до Прага е ……………….. cm, което е равно на …………….. km.

  21.Б) Часовата разлика между Бургас и Прага е 1 час. Това означава, че когато местното време в Бургас е 12:00 часà на обед, в Прага местното време е 11:00 часà сутринта. Часът на излитане и кацане се задават в местно време. Една авиокомпания осъществява редовен полет с:

  час на излитане от Бургас – 07:10 часà (местно време)
  и час на кацане в Прага – 08:05 часà (местно време).

  Колко минути е продължителността на полета на тази авиокомпания?

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 25. РАЗРЯЗВАНЕ НА ПРАВОЪГЪЛНИК

  На всеки чертеж са означени размерите в сантиметри на правоъгълник, разрязан на по-малки правоъгълници, част от които са оцветени.

  правоъгълник

  22.А) Намерете в коя фигура оцветената част има най-голям периметър и на колко сантиметра е равен той, ако x = 8 cm и y = 5 cm.

  22.Б) Пречертайте и попълнете таблицата, като изразите чрез x и y лицето на оцветената част във всеки от правоъгълниците.

    Оцветени части във:
  Изразени чрез x и y Фигура (I) Фигура (II) Фигура (III)
  Лице (cm2)      

  22.В) Нека y = (x – 7) cm и лицето на оцветената част на Фигура (І) е равно на 6 cm2. Напишете уравнение с неизвестно х, което изразява тази зависимост, и намерете всички стойности на х, за които това е вярно.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 26. Решението на задача 23 може да намерите тук.

  Условието на задача 24 и указание за решаването ѝ може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2015 г. 2017 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама