Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от Национално външно оценяване (НВО)
по МАТЕМАТИКА
за 7 клас


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО – 7 клас, от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2015 година


  ПЪРВИ МОДУЛ

  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачи от 1. до 16. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Частното 50,05 : 10 е равно на:
  • А)50,5
  • Б)5,05
  • В)500,5
  • Г)5,005
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Стойността на израза 530.5 – 5.30 е:
  • А)0
  • Б)500
  • В)2 500
  • Г)2 650
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Многочленът n2 – 4 – n – 2 е тъждествено равен на:
  • А)(n – 2)n
  • Б)(n – 2)(n + 1)
  • В)(n + 2)(n – 3)
  • Г)(n + 2)n
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Изразът 2ab2 – 4ab + 8a2b е тъждествено равен на:
  • А)2ab(b – 2 + 4a)
  • Б)2ab(b – 2 + 6a)
  • В)2ab2(1 – 2b + 4a)
  • Г)2ab2(–2 + 4a)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Мярката на BCM от чертежа е:
  • А)80°
  • Б)100°
  • В)110°
  • Г)140°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Едната страна на правоъгълник е 18 cm, а другата му страна е три пъти по-къса от нея. Обиколката на правоъгълника е:
  • А)48 cm
  • Б)66 cm
  • В)108 cm
  • Г)144 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Коренът на уравнението 2 = – 5(3 – x) e:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)13
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Коренът на кое от уравненията е отрицателно число?
  • А) – x =
  • Б)x + =
  • В)x = –
  • Г)x – = –
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Кое от числата е решение на неравенството – 5x > 15?
  • А)0
  • Б)– 3,5
  • В)– 3
  • Г)– 2,5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. На щанд има три вида плодове. От тях са дюли, а от всички плодове са праскови. Кое от числата може да е броят на всички плодове на щанда?
  • А)100
  • Б)104
  • В)105
  • Г)108
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Критерии за оценяване

 12. Турист изминал разстоянието от пункт А до пункт E. На графиката е показана зависимостта на изминатия път S (km) от времето t (h). В кой участък той се е движил със скорост 6 km/h?
  • А)AB
  • Б)BC
  • В)CD
  • Г)DE
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. От всички рози в един цветарски магазин, 80% са червени, а другите 30 рози са бели. Колко са всички рози в магазина?
  • А)50
  • Б)60
  • В)120
  • Г)150
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Складово помещение се запълва или с 12 сандъка или с 18 кашона. В помещението има 4 сандъка и 9 кашона. Кой сбор изразява каква част от помещението е запълнена?
  • А)
  • Б)
  • В) +
  • Г) +
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. За задачи 14, 15 и 16 използвайте следното условие:

  На чертежа ΔMNP е равнобедрен, MP = NP. Правата s е симетралата на MP и TR = 2 cm.

 16. Височината на ΔMTP през върха P е отсечката:
  • А)MQ
  • Б)PQ
  • В)TR
  • Г)PR
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Кои твърдения са верни?
  (I) ΔMRT ≅ ΔPQT
  (II) ΔMQP ≅ ΔNQP
  (III) ΔPTR ≅ ΔMTR
  • А)Само (ІІІ) и (ІІ)
  • Б)Само (І) и (ІІ)
  • В)Само (І) и (ІІІ)
  • Г)И трите – (І), (ІІ) и (ІІІ)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Дължината на отсечката MN в сантиметри е:
  • А)6
  • Б)8
  • В)12
  • Г)16
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачи 17. – 20. запишете на съответните места в листа с отговори.

 20. Известно е, че х е цяло число, по-голямо от 5.

  отсечки

  Във втората колона на таблицата срещу всеки номер запишете отговора на съответния въпрос.

  (1) За коя стойност на х точката D е среда на отсечката AB?

  (2) Кои са всички възможни стойности на х, за които с отсечките AC, CD и DB може да се построи триъгълник с периметър, по-малък от 48 cm?


  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 21. В квадратната мрежа са отбелязани трите върха на триъгълник. Означете ги с А, В и С така, че АВ да е най-дългата му страна. Начертайте правата а, която минава през точките А и С. През точка В начертайте права b, успоредна на а. Означете с О средата на AB и през О начертайте права с, перпендикулярна на а. Означете правите a, b и с.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 22. Напишете в нормален вид многочлена, получен по следния начин:

  От произведението на (y – 1) и y е изваден изразът (2y – 1)2.


  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 23. Покрай едно училище за определено време преминали 300 превозни средства: леки коли, автобуси, камиони. Петър започва да представя данните в таблица и чрез кръгова диаграма. За диаграмата той използва окръжност, разделена на 12 равни части.

  Довършете представянето на данните, като попълните празните полета в таблицата и начертаете кръговата диаграма.

  Означете кой вид превозно средство сте представили на всеки от секторите в диаграмата. В сектора, който съответства на броя на камионите, запишете градусната мярка на ъгъла му.

  кръгова диаграма
  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 24. ВТОРИ МОДУЛ

  Отговорите на задачи 21. и 22. запишете на съответните места в листа с отговори.

 25. САЛ В РЕКАТА

  Разстоянието между два кея A и B на една река е 9 km. Реката тече от A към B. В 8 часá и 30 минути от A е спуснат сал. В 8 часá и 45 минути от B към A тръгва лодка, която в 10 часá среща сала. Скоростта на лодката в спокойна вода е 7 km/h.

  21.А) Пречертайте и попълнете таблицата.

  таблица

  21.Б) Колко пъти скоростта на лодката е по-голяма от скоростта на сала по време на това пътуване?

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 26. СМЕТКА ЗА ТЕЛЕФОН

  Всеки месец Слави говори повече от 100 минути по мобилния си телефон. Месечната му сметка S към GSM оператора се пресмята по формулата S = 14,80 + 0,31(t – 100), където t е броят на изговорените минути, а 14,80 лв. е задължителният абонамент на месец, в който са включени 100 безплатни минути разговор.

  22.А) Колко лева трябва да заплати Слави за месец, в който е говорил 130 минути?

  22.Б) От дадената формула изразете броя на изговорените минути t чрез месечната сметка S.

  22.В) Препишете изреченията и ги допълнете с правилния текст така, че да отговорите на въпроса: Колко най-много минути над безплатните може да си позволи да говори Слави през месец юни, ако за този месец е планирал месечната му сметка да е не повече от 20 лв.?

  Неравенството с неизвестно t, което показва, че месечната му сметка не надвишава планираната, е ……………………………… .

  С точност до цяло число, Слави може да си позволи най-много ……….. минути над безплатните.

  При изчисляването на месечната му сметка числото 0,31 е цената на …………… .

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 27. Условията на задачи 23. и 24. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2014 г. 2016 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама