Лого за уроци по математика

тестове по математика

Тест от Национално външно оценяване (НВО)
по МАТЕМАТИКА
за 7 клас

Вие сте тук:   || НВО – 7 клас || Математика || 2014 г. 


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (7 клас, 6 клас и 5 клас) от 2008 г. до сега.

  Тестове от други години


Тест – Май 2014 година


  ПЪРВИ МОДУЛ

  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачи от 1. до 16. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Кое числово равенство е вярно?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Стойността на израза 12 – (6 + m) при m = –12 е:
  • А)18
  • Б)6
  • В)–6
  • Г)–18
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. При a = –1 най-малка стойност има изразът:
  • А)a3 – 1
  • Б)a3
  • В)a2
  • Г)a2 – 2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Коренът на уравнението 3(4 – х) = –4 е:
  • А)
  • Б)
  • В)8
  • Г)16
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Равенството (3x – 2)2 = ‹ * › – 12x + 4 е тъждество, ако ‹ * › се замени с едночлена:
  • А)9x2
  • Б)9x
  • В)3x2
  • Г)3x
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. На чертежа ΔABC е разностранен. Ако АО = ОB, то точка О лежи на:
  • А)ъглополовящата на АCВ
  • Б)симетралата на страната AB
  • В)височината през C към АВ
  • Г)медианата през С към AB
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. На чертежа правите a и b са успоредни. Ъгъл α е равен на:
  • А)75°
  • Б)85°
  • В)105°
  • Г)115°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Цената за пътуване с такси се определя по формулата C = 1,20 + 0,80.k, където k са изминатите километри, а C е цената в левове. От тази формула изминатите километри k за дадена цена С се определят така:
  • А)k = (C – 1,20) : 0,80
  • Б)k = (C + 1,20) . 0,80
  • В)k = 0,80.C – 1,20
  • Г)k = C : 2,00
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Надя, Ели, Руми и Ира продават билети за благотворителен концерт. Диаграмата показва броя на билетите, които всяка от тях е продала. Ира е продала 30 билета. Колко билета общо са продали Надя, Ели и Руми?
  правоъгълна диаграма
  • А)120
  • Б)130
  • В)140
  • Г)160
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Кой израз е тъждествено равен на многочлена, отговарящ на следното описание:

  Към втората степен на 4y е прибавено произведението на y и 4.

  • А)4(4y + 1)
  • Б)4y(y + 1)
  • В)4y(2y + 1)
  • Г)4y(4y + 1)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Критерии за оценяване

 12. Изразът (a – 1)3 – (a – 1)(a2 + a + 1) е тъждествено равен на:
  • А)0
  • Б)–2
  • В)3a2 + 3a
  • Г)–3a2 + 3a
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Колко грама захар има в 500 грама 5% захарен разтвор?
  • А)5
  • Б)25
  • В)100
  • Г)250
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. След като похарчил от парите, които имал, на Мони му останали 20 лева. Колко лева е похарчил Мони?
  • А)16
  • Б)25
  • В)80
  • Г)100
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Мярката на BAC от чертежа е:
  • А)80°
  • Б)50°
  • В)40°
  • Г)10°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. На чертежа точката D от отсечката AC е избрана така, че AD = DB = BC. Мярката на ABC e:
  • А)
  • Б)43°
  • В)51°
  • Г)86°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Ъглополовящите AM и BN в успоредника ABCD разделят страната DC на три равни части. Дължината на страната BC е a cm. Периметърът на успоредника ABCD в сантиметри е равен на:
  • А)16a
  • Б)10a
  • В)8a
  • Г)6a
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачи 17. – 20. запишете на съответните места в листа с отговори.

 19. Запишете едно цяло число и едно дробно число, които са решения на неравенството 9 ≤ –3x.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 20. Триъгълникът ABC на чертежа е правоъгълен, CH е височината към хипотенузата АВ, CE е медианата към страната AB, AН = 3 cm и AC = 6 cm.
  Във втората колона на таблицата запишете пропуснатия текст така, че всяко твърдение да отговаря на данните от чертежа.

  (1) Височината в ΔCEB през върха С е отсечката ........ .
  (2) Мярката на EAC е ........°.
  (3) Отсечката АС е два пъти по-малка от отсечката ......... .
  (4) Мярката на BEC е .......°
  (5) Дължината на отсечката ВН е ....... сm.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 21. триъгълник в координатана системаВ квадратната мрежа начертайте един равнобедрен тъпоъгълен триъгълник и втори триъгълник, еднакъв на първия, който има точно един общ връх с първия.
  Върховете на начертаните триъгълници трябва да бъдат във върховете на квадратчетата на мрежата.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 22. диаграмаНа диаграмата са представени резултатите на осем ученици на ТЕСТ 1 и на ТЕСТ 2.

  Във втората колона на таблицата срещу номера на всеки въпрос запишете правилния според вас отговор.

  Въпрос (1). Кой от учениците има толкова точки на ТЕСТ 1, колкото са точките на Иван на ТЕСТ 1?

  Въпрос (2). Кой от учениците има най-много точки общо на двата теста?

  Въпрос (3). Колко от учениците имат повече от 75 точки общо на двата теста?

  Въпрос (4). Колко от учениците имат толкова точки на ТЕСТ 1, колкото и на ТЕСТ 2?


  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 23. ВТОРИ МОДУЛ

  Отговорите на задачи 21. и 22. запишете на съответните места в листа с отговори.

 24. ЦЕНА НА ГОРИВО

  Автомобилът на г-н Монов изразходва 8 литра гориво на 100 километра при средна скорост 55 km/h. Цената на литър гориво е 2,50 лв.

  Дължината на пътя от София до Самоков е 60 km.

  21.А) Г-н Монов изминал разстоянието от София до Самоков по този път със средна скорост 55 km/h. Колко лева струва горивото за това пътуване?

  21.Б) Изчислено е, че автомобилът на г-н Монов е най-икономичен, когато се движи с 140% от тази средна скорост. Тогава той изразходва с по-малко гориво от разхода при скорост 55 km/h.

  Пречертайте и попълнете последния ред на таблицата.

  Автомобилът е най-икономичен, когато
  се движи със скорост изразходва за 100 km цена гориво за 100 km цена гориво от София до Самоков.
  …. km/h ….. литра ……. лв. ……. лв.
  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 25. ЛИСТ ХАРТИЯ

  Правоъгълен лист хартия е сгънат наполовина, както е показано на чертежа.

  лист хартия

  След това сгънатият лист е разрязан по пунктираната линия и отрязаното малко парче е разгънато.

  22.А) Препишете изречението и го допълнете като на съответното място от всяко каре изберете правилната дума.

  Разгънатото отрязано парче има формата на тъпоъгълен
  остроъгълен
  правоъгълен
  и разностранен
  равностранен
  равнобедрен
  триъгълник

  22.Б) Колко процента е лицето на изрязаното парче от лицето на правоъгълния лист? Закръглете отговора с точност до цяло число.

  22.В) Останалата част от правоъгълния лист също е разгъната и сложена на масата. Колко градуса е мярката на получения MON?

  отрязан лист хартия

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 26. На задачи 23. и 24. запишете пълните решения с необходимите обосновки.

 27. Дадени са уравненията (3 – x)2 – 7 = (–x – 1)2 и 1 = 4(2a2 + x), където а е параметър. Намерете стойностите на a, за които тези уравнения са еквивалентни.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 28. Върху страните AD и BC на правоъгълника ABCD са избрани съответно точките K и P така, че ΔDKP e равностранен със страна 18 cm. Диагоналът BD минава през средата N на отсечката KP. През върха A е построена права, перпендикулярна на BD, която пресича BC в точка M. Намерете дължината на PC и докажете, че ΔKND ≅ ΔPNB. Намерете периметъра на четириъгълника AMNK.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване

Върни се нагоре   Други тестове   2013 г.   2015 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

УНСС

Матура

10 клас

7 клас

6 клас 5 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет, на Матура и НВО (национално външно оценяване) в 7 клас през последните няколко години.

  Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

7 клас


© Учебен център „СОЛЕМА”

Ако искате сами да се подготвите по математика, проследете връзките:

самоподготовка и уроци по математика за 7 классамоподготовка по математика за 10 класуроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmонлайн уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htmбезплатни уроци по математика от учебен център „СОЛЕМА” на адрес https://solemabg.com/SamProgramKM.htm

Разгледайте решени тестовете от изпити по Математика и Физика от 2008 г. до сега

Решени тестове по математика от изпити от университети, матура и 7 клас

Свържете се с нас:

: 0888 919 954 (вечер), г-н. Станев.

solema@gbg.bg  Оставете мнение във Facebook  Оставете мнение в Google+

Creative Commons License

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт, са собственост на Учебен център „СОЛЕМА” и са лицензирани под Криейтив Комънс Признание