Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от Национално външно оценяване (НВО)
по МАТЕМАТИКА
за 7 клас


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО – 7 клас, от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2013 година


  ПЪРВИ МОДУЛ

  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачи от 1. до 16. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Стойността на израза 152 – 52 е равна на:
  • А)10
  • Б)20
  • В)100
  • Г)200
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Стойността на израза 12 – (2,5 – b) при b = – 2,5 е:
  • А)7
  • Б)8
  • В)12
  • Г)17
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Ако 3 + k = 4, то стойността на k2 + 6k + 9 е:
  • А)8
  • Б)12
  • В)16
  • Г)17
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Коренът на уравнението 5(2 – x) = –4 e:
  • А)
  • Б)
  • В)6
  • Г)14
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Кое от числата е решение на неравенството 37 + x < 5x – 7?
  • А)11,1
  • Б)11
  • В)–11
  • Г)–11,1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. В квадратната мрежа е начертана отсечката AB. Коя от посочените точки e връх на правоъгълен равнобедрен триъгълник с катет AB?
  • А)M
  • Б)N
  • В)P
  • Г)Q
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Дължините на страните на триъгълник в сантиметри могат да са:
  • А)2, 3 и 4
  • Б)2, 3 и 5
  • В)1, 2 и 3
  • Г)1, 1 и 2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. диаграмаДиаграмата представя резултатите от изследване на броя кратки съобщения (SMS), които седмокласниците от едно училище изпращат ежедневно. Колко е възможният брой ученици, които изпращат повече от 5 съобщения дневно?
  • А)25
  • Б)30
  • В)35
  • Г)40
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. В 50 kg сплав има 40% сребро. Колко килограма е среброто в тази сплав?
  • А)2
  • Б)4
  • В)20
  • Г)40
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Сборът на числата m и 4 намалили 5 пъти. Получили 0,5. Кое е числото m?
  • А)–2,5
  • Б)–1,5
  • В)1,5
  • Г)6,5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Критерии за оценяване

 12. Тони имал х лева. Похарчил от тях и после дал на Иво 2 лв. и 50 ст. Парите, които са му останали, могат да се изразят в левове така:
  • А)x – 2,5
  • Б)x + 2,5
  • В)x – 2,5
  • Г)x + 2,5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Кой израз е тъждествено равен на многочлена, отговарящ на следното описание:

  Към втората степен на едночлена 3n е прибавено произведението на n и 3.

  • А)3(3n + 1)
  • Б)3n(n + 1)
  • В)3n(2n + 1)
  • Г)3n(3n + 1)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Точките В и С лежат на раменете на LAM, като ВСL = МСL. По данните от чертежа намерете мярката на LAM.
  • А)12°
  • Б)17°
  • В)22°
  • Г)39°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Изразът (a + 1)3 – (a + 1)(a2 – a + 1) е тъждествено равен на:
  • А)0
  • Б)2
  • В)3a2 + 3a + 2
  • Г)3a2 + 3a
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. На чертежа, CH перпендикулярна на AB и ВН = СН = АС. Мярката на ъгъл АСВ е равна на:
  • А)120°
  • Б)105°
  • В)90°
  • Г)75°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. На чертежа ABCD е успоредник, DM е ъглополовяща и AD = DM = 4 cm. Ако MB =3cm, то периметърът на MBCD в сантиметри е:
  • А)14
  • Б)18
  • В)20
  • Г)22
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачи 17. – 20. запишете на съответните места в листа с отговори.

 19. Наем за зала се определя по формулата y = 15x + 30, където x е броят на часовете за ползване, а y е цената в левове. За колко чáса най-много можете да наемете тази зала, ако имате 180 лв.?

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 20. В първата колона на таблицата последователно са изпълнени указания за привеждане на израза 4 – 4x2 – 2x( x + 2)+ x в нормален вид. Попълнете празната колона, като следвате същите действия за израза

  x + (1 + 2x)2 – 3(x – 1).

  Указания:

  (А) Разкрий скобите.

  (Б) Направи приведение.

  (В) Подреди едночлените по степените им.

  преобразуване изрази
  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 21. В триъгълника ABC височините AD и BH са равни. Петър доказал, че ΔABC е равнобедрен, но шест части от доказателството му липсват.

  Във втората колона на таблицата (в листа с отговори) запишете срещу всеки номер липсващия текст така, че доказателството да е вярно.

  Доказателството на Петър:

  Правоъгълните триъгълници ADC и ........... (1).......... са ..............(2)..............., защото:

  имат общ ъгъл при върха ...........(3)............и

  катетът ......(4)....... е равен на катета ...(5)...

  Следователно отсечките AC и BC са ..............(6)............., т.е. ΔABC е равнобедрен.


  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 22. В квадратната мрежа начертайте три успоредника с ъгли, различни от 90°, всички върхове на които са някои от отбелязаните точки.

  координатна система


  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 23. ВТОРИ МОДУЛ

  Отговорите на задачи 21. и 22. запишете на съответните места в листа с отговори.

 24. НАБИРАНЕ НА ТЕКСТ

  Вальо и Лъчо подготвят информация в електронен вид. Таблицата показва броя символи, които всеки от тях набира за определено време.

  таблица

  А) За колко секунди Вальо ще набере 90 символа, ако набира със същото темпо?

  Б) Изразете като несъкратима дроб отношението на броя символи към определеното време (секунди) за всеки от двамата и сравнете получените дроби.

  Отговорът запишете, като препишете и допълните изреченията.

  При Вальо отношението е равно на …………, а при Лъчо то е равно на …………… По:-голяма е дробта …………

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 25. АКВАРИУМ

  правоъгълен паралелепипедМайстор Андрей изработва аквариум с формата на правоъгълен паралелепипед, като разполага с три вида стъклени листове. За всеки аквариум задължително използва от всеки вид, без да ги реже. На схемата се показани трите вида листове и един от възможните начини за използването им като съседни стени. Лицето на лист (І) е 72 dm2, а лицето на лист (ІІ) е 36 dm2.

  А) Намерете стойностите на a и b в дециметри.

  Б) Един от аквариумите трябва да е без капак (отворен нагоре). Майстор Андрей иска да използва възможно най-малко квадратни дециметра стъкло. Тай съобразил, че това зависи от избора на лист за дъно. Кой от листовете (І), (ІІ) или (ІІІ) трябва да избере за дъно на аквариума?

  В) Андрей иска на направи аквариум, който да събира най-много вода. Водата, която се налива в аквариума, достига до 1 dm под горния ръб. Кой лист трябва да избере за дъно в този случай?

  Отговорете, като препишете изреченията и ги попълните.

  Обемът на водата, ако избере за дъно:

  лист (I), е ………… dm3;

  лист (II), е ………… dm3;

  лист (III), е ………… dm3;

  Следователно за дъно трябва да избере лист (……).

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 26. Условията на задачи 23. и 24. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2012 г. 2014 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама