Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от Национално външно оценяване (НВО)
по МАТЕМАТИКА
за 7 клас


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО – 7 клас, от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2012 година


  ПЪРВИ МОДУЛ

  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачи от 1. до 16. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Стойността на израза 15 – (8 + b) при b = – 9 е:
  • А)– 15
  • Б)– 2
  • В)14
  • Г)16
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Стойността на израза 472 – 2.47.53 + 532 е равна на:
  • А)6
  • Б)36
  • В)100
  • Г)10 000
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Изразът 4ax – 8ay е тъждествено равен на:
  • А)4a(x + 2y)
  • Б)4a(x – 2y)
  • В)–4a(x – 2y)
  • Г)–4ay
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Решенията на неравенството 12 – 4x ≥ 0 се представят с интервала:
  • А)(– ∞; 3]
  • Б)(– ∞; –3]
  • В)[–3; + ∞)
  • Г)[3; + ∞)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. В квадратната мрежа е начертана отсечката AB. Коя точка e връх на равнобедрен триъгълник с основа AB?
  • А)M
  • Б)N
  • В)P
  • Г)Q
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Две от страните на триъгълник са 3 cm и 6 cm. Дължината на третата му страна може да бъде:
  • А)12 cm
  • Б)9 cm
  • В)6 cm
  • Г)3 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. На чертежа MNPQ е успоредник. Мярката на ъгъл NMQ е:
  • А)50°
  • Б)60°
  • В)65°
  • Г)70°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. В 200 грама сок има 20% захар. Колко грама захар има в 50 грама от същия сок?
  • А)40
  • Б)20
  • В)10
  • Г)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Критерии за оценяване

 10. Естественото число m увеличих 3 пъти и получих число, по-малко от 21. Най-голямото число m, за което това е вярно, е:
  • А)6
  • Б)7
  • В)17
  • Г)18
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Коренът на уравнението x2 – 2(x – 1) = x(x + 1) е:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)– 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Корените на уравнението 3 – |x – 3| = 1 са:
  • А)1 и 5
  • Б)1 и –5
  • В)–1 и 5
  • Г)–1 и –5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. В колони І, ІІ и ІІІ на таблицата са начертани три двойки триъгълници.

  Еднакви триъгълници

  Съгласно данните двойките еднакви триъгълници са само:
  • А)в I
  • Б)в II
  • В)в IІ и III
  • Г)в I и III
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Ако AOC е изправен, то мярката на α е:
  • А)10°
  • Б)55°
  • В)65°
  • Г)70°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. В ΔABC симетралата на АВ пресича страната АС в точка М. Ако АС = 10 cm и ВС = 8 cm, периметърът на ΔBMC е:
  • А)10 cm
  • Б)13 cm
  • В)18 cm
  • Г)21 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. На чертежа ABCD е правоъгълник и СЕ е ъглополовяща. Ако AE =3 cm и BC = 2 cm, то лицето на правоъгълника в квадратни сантиметри е:
  • А)6
  • Б)10
  • В)12
  • Г)14
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Автомобил се движи 3 чáса със скорост x km/h и още 5 чáса със скорост y km/h. Средната му скорост V се изчислява с формулата V = (3x + 5y). Колко е средната му скорост, ако се движи 3 чáса със скорост 90 km/h и 5 чáса със скорост 66 km/h?
  • А)81 km/h
  • Б)78 km/h
  • В)75 km/h
  • Г)70 km/h
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачи от 17. до 20. включително запишете на съответните места в листа с отговори.

 19. Ако x + y = 5, колко е стойността на израза x2 + 2xy + y2 – 9?

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 20. За ΔABC на чертежа DE||BC.

  Във втората колона на таблицата запишете пропуснатия текст така, че всяко твърдение да отговаря на данните от чертежа.

  А) Мярката на ECB е …… °.

  Б) Триъгълникът ECD според страните си е ……………….

  В) Разстоянието от точката Е до АС е дължината на отсечката …….

  Г) Отсечката АС е два пъти по-малка от отсечката ……………….


  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 21. Сега Калина е с 4 години по-голяма от Симеон. Преди две години тя е била два пъти по-голяма от него. На колко години е всеки от тях сега? Напишете името на всеки и срещу него – годините му.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 22. На диаграмата е показано разпределението на отсъстващите днес общо 29 ученици от четири класа, означени с А), Б), В) и Г). По колко ученици отсъстват от всеки клас?

  Диаграма

  Отговора попълнете във втората колона на таблицата.


  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 23. ВТОРИ МОДУЛ

  Отговорите на задачи 21. и 22. запишете на съответните места в листа с отговори.

 24. МОДЕЛ НА ПЛАТНОХОДмодел на платноход

  Петко конструира платноход. Моделът на чертежа показва как той трябва да разположи мачтите AB и CD и въжетата BC, BO, BD и DO.

  А) Намерете колко градуса е ъгълът между въжетата BC и BO.

  Б) Под какъв наклон е въжето BD спрямо мачтата CD (в градуси)?

  Представете отговора на този въпрос, като препишете изреченията и попълните липсващия текст.

  Според страните си ΔDCO е ………………………. В ΔBCO страните с равни дължини са ……… и ………. Получава се, че мярката на BDC е ………°.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 25. КОНТРОЛЕН ПУНКТ

  Координатна системаНа монитора в един контролен пункт е представено разположението на три бази А, B и С чрез съответни точки в правоъгълна координатна система спрямо географските посоки, както е показано на чертежа. Всеки две бази са свързани с праволинеен път.

  А) Подредете по дължина пътищата, които свързват всеки две от тези бази, като започнете от най-късия.

  Б) Напишете координатите на най-южната от трите бази.

  В) Необходимо е да се построи четвърта база S така, че четирите бази да са върхове на успоредник. Напишете координатите на всички възможни положения на точката S.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 26. Условията на задачи 23. и 24. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2011 г. 2013 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама