Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от Национално външно оценяване (НВО)
по МАТЕМАТИКА
за 7 клас


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО – 7 клас, от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2011 година


  ПЪРВИ МОДУЛ

  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачи от 1. до 25. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Стойността на израза 25 – 952 е:
  • А)– 9 000
  • Б)– 8 400
  • В)– 6 650
  • Г)– 4 900
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Изразът (–3x + 5)2 е тъждествено равен на:
  • А)–6x2 + 30x + 25
  • Б)3x2 – 30x + 25
  • В)–9x2 + 30x + 25
  • Г)9x2 – 30x + 25
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Изразът 10x2y – 5xy + 5y2x е тъждествено равен на:
  • А)5xy(2x + y)
  • Б)5x2y(3x + y)
  • В)5xy2(2x – 1+ y)
  • Г)5xy(2x – 1 + y)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Коренът на уравнението 5(2 – x) – 2(3x – 1) = 1 е:
  • А)– 1
  • Б)
  • В)
  • Г)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Решенията на неравенството – 2x +3 > 0 се представят с интервала:
  • А)(– ∞; 1,5)
  • Б)(1,5; + ∞)
  • В)(– 1; + ∞)
  • Г)(– ∞; 1)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Мярката на ъгъл α от чертежа е:
  • А)50°
  • Б)55°
  • В)65°
  • Г)70°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. На чертежа, отсечките AN и CM се пресичат в точка B и BAC = BMN. От кое равенство следва, че триъгълниците ABC и MBN са еднакви?
  • А)CB = BM
  • Б)AB = BN
  • В)CB = MN
  • Г)AB = BM
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. На чертежа, ABCD e ромб. Мярката на ъгъл x е:
  • А)75°
  • Б)65°
  • В)50°
  • Г)40°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. С колко процента трябва да се намали числото 72, за да се получи 63?
  • А) %
  • Б)8 %
  • В)12 %
  • Г)14 %
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Сборът на три числа е x2. Първото от тях е x. Второто е 2x. Третото число, изразено чрез x, е:
  • А)x
  • Б)3x
  • В)x2 – 2x
  • Г)x2 – 3x
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Критерии за оценяване

 12. Стойността на израза 20113 – 3.20112.2010 + 3.2011.20102 – 20103 +10 е:
  • А)1
  • Б)10
  • В)11
  • Г)13
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Изразът 3x + 6a – x2 + 4a2 е тъждествено равен на:
  • А)(x + 2a)(3 – x + 2a)
  • Б)(x + 2a)(3 + x – 2a)
  • В)(x + 2a)(3 – x – 2a)
  • Г)(x + 2a)(3 + x + 2a)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Решенията на неравенството 4x – 1 ≤ (x + 2)2 – x2 са:
  • А)x ≤ 5
  • Б)x ≤ 0
  • В)x
  • Г)всички рационални числа
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Коефициентът пред x в нормалния вид на многочлена (–1 – x)2 + (x – 3)(x2 + 3x + 9) – x(x + 1) е равен на:
  • А)– 3
  • Б)– 2
  • В)1
  • Г)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Коренът на уравнението + 4x2 = (1 + 2x)2 е:
  • А)– 6
  • Б)
  • В)
  • Г)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. В определението за симетрала на отсечка са пропуснати три думи.

  Симетрала на отсечка е (......), която минава през (......) на отсечката и е (.....) на нея.

  Думите, които трябва да се напишат на празните места в същия ред, са:

  • А)права, средата, перпендикулярна
  • Б)права, средата, успоредна
  • В)отсечка, края, перпендикулярна
  • Г)отсечка, края, успоредна
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. На чертежа AD (D BC) и BH (H AC) са височини в равнобедрения ΔABC ( AC = BC). Ако BAD : HBC = 2 : 5, то мярката на ACB е:
  • А)10°
  • Б)40°
  • В)50°
  • Г)60°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. На чертежа, BD е ъглополовящата на ABC. Мярката на ъгъл γ е:
  • А)80°
  • Б)72°
  • В)56°
  • Г)52°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. На чертежа, CD е височина в ΔABC, М е средата на AB и AM =16 cm. Дължината на CD е:
  • А)16 cm
  • Б)10 cm
  • В)8 cm
  • Г)4 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. На чертежа, ΔABC е равнобедрен (АС = ВС) и МK е симетралата на страната АС. Ако AKM = 22°, мярката на MNC е равна на:
  • А)68°
  • Б)46°
  • В)44°
  • Г)34°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. За дължините a , b и c на страните на един триъгълник е изпълнено, че c ≠ b и (a – c)(a – c + b) = 0. Този триъгълник е:
  • А)разностранен
  • Б)равнобедрен с основа a
  • В)равнобедрен с основа b
  • Г)равнобедрен с основа c
  Проверете отговор
  Вижте решение

 23. Точката О е средата на диагонала АС в успоредника ABCD. Ако периметърът на ΔADO е 15 cm и ВС = 6 cm, сборът на дължините на диагоналите на ABCD е равен на:
  • А)30 cm
  • Б)18 cm
  • В)15 cm
  • Г)9 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 24. На чертежа, AM и BN са ъглополовящи в ΔABC. Кое равенство вярно изразява ъгъл x чрез ъгъл δ?
  • А)x = 90° + δ
  • Б)x = 90° + δ
  • В)x = 180° – δ
  • Г)x = 180° – δ
  Проверете отговор
  Вижте решение

 25. На олимпиада по математика се явили 120 ученици от четири училища.Диаграма На диаграмата е показано разпределението на учениците по училища. Колко ученици са се явили от училище (ІV)?
  • А)75
  • Б)60
  • В)45
  • Г)40
  Проверете отговор
  Вижте решение

 26. Един работник може да извърши определена работа за 10 часа. Производителността на друг работник е с 40% по-ниска. Времето в часове, за което двамата заедно могат да извършат половина от тази работа, е корен на уравнението:
  • А), ако x > 0
  • Б), ако x > 0
  • В), ако x > 0
  • Г), ако x > 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 27. ВТОРИ МОДУЛ

  Отговорите на задачи от 26. до 28. запишете на съответните места в листа с отговори.

  Критерии за оценяване

 28. Да се реши уравнението
  .

  Вижте упътване

  Вижте решение


 29. Две от страните на триъгълник имат дължини съответно 20 cm и 18 cm. От височините, спуснати към тях, едната е с 1 cm по-дълга от другата. Да се намери лицето на триъгълника в квадратни сантиметри.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 30. Средноаритметичното на оценките по математика и български език на Виктор е 5,50, а средноаритметичното на оценките му по история, химия и физика е 5,00. Да се намери средноаритметичното на оценките на Виктор по тези пет предмета.

  Вижте упътване

  Вижте решение


 31. Условията на задачи 29. и 30. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2010 г. 2012 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама