Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от Национално външно оценяване (НВО)
по МАТЕМАТИКА
за 7 клас


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО – 7 клас, от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2018 година


  ПЪРВИ МОДУЛ

  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачи от 1. до 16. включително отбележете в листа с отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Коя е стойността на израза (– 0,5 – x)2 при x = – ?
  • А)
  • Б)0
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Изразът a3 – a2 – a + 1 е тъждествено равен на израза:
  • А)(a + 1)(a – 1)2
  • Б)(a – 1)(a + 1)2
  • В)(a – 1)(a2 + 1)
  • Г)(a + 1)(a2 + 1)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Коренът на уравнението (x – 3)(x + 3) – x2 + 4x = 1 е:
  • А)– 2
  • Б)2,5
  • В)3
  • Г)3,5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Решенията на неравенството – 4x + 8 ≤ 0 са числата от интервала:
  • А)[2; + ∞)
  • Б)(– ∞; 2]
  • В)[– 2; + ∞)
  • Г)(– ∞; 2]
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Сборът на корените на уравнението |x – 2| = 3 е:
  • А)– 1
  • Б)2
  • В)4
  • Г)5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. В турнир по спортна стрелба участват х отбора. Във всеки отбор има по у момчета и 2 пъти по-малко момичета. С кой от следващите изрази може да се определи броят на играчите, които участват в турнира?
  • А)xy +
  • Б)xy + 2y
  • В)x(y + 2y)
  • Г)x
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Камион и лека кола тръгват едновременно един срещу друг от два пункта, които са на разстояние 400 km един от друг. Ако превозните средства се движат с постоянна скорост, съответно 60 km/h и 90 km/h, те ще се срещнат след:
  • А)2 h
  • Б)2 h 20 min
  • В)2 h 36 min
  • Г)2 h 40 min
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Най-голямото цяло число, което е решение на неравенството 5(3 – x) > 13 – 4x е:
  • А)– 1
  • Б)1
  • В)2
  • Г)3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. По данните от чертежа ΔABC ≅ ΔA1B1C1, ако: еднакви триъгълници
  • А)A1C1B1 = 135°
  • Б)AB = A1B1
  • В)AC = B1C1
  • Г)A1C1B1 = 25°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Ако x = 10° и y = 30°, на кои от чертежите правите a и b са успоредни? успоредни прави
  • А)1 и 2
  • Б)1 и 4
  • В)3 и 4
  • Г)2 и 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. За равностранния ΔABC точката M е средата на AB и MN BC. Ако AB = 24 cm, то дължината на CN е:
  • А)20 cm
  • Б)18 cm
  • В)16 cm
  • Г)12 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. На чертежа ΔABC е равнобедрен (AC = BC). Външният ъгъл при върха C е равен на 86° и DAB = 15°. Мярката на x е:
  • А)94°
  • Б)58°
  • В)43°
  • Г)28°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. На чертежа е даден ΔABC. Ъглополовящата на ACB и симетралата на страната AC се пресичат в точка D (D AB). Ако BAC = 10°, то мярката на ABC е: ъглополовяща и симетрала
  • А)90°
  • Б)120°
  • В)150°
  • Г)160°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. В ΔABC BAC = 50° и ABC = 55°. Кое от неравенствата е вярно?
  • А)a < b < c
  • Б)a < c < b
  • В)b < c < a
  • Г)c < b < a
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. За ъглите α, β и γ на триъгълник е изпълнено α = β = . Мярката на ъгъл γ е:
  • А)45°
  • Б)60°
  • В)72°
  • Г)90°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. На чертежа AN и BM са ъглополовящи на DAB и ABC на успоредника ABCD. Ако DM = NM, периметърът на успоредника е 60 cm и BM = 12 cm, то мярката на BAD е:
  • А)15°
  • Б)30°
  • В)60°
  • Г)75°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. ЗАДАЧИ СЪС СВОБОДЕН ОТГОВОР

  Отговорите на задачи 17. – 20. запишете на съответните места в листа с отговори.

 18. Търговец транспортира ежедневно картофи и царевица от зеленчукова борса. За превоза на картофи разходите му са 100 лв. първоначално и по 20 лв. на всеки тон. За царевицата разходите му са 80 лв. първоначално и по 15 лв. на всеки тон. В понеделник е превозил 3 тона картофи и 4 тона царевица, а във вторник – x тона картофи и два пъти по-голямо количество царевица от картофите.

  А) Пресметнете разходите на търговеца, които е направил в понеделник.

  Б) Запишете с израз в нормален вид разходите на търговеца, които е направил във вторник.

  В) Колко тона общо е превозил търговецът във вторник, ако разходите му във вторник са с 80 лв. повече, отколкото тези в понеделник?

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 19. А) Разложете на множители израза A = x2y – 16y.

  Б) Пресметнете стойността на израза А, ако x = 8 и y = 2,5.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 20. На чертежа диагоналите на четириъгълника ABCD (AB ≠ BC) се пресичат в точка O. Диагоналът AC е ъглополовяща на BAD и на BCD. Намерете и запишете:

  А) отсечката, която е равна на отсечката AD;

  Б) мярката на AOD;

  В) обиколката на четириъгълника ABCD;

  Г) лицето на четириъгълника ABCD.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 21. За всяко от уравненията А), Б) и В) запишете номера от (1) до (5), срещу който са дадени съответните му корени. линейни уравнения
  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 22. ВТОРИ МОДУЛ

  В предоставения свитък за свободните отговори запишете отговорите и решенията съгласно дадените указания.

  Указание: Отговорите на задачи 21.А), 21.Б), 22.А), 22.Б) и 22.B) запишете на съответното място в свитъка.

 23. правоъгълна диаграма Проведена е анкета с 500 ученици в едно училище относно начина на придвижване на учениците до училище. Отговорите са представени на следната диаграма:

  А) Намерете колко процента от всички ученици отиват пеша до училище.

  Б) Седемдесет от анкетираните ученици, които отиват до училище с автомобил, се прибират вкъщи с градския транспорт. Всички останали се прибират по начина, по който са стигнали до училище. Колко процента от анкетираните ученици се прибират с градския транспорт?

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 24. А) Филип и Дора получили хонорар за написаната от тях книга. Филип написал 6 части от цялата книга, а Дора – останалите 4 части. Те се договорили да разделят хонорара пропорционално на броя на написаните от тях части от книгата. Намерете колко лева трябва да получи всеки от тях, ако хонорарът им за книгата е общо 12 000 лева.

  Б) Филип иска да похарчи част от хонорара за ваканция във Флорида. Намерете най-много колко щатски долара (с точност до 1 долар) може да закупи за 3000 лева, ако обменният курс е 1 лев = 0,62301 щатски долар.В понеделник от един клас в едно училище отсъстващите ученици били 5 пъти по- малко от присъстващите ученици. Във вторник отсъстващите ученици от класа се увеличили с 4, а присъстващите били 70 % от всички ученици в класа.

  В) Дневната температура във Флорида се измерва в градуси по Фаренхайт (°F), докато в България – по Целзий (°C). Формулата, по която се изчисляват градусите от Фаренхайт към Целзий, е: °C = (°F – 32).

  В таблицата са представени измерените температури по Фаренхайт в дните от седмицата. Намерете и запишете най-високата и най-ниската температура за седмицата по Целзий (°C), както и средноаритметичната им стойност по Целзий (°C).

  таблица за градуси Фаренхайт

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 25. Условията на задачи 23. и 24. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2017 г. 2019 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама