Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от Национално външно оценяване (НВО)
по МАТЕМАТИКА
за 7 клас


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО – 7 клас, от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юни 2019 година


  ПЪРВА ЧАСТ

  Отговорите на задачите от 1. до 17. включително отбележете в листа за отговори.

  Критерии за оценяване

 1. Кое от дадените равенства е вярно?
  • А)
  • Б)
  • В) : 2 =
  • Г)– 5:(– 3) = 10:(– 6)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Стойността на израза 2y – 4y2 за y = – 0,5 е:
  • А)– 4
  • Б)– 2
  • В)0
  • Г)2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Изразът 1 – (1 – x)2 е тъждествено равен на:
  • А)2 – 2x + x2
  • Б)– 2x + x2
  • В)2x – x2
  • Г)2 + 2x – x2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Изразът 4x2y – 8xy + 12xy2 е тъждествено равен на:
  • А)4xy(x – 2 + 3y)
  • Б)4xy(x – 4 + 8y)
  • В)4xy(x – 4 + 3y)
  • Г)4xy(x + 2 + 3y)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Коренът на уравнението (x – 10)2 = (2 – x)2 е:
  • А)– 6
  • Б)– 4
  • В)4
  • Г)6
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Уравнението |x + 7| = 3 има:
  • А)единствен корен – 4
  • Б)единствен корен – 10
  • В)корени 4 и 10
  • Г)корени – 4 и – 10
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Вероятността при хвърляне на зар да се падне просто число, е:
  • А)0
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Решенията на неравенството 1 – 3x ≥ 0 са числата от интервала:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Лицето на околната повърхнина на прав кръгов цилиндър с диаметър 10 cm и височина 3 dm е:
  • А)300π cm2
  • Б)325π cm2
  • В)350π cm2
  • Г)600π cm2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. На чертежа правите a и b са успоредни, CAB = 30°, AD е ъглополовящата на CAB. Мярката на MDA е:
  • А)165°
  • Б)150°
  • В)135°
  • Г)120°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. По данните от чертежа определете мярката на AOM.
  • А)52°
  • Б)68°
  • В)72°
  • Г)84°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. В ΔABC на чертежа мерките на ъглите при върховете А, B и C са в отношение съответно 2 : 3 : 4 и правата CM || AB. Мярката на ACM е:
  • А)140°
  • Б)120°
  • В)100°
  • Г)80°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. По данните от чертежа е вярно, че:
  • А)ако CBD = 25°, то ΔABC ≅ ΔCDB;
  • Б)ако AC CD, то AB = CD;
  • В)ако AC || BD, то BC = AD
  • Г)ΔABC НЕ е еднакъв на ΔCDB.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Точката М е средата на хипотенузата АВ в правоъгълния ΔABC на чертежа. Ако ABC = 30° и CP AB, то е вярно, че:
  • А)PB = AB
  • Б)PB = AB
  • В)PB = AB
  • Г)PB = AB
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. От квадрата с дължина на страната а е изрязан оцветеният правоъгълник. По данните от чертежа лицето на неоцветената част от квадрата се представя с израза:
  • А)(a – b)2
  • Б)a2 – b2
  • В)a2 – b(a – b)
  • Г)a2 – ab – b2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. На чертежа симетралите на страните АС и ВС в ΔABC се пресичат в точка О. Ако ACB = 85°, ACO = 25° и BC = 6 cm, то дължината на АО е:
  • А)3 cm
  • Б)4,5 cm
  • В)6 cm
  • Г)12 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Спортна площадка има формата, изобразена на чертежа с плътната линия. Ако PMNK е правоъгълник, KN = 20 m, MN = 15 m и KT = 23 m, то обиколката на площадката (в метри) e:
  • А)35 + 3π
  • Б)35 + 6π
  • В)70 + 6π
  • Г)70 + 9π
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Отговорите на задачите от 18. до 20. включително запишете на съответното място в листа за отговори.

 19. Дадено е неравенството x2 – 5 ≤ x(x + 1).

  А) Представете графично решението на неравенството и запишете целите отрицателни числа, които са негови решения.

  Б) Пресметнете и запишете средноаритметичното на целите отрицателни решения на неравенството.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 20. В библиотека доставили S на брой помагала по три учебни предмета – математика, литература и чужд език. Ако помагалата по математика са х на брой, по литература са с 5 по-малко от математическите, а по чужд език – с 5 повече от половината на математическите, то:

  А) изразете и запишете чрез х броя на помагалата по литература и по чужд език;

  Б) изразете и запишете чрез x броя на помагалата S и приведете израза в нормален вид;

  В) пресметнете и запишете броя на помагалата по трите учебни предмета, ако S = 200.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 21. Броят на превозните средства, заредили гориво на бензиностанция, е представен на кръговата диаграма. Общият брой на камионите и на мотопедите е от всички превозни средства, заредили гориво.

  А) Намерете и запишете броя на всички превозни средства, заредили гориво.

  Б) Намерете и запишете с несъкратима дроб каква част от всички превозни средства са автобусите. Запишете градусната мярка на ъгъла на сектора, с който е представен броят на автобусите на кръговата диаграма.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 22. ВТОРА ЧАСТ

  Отговорите на задачите от 21. до 22. включително запишете в свитъка за белова.

 23. координатна система В декартовата координатна система на чертежа са дадени точките А, C и D. Определете и запишете:

  А) координатите на дадените точки;

  Б) координатите на точката B от четвърти квадрант, така че четириъгълникът АВСD да е успоредник;

  В) вида на успоредника, лицето и периметъра на АВСD.


  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 24. Чипровските килими са част от културното наследство на България. Изобразената геометрична фигура (повлияна от често срещания мотив канатица) се състои от равнобедрени правоъгълни триъгълници, като големите триъгълници са еднакви помежду си, а малките триъгълници са с равни хипотенузи. Катетите на големите триъгълници ограждат квадрата ABCD, а всеки катет на малките триъгълници лежи на една права със страна на квадрата и CB = 2MC. Ако SΔMCP = 4,5 cm2, то намерете и запишете:

  А) лицето на ABCD и на ΔABN;.

  Б) с несъкратима дроб отношението Sоцветена фигура : SABCD.

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 25. Условията на задачите от 23. до 25. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2018 г. 2020 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама