Лого за уроци по математика
самоподготовка

Тест от Национално външно оценяване (НВО)
по МАТЕМАТИКА
за 7 клас


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО – 7 клас, от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юни 2020 година


  ПЪРВА ЧАСТ

  Отговорите на задачите от 1. до 18. включително отбележете в листа за отговори.

  Критерии за оценяване

 1. Стойността на израза 200 – 20. е:
  • А)– 450
  • Б)– 72
  • В)208
  • Г)250
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Числото 5,08 е равно на числото:
  • А)5
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Изразът (3 – x)2 – x(x – 3) + 9 е тъждествено равен на израза:
  • А)– 2x2 – 9x + 18
  • Б)– 2x2 – 3x +18
  • В)– 3x
  • Г)– 3x + 18
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Изразът (– a – 2b)2 – a – 2b е тъждествено равен на израза:
  • А)(a + 2b)(a + 2b – 1)
  • Б)(a + 2b)(a + 2b + 1)
  • В)(– a – 2b)(a + 2b + 1)
  • Г)(–a – 2b)(a + 2b – 1)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Сега бащата на Тодор е 3 пъти по-възрастен от сина си. Ако синът сега е на x години, то кой от изразите показва на колко години е бил бащата преди 5 години?
  • А)3x + 5
  • Б)5x – 3
  • В)3x – 5
  • Г) – 5
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. На всяко едно от седем еднакви картончета е записана по една от седемте букви на думата УЧЕБНИК. Картончетата са поставени в урна. По случаен начин е изтеглено едно от тях. Каква е вероятността върху него да е записана буква, означаваща гласен звук?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. През ноември цената на лаптоп била 1049 лв. За Коледа цената му била намалена с 10% от нея, а през януари била увеличена с 20% от новата цена. Цената на лаптопа (в лв.) след двете промени се изчислява с помощта на израза:
  • А)1049 – 0,10
  • Б)1049 + 0,20.1049
  • В)1049 + (0,20 – 0,10).1049
  • Г)1,20.(0,90.1049)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Иван имал в касичката си 35 лв., преди да даде на сестра си Мария сума от x лева. След като получила сумата от брат си и изхарчила 5 лв. от тях, Мария имала сума, равна на останалата сума в касичката на Иван. Сумата, която Иван дал на Мария, е:
  • А)5 лв.
  • Б)10 лв.
  • В)15 лв.
  • Г)20 лв.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Кутия за сладки има форма на куб с обем 1000 cm3. Ръбът на кутията е с дължина:
  • А)20 cm
  • Б)15 cm
  • В)10 cm
  • Г)5 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Пресичащите се прави a и b на чертежа не са перпендикулярни. Кое от следните твърдения за мерките на получените ъгли е вярно?
  • А)1 + 3 = 180°
  • Б)1 + 4 = 180°
  • В)3 + 4 = 90°
  • Г)2 + 3 = 90°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Правите a, b и c се пресичат в точката О, като a и b са перпендикулярни. По данните от чертежа намерете мярката на най-малкия от трите ъгъла α, β и γ.
  • А)40°
  • Б)45°
  • В)50°
  • Г)90°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Успоредните прави a и b са пресечени от правата c. По данните от чертежа мярката α е:
  • А)15°
  • Б)30°
  • В)50°
  • Г)60°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. На чертежа AH и BL са съответно височина и ъглополовяща в ΔABC, като AH ∩ BL = P и ABL = 15°. Мярката на LPH е:
  • А)135°
  • Б)115°
  • В)105°
  • Г)75°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Дадени са ΔABC и ΔNMP, за които AC = NP, BC = MP и ACB = NPM = 56°. Ако CAB = 47°, то градусната мярка на NMP е:
  • А)47°
  • Б)56°
  • В)77°
  • Г)97°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. На чертежа симетралата s на страната AC на ΔABC пресича отсечката AB в точка Q. Ако AB = 14 cm и BC = 4 cm, то периметърът на ΔQBC е равен на:
  • А)18 cm
  • Б)14 cm
  • В)10 cm
  • Г)9 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. В ΔABC на чертежа ъглополовящите на ъглите BAC и ACB се пресичат в точка O и AOC = 110°. Мярката на ABC е:
  • А)30°
  • Б)40°
  • В)55°
  • Г)90°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. За ΔABC на чертежа е дадено, че ACB = 90°, ABC = 30° и страната AC = 4 cm. Дължината на AH e:
  • А)1 cm
  • Б)2 cm
  • В)4 cm
  • Г)8 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. В правоъгълна координатна система е дадена точката А. По данните от чертежа намерете координатите на точката B, която е симетричната на точката А относно абсцисната ос.
  • А)B (– 3; – 4)
  • Б)B (3; – 4)
  • В)B (– 3; 4)
  • Г)B (3; 0)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. За задачи 19. и 20. в листа с отговори запишете буквата на въпроса и Вашия отговор срещу нея.

 20. ПРОФЕСИИ диаграма

  Диаграмата представя данни за брой работещи по пол и по професия в една фирма.

  Професиите са именувани с A, B, C и D.

  Използвайте диаграмата, за да отговорите на следните въпроси:

  А) Колко общо са работещите в четирите професии?

  Б) Колко пъти повече са жените, упражняващи професия В, от жените, упражняващи професия А?

  В) Колко процента от броя на всички работещи, представени с диаграмата, са работещите с професия D?

  Г) Колко е вероятността случайно избран работещ от всички, представени на диаграмата, да упражнява професия А? (Запишете отговора с несъкратима дроб.)

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 21. На чертежа ΔMPQ и ΔMPN са правоъгълни с обща хипотенуза MP, като MPQ = 30°, MPN = 15° и PO = 2 cm, където O е средата на отсечката MP.

  А) Каква е градусната мярка на MOQ?

  Б) Каква е градусната мярка на MON?

  В) Какъв е видът на ΔNOQ според ъглите и според страните?

  Г) Каква е градусната мярка на ONQ?

  Д) Колко квадратни сантиметра е лицето на ΔNOQ?

  Вижте упътване

  Вижте решение

  Критерии за оценяване


 22. ВТОРА ЧАСТ

  Условията на задачите от 21. до 23. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2019 г. 2021 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама