Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за 10 клас
АлгебраI. Рационални дроби

Теория

Дефиниционно множество (ДМ) на рационална дроб - решени задачи

Зад. №1:
Намерете дефиниционното множество на израза:
а) ;
б) ;
в) ;
г) .
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Използваме това, че знаменателят на всяка дроб трябва да е различен от 0.

а) Тъй като 1 – 3x = 0 за x = , то ДМ: x ≠ .

б) Намираме ДМ на всяка от дробите и накрая записваме ДМ на дадения израз:

 • За първата дроб имаме x2 – x = 0 x(x – 1) = 0 x1 = 0, x2 = 1, тогава ДМ: x ≠ 0, x ≠ 1.
 • За втората дроб имаме x – 1 = 0 x = 1, тогава ДМ: x ≠ 1.
 • Даденият израз има ДМ: x ≠ 0, x ≠ 1.

в) Тъй като квадратното уравнение x2 + x + 2 = 0 няма реални корени, защото дискриминантата му D е отрицателна, то знаменателят е x2 + x + 2 ≠ 0 за всяко x. Следователно ДМ: x (x R).

г) В знаменателят на дробта нямаме неизвестно, т.е. ДМ: x.

Върни се в теорията


Съкращаване на дроби - решени задачи

Зад. №2:
Съкратете дробите
а) ;
б) ;
в) ;
г) .
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.

а) В числителят и знаменателят намерете общ множител и го съкратете.

В останалите подточки първо разложете на множители и след това намерете множител, който се повтаря.

а) В числител и знаменател имаме общ множител (това е a2) и затова може да го съкратим:
.

Бележка:

При съкращаването на еднаквите букви сме използвали формула (4) от тема „Показателни уравнения и неравенства“.

б)

в)

г)

 • Изнасяме пред скоба общ множител, за да разложим знаменателя на множители:
  4a – 12 = 4(a – 3).
 • Разлагаме на множители квадратния тричлен, който се намира в знаменател:
  D = 25 – 24 = 1, a1 = 2, a2 = 3 a2 – 5a + 6 = (a – 2)(a – 3).
 • Съкращаваме общия множител в числител и знаменател:
  .
Бележка:
Съкращенията може да извършим само в ДМ на изразите. Например: Съкращенията се извършват:
 • в подточка а) при a ≠ 0;
 • в подточка б) при x ≠ 3;
 • в подточка в) при x ≠ 2;
 • в подточка г) при a ≠ 2 и a ≠ 3.

Върни се в теорията


Привеждане на рационални дроби към общ знаменател - решени задачи

Зад. №3:
Приведете под общ знаменател дробите:
а) ;
б) ;
в) .
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
Използвайте правилото за привеждане на дроби под общ знаменател.

а)

 • Знаменателите на дадените дроби не се разлагат на множители.
 • Намираме най-малкото общо кратно (НОК) на числовите множители 4 и 8, като това е числото 8, т.е.:
  НОК (4;8) = 8.
 • Двете букви (a и x) се срещат във всяка от дробите, като най-високите им степени са 2 степен. Така от буквите имаме x2a2.
 • Намираме най-малкия общ знаменател:
  НОЗ = 8x2a2.
 • Привеждаме под общ знаменател и представяме числителите на дробите в нормален вид:
  най-малко общо кратно

б)

 • Разлагаме знаменателите на дадените дроби на множители:
  • x2 – x = x(x – 1).
  • 1 – x2 = – (x2 – 1) = – (x – 1)(x + 1).
  Бележка:

  При разлагането на втория знаменател изнесохме знака „–“ пред скоби, защото множителят 1 – x се различава само по знак от множителя x – 1 на първия знаменател. Обикновено този минус се записва пред дробната черта на съответната дроб.

 • Нямаме повтарящи се числови множители, а степента на израза, който се повтаря, е еднаква.
 • Намираме най-малкия общ знаменател, като умножим всички множители, които не се повтарят:
  НОЗ = x(x – 1)(x + 1).
 • Привеждаме под общ знаменател и представяме числителите на дробите в нормален вид:
  най-малък общ знаменател

в)

 • Разлагаме знаменателите на дадените дроби на множители:
  • D = 1 + 8 = 9, x1 = 2, x2 = – 1 x2 – x – 2 = (x – 2)(x + 1).
  • 4 – 2x = – 2(x – 2).
  • 6 + 6x = 6(x + 1).
 • Намираме най-малкото общо кратно (НОК) на числовите множители:
  НОК (2,6) = 6.
 • Степента на изразите, който се повтарят е еднаква.
 • Намираме най-малкия общ знаменател, като умножим всички неповтарящи се множители с най-високите им степени:
  НОЗ = 6(x – 2)(x + 1).
 • Привеждаме под общ знаменател и представяме числителите на дробите в нормален вид:
  привеждаме под общ знаменател

Върни се в теорията


Математически действия с рационални дроби - решени задачи

Зад. №4:
Извършете действията:
а) ;
б) .
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.

а) Първо извършете действието умножение, като използвате формула (4), а след това извадете получените дроби.

б) Първо извършете действието в скобите, а след това извършете действието делене, като използвате формула (5).

умножение и изваждане на дроби

Зад. №5:
Докажете тъждеството: тъждество
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.
С помощта на подходяща формула преобразувайте лявата страна на равенството и докажете, че е равна на дясната страна.
доказваме тъждество
Бележка:
Да припомним, че тъждеството A = B може да се докаже по различни начини, като най-често се използват следните два начина:
 • последователно преобразуваме страната A, докато се получи страната B.
 • преобразуваме разликата A – B, докато се получи 0.

При решаването на Зад. 5 използваме първия начин.

Върни се в теорията


II. Дробни (рационални) уравнения

Теория

Решени задачи

Зад. №1:
Решете уравненията:
а) ;
б) .
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.

а)

 • Разлагаме на множители знаменателите на втората и третата дроб:
  • 3 – x = – (x – 3).
  • x2 – 9 = (x – 3)(x + 3).
 • Общият знаменател на трите дроби е (x – 3)(x + 3).
 • Определяме дефиниционното множество:
  (x – 3)(x + 3) ≠ 0 ДМ: x ≠ 3, x ≠ – 3.
 • Привеждаме под общ знаменател двете страни на уравнението и решаваме полученото квадратно уравнение: дробно уравнение
 • Проверяваме кои от тези корени принадлежат на ДМ – И двата корена са различни от 3 и – 3.
 • Записваме крайните решения – Корените на дробното уравнения са x1 = 2 + 2 и x2 = 2 – 2.

б)

 • Разлагаме на множители само знаменателя на третата дроб:
  D = 9,x1 = – 1, x2 = 2 x2 – x – 2 = (x + 1)(x – 2).
 • Общият знаменател на трите дроби е (x + 1)(x – 2).
 • Определяме дефиниционното множество:
  (x + 1)(x – 2) ≠ 0 ДМ: x ≠ – 1, x ≠ 2.
 • Привеждаме под общ знаменател двете страни на уравнението и решаваме полученото квадратно уравнение: рационално уравнение
 • Проверяваме кои от тези корени принадлежат на дефиниционното множество – Тъй като x1 = 2 ∉ ДМ, x2 = – 3 ДМ, то корен на даденото уравнение е само x = – 3.

Върни се в теорията


III. Дробни (рационални) неравенства

Теория

Решени задачи

Зад. №1:
Да се решат неравенствата:
а) > 0;
б) ;
в) ≥ 2.
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.

а) Неравенството е в основен вид (13) и затова прилагаме метода на интервалите:

 • Нулираме числител:
  1 – 4x = 0 x = .
 • Нулираме знаменател:
  x + 3 = 0 x = – 3.
 • Нанасяме тези числа на числовата ос, очертаваме интервалите и определяме знаците им:
  Бележка:

  Знакът на най-десния интервал е минус, защото имаме само един минус пред неизвестното.
  Знаците се определят по следния начин:

  1. Знакът на най-десния интервал е „+“, ако пред неизвестното няма минуси или имаме четен брой минуси.
  2. Знакът на най-десния интервал е „– “, ако пред неизвестното имаме нечетен брой минуси.
  3. Знаците на следващите интервали се променя последователно спрямо най-десния.
 • От посоката на даденото неравенство следва, че търсим положителни числа, т.е. решенията са x (– 3; ).

б)

 • Привеждаме даденото неравенство до основен вид (13): дробно неравенство
 • Прилагаме метода на интервалите и затова нулираме числител и знаменател:
  • x2 – 2x – 3 = 0, x1 = – 1, x2 = 3.
  • (x – 3)(x – 6) = 0, x3 = 3, x4 = 6.
 • Коренът x = 3 се повтаря. Това означава, че имаме частен случай на метода на интервалите, т.е. коренът x = 3 се нанася на числовата ос, но не се включва в интервалите:
 • Не сме намерили ДМ и затова, числата идващи от знаменател не се включват в решенията (това число съвпада с частния случай), т.е. решенията на даденото неравенство са x [– 1; 3) (3; 6).

в)

 • Привеждаме даденото неравенство до основен вид (13): рационално неравенство
 • В числител няма неизвестно, а знаменателят на дробта е различен от 0, затова горното неравенство се свежда до решаване на неравенството:
  2 + x < 0 x < – 2.
  Бележка:

  Обърнете внимание, че знакът на неравенството е <, защото знаменателят е различен от 0.

 • Крайните решения на даденото неравенство са x (– ∞; – 2).

Зад. №2:
Решете неравенствата:
а) ;
б) ;
в)
Решете сами задачата като използвате теорията. Ако не можете, разгледайте упътването и отново се опитайте да я решите. При евентуален неуспех вижте примерното решение.

а)

 • Привеждаме даденото неравенство до основен вид (13): преобразуване на дробно неравенство
 • Прилагаме метода на интервалите и затова нулираме числител и знаменател:
  • x2 – 2x + 1 = 0, x1 = x2 = 1.
  • x(x + 1) = 0, x3 = 0, x4 = – 1.
 • Коренът x = 1 се повтаря, защото числителят има двоен корен. Това означава, че имаме частен случай на метода на интервалите, т.е. коренът x = 1 се нанася на числовата ос, но не се включва в интервалите:
 • Крайните решения на даденото неравенство са x (– ∞;– 1) (0; 1) (1; + ∞).

б)

 • Както в подточка а) преобразуваме даденото неравенство до вида:
  .
 • Тогава решенията на даденото неравенство са x (– ∞; – 1) (0; + ∞).
  Бележка:

  Независимо от това, че числото 1 идва от частния случай, то се включва в решенията на даденото неравенство, защото по условие имаме по-голямо или равно и частният случай е в числител.

в)

 • Както в подточка а) преобразуваме даденото неравенство до вида:
  .
 • Тогава решенията на даденото неравенство са x (– 1; 0) {1}.
  Бележка:

  Тук отново частният случай се включва в решенията.

Върни се в теорията


Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама