Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


I. Определение за квадратно уравнение

O – Уравнение от вида:
(1): ax2 + bx + c = 0,
където a ≠ 0, b и c са реални коефициенти, се нарича квадратно уравнение.

При a = 0 уравнението (1) се превръща в линейно и тогава уравнението има един корен.
При a ≠ 0, израза D = b2 – 4ac се нарича дискриминанта.

II. Брой на решенията на уравнение (1)

В зависимост от знака на дискриминантата разглеждаме случаите:

 • Уравнение (1) ИМА реални различни корени
  • Условие:
   (2):
  • Формула за намиране на корените:
   (3):
  • Кратка (съкранета) формула – Ако b е четно число, означаваме k = и дискриминантата има вида D1 = k2 – ac. В този случай използваме формулата:
   .
 • Уравнение (1) ИМА един двоен реален корен
  • Условие:
   (4):
  • Формула:
   x1 = x1 =
 • Уравнение (1) НЯМА реални корени

  Условието е
  (5):

III. Разлагане на квадратния тричлен на множители

Нека x1 и x2 са корени на уравнение (1).

 • Ако D > 0, то имаме ax2 + bx + c = a (x – x1)(x – x2).
 • Ако D = 0, то имаме ax2 + bx + c = a (x – x1)2.
 • Ако D < 0, то тричленът ax2 + bx + c не се разлага на множители.

IV. Формули на Виет

Ако уравнение (1) има реални корени x1 и x2, то за тях са в сила формулите:
x1 + x2 = –; x1.x2 = .

V. Условия за определяне знаците на корените на уравнение (1)

 • Уравнението ИМА положителни корени (може и да са еднакви) – ако x1 и x2 > 0, то
  (6):
 • Уравнението ИМА два различни положителни корени – ако x1 ≠ x2 > 0, то
  (7):
 • Уравнението ИМА отрицателни корени (може и да са еднакви) – ако x1 и x2 < 0, то
  (8):
 • Уравнението ИМА два различни отрицателни корени – ако x1 ≠ x2 < 0, то
  (9):
 • Уравнението ИМА един положителен и един отрицателен корен – ако x1 < 0 и x2 > 0 (или x1 > 0 и x2 < 0), то
  (10): x1.x2 < 0.
  Бележка:
  В горното уравнение условието D > 0 е излишно условие, защото от x1.x2 < 0 < 0 a.c < 0 D = b2 – 4ac > 0.

VI. Решаване на квадратни уравнения:

 • с помощта на формулите от (2) до (5).
 • алгебричен начин – Уравнение (1) се разлага на множители до уравнение от вида
  (11): (x – a)(x – b) = 0.
  Уравнение (11) се разпада на две уравнения
  (12): x – a = 0 и x – b = 0,
  които се решават като линейни.
 • графичен начин
  • Пресечните точки на графиката на функцията f(x) с абцизната ос (ако има такива), са решенията на уравнението f(x) = 0 (точките x1 и x2 на Фиг. 2).
  • Ако имаме две функции f(x) и g(x), то решенията на уравнението f(x) = g(x), са пресечните точки на графиките на двете функции. Ако графиките на двете функции не се пресичат, то даденото уравнение няма решение.

VII. Решаване на рационални уравнения свеждащи се до квадратни:

Правило:
 • Намираме ДМ: Една дроб има смисъл, когато знаменателят ѝ е различен от 0. Затова, ако уравнението е = 0, то ДМ: a ≠ 0.
 • Привеждаме уравнението до уравнение от вида (11) или до квадратно (1).

VIII. Квадратна функция

Ако в лявата страна на уравнение (1) положим y = f(x) = ax2 +bx +c, то функцията y се нарича квадратна с аргумент (независима променлива) x. В общия случай квадратната функция има ДМ.: x (– ∞; + ∞).

IX. Свойства на квадратната функция

 • Свойство 1
  • Графиката на квадратната функция е парабола.
  • Ако коефициентът a > 0, параболата е с върха надолу (Фиг. 2).
  • Ако коефициентът a < 0, параболата е с върха нагоре (Фиг. 3).
  • Ос на симетрия на параболата – права, успоредна на оста Oy и минаваща през върха на параболата.
  • x – тата координата на върха на параболата се намира по формулата
   xv = .
 • Свойство 2 – От фиг. 2 и фиг. 3 се вижда, че:
  • При a > 0 функцията f(x) е намаляваща в интервала и растяща в интервала .
  • При a < 0 функцията f(x) растяща в интервала и намаляваща в интервала .
 • Свойство 3 – От фиг. 2 и фиг. 3 се вижда, че:
  • При a > 0 функцията f(x) има най-малка стойност (min f(x)), която приема при x = , но няма най-голяма стойност.
  • При a < 0 функцията f(x) има най-голяма стойност (max f(x)), която приема при x = , но няма най-малка стойност.
 • Свойство 4 – Как се изменя знакът на квадратната функция f(x) в зависимост от D и a се вижда от
  знак квадратна функция

X. Биквадратно уравнени

 • Oпределение – Биквадратните уравнения имат вида ax4 + bx2 + c = 0, където a ≠ 0, b и c са реални коефициенти.
 • Решаване – Биквадратните уравнения се решават чрез полагането x2 = y, ДМy: y ≥ 0 и решаваме съответното квадратно уравнение ay2 + by + c = 0. Ако това последно уравнение има неотрицателни корени y1 и y2, то решенията на биквадратното уравнение са: решаване на биквадратни уравнения
 • Броят на корените на биквадратното уравнение се определят от
  знак квадратна функция

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама