Лого за уроци по математика
физика-атом

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по ФИЗИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и Национално външно оценяване (НВО, 10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2018 година


  ПЪРВИ МОДУЛ

  Отговорите на задачите от 1. до 30. включително отбележете в листа за отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Два електрични точкови заряда се намират във вакуум на разстояние r един от друг. Как ще се промени силата F на тяхното взаимодействие, ако разстоянието между тях се увеличи два пъти?
  • А) ще намалее два пъти
  • Б) ще намалее четири пъти
  • В) ще намалее осем пъти
  • Г) ще се увеличи два пъти
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Ha коя фигура са показани силовите линии на електростатично поле, създадено от положителен точков заряд q?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Електростатично поле е създадено от заряд Q. Сравнете интензитета E на полето в точките А, B и C от фигурата.
  • А) EA > EB = EC
  • Б) EA < EB = EC
  • В) EA = EB > EC
  • Г) EA > EB > EC
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Точков заряд q се намира в електростатично поле. Ако знаем големината q на заряда и интензитета E на полето в точката, в която се намира заряда, можем да намерим:
  • А) скоростта v на заряда, с която той преминава през тази точка
  • Б) големината на силата F, с която полето действа на заряда
  • В) кинетичната енергия на заряда в тази точка
  • Г) потенциалната енергия на заряда в тази точка
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. С явлението електростатична индукция се обяснява:
  • А) полярното сияние
  • Б) небесната дъга
  • В) привличането на железни стружки от магнит
  • Г) електростатичното екраниране
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Зарядите, които се придвижват свободно в металите, са:
  • А) електрони
  • Б) дупки
  • В) положителни йони
  • Г) отрицателни йони
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Коя от посочените измерителни единици е за електричен ток?
  • А) kv
  • Б)
  • В) mA
  • Г) W
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Меден проводник има два пъти по-малка дължина и два пъти по-голям диаметър на кръговото си сечение от друг меден проводник. Кое от твърденията е вярно?
  • А) Двата проводника имат едно и също специфично съпротивление
  • Б) Двата проводника имат едно и също съпротивление
  • В) Двата проводника имат един и същ обем
  • Г) Двата проводника имат една и съща маса
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Върху резистор със съпротивление R = 100 Ω се подава напрежение U = 5 V в продължение на време t = 4 h. Колко джаула е консумираната от него електрична енергия за това време?
  • А) 1 J
  • Б) 1 800 J
  • В) 2 000 J
  • Г) 3,6 kJ
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. По време на „запалване“ на двигател на автомобил през стартера му тече ток I = 400 A. Напрежението на акумулатора му е U = 12 V. Колко е съпротивлението на веригата, съставена от акумулатора и стартера?
  • А) 0,003 Ω
  • Б) 0,03 Ω
  • В) 3,33 Ω
  • Г) 33,3 Ω
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Посочете приложението, което НЕ се отнася за явлението електролиза.
  • А) получаване на чисти метали
  • Б) нанасяне на метални покрития върху предмети
  • В) изработване на копия на грамофонни плочи, скулптури и др
  • Г) получаване на електричен ток от слънчеви батерии
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Кой от изброените обекти е източник на магнитно поле?
  • А) неподвижен точков заряд
  • Б) литиево-йонна батерия
  • В) меден проводник с формата на подкова
  • Г) кръгов проводник, по който тече електричен ток
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. По хоризонтален проводник тече електричен ток, насочен надясно (виж фигурата). Проводникът се намира в еднородно магнитно поле, чиито силови линии са вертикални и насочени нагоре. Определете посоката на максималната сила, с която магнитното поле действа на проводника?
  • А)от чертежа към вас
  • Б)от вас към чертежа (⊗)
  • В)нагоре ↑
  • Г)надолу →
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Силата F, с която еднородно (хомогенно) магнитно поле с индукция B действа на праволинеен проводник с дължина l, по който тече ток I, и който е перпендикулярен на магнитните силови линии на полето, се пресмята по формулата:
  • А) F = B.I.l
  • Б) F = I2.B.l
  • В) F =
  • Г) F = I.B2.l
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. При кой от опитите НЕ се индуцира ток в металния пръстен?
  • А) магнитът се движи към металния пръстен
  • Б) металният пръстен се движи към магнита
  • В) металният пръстен навлиза в областта на еднородно магнитно поле, така че равнината му е перпендикулярна на магнитните индукционни линии
  • Г) металният пръстен се движи в еднородно магнитно поле
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Колко секунди е периодът на променлив ток с честота ν = 50 Hz?
  • А) 0,002 s
  • Б) 0,02 s
  • В) 0,2 s
  • Г) 50 s
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Електрически предпазител трябва да ограничава консумацията на електрична мощност в една кухня до 4400 W. Напрежението е с ефективна стойност Uеф = 220 V. При каква ефективна стойност на тока Iеф, протичащ през предпазителя, се прекъсва веригата?
  • А) 20 C
  • Б) 20 A
  • В) 20 J
  • Г) 10 A
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Периодът на хармонично трептене на математично махало НЕ зависи от:
  • А) дължината на нишката
  • Б) земното ускорение
  • В) масата на тялото, закачено за нишката
  • Г) отношението на дължината на нишката и земното ускорение
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. На фигурата е показана графика на зависимостта на положението x на тяло, извършващо хармонично трептене, от времето t. Кое от твърденията за това трептене е вярно?
  • А) Честотата му е 0,2 Hz
  • Б) Периодът му е 1,25 s
  • В) Амплитудата му е 8 cm
  • Г) Равновесното положение на тялото е при x = 5 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Механичен резонанс може да се наблюдава, когато на дадено трептящо тяло действа периодична външна сила с:
  • А) много голяма честота
  • Б) много малка честота
  • В) честота, близка или равна на собствената честота на тялото
  • Г) голяма амплитуда
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Коя от изброените характеристики НЕ се отнася за хармонична вълна?
  • А) период
  • Б) скорост на разпространение
  • В) дължина на вълната
  • Г) спектър на вълната
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. Подредете средите по нарастването на скоростта на звука в тях (от най-малка към най-голяма скорост).
  • А) въздух, вода, стомана
  • Б) стомана, вода, въздух
  • В) вода, въздух, стомана
  • Г) вода, стомана, въздух
  Проверете отговор
  Вижте решение

 23. За разбиване на камъни в бъбреците в медицината се използват:
  • А) инфразвукови вълни
  • Б) ултразвукови вълни
  • В) радиовълни
  • Г) рентгенови лъчи
  Проверете отговор
  Вижте решение

 24. Кои вълни НЕ могат да се разпространяват във вакуум?
  • А) гама лъчите
  • Б) рентгеновите лъчи
  • В) инфразвукови вълни
  • Г) микровълните
  Проверете отговор
  Вижте решение

 25. Светлинен лъч пада върху плоскопаралелна стъклена пластина, намираща се във въздух, и излиза от противоположната ѝ страна. Кой от изобразените лъчи от 1 до 4 е начертан правилно?
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 26. Светлинна вълнà преминава от въздух (1) в диамант (2). Посочете правилното съотношение между показателите на пречупване и скоростите на разпространение в двете среди.
  • А) n1 > n2; u1 > u2
  • Б) n1 > n2; u1 < u2
  • В) n1 < n2; u1 = u2
  • Г) n1 < n2; u1 > u2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 27. Светлинен лъч пада под ъгъл α на границата между вода и въздух. С αгр е означен граничният ъгъл за тези две среди. За да се наблюдава пълно вътрешно отражение е необходимо да е изпълнено:
  • А) α < αгр
  • Б) α ≤ αгр
  • В) α > αгр
  • Г) α = αгр
  Проверете отговор
  Вижте решение

 28. Кое явление НЕ се обяснява с дисперсия на светлината?
  • А) появата на небесна дъга след дъжд
  • Б) разлагане на бяла светлина, преминаваща през стъклена призма
  • В) наблюдаването на цветни ивици по компакт-диск от страната на записа
  • Г) наблюдаване на цветни отблясъци от кристален полилей или шлифован диамант
  Проверете отговор
  Вижте решение

 29. Посочете вярното твърдение.
  • А) Слънцето не излъчва ултравиолетови лъчи.
  • Б) Инфрачервените лъчи имат по-малка дължина на вълната от ултравиолетовите лъчи.
  • В) Човек не усеща падащите върху тялото му инфрачервени лъчи.
  • Г) Ултравиолетовите лъчи се поглъщат силно от озоновия слой в атмосферата на Земята.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 30. Коя формула изразява закон, описващ излъчването на абсолютно черно тяло?
  • А) c = λν
  • Б) hν = A + mvmax2
  • В) P = σST4
  • Г) λB =
  Проверете отговор
  Вижте решение

 31. ВТОРИ МОДУЛ

  Отговорите на задачите от 31. до 40. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

 32. Кой проблем в историята на физиката е довел до хипотезата на Планк, че светлината се излъчва на кванти?
  • А) обясняването на спектъра на излъчване на абсолютно черно тяло
  • Б) обясняването на електромагнитната природа на светлината
  • В) обясняването на явлението електромагнитна индукция
  • Г) обясняването на законите на фотоефекта
  Проверете отговор
  Вижте решение

 33. При кой преход на електрон във водороден атом излъченият фотон има най-голяма дължина на вълната?
  • А) от ниво n = 2 на ниво n = 1
  • Б) от ниво n = 4 на ниво n = 3
  • В) от ниво n = 4 на ниво n = 2
  • Г) от ниво n = 3 на ниво n = 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 34. Водородният атом има преходи:
  • А) в ултравиолетовата и видимата, но не и в инфрачервената област на оптичния спектър
  • Б) в ултравиолетовата, видимата и инфрачервената област на оптичния спектър
  • В) във видимата, но не и в инфрачервената и ултравиолетовата област на оптичния спектър
  • Г) във видимата и инфрачервената, но не и в ултравиолетовата област на оптичния спектър
  Проверете отговор
  Вижте решение

 35. С коя формула се изразява зависимостта между енергията на връзката на едно ядро ΔE и масовия му дефект Δm?
  • А) ΔE =
  • Б) ΔE = Δmc
  • В) ΔE =
  • Г) ΔE = Δmc2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 36. Коя от посочените реакции е алфа-разпадане?
  • А) n + + 3n
  • Б)
  • В)
  • Г) + &gamma
  Проверете отговор
  Вижте решение

 37. Какво представляват бета-лъчите?
  • А) поток от електрони
  • Б) поток от протони
  • В) фотони
  • Г) поток от неутрони
  Проверете отговор
  Вижте решение

 38. Коя от изброените елементарни частици е изградена от кварки?
  • А) фотон
  • Б) електрон
  • В) неутрино
  • Г) неутрон
  Проверете отговор
  Вижте решение

 39. Звездите с най-малки маси в края на еволюцията си се превръщат в:
  • А) неутронни звезди
  • Б) черни дупки
  • В) бели джуджета
  • Г) свръхнови
  Проверете отговор
  Вижте решение

 40. Кои от изброените звезди имат ниска температура и голяма светимост?
  • А) белите джуджета
  • Б) неутронни звезди
  • В) червените гиганти
  • Г) звездите като нашето Слънце
  Проверете отговор
  Вижте решение

 41. Ако галактиката А се отдалечава от нас два пъти по-бързо от галактиката В, според закона на Хъбъл най-вероятно:
  • А) галактиката А има два пъти по-голяма маса в сравнение с галактиката В
  • Б) галактиката А е два пъти по-далече от нас, отколкото галактиката В
  • В) галактиката А има два пъти по-голям диаметър в сравнение с галактиката В
  • Г) галактиката А е два пъти по-стара от галактиката В
  Проверете отговор
  Вижте решение

 42. Условията на задачи от 41. до 50. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2017 г. 2019 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама