Лого за уроци по математика
физика-атом

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по ФИЗИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и Национално външно оценяване (НВО, 10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2019 година


  ПЪРВИ МОДУЛ

  Отговорите на задачите от 1. до 30. включително отбележете в листа за отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Две малки положително заредени прашинки първоначално се намират на разстояние r една от друга. В резултат от взаимното им отблъскване те се отдалечават една от друга. На какво разстояние между прашинките силата на взаимодействие между тях е два пъти по-малка спрямо началната ѝ стойност?
  • А) r
  • Б) 2r
  • В) 2r
  • Г) 4r
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Отрицателен електричен заряд се намира в еднородно електрично поле с интензитет Е, чиято посока е изобразена на фигурата. Коя от стрелките сочи посоката на електричната сила, действаща на заряда?
  • А) F1
  • Б) F2
  • В) F3
  • Г) F4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Протон се ускорява в полето на заредена сфера с малки размери, чиито силови линии са показани на фигурата. Коя от изброените величини се увеличава по време на движението на протона?
  • А) кинетичната му енергия
  • Б) потенциалната му енергия
  • В) пълната му енергия
  • Г) силата, която му действа
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Към заземена метална сфера е доближена, без да се допира, отрицателно наелектризирана ебонитова пръчка. С какъв по знак заряд се зарежда сферата?
  • А) положителен заряд
  • Б) отрицателен заряд
  • В) сферата остава електрически неутрална
  • Г) знакът зависи от разстоянието между пръчката и сферата
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. капацитет на кондензатор Ученик изследва зависимостта на напрежението между плочите на въздушен кондензатор от натрупания заряд върху тях. Данните са представени в таблицата.
  Колко е капацитетът на изследвания кондензатор?
  • А) 0,1 mF
  • Б) 0,1 μF
  • В) 0,1 nF
  • Г) 0,1 pF
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. На фигурата са дадени графики на тока в зависимост от напрежението за два резистора, номерирани като 1 и 2 съответно. Съпротивлението на първия резистор е R1 = 18 kΩ. Колко е съпротивлението R2 на втория резистор?
  • А) 36 kΩ
  • Б) 18 kΩ
  • В) 9 kΩ
  • Г) 4 kΩ
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. През резистор, върху който е приложено напрежение U = 10 V, тече ток I = 2 mA. Колко е съпротивлението на резистора?
  • А) 0,2 Ω
  • Б) 0,005 Ω
  • В) 200 Ω
  • Г) 5 000 Ω
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. При какво положение на двата ключа във веригата настъпва късо съединение?
  • А) K1 – затворен; K2 – отворен
  • Б) K1 – отворен; K2 – затворен
  • В) K1 и K2 – отворени
  • Г) K1 и K2 – затворени
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Амперметър е включен с единия си край, означен с N, към електрическа верига, в която ключът K е отворен (вж. фигурата). В коя точка трябва да се включи другият край М на уреда, така че амперметърът да измери тока във веригата?
  • А) в 1
  • Б) в 2
  • В) в 3
  • Г) в 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Свръхпроводниците имат нулево специфично съпротивление:
  • А) при точно определена температура
  • Б) над определена температура
  • В) под определена температура
  • Г) при всички температури
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. За кое вещество е характерна показаната на графиката зависимост на специфичното съпротивление ρ от температурата Т?
  • А) силиций
  • Б) алуминий
  • В) желязо
  • Г) мед
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Кой е преобладаващият вид токови носители в полупроводниците с р-проводимост?
  • А) положителни йони
  • Б) отрицателни йони
  • В) свободни електрони
  • Г) дупки
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. В разтвор на готварска сол протича ток I в указаната на фигурите посока. На коя фигура правилно са означени посоките на насочено движение на йоните на натрия (Na+) и на хлора (Cl)? ток в електролити
  • А)(1)
  • Б)(2)
  • В)(3)
  • Г)(4)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. В опитите си през 1820 г. Х. Оерстед изследвал действието на постоянен електричен ток I върху магнитни стрелки с различна първоначална ориентация. В кои случаи, при пускане на тока I, стрелките ще се отклонят на 90°?
  • А) 2 и 4
  • Б) 3 и 4
  • В) 1 и 2
  • Г) 1 и 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. На фигурата е означена посоката на максималната сила Fmax, действаща на праволинеен проводник, по който тече ток I, намиращ се в еднородно магнитно поле. Каква е посоката на магнитната индукция на полето?
  • А) противоположна на посоката на силата
  • Б) перпендикулярна от нас към чертежа
  • В) успоредна на проводника
  • Г) по посока на силата
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. В кой случай взаимодействието се осъществява посредством магнитно поле?
  • А) при привличане между протоните и неутроните в едно атомно ядро
  • Б) при отблъскване между едноименно заредени (леки) топчета за пинг-понг
  • В) при привличане на малки късчета станиол към наелектризирана пластмасова пръчка
  • Г) при отблъскване между проводници, по които текат токове в противоположни посоки
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Пръчковиден магнит М може да се движи успоредно на оста на неподвижната намотка Н. При какво условие в намотката се индуцира електричен ток?
  • А) само когато магнитът се приближава към намотката
  • Б) само когато магнитът се отдалечава от намотката
  • В) винаги когато магнитът се намира в намотката
  • Г) винаги когато магнитът се приближава или отдалечава от намотката
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. На фигурата е дадена опростена схема на електрически генератор, към който е свързан амперметър. При какво условие амперметърът отчита протичане на ток?
  • А) Магнитната индукция е по-голяма от 1 Т.
  • Б) Рамката е перпендикулярна на индукционните линии земното ускорение.
  • В) Рамката е успоредна на индукционните линии.
  • Г) Рамката се върти.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. В кое от следните устройства се използва явлението електромагнитна индукция?
  • А) реостат
  • Б) трансформатор
  • В) електромагнитно реле
  • Г) полупроводников диод
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. На фигурата е показана графиката на хармонично трептене на тяло с амплитуда А. Колко е разстоянието, което изминава тялото между точките Р и N за времето на движение?
  • А) 2A
  • Б) A
  • В) A
  • Г) A
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. На фигурата са показани три последователни положения от трептенето на пружинно махало – крайно горно положение (1), равновесно положение (2) и крайно долно положение (3). Кога махалото има най-голяма кинетична енергия?
  • А) положение 1
  • Б) положение 2
  • В) положение 3
  • Г) положения 1 и 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. За да се наблюдава явлението резонанс при пружинно махало, е нужно:
  • А) махалото да извършва затихващо трептене
  • Б) махалото да извършва свободно хармонично трептене
  • В) на махалото да действа периодично външна сила с точно определена честота
  • Г) при пружинно махало не се наблюдава явлението резонанс
  Проверете отговор
  Вижте решение

 23. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за механичните вълни.
  • А) пренасят енергия
  • Б) пренасят вещество
  • В) се разпространяват с крайна скорост
  • Г) се разпространяват само във вещество
  Проверете отговор
  Вижте решение

 24. Кое от изброените свойства е характерно само за механичните вълни, но не и за електромагнитните вълни във вакуум?
  • А) биват както напречни, така и надлъжни
  • Б) характеризират се с дължина на вълната
  • В) отразяват се на границата между две среди
  • Г) в различни среди имат различни скорости
  Проверете отговор
  Вижте решение

 25. Светлинен лъч пада върху плоскопаралелна (с успоредни страни) пластинка. На коя фигура правилно е изобразена промяната в хода на пречупения лъч? пречупване на светлината
  • А) на трите
  • Б) 3
  • В) 2
  • Г) 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 26. На фигурите е показан ходът на светлинен лъч при осветяване на полукръгла стъклена пластина. Какъв извод за граничния ъгъл αгр. на пълно вътрешно отражение между стъклото и въздуха може да се направи от показаните на фигурата опити? пълно вътрешно отражение
  • А) αгр. < 30°
  • Б) αгр. = 50°
  • В) αгр. > 50°
  • Г) 30° < αгр. < 50°
  Проверете отговор
  Вижте решение

 27. Когато успореден сноп слънчева светлина минава през дебела стъклена витрина, на пода на помещението се вижда светло петно с оцветени краища, означени съответно с М и N на фигурата. В какъв цвят са оцветени краищата на светлото петно?
  • А) M – червено; N – зелено
  • Б) M – зелено; N – виолетово
  • В) M – червено; N – виолетово
  • Г) M – виолетово; N – червено
  Проверете отговор
  Вижте решение

 28. Кое от явленията се дължи на интерференция на светлината?
  • А) небесната дъга
  • Б) оцветяването на сапунените мехури
  • В) миражите в пустинята
  • Г) външният фотоефект
  Проверете отговор
  Вижте решение

 29. При температура 2000 K мощността на топлинно излъчване на загрята волфрамова жичка е 160 W. Колко е мощността на излъчване на жичката, когато тя се охлади до температура 1000 K?
  • А) 10 W
  • Б) 20 W
  • В) 40 W
  • Г) 80 W
  Проверете отговор
  Вижте решение

 30. От коя характеристика на падащия светлинен сноп зависи максималната кинетична енергия на електроните при външен фотоефект?
  • А) ъгъла на падане
  • Б) интензитета
  • В) дължината на вълната
  • Г) времето, през което се облъчва метала
  Проверете отговор
  Вижте решение

 31. ВТОРИ МОДУЛ

  Отговорите на задачите от 31. до 40. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

 32. Метал с отделителна работа А е облъчен с монохроматична светлина с честота ν. При какво условие никога НЕ се наблюдава външен фотоефект?
  • А) hν < A
  • Б) hν > A
  • В) hν = A
  • Г) hν ≥ A
  Проверете отговор
  Вижте решение

 33. Как е била потвърдена първоначално хипотезата на Дьо Бройл?
  • А) чрез дифракция на електрони, минали през тесен процеп
  • Б) чрез дифракция на електрони, отразени от кристал
  • В) чрез интерференция на електрони, минали през два тесни процепа
  • Г) хипотезата на Дьо Бройл до момента не е потвърдена експериментално
  Проверете отговор
  Вижте решение

 34. На фигурата са изобразени схематично първите три енергетични нива на водородния атом. При кой от посочените преходи между енергетичните нива се излъчва фотон с най-голяма енергия?
  • А) от 1 към 2
  • Б) от 2 към 3
  • В) от 2 към 1
  • Г) от 3 към 2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 35. Каква характеристика на ядрото представлява величината ΔE в уравнението ΔE = Δmc2, където Δm е дефектът на масата на ядрото?
  • А) разликата между енергията на неутрона и на протона
  • Б) специфичната енергия на връзка
  • В) енергията на връзка
  • Г) пълната енергия на ядрото
  Проверете отговор
  Вижте решение

 36. Елементът радон е благороден газ с пореден номер Z = 86. Един от изотопите му търпи алфа-разпадане. Ядро на кой химичен елемент се получава при това алфа-разпадане.
  • А) олово (Z = 82)
  • Б) полоний (Z = 84)
  • В) актиний (Z = 85)
  • Г) франций (Z = 87)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 37. Какви и колко на брой са допълнителните частици, които се отделят при реакцията?

  + ? частици.

  • А) три неутрона
  • Б) три протонаи
  • В) два неутрона
  • Г) два протона
  Проверете отговор
  Вижте решение

 38. Ядрото на елемента бор поглъща някаква частица и се разпада на ядро на литий и алфа-частица (вж. реакцията).

  ...? частица + .

  Каква частица е погълнало ядрото на бора?

  • А) електрон
  • Б) протон
  • В) позитрон
  • Г) неутрон
  Проверете отговор
  Вижте решение

 39. Коя от изброените частици е изградена от кварки?
  • А) електрон
  • Б) позитрон
  • В) неутрон
  • Г) неутрино
  Проверете отговор
  Вижте решение

 40. Коя от означените точки на диаграмата спектър – светимост съответства на звезди с най-малък радиус? (Сивата ивица съответства на главната последователност.)
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 41. Каква може да е масата М на едно бяло джудже? (С е означена масата на Слънцето.)
  • А) M > 1,4
  • Б) M < 1,4
  • В) M > 3
  • Г) 1,4 < M < 3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 42. Условията на задачи от 41. до 50. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2018 г. 2020 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама