Лого за уроци по математика
физика-атом

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по ФИЗИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и Национално външно оценяване (НВО, 10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Юни 2020 година


  ПЪРВИ МОДУЛ

  Отговорите на задачите от 1. до 30. включително отбележете в листа за отговори!

  Критерии за оценяване

 1. На тънки нишки са окачени две еднакви наелектризирани топчета, които се отблъскват. Какво ще бъде положението на топчетата след като увеличим заряда на лявото топче?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Заредена частица А се движи надясно в електростатичното поле между две заредени пластини. Посоката на силата, която ѝ действа, е илюстрирана на схемата. Определете знака на заряда q на частицата и вида на нейното движение.
  • А) q > 0, равномерно движение
  • Б) q < 0, равномерно движение
  • В) q > 0, ускорително движение
  • Г) q < 0, ускорително движение
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Електрон се премества в еднородно електростатично поле от точка 1 в точка 2. В кой случай електричните сили извършват най-голяма работа?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Две еднакви проводящи сфери А и В са заредени съответно със заряди + 8 mC и – 2 mC. Как ще се разпредели зарядът след допиране и раздалечаване на сферите?

  заряди върху сфера

  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Върху кондензатор има надпис „1000 μF, 63 V“. Колко е максималният заряд, който може да натрупа този кондензатор?
  • А) 63 μC
  • Б) 63 mC
  • В) 63 C
  • Г) 63.103 C
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. Изберете най-пълното определение за електричен ток.
  • А) Електричният ток е движение на частици.
  • Б) Електричният ток е движение на заредени частици.
  • В) Електричният ток е насочено движение на частици.
  • Г) Електричният ток е насочено движение на заредени частици.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. На графиката е показана зависимостта на тока от напрежението при стойност на съпротивлението 10 kΩ. Изберете последователността от числа, съответстващи на точките A, B и C от абсцисната ос.

  закон на Ом

  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. В какви единици се измерва величината специфично съпротивление?
  • А) Ω.m
  • Б) Ω.m2
  • В) Ω/m
  • Г) Ω/m2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Два еднакви резистора, които са свързани успоредно, имат еквивалентно съпротивление 200 Ω. Колко ще бъде еквивалентното съпротивление, ако ги свържем последователно?
  • А) 100 Ω
  • Б) 200 Ω
  • В) 400 Ω
  • Г) 800 Ω
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Две еднакви лампи А и В са включени последователно към източник на напрежение. Как ще се промени светенето на лампите, ако свържем краищата на лампа В с проводник по показания начин? електрична верига
  • А) Няма да се промени светенето и на двете лампи.
  • Б) Лампа А ще свети по-ярко, лампа В няма да свети.
  • В) И двете лампи ще светят по-ярко.
  • Г) И двете лампи ще светят по-слабо.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. На коя от изобразените електрически вериги правилно са включени амперметърът и волтметърът, за да измерят тока през лампата и напрежението в краищата ѝ?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. На частица, движеща се в еднородно магнитно поле, насочено от листа към нас, действа сила в указаната посока. Каква може да е частицата?
  • А) положителен йон
  • Б) атом
  • В) електрон
  • Г) фотон
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Разполагате с два източника на магнитно поле:
  1. намотка, по която тече ток;
  2. дълъг прав проводник с ток.

  С кой от тях може да се получи област с еднородно поле?

  • А)само с 1
  • Б)само с 2
  • В)и с двата източника
  • Г)с никой от посочените източници
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. На фигурата са показани траекториите на две частици, които се движат в еднородно магнитно поле. Кое твърдение е вярно?
  • А) Частиците са неутрални.
  • Б) Едната частица има електричен заряд, а другата – не.
  • В) Частиците имат едноименни електрични заряди.
  • Г) Частиците имат разноименни електрични заряди.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Метална рамка се върти в еднородно магнитно поле, както е показано на схемата. От какво НЕ зависи големината на индуцираното напрежение?
  • А) от индукцията на полето
  • Б) от площта на рамката
  • В) от формата на рамката
  • Г) от честотата на въртене
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Дадена е графика на зависимостта на променливо напрежение от времето. Определете периода му.
  • А) 0, 2 s
  • Б) 0, 16 s
  • В) 0, 14 s
  • Г) 0, 08 s
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Махало трепти хармонично с период Т. Интервалът от време между две последователни преминавания през равновесното положение е:
  • А) T
  • Б) T
  • В) T
  • Г) 2T
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Резонансът е явление, при което значително се увеличава:
  • А) амплитудата на собственото трептене
  • Б) честотата на собственото трептене
  • В) честотата на принуденото трептене
  • Г) амплитудата на принуденото трептене
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Мембрана на високоговорител извършва трептения с честота 250 Hz. Колко е периодът на трептенията?
  • А) 4 ms
  • Б) 4 s
  • В) 40 ms
  • Г) 40 s
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Деца си играят в басейн, като предизвикват вълни по повърхността на водата. В даден момент гумена играчка се намира на 10 cm по-ниско от гребена на вълната и на 6 cm по-високо от съседния дол. Определете амплитудата на вълната в басейна.
  • А) 4 cm
  • Б) 6 cm
  • В) 8 cm
  • Г) 16 cm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. На схемата е илюстриран механизмът на разпространение на звукова вълна във въздух. Посочете вярното твърдение за тази вълна.
  • А) Тя е напречна и пренася вещество.
  • Б) Тя е напречна и пренася енергия.
  • В) Тя е надлъжна и пренася вещество.
  • Г) Тя е надлъжна и пренася енергия.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. На коя от схемите правилно са начертани отразеният и пречупеният лъч на границата на средите стъкло – въздух?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 23. Синусът на граничния ъгъл между стъкло и въздух е . Колко е скоростта на светлината в стъклото? (c = 3.108 m/s).
  • А) ≈ 4, 88.108 m/s
  • Б) ≈ 3, 82.108 m/s
  • В) ≈ 2, 35.108 m/s
  • Г) ≈ 1, 85.108 m/s
  Проверете отговор
  Вижте решение

 24. Посочете правилната връзка между дължината на вълната λ и честотата ν на светлинна вълна, която се разпространява в среда с показател на пречупване n.
  • А)
  • Б) λ =
  • В) λ =
  • Г) λ =
  Проверете отговор
  Вижте решение

 25. В стъкло се разпространяват сноп червена (ч) и сноп виолетова (в) светлина. Сравнете показателя на пречупване на стъклото за двата снопа и скоростите им на разпространение.
  • А) nч < nв и uч < uв
  • Б) nч < nв и uч > uв
  • В) nч > nв и uч < uв
  • Г) nч > nв и uч > uв
  Проверете отговор
  Вижте решение

 26. Ако насочим лазерна светлина към два тесни процепа, разположени много близо един до друг, ще наблюдаваме:
  • А) луминесценция
  • Б) интерференция
  • В) дисперсия
  • Г) пречупване
  Проверете отговор
  Вижте решение

 27. Кое от изброените явления се дължи на луминесценция?
  • А) полярно сияние
  • Б) сияние на жарава
  • В) небесна дъга
  • Г) отблясъци от диамант
  Проверете отговор
  Вижте решение

 28. Температурата Т на метална пластина нараства при загряване. Пластината излъчва като абсолютно черно тяло. Как се променя дължината на вълната λmax, съответстваща на максимума в спектъра на топлинното излъчване на пластината?
  • А) намалява обратно пропорционално на температурата
  • Б) нараства право пропорционално на температурата
  • В) нараства пропорционално на T4
  • Г) остава постоянна
  Проверете отговор
  Вижте решение

 29. За демонстриране на фотоефект електрически неутрална метална пластина е облъчена с монохроматична светлина. Какъв би могъл да бъде електричният заряд на пластината след осветяването ѝ?
  • А) нула или отрицателен в зависимост от дължината на вълната
  • Б) отрицателен независимо от дължината на вълната
  • В) нула или положителен в зависимост от дължината на вълната
  • Г) положителен независимо от дължината на вълната
  Проверете отговор
  Вижте решение

 30. На схемата е показан механизмът на възникване на:
  • А) рентгеново излъчване
  • Б) луминесценция
  • В) лазерно лъчение
  • Г) топлинно излъчване
  Проверете отговор
  Вижте решение

 31. ВТОРИ МОДУЛ

  Отговорите на задачите от 31. до 40. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

 32. Посочете верните твърдения, свързани с генериране на лазерно лъчение.
  1. Принудено излъчване има винаги при преход на атома от по-високо към по-ниско енергетично ниво.
  2. Енергията на облъчващия фотон трябва да е равна на разликата в енергиите на нивата, между които се извършва преход.
  3. Усилване на светлината е възможно при инверсна населеност на средата.
  • А) 1 и 3
  • Б) 2 и 3
  • В) 1 и 2
  • Г) Всички твърдения са верни
  Проверете отговор
  Вижте решение

 33. При преход на електрон от ниво с енергия Е1 на ниво с енергия Е22 > Е1) се:
  • А) излъчва фотон с енергия Е2
  • Б) излъчва фотон с енергия Е2 – Е1
  • В) поглъща фотон с енергия Е2
  • Г) поглъща фотон с енергия Е2 – Е1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 34. На фигурата са показани няколко възможни прехода във водороден атом. При кой преход се излъчва фотон с най-голяма дължина на вълната?
  • А) от n = 2 към n = 1
  • Б) от n = 3 към n = 1
  • В) от n = 4 към n = 1
  • Г) от n = 5 към n = 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 35. Енергия на връзката на атомно ядро се нарича:
  • А) енергията, необходима за откъсване на един електрон от атома
  • Б) енергията, необходима, за да се откъснат всички електрони от атома
  • В) енергията, необходима за разделяне на ядрото на отделни протони и неутрони
  • Г) енергията необходима за откъсване на един протон или неутрон от ядрото
  Проверете отговор
  Вижте решение

 36. Специфичната енергия на връзката за ядрото е ε ≈ 5, 6 MeV. Колко е енергията на връзката ΔE на този изотоп?
  • А) ≈ 16, 8 MeV
  • Б) ≈ 22, 4 MeV
  • В) ≈ 39, 2 MeV
  • Г) ≈ 56 MeV
  Проверете отговор
  Вижте решение

 37. Как се означава ядро, което съдържа 5 неутрона и 7 протона?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 38. Как трябва да се допълни дясната страна на реакцията на радиоактивно разпадане?

  + … .

  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г) γ
  Проверете отговор
  Вижте решение

 39. Периодът на полуразпадане на изотопа йод-131 е 8 дни. Колко милиграма ще останат от проба с маса 120 mg след 24 дни?
  • А) 60 mg
  • Б) 40 mg
  • В) 15 mg
  • Г) 5 mg
  Проверете отговор
  Вижте решение

 40. След алфа-разпадане от ядро на изотопа се получава:
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 41. Коя частица предизвиква разделянето на ядрото на уран-235?
  • А) високоенергетичен фотон
  • Б) протон
  • В) електрон
  • Г) неутрон
  Проверете отговор
  Вижте решение

 42. Условията на задачи от 41. до 50. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2019 г. 2021 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура

Реклама


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама