Лого за уроци по математика
физика-атом

Тест от държавен зрелостен изпит (ДЗИ)
по ФИЗИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и Национално външно оценяване (НВО, 10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2021 година  ПЪРВИ МОДУЛ

  Отговорите на задачите от 1. до 30. включително отбележете в листа за отговори!

  Критерии за оценяване

 1. Две еднакви метални сфери А и В са закрепени на пръчки от изолатор. Допираме положително заредената сфера А до сфера В, която не е заредена. Какви частици ще преминат от едната сфера към другата и в каква посока?
  • А) положителни йони от А към В
  • Б) протони от А към В
  • В) електрони от А към В
  • Г) електрони от В към А
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Тяло се наелектризира отрицателно чрез натриване. Променя ли се масата му?
  • А) намалява два пъти
  • Б) не се променя
  • В) увеличава се
  • Г) намалява
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Двата заряда А и В от фигурата взаимодействат с електростатични сили. Определете големината и посоката на силата, която действа на заряда А.
  • А) 0,2 N на изток
  • Б) 0,2 N на запад
  • В) 0,4 N на запад
  • Г) 0,4 N на юг
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Кое съотношение на силите, с които си взаимодействат неподвижните точкови заряди на фигурата, е вярно?
  • А) F1 = F2 = F3
  • Б) F1 > F2 > F3
  • В) F1 < F3 < F2
  • Г) F1 < F2 < F3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Два едноименни точкови заряда q1 и q2 се намират на разстояние r1 един от друг и си взаимодействат със сила F. Как се е променило разстоянието между тях, ако силата на електрично взаимодействие е намаляла 4 пъти?
  • А) разстоянието се е увеличило 4 пъти
  • Б) разстоянието е намаляло 4 пъти
  • В) разстоянието се е увеличило 2 пъти
  • Г) разстоянието е намаляло 2 пъти
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. В електростатичното поле, създадено от положителен точков заряд Q, е внесен отрицателен заряд q0, както е показано на фиг. 1. В кой от случаите на фиг. 2 правилно са показани посоките на интензитета на полето Е и силата F, действаща на отрицателния заряд? интинзитет на ел.поле
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. Кои от хартиените топчета 1, 2 и 3, окачени на изолаторни нишки, ще се отклонят от равновесното си положение, ако от електростатичната машина се подаде заряд на металната мрежа на Фарадеевия кафез?
  • А) и трите
  • Б) 1 и 3
  • В) 2
  • Г) нито едно
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Върху гладка маса е поставено топче за пинг-понг. Приближаваме към топчето положително наелектризирана пластмасова линийка. Кое от следните твърдения е вярно? Под действие на електростатичното поле на линийката:
  • А) топчето се поляризира и се привлича към нея
  • Б) топчето се поляризира и се отблъсква от нея
  • В) топчето се наелектризира положително и се отблъсква от нея
  • Г) топчето не взаимодейства с линийката
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. В таблицата са показани данни, получени при изследване на зависимостта на напрежението от заряда върху електродите на въздушен кондензатор. Определете капацитета на кондензатора.
  • А) C = 0,1 F
  • Б) C = 100 μF
  • В) C = 100 nF
  • Г) C = 100 pF
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Кондензатор е включен в електрическа верига с източник на напрежение, при което той се зарежда. След това прекъснали веригата и увеличили капацитета на кондензатора два пъти. Резултатът от това е, че:
  • А) напрежението между електродите нараства два пъти
  • Б) напрежението между електродите намалява два пъти
  • В) зарядът на електродите нараства два пъти
  • Г) зарядът на електродите намалява два пъти.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Как се променя съпротивлението на проводник, ако дължината му и площта на напречното му сечение се увеличат два пъти?
  • А) увеличава се 4 пъти
  • Б) намалява 4 пъти
  • В) увеличава се 2 пъти
  • Г) не се променя
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Специфичното съпротивление на проводник зависи от:
  1. температурата на проводника;
  2. материала на проводника;
  3. дължината на проводника;
  4. площта на напречното сечение на проводника.
  • А) от I и II
  • Б) от III и IV
  • В) от всички посочени
  • Г) от никое от посочените
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Амперметърът в електрическата верига на фигурата измерва ток I. Ако ключът K се отвори, амперметърът:
  • А)ще измери по-голям ток
  • Б)ще измери по-малък ток
  • В)ще измери същия ток
  • Г)няма да измери ток
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. През резистор с постоянно съпротивление протича ток 0,2 A, когато в краищата му е приложено напрежение 6 V. При какво напрежение през резистора ще протича ток 0,5 А?
  • А) 2 V
  • Б) 9 V
  • В) 15 V
  • Г) 18 V
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. На входа на електрическата верига в един дом има предпазител (бушон), който прекъсва веригата, когато през него протече ток 10 А. Напрежението във веригата е 220 V. Колко е максималният брой електрически кани, които могат да се включат едновременно във веригата, без тя да бъде прекъсната, ако всяка кана е с мощност 400 W? (Консуматорите в електрическата верига се свързват успоредно.)
  • А) 6
  • Б) 5
  • В) 3
  • Г) 1
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Четири резистора със съпротивления R1 = 2 Ω, R2 = 1 Ω, R3 = 1,5 Ω и R4 = 2,5 Ω са свързани последователно. В кой от тях ще се отдели най-голямо количество топлина при протичане на електричен ток?
  • А) R1
  • Б) R2
  • В) R3
  • Г) R4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. В даден момент протон има скорост v, перпендикулярна на индукционните линии на магнитно поле. Индукция В е перпендикулярна на равнината на чертежа, като посоката ѝ е от нас към равнината на чертежа. Определете посоката на магнитната сила, която действа на частицата.
  • А) на изток
  • Б) на запад
  • В) на север
  • Г) на юг
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Към кои полюси на източника на напрежение трябва да бъдат свързани краищата на двата проводника, така че да се привличат? магнитна сила между проводници с ток
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Постоянен магнит се приближава към кръгов проводник, свързан с галванометър, при което във веригата протича електричен ток. Как се нарича наблюдаваното явление?
  • А) електромагнитна индукция
  • Б) електростатична индукция
  • В) магнитна индукция
  • Г) поляризация
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Кое е вярното твърдение за трансформаторите?
  • А) Служат за преобразуване на постоянен ток в променлив.
  • Б) Служат за прехвърляне на компютърни данни.
  • В) Изменят амплитудата на променливите напрежения.
  • Г) Трансформират променливите напрежения в постоянни.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Коя формула определя периода Т на хармонично трептене на пружинно махало с маса m и коефициент на еластичност k на пружината?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 22. На фигурата е показана графиката на хармонично трептене с амплитуда А. На какво разстояние от равновесното положение се намира тялото, когато достига точка Р?
  • А) 0
  • Б)
  • В)
  • Г) A
  Проверете отговор
  Вижте решение

 23. На фигурата са показани графики на звукови вълни, получени при едни и същи условия. Кое от следните твърдения е вярно? Звук 1 в сравнение със звук 2 е:
  • А) по-силен и по-висок
  • Б) по-силен и по-нисък
  • В) по-слаб и по-висок
  • Г) по-слаб и по-нисък
  Проверете отговор
  Вижте решение

 24. Светлинен лъч S, разпространяващ се във въздух, преминава през полукръгла стъклена пластинка, попада в точка O и се пречупва. Кой е пречупеният лъч?
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 25. Светлинен лъч се разпространява от оптически по-рядка среда в оптически по-плътна среда. Кое от твърденията за ъгъла на падане и ъгъла на пречупване е вярно?
  • А) Ъгълът на падане е равен на ъгъла на пречупване.
  • Б) Ъгълът на пречупване е по-голям от ъгъла на падане.
  • В) Ъгълът на пречупване е по-малък от ъгъла на падане.
  • Г) Ъгълът на пречупване е два пъти по-голям от ъгъла на падане.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 26. Ако се намали ъгълът на падане α на светлинен лъч, как се променят ъгълът на отражение α1 и ъгълът на пречупване β?

  пречупване на светлината

  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 27. Монохроматична светлина преминава от въздух в стъкло с показател на пречупване n = 1,5. Променя ли се енергията на светлинните кванти (фотоните)?
  • А) да, увеличава се 1,5 пъти
  • Б) да, намалява 1,5 пъти
  • В) да, намалява 3 пъти
  • Г) не се променя
  Проверете отговор
  Вижте решение

 28. Различаваме светлината по цвят, защото електромагнитните вълни:
  • А) имат различни честоти
  • Б) имат различен интензитет
  • В) се разпространяват с различни скорости
  • Г) се разпространяват в различни среди
  Проверете отговор
  Вижте решение

 29. Енергията на фотон се изразява с формулата:
  • А) E = hν
  • Б) E =
  • В) E =
  • Г) E =
  Проверете отговор
  Вижте решение

 30. Върху лазерна показалка има надпис „Клас II. Внимание! Не насочвай лазерния лъч към очите!“ Като имате предвид, че лазерното лъчение е с дължина на вълната между 630 – 680 nm (червен цвят) и максимална мощност по-малко от 1 mW, кое от посочените твърдения най-точно обяснява защо лазерният лъч може да увреди зрението?
  • А) Енергията на фотоните на червената светлина е достатъчна да повреди светлочувствителните клетки на окото.
  • Б) Енергията на фотоните на червената светлина, излъчена от лазерната показалка, е по-голяма от енергията на фотоните на червена светлина, излъчена от лампа с нагряваща се жичка.
  • В) Лазерната показалка излъчва много повече фотони за една секунда, отколкото 100-ватова лампа с нагряваща се жичка.
  • Г) Фотоните на червената светлина, излъчена от лазерната показалка, се разпространяват в много тесен успореден сноп за разлика от фотоните, излъчени от лампа с нагряваща се жичка.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 31. ВТОРИ МОДУЛ

  Отговорите на задачите от 31. до 40. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

 32. Отделителната работа на електроните от повърхността на литиев катод е Аотд. = 2,3 eV. На коя от графиките на фигурата вярно е изобразена зависимостта на максималната кинетична енергия Ek на отделените електрони при фотоефект от енергията на падащите върху катода фотони E = hν?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 33. Катодът на фотоклетка се облъчва със светлина с определен интензитет. От какво се определя токът на насищане през фотоклетката?
  • А) от броя на електроните, които се отделят от катода за единица време.
  • Б) от максималната скорост, с която се отделят електроните от катода.
  • В) от червената граница на фотоефекта за катода ѝ.
  • Г) от отделителната работа за катода ѝ.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 34. На коя от фигурите е показан модел на атом на деутерий ? атом на деутерий
  • А) 1
  • Б) 2
  • В) 3
  • Г) 4
  Проверете отговор
  Вижте решение

 35. Сравнете честотите на излъчените фотони при показаните атомни преходи.
  • А) ν1 > ν2 > ν3
  • Б) ν3 > ν1 > ν2
  • В) ν2 > ν3 > ν1
  • Г) ν2 > ν1 > ν3
  Проверете отговор
  Вижте решение

 36. При облъчване на атоми водород се оказва, че се поглъщат фотони с определени енергии. Една от тях е равна на 2,54 eV. На кой ред е написан правилен извод от този факт?
  • А) Разликата между две от енергетичните нива на водорода е равна на 2,54 eV.
  • Б) Разликата между всички съседни енергетични нива е равна на 2,54 eV.
  • В) Едно от енергетичните нива има енергия 2,54 eV.
  • Г) Основното ниво има енергия 2,54 eV.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 37. Периодът на полуразпадане на уран е 704 милиона години. Това означава, че в образец, съдържащ ядра на този изотоп:
  • А) за 704 милиона години поредният номер на елемента ще намалее два пъти
  • Б) едно ядро на урана ще се разпадне след 704 милиона години
  • В) половината от първоначалния брой ядра ще се разпаднат за 704 милиона години
  • Г) всички ядра на урана ще се разпаднат за 1милиард и 408 милиона години
  Проверете отговор
  Вижте решение

 38. Коя от посочените реакции е ядрен синтез?

  термоядрен синтез

  • А) I
  • Б) II
  • В) III
  • Г) нито една от посочените
  Проверете отговор
  Вижте решение

 39. Кои от посочените елементарни частици НЕ са изградени от кварки?
  • А) протони
  • Б) електрони
  • В) неутрони
  • Г) пи-мезони
  Проверете отговор
  Вижте решение

 40. Изберете вярното твърдение за връзката между масите на звездите и времето,през което те остават върху главната последователност.
  • А) Всички звезди остават еднакво дълго върху главната последователност.
  • Б) Времето върху главната последователност не зависи от масата на звездата.
  • В) По-масивните звезди остават по-дълго време върху главната последователност.
  • Г) По-масивните звезди остават по-кратко време върху главната последователност.
  Проверете отговор
  Вижте решение

 41. В крайния си стадий звездите от главната последователност с най-малки маси могат да се превърнат в:
  • А) черни дупки
  • Б) червени свръхгиганти
  • В) бели джуджета
  • Г) неутронни звезди
  Проверете отговор
  Вижте решение

 42. Условията на задачи от 41. до 50. включително и указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2020 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама