Лого за уроци по математика
самоподготовка

Самоподготовка по Математика
за кандидат-студенти и матура
Алгебра


Елементи на математическия анализ – Полином. Нютонов бином

Задачи


Теория

I. Полином

 • Определение – Нека са дадена: променливата x, n – цяло неотрицателно число и числата a0 ≠ 0, a1, …, an, то полином Pn (x) или многочлен от n-та степен на една променлива x е израз от вида

  (1): Pn (x) = a0xn + a1xn – 1 + … + an – 1x + an.

  където: числата a0, a1, …, an се наричат коефициенти на полинома, a0 – старши коефициент, an – свободен член, n – степен на полинома.

  Бележка:
  От (1) се вижда, че полиномът е сбор от едночлени.
 • Нормален вид на полином – Един полином е приведен в нормален вид, ако степените на променливата са подредени в низходящ ред и е максимално опростен.
 • Степен на полином – Най-високата от степените на едночлените, които участват в даден полином.

  Например, във формула (1) полиномът Pn (x) е от n-та степен.

  Когато степента на полинома се подразбира, то вместо Pn (x) се записва P (x).

 • Константен полином – Всяко число (без 0) се нарича константен полином (полином от нулева степен).
 • Нулев полином – Числото 0 се нарича нулев полином.
 • Равни полиноми

  Теорема 1 (за равни полиноми): Два полинома от една и съща степен са равни, ако коефициентите пред съответните им степени са равни.

 • Събиране (изваждане) – Събираме (или изваждаме) коефициентите пред подобните едночлена.

  Например: Дадени са полиномите P (x) = – 5x5 + 2x3 + x + 1 и Q (x) = 3x3 – 2x2 + 1.

  Намираме:

  P (x) + Q (x) = – 5x5 + 2x3 + x + 1 + 3x3 – 2x2 + 1 = – 5x5 + 5x3 – 2x2 + x + 2.

  P (x) – Q (x) = – 5x5 + 2x3 + x + 1 – (3x3 – 2x2 + 1) = – 5x5 + 2x3 + x + 13x3 + 2x21 = – 5x5x3 + 2x2 + x.

 • Умножение – Сборът от произведенията на всеки едночлен от единия полином с всеки едночлен от другия и полученият израз се привежда в нормален вид.

  Например: Дадени са полиномите P (x) = – 5x5 + 2x3 + x + 1 и Q (x) = 3x3 – 2x2 + 1.

  Намираме:

  P (x) Q (x) = (– 5x5 + 2x3 + x + 1)(3x3 – 2x2 + 1) = (– 5x5 + 2x3 + x + 1).3x3 – (– 5x5 + 2x3 + x + 1).2x2 + (– 5x5 + 2x3 + x + 1).1 = – 15x8 + 6x6 + 3x4 + 3x3 + 10x74x52x3 – 2x25x5 + 2x3 + x + 1 = – 15x8 + 10x7 + 6x6 – 9x5 + 3x4 + 3x3 – 2x2 + x + 1.

 • Делене
  • Делене с остатък – Всеки две цели числа можем да разделим с частно и остатък (понякога няма остатък, т.е. числата се делят точно).
   Бележка:
   Не забравяйте, че на 0 не може да се дели.

   Например, при деленето на 13 с 2 се получава частно 6 и остатък 1, като резултатът може да запишем по два начина:

   13 = 2.6 + 1 или

   Следвайки тази схема може да се докаже следната теорема.

   Теорема 2 (за делене на полиноми с частно и остатък): Нека P (x) и Q (x) ≠ 0 са два полинома. Тогава може да се намери единствена двойка полиноми S (x) и R (x), така че степента на R (x) е по-малка от степента на S (x) и

   (2): P (x) = S (x).Q (x) + R (x).

  • Делимо и делител – Полиномите P (x) и Q (x) са съответно делимо и делител.
  • Частно – Полиномът S (x) се нарича частно. Степента на частното се определя като разделим степените на делимото и делителя.
  • Остатък – Полиномът R (x) се нарича остатък. Степента на остатъка е винаги по-малка от степента на частното.
  • Делене без остатък – Когато имаме R (x) = 0, т.е. нямаме остатък, то ще кажем, че полиномът Q (x) дели полинома P (x). Тогава от (2) получаваме:

   (3): P (x) = S (x).Q (x).

 • Метод на неопределените коефициенти – Този метод се използва при решаването на различни задачи с полиноми, например, при делене на полиноми. При него се съставя система от коефициентите пред еднаквите степени на неизвестното в два полинома.

  Например, ако имаме два полинома P (x) = 9x – 3 и Q (x) = Ax + B + C. Тогава записваме 9 = A, – 3 = B + C.

  Ще демонстрираме този начин в Зад. 1 (подобен начин използвахме при решаването на Зад. 1 а)).

 • Бележка:
  Сборът, разликата и произведението на два многочлена са многочлени, но частното на два многочлена невинаги е многочлен, защото при деленето на две числа може да се получи остатък.

Решени задачи

 • Определение – Полином P (x, y), който НЕ променя стойността си, когато разменим местата на променливите, т.е.:

  P (x, y) = P (y, x), за всяка двойка неизвестни (x, y).

 • Примери:
  1. Полиномът P (x, y) = x2 – 3xy + y2 е симетричен, защото, ако сменим местата на променливите x и y, то стойността му НЕ се променя:

   P (1, 2) = 12 – 3.1.2 + 22 = – 1.

   P (2, 1) = 22 – 3.2.1 + 12 = – 1.

   Т.е. P (1, 2) = P (2, 1).

  2. Други симетрични полиноми: 3x2 + 3y2; 4xy; (x – y)4; x2 + y2 – x – y.
  3. Несиметрични полиноми са: 3x2 + 2y2; 4x – y; (x – y)3; x2 + y2 – x.
 • Елементарни симетрични полиноми – Ако положим p = x + y и q = x.y, то p и q се наричат елементарни симетрични полиноми.
 • Степенни сборове – Симетричен полином от вида:

  Sk (x, y) = xk + yk, където k е число.

 • Бележки:
  1. Може да се докаже, че ако симетричният полином P (x, y) съдържа едночлена Axk, то той трябва да съдържа и едночлена Ayk, т.е. полиномът P (x, y) трябва да съдържа израза A(xk + yk).
  2. Освен това, ако симетричният полином P (x, y) съдържа едночлена Axk yn, където k ≠ n, то той трябва да съдържа и едночлена Axn yk, т.е. полиномът P (x, y) трябва да съдържа израза A(xk yn + xn yk).
 • Основна задача
  ОЗ. №1:
  Ако p = x + y и q = x.y са елементарните симетрични полиноми и n е произволно естествено число, то за степените сборове Sn важи формула:

  (A): Sn = p.Sn – 1 – q.Sn – 2.

  1. Ще докажем формула (A) за S2 = x2 + y2.
   • От определението за степенен сбор и елементарни симетрични полиноми следва, че S1 = x + y = p и S2 = x2 + y2.
   • Използваме формула (14) и отчитаме горните равенства:

    S2 = x2 + y2 = (x + y)2 – 2xy = p2 – 2q = p.S1 – 2q.

  2. Ще докажем формула (A) за S3 = x3 + y3.
   • Отново използваме елементарните симетрични полиноми и степенен сбор, за да намерим произведението:

    pS2 = (x + y)(x2 + y2) = x3 + xy2 + yx2 + y3 = (x3 + y3) + xy(x + y) = S3 + qS1 S3 = pS2 – qS1, т.е. това е точно формула (А) при n = 3.

   • Заместваме с S2 = p2 – 2q (получено в стъпка 1) и получаваме:

    S3 = x3 + y3 = p(p2 – 2q) – pq = p3 – 3pq.

   • Бележка:
    Нека да отбележим, че равенство S3 = pS2 – qS1 е точно познатата формула (6) за съкратено умножение, защото:

    S3 = pS2 – qS1 x3 + y3 = (x + y)(x2 + y2) – xy(x + y) = (x + y)(x2 – xy + y2).

  3. Ще докажем формула (A) за S4 = x4 + y4.
   • Намираме произведението:

    pS3 = (x + y)(x3 + y3) = x4 + xy3 + yx3 + y4 = (x4 + y4) + xy(x2 + y2) = S4 + qS2 S4 = pS3 – qS2, т.е. това е точно формула (А) при n = 4.

   • Заместваме с S2 = p2 – 2q (получено в стъпка 1) и S3 = p3 – 3pq (получено в стъпка 2), и получаваме:

    S4 = x4 + y4 = p(p3 – 3p) – q(p2 – 2q) = p4 – 4p2q + 2q2.

  4. По подобен начин доказваме формула (A) за S5 = x5 + y5.
   • Намираме произведението:

    pS4 = (x + y)(x4 + y4) = x5 + xy4 + yx4 + y5 = (x5 + y5) + xy(x3 + y3) = S5 + qS3 S5 = pS4 – qS3, т.е. това е точно формула (А) при n = 5.

   • Заместваме с S3 = p3 – 3pq и S4 = p4 – 4p2q + 2q2 (получено в по-горните стъпки), и получаваме:

    S5 = x5 + y5 = p(p4 – 4p2q + 2q2) – q(p3 – 3pq) = p5 – 5p3q + 5pq2.

  5. Така може да продължим до доказване на (A) за произволно n.
 • Първоначални бележки – Досега разгледахме делене на произволни полиноми. Когато делимото е полином от n-та степен, а делителят е полином от първа степен (двучлен), то деленето може да се извърши по-лесно, като използваме теоремата на Безу и схемата на Хорнер.
 • Теорема на Безу – Остатъкът R от деленето на полином Pn (x) от n-та степен на двучлена x – x0 (където x0 е стойността на полинома при x = x0) е равен на Pn (x0), т.е.:

  (4): Pn (x) = (x – xn) Qn – 1 (x) + Pn (x0).

  Бележка:
  Двучленът x – x0 е от първа степен, а по определение остатъкът има по-ниска степен, т.е. степента на Pn (x0) е по-ниска от 1. Това означава, че при деленето на полином Pn (x) с полином от първа степен, остатъкът винаги е число (константа). Затова може да смятаме, че Pn (x0) = R, където R е число.

  Полиномите, които участват в Теоремата на Безу имат вида:

  (5): Pn (x) = a0 xn + a1 xn – 1 + … + an – 1 x + an.

  Qn – 1 (x) = b0 xn – 1 + b1 xn – 2 + … + bn – 2 x + bn – 1.

  Pn (x0) = R = x0 bn – 1 + an.

 • Схема на Хорнер – Пресмятането на коефициентите b1, b2, …, bn – 1 и Pn (x0) = R се извършва, като последователно се попълва таблица, наречена схема на Хорнер: схема на Хорнер
  Бележки:

  Схемата на Хорнер често се използва за:

  1. делене на полином с двучлен;
  2. пресмятане на стойност на полином, защото x0 е стойността на полинома Pn (x0) при x = x0;
  3. решаване на уравнения и неравенства от по-висока степен (това приложение ще разгледаме по-нататък.
  4. Има и други приложения.

Решени задачи

II. Уравнения от по-висока степен

Решаването на уравнения е една от основните задачи в алгебрата. Знаем, че при решаване на линейни и квадратни уравнения се използват готови формули (методи). Решаването на уравнения от по-висока степен е възможно само в някои специални случаи. Тук ще разгледаме методи за решаване на някои специални видове уравнения.

Числото x0 е корен (нула) на полинома Pn (x), ако имаме

(6): Pn (x0) = 0.

T1: Всеки полином от нечетна степен има поне един корен.

T2: Един полином от n-та степен може да има най-много n корена.

 • Oпределение – Нека Pn (x) = a0 xn + a1 xn – 1 + … + an – 1 x + an е полином от n-та степен и числото x0 е корен (нула) на този полином, то имаме

  (7): Pn (x) = (x – x0)(a0 xn – 1 + b1 xn – 2 + … + bn – 2 x + bn – 1) или

  Pn (x) = (x – x0) Qn – 1 (x),

  където Qn – 1 (x) = a0 xn – 1 + b1 xn – 2 + … + bn – 2 x + bn – 1.

  Това представяне се нарича изнасяне на множител (или разлагане на множители).

  Бележки:
  1. Степента на полинома (частното) Qn – 1 (x) е по-ниска с ЕДИНИЦА, спрямо съответната степен на Pn (x) и освен това имат едни и същи старши коефициенти a0.
  2. Ако x1 е друг корен на Pn (x) = 0, то Qn – 1 (x) = 0.
 • Разложим и неразложим полином – От формула (7) се вижда, че полином, който се представя като произведение на два полинома (които не са константи) от по-ниска степен, се нарича разложим полином. В противен случай се нарича неразложим.
 • Прости множители – Може да се докаже, че единствените неразложими полиноми са полиномите от първа степен (защото няма как да се понижи степента им) и полиномите от втора степен с отрицателна дискриминанта. Тези полиноми се наричат прости множители.

Решени задачи

 • Рационални корени на уравнение с цели коефициенти

  (8): Ако x0 – несъкратима дроб) е рационален корен на уравнението Pn (x) = a0 xn + a1 xn – 1 + … + an – 1 x + an = 0, където a0, a1, …, an са цели числа, то числото p дели свободния член an, а q дели старшия коефициент a0.

 • Цели корени на уравнение с цели коефициенти – От формула (8) при a0 = 1 получаваме следната теорема:

  (9): Ако x0 е рационален корен на уравнението Pn (x) = xn + a1 xn – 1 + … + an – 1 x + an = 0, където a1, …, an са цели числа, то x0 е цяло число, което дели свободния член an.

Решени задачи

 • Определение – Уравнението

  (10): Pn (x) = a0 xn + a1 xn – 1 + … + an – 1 x + an = 0 е реципрочно, ако равноотдалечените му коефициенти от краищата, са равни, т.е.

  a0 = an; a1 = an – 1; …; ak = an – k.

 • Решаване на реципрочни уравнение от нечетна степен – От определението за реципрочно уравнение (формула 10) следва, че ако реципрочното уравнение е от нечетна степен, то има корен x0 = – 1. Тогава полиномът Pn (x) (лявата страна на уравнението) е произведение от (x + 1) и полином от четна степен, който се разлага на множители по описания по-надолу начин.
 • Решаване на реципрочни уравнение от четна степен – Стъпки за решаването на реципрочно уравнение от четна степен: Нека реципрочното уравнение има четна степен n = 2k.

  Стъпка A: Разделяме уравнението на xk (от директна проверка разбираме, че x = 0 НЕ е корен на уравнението и може да разделим на xk).

  Стъпка В: Групираме едночлените с равни коефициенти.

  Стъпка С: Полагаме x + = y.

  Стъпка D: От това полагане може да получим:

  x + = y2 y2 – 2.

  x + y3 = y3 – 3y и т.н.

  Стъпка E: Така ще получим уравнение от по-ниска степен, което решаваме по познатите начини.

Решени задачи

Правило

III. Неравенства от по-висока степен

При решаване на неравенства от по-висока степен може да приложим следното правило:

Правило

Решени задачи

IV. Нютонов бином

Нека да разгледаме схемата, която е получена от формулите за съкратено умножение:

триъгълник на Паскал

Бележка:

Формулите за съкратено умножение (a + b)4 и (a + b)5 не се учат в училищната математика, но могат да бъдат изведени:

(a + b)4 = (a + b)2(a + b)2 = a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4.

(a + b)5 = (a + b)3(a + b)2 = a5 + 5a4b + 10a3b2 + 10a2b3 + 5ab4 + b5.

От тези формули може да направим изводите:

 • Броят на членовете в съответната формула е равен на степенния показател, увеличен с единица.
 • Степенните показатели на a (първото) намаляват, а на b (второто) – растат.
 • Степента на всеки член е равен на степента на формулата.
 • Коефициентите пред всечи член се получават по схемата:

  коефициенти в триъгълник на Паскал

Правило за получаване на коефициентите:
Коефициентите от всеки ред са равни на сумата от най-близките им коефициенти в предишния ред.

Тази схема на коефициентите е известна като триъгълник на Паскал.

Нека коефициентите от последния ред на триъгълника на Паскал да се запишат по този (нов) начин:

Така стигаме до общата формула за коефициента пред k-тия член в развитието на формулата (a + b)n:

биномни коефициенти

Означението се чете „n над k„ и се нарича биномен коефициент.

Бележка:

Като сравним формула (11) с формулата за комбинации (формула 8) виждаме, че двете формули съвпадат и затова понякога се записва:

 • Определения за някои биномни коефициенти:

 • Определение за Нютонов бином (формула за съкратено умножение на произволна степен) – Формулите за съкратено умножение са биноми повдигнати на дадена степен като тяхното решаване става по формулата:

  Нютонов бином

Върни се нагоре Начало Предходен Следващ


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама