Лого за уроци по математика
физика-атом

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Тест от изпит по ФИЗИКА


Тестове от други години

Решили сме тестовете от изпити за кандидат-студенти (Софийски университет, Технически университет и УНСС), Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и НВО (10 клас и 7 клас), от 2008 г. до сега.

Тестове от други години

Тест – Май 2021 година


  ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР

  Отговорите на задачите от 1. до 20. включително отбележете в листа за отговори!

 1. Камък, хвърлен вертикално нагоре от земната повърхност с начална скорост v, достига височина h. Каква височина hЛ ще достигне, ако камък бъде хвърлен вертикално нагоре със същата начална скорост на Луната? Отношението на земното ускорение към ускорението на свободно падане на Луната е 6,02.
  • А) hЛ = h ≈ 2,45h
  • Б) hЛ = h
  • В) hЛ = 6,02h
  • Г) hЛ = 6,022h ≈ 36,2h
  Проверете отговор
  Вижте решение

 2. Асансьор се движи равноускорително нагоре с постоянно ускорение a = 1 m/s2. Пътник, намиращ се в асансьора, има маса m = 80 kg. Колко е силата на натиск N, с която пътникът действа на пода на асансьора? Приемете, че g = 10 m/s2.
  • А) 800 N
  • Б) 880 N
  • В) 720 N
  • Г) 900 N
  Проверете отговор
  Вижте решение

 3. Тяло с маса m = 2 kg започва да се движи по хоризонтална повърхност от покой под действие на хоризонтална сила и достига скорост v = 2 m/s. Триене няма. Каква работа А е извършила силата, действаща на тялото, до момента на достигане на скоростта v?
  • А) 4 J
  • Б) – 4 J
  • В) – 8 J
  • Г) 8 J
  Проверете отговор
  Вижте решение

 4. Коя комбинация от единици е еквивалентна на единицата Pa (паскал)?
  • А) kg/m.s
  • Б) kg.m2/s2
  • В) kg.m/s2
  • Г) kg/m.s2
  Проверете отговор
  Вижте решение

 5. Пружинно махало трепти с период T. Колко ще е новият период T', ако пружината се замени с друга с два пъти по-голям коефициент на еластичност?
  • А) T' = T
  • Б)
  • В) T' = 2T
  • Г) T' = T
  Проверете отговор
  Вижте решение

 6. топене на вещество 2 kg вещество, намиращо се първоначално в твърдо състояние, се загрява от стайна температура до температура 100° С, при която то вече е в течно състояние. На графиката е дадена зависимостта на температурата t на веществото от полученото количество топлина Q. Колко е специфичният топлинен капацитет на веществото в твърдо състояние?
  • А) 100 J/kg.K
  • Б) 200 J/kg.K
  • В) 250 J/kg.K
  • Г) 500 J/kg.K
  Проверете отговор
  Вижте решение

 7. На коя диаграма е показана графика на изохорен процес на идеален газ?
  • А)
  • Б)
  • В)
  • Г)
  Проверете отговор
  Вижте решение

 8. Колко е КПД на топлинен двигател, който за един цикъл получава количество топлина Q1 = 600 J и отделя в околната среда топлина Q2 = 150 J?
  • А) 25 %
  • Б) 33 %
  • В) 66 %
  • Г) 75 %
  Проверете отговор
  Вижте решение

 9. Слой диелектрик е поставен във външно еднородно електрично поле с интензитет E0 (слоят е перпендикулярен на силовите линии на полето). Ако интензитетът на полето вътре в диелектрика е E, коя от релациите е вярна?
  • А) E = E0
  • Б) 0 < E < E0
  • В) E = 0
  • Г) E > E0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 10. Коя е мерната единица за капацитет на кондензатор?
  • А) фарад
  • Б) волт
  • В) ампер
  • Г) ом
  Проверете отговор
  Вижте решение

 11. Коя формула описва закона на Ом?
  • А) F = q.E
  • Б) Q = I.t
  • В) P = U.I
  • Г) U = R.I
  Проверете отговор
  Вижте решение

 12. Два нагревателя със съпротивление R1 = 20 Ω и R2 = 40 Ω са свързани успоредно в електрическа верига. Мощността, която се отделя в нагревателя 2, е 900 W. Колко е мощността, която се отделя в нагревателя 1 със съпротивление R1?
  • А) 450 W
  • Б) 600 W
  • В) 900 W
  • Г) 1 800 W
  Проверете отговор
  Вижте решение

 13. Кое от изброените вещества е диелектрик?
  • А)галиев нитрит
  • Б)желязо
  • В)силиций
  • Г)натриев хлорид
  Проверете отговор
  Вижте решение

 14. Електрон се движи в еднородно магнитно поле. Скоростта му е перпендикулярна на магнитните силови линии на полето. Каква е траекторията му?
  • А) окръжност
  • Б) винтова линия
  • В) права линия
  • Г) парабола
  Проверете отговор
  Вижте решение

 15. Проводящ пръстен с електрично съпротивление R и радиус r се движи с постоянна скорост v в еднородно магнитно поле с индукция B. Скоростта му е успоредна на магнитните силови линии. Коя формула описва големината на индуцирания ток I в пръстена?
  • А) I =
  • Б) I = v.B.R.2.π.r
  • В) I =
  • Г) I = 0
  Проверете отговор
  Вижте решение

 16. Ехо от стена на планински връх се чува 6 s, след като сме извикали. Скоростта на звука във въздуха е v = 330 m/s. На какво разстояние се намираме от стената на върха?
  • А) 1 980 m
  • Б) 3 960 m
  • В) 990 m
  • Г) 1 100 m
  Проверете отговор
  Вижте решение

 17. Коя от посочените дължини на вълните съответства на виолетова светлина, разпространяваща се във въздух?
  • А) λ = 420 nm
  • Б) λ = 520 nm
  • В) λ = 620 nm
  • Г) λ = 720 nm
  Проверете отговор
  Вижте решение

 18. Положението на максимума в спектъра на топлинното излъчване се описва с:
  • А) закона на Стефан
  • Б) закона на Вин
  • В) уравнението на Айнщайн
  • Г) закона на Хъбъл
  Проверете отговор
  Вижте решение

 19. Коя от изброените частици е лептон?
  • А) неутрон
  • Б) протон
  • В) електрон
  • Г) алфа частица
  Проверете отговор
  Вижте решение

 20. Слънцето е:
  • А) червен гигант
  • Б) звезда от Главната последователност
  • В) бяло джудже
  • Г) протозвезда
  Проверете отговор
  Вижте решение

 21. Условията на останалите задачи вижте тук, а указание за решаването им може да намерите тук.

Върни се нагоре Други тестове 2019 г. 2022 г.


Вижте още

самоподготовка

Самоподготовка


Предстоят ви изпити или матура по Математика или Физика, но не сте убедени, че сами ще се справите. Учебен център „СОЛЕМА“ ви предоставя следните програми и тестове към тях:

МАТЕМАТИКА

Кандидат-студенти

Матура

10 клас

7 клас


ФИЗИКА

Кандидат-студенти

Матура

тестове по математика

Тестове от изпити по МАТЕМАТИКА


Опитайте да решите тестовите от изпитите по Математика. Ако не можете, разгледайте упътванията.

Последната ви възможност е да разгледате примерните решения.

Всички задачи са с кратки упътвания и пълни решения.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Технически университет

Матура

10 клас

7 клас

физика

Тестове от изпити по ФИЗИКА


Решили сме тестовете по Физика давани в Софийски университет и на Матура през последните няколко години.

Всички тестове

Тестове от последната година:

Софийски университет

Матура


© Учебен център „СОЛЕМА”

Реклама